TAI LIEU ON THI THPT QG NAM 2018

31 10 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:00

Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 RÈN LUYỆN GIẢI NHANH CÁC CÂU PHÂN LOẠI TRONG ĐỀ THI THPTQG NĂM 2018 PHẦN 1: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG (MỨC ĐỘ -> 8) DẠNG 1: DẠNG BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐẾM CHẤT Câu 1: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau: (1) Dung dịch NaHCO3 (2) Dung dịch Ca(HCO3)2 (3) Dung dịch MgCl2 (4) Dung dịch Na2SO4 (5) Dung dịch Al2(SO4)3 (6) Dung dịch FeCl3 (7) Dung dịch ZnCl2 (8) Dung dịch NH4HCO3 Sau kết thúc phản ứng, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 2: Cho c{c ph{t biểu sau cacbohidrat : (a) Glucozơ v| saccarozơ l| chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột v| xenlulozơ l| polisaccarit (c) Trong dung dịch glucozơ v| saccarozo hòa tan Cu(OH) tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy ph}n ho|n to|n hỗn hợp gồm tinh bột v| saccarozơ môi trường axit thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO 3/NH3 thu Ag (g) Glucozơ v| saccarozơ t{c dụng với H (xúc t{c Ni, đun nóng) tạo sorbitol Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 3: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Cho Mg v|o dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 v|o dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na v|o dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt ph}n AgNO3 (f) Điện ph}n nóng chảy Al2O3 Sau kết thúc c{c phản ứng, số thí nghiện thu kim loại l| A B C D Câu 4: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) C{c chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH (b) Th|nh phần tinh bột l| amilopectin (c) C{c peptit t{c dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có m|u tím đặc trưng (d) Anilin (C6H5NH2) tan nước Trong ph{t biểu trên, số ph{t biểu l| A B C D Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Câu 5: Cho phát biểu sau: (a) Gang l| hợp kim sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon (b) Nước cứng l| nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ (c) Cho từ từ dung dịch HCl v|o dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ m|u v|ng chuyển sang m|u da cam (d) Hỗn hợp gồm Al Fe3O4 dùng h|n đường ray (e) C{c thức ăn có chất chua không nên đựng đun nấu qu{ kĩ nồi kim loại ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ Số phát biểu sai A B C D Câu 6: Cho c{c ph{t biểu sau đ}y: (a) Glucozơ gọi l| đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo l| đieste glixerol với axit béo (c) Ph}n tử amilopectin có cấu trúc mạch ph}n nh{nh (d) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng th{i rắn (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ (f) Tinh bột l| lương thực cảu người Số ph{t biểu l| A B C D Câu 7: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau : (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu muối l| A B C D Câu 8: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Thủy ph}n ho|n to|n vinyl axetat NaOH thu natri axetat v| andehit fomic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường anilin l| chất khí (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 9: Cho c{c ph{t biểu sau cacbohiđrat: (a) Có thể dùng phản ứng tr{ng bạc để ph}n biệt glucozơ v| fructozơ (b) Trong môi trường kiềm, glucozơ v| fructozơ chuyển ho{ cho (c) Trong dung dịch, glucozơ v| saccarozơ ho| tan Cu(OH)2 tạo phức m|u xanh lam Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (d) Glucozơ v| saccarozơ t{c dụng với H2 (xúc t{c Ni, đun nóng) tạo sobitol (e) Cho I2 v|o hồ tinh bột dung dịch m|u xanh tím Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 10: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Chất béo l| thức ăn quan trọng người (2) Chất béo dùng l|m nguyên liệu để sản xuất x| phòng v| glixerol (3) Chất béo dùng l|m nhiên liệu (4) Chất béo dùng l|m mỡ bôi trơn (5) Chất béo l| trieste glixerol với axit béo Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 11: Cho c{c chất sau: (1) ClH3N –CH2- COOH; (2) H2N –CH2-COOH; (3) CH3-COOCH3; (4)H2N -CH2-COONa; (5) CH3COONH4 Thực c{c thí nghiệm: - Cho c{c chất v|o dung dịch NaOH, đun nóng - Cho c{c chất v|o dung dịch HCl, đun nóng Số trường hợp xảy phản ứng hóa học l|: A B C D Câu 12: Cho phát biểu sau: (a) Gang l| hợp kim sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon (b) Nước cứng l| nước chứa nhiều ion Ca 2+ Mg2+ (c) Cho từ từ dung dịch HCl v|o dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ m|u v|ng chuyển sang m|u da cam (d) Hỗn hợp gồm Al Fe 3O4 dùng h|n đường ray Số phát biểu sai là: A B C D Câu 13: Cho c{c nhận định sau: (1) Nguyên tắc sản xuất gang l| khử sắt CO nhiệt độ cao (2) Nguyên tắc sản xuất thép l| khử c{c tạp chất gang (3) Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam (4) Nước cứng l| nước có chưa ion Ca2+, Mg2+ dạng muối ion Cl-, HCO3-, SO42-< (5) Trong c{c hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm có số oxi hóa l| +1 Số nhận định l| A B C D Câu 14: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Đun nóng dung dịch saccarozơ môi trường axit thu glucozơ (b) Nhỏ dung dịch brom v|o dung dịch phenol lấy dư thấy xuất kết tủa trắng (c) Propin phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 thu kết tủa v|ng nhạt (d) Có thể sử dụng Cu(OH)2 /OH- để ph}n biệt hai dung dịch chứa Gly-Gly Gly-Ala -Ala Số ph{t biểu l| A B C D Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Câu 15: Cho c{c phản ứng sau:  X+Y (1) C6H12O6 (glucozơ)   Z +T (2) X + O2   tinh bột + O2  P+T (3) Y + T  (4) X + Z  Cho c{c nhận định sau (a) Chất P có tên gọi l| etyl axetat (b) Ở điều kiện thường; X, Y, Z tan vô hạn nước (c) Giấm ăn l| dung dịch chứa Z có nồng độ từ 2% - 5% (d) Đốt cháy chất X chất P thu CO2 H2O có số mol (e) Đun nóng chất P dung dịch NaOH thu chất Z Số nhận định A B C D Câu 16: Có số nhận xét cacbohiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột v| xenlulozơ bị thủy ph}n (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ t{c dụng với Cu(OH)2 v| tham gia phản ứng tr{ng bạc (3) Tinh bột v| xenlulozơ l| đồng ph}n cấu tạo (4) Ph}n tử xenlulozơ cấu tạo từ nhiều gốc β-glucozơ (5) Thủy ph}n tinh bột môi trường axit sinh frutozơ Trong c{c nhận xét trên, số nhận xét l| : A B C D Câu 17: Cho c{c đặc tính sau: (1) L| chất rắn m|u trắng, vơ định hình (2) L| đồng ph}n xenlulozơ (3) Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam (4) Th|nh phần chứa amilozơ v| amilopectin (5) Thủy ph}n ho|n to|n cho glucozơ (6) Cho phản ứng tr{ng gương Số đặc tính tinh bột l|: A B C D Câu 18: Cho c{c ph{t biểu sau crom: (a) Cấu hình electron crom trạng th{i l| *Ar+3d44s2 (b) Crom có độ hoạt động hóa học yếu sắt v| kẽm (c) Lưu huỳnh bốc ch{y tiếp xúc với CrO3 (d) Khi thêm dun dịch H2SO4 v|o muối cromat, dung dịch chuyển từ m|u v|ng sang m|u da cam (e) Cr(OH)3 tan dung dịch kiềm tạo th|nh hợp chất cromat Số ph{t biểu l| A B C D Câu 19: Cho c{c polime: tơ lapsan; tơ nitron; cao su buna-N; polietilen; nilon-6 Số polime điều chế phản ứng trùng hợp A B C D Câu 20: Cho c{c thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Al(NO 3)3 t{c dụng với dung dịch NH dư (b) Cho dung dịch KOH dư v|o dung dịch AlCl (c) Cho dung dịch HCl dư v|o dung dịch NaAlO2 Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (d) Dẫn khí CO2 dư v|o dung dịch KAlO Số thí nghiệm thu kết tủa phản ứng kết thúc l| : A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ v| saccarozơ chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột v| xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ v| saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột v| xenlulozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3trong NH3 thu Ag (f) Glucozơ v| saccarozơ tác dụng với H2 (xúc t{c Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu l| A B C D Câu 22: Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ v| fructozơ (b) Trong môi trường bazơ, glucozơ v| fructozơ chuyển hố lẫn (c) Tinh bột v| xenlulozơ l| đồng phân cấu tạo (d) Khi đun nóng glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 tạo Ag (e) Trong dung dịch, glucozơ v| fructozơ hoà tan Cu(OH) nhiệt độ cao cho dung dịch màu xanh lam (f) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh a - fructozơ v| 3-fructozơ Số phát biểu l|: A B C D Câu 23: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí SO2 v|o dung dịch H2S (b) Sục khí NH3 dư v|o dung dịch CuSO4 (c) Sục khí H2S v|o dung dịch CuSO4 (d) Cho nước cứng tạm thời v|o dung dịch NaOH (e) Cho ure v|o dung dịch nước vôi (g) Cho Na v|o dung dịch FeCl2 Số thí nghiệm thu kết tủa l|: A B C D Câu 24: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Giấy viết, vải sợi chứa nhiều xenlulozơ (b) Alanin, phenol t{c dụng với dung dịch brom (c) Anđehit fomic, axetilen, glucozơ tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (d) C{c peptit tham gia phản ứng với Cu(OH)2 (e) Dung dịch amin bậc I l|m quỳ tím ngả th|nh m|u xanh (f) Glucozơ l| chất dinh dưỡng v| dùng l|m sản phẩm trung gian sản xuất ancol metylic Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 25: Cho phát biểu sau: (1) Trong phân tử amin, thiết phải chứa nghuyên tố nitơ (2) Các amin chứa từ 1C đến 4C chất khí điều kiện thường Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit (4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ l| IV (5) Dung dịch anilin làm m|u nước brom Những phát biểu l|: A (1), (3), (5) B (1), (2), (3) C (2), (4), (5) D (1), (4), (5) Câu 26: Cho c{c nhận định sau: (a) Phản ứng thủy ph}n este môi trường axit l| phản ứng thuận nghịch (b) Thủy ph}n este NaOH dư thu ancol (c) C{c este không tham gia phản ứng tr{ng bạc (d) Thủy ph}n este môi trường kiềm (KOH) thu muối Tổng số nhận định l|: A B C D Câu 27: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Dung dịch fructozơ v| glucozơ có khả tham gia phản ứng tr{ng bạc; (b) Saccarozơ v| tinh bột bị thủy ph}n có axit H 2SO4 (lỗng) làm xúc tác; (c) Tinh bột tạo th|nh c}y xanh nhờ qu{ trình quang hợp; (d) Mỗi mắt xích ph}n tử xenlulozơ có nhóm -OH tự do, nên hòa tan Cu(OH) (e) Amilozơ v| saccarozơ thuộc loại đisaccarit (f) Xenlulozơ thể tính chất ancol phản ứng với HNO đặc có mặt chất xúc t{c H 2SO4 đặc Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 28: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Sự kết tủa protein nhiệt gọi l| đông tụ (2) Sợi bơng v| tơ tằm ph}n biệt c{ch đốt chúng (3) Dùng dung dịch HCl t{ch riêng benzen khỏi hỗn hợp gồm benzen v| anilin (4) Glucozơ có vị fructozơ (5) Để nhận biết glucozơ v| fructozơ dùng dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng (6) Gạo nếp dẻo gạo tẻ gạo nếp chứa nhiều amilopectin Số nhận xét l|: A B C D Câu 29: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Trong bảng tuần ho|n c{c nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB (b) Crom khơng t{c dụng với dung dịch axit HNO3 H2SO4 đặc nguội (c) Khi thêm dung dịch kiềm v|o muối cromat tạo th|nh đicromat (d) Trong môi trường axit, muối crom (VI) bị khử th|nh muối crom (III) (e) CrO l| oxit bazơ, Cr2O3 l| oxit lưỡng tính, CrO3 oxit axit (g) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc ch{y tiếp xúc với CrO3 Số ph{t biểu A B C D Câu 30: Cho c{c ph{t biểu sau : Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (1) Hỗn hợp CuS v| FeS tan ho|n to|n dung dịch HCl (2) Phèn nhôm muối kép, dùng làm chất cầm màu nhộm vải (3) Nhôm l| nguyên tố phổ biến vỏ tr{i đất (4) Nung nóng Cr(OH)3 khơng khí thấy chất rắn chuyển từ m|u v|ng n}u sang m|u lục thẫm (5) Sục khí H2S v|o dung dịch FeCl3, xuất kết tủa m|u v|ng Số ph{t biểu l| A B C D Câu 31: Cho c{c ph{t biểu sau : (1) Mặt cắt củ khoai lang t{c dụng với I2 cho màu xanh tím (2) Trong mơi trường axit bazơ, glucozơ v| fructozơ chuyển hóa lẫn (3) Trong dung dịch, glucozơ v| fructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (4 Tinh bột xenlulozơ l| đồng phân cấu tạo (5) Trong chất sau: axetilen, axit fomic, fomadehit, phenyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, mantozơ, natri fomat, có chất tham gia phản ứng tr{ng gương Số ph{t biểu l| : A B C D Câu 32: Thực c{c thí nghiệm sau: (1) Nhúng Fe nguyên chất v|o dung dịch CuCl (2) Nhúng Fe nguyên chất v|o dung dịch FeCl (3) Nhúng Fe ngun chất v|o dung dịch HCl lỗng, có nhỏ v|i giọt CuCl (4) Cho dung dịch FeCl3 v|o dung dịch AgNO3 (5) Để thép l}u ng|y ngo|i khơng khí ẩm Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa l|: A B C D Câu 33: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) NaHCO3 dùng l|m thuốc chữa đau d|y thừa axit (b) Ở nhiệt độ thường, tất c{c kim loại kiềm t{c dụng với nước (c) Công thức hóa học thạch cao nung l| CaSO 4.H2O (d) Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 chất có tính chất lưỡng tính (e) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời Số phát biểu l| A B C D Câu 34: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng (c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có m|ng ngăn (d) Đốt bột Fe khí oxi (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 lỗng (f) Nung nóng Cu(NO3)2 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Gv: Nguyễn Văn Xơ – Chun luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Số thí nghiệm có xảy oxi hóa kim loại l|: A B C D Câu 35: Cho c{c ứng dụng sau đ}y ? (a) dùng ng|nh công nghiệp thuộc da (b) dùng công nghiệp giấy (c) chất l|m nước (d) chất cầm màu ngành nhuộm vải (e) khử chua đất trồng, sát trùng chuồng trại, ao nuôi Số ứng dụng phèn chua (K 2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là: A B C D Câu 36: Cho c{c ph{t biểu sau : (1) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước (2) Dầu thực vật loại chất béo có chứa chủ yếu gốc axit béo khơng no (3) Dầu thực vật dầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (4) Các chất béo tan dung dịch kiềm đun nóng (5) Tripeptit glyxylglyxylalanin có gốc α-amino axit liên kết peptit (6) Tất c{c peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân Số ph{t biểu l| A B C D Câu 37: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Khi đốt ch{y ho|n to|n hidrocabon X bất kì, thu số mol CO2 số mol H2O X anken (b) Trong phản ứng este hóa CH3COOH CH3OH , H2O tạo nên từ OH nhóm – COOH axit v| H nhóm –OH ancol (c) Liên kết nhóm CO với nhóm NH hai đơn vị α- amino axit gọi l| liên kết peptit (d) Những hợp chất hữu kh{c có ph}n tử khối l| đồng ph}n (e) Glucozơ v| saccarozơ t{c dụng với H2 (xúc t{c Ni, đun nóng) tạo sorbitol (f) C{c amino axit l| chất rắn dạng tinh thể, tan nước (g) Trong d|y động vật ăn cỏ tr}u, bò, dê< xenlulozơ bị thủy ph}n th|nh glucozơ nhờ xenlulaza Số ph{t biểu : A B C D Câu 38: Cho dãy c{c chất : etyl axetat, anilin , ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenyamoni clorua, ancol benzylic, alanin, toluen Số chất dãy t{c dụng với dung dịch NaOH đun nóng l| A B C D Câu 39: Cho c{c ph{t biểu sau (a) Có thể dùng nước brom để ph}n biệt dung dịch glucozơ v| fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ v| fructozơ chuyển hóa lẫn (c) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng α vòng cạnh (d) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh (dạng α v| β) (e) Sự chuyển hóa tinh bột thể người có sinh mantozơ (g) Saccarozơ cấu tạo từ hai gốc β–glucozơ v| α–fructozơ Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (h) Trong phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH nhóm –COOH axit v| H nhóm –OH ancol (i) Phản ứng axit axetic v| ancol anlylic (ở điều kiện thích hợp) tạo th|nh este có mùi thơm chuối chín (k) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- v| etylamin l| chất khí mùi khai, khó chịu, độc (l) C{c amin đồng đẳng metylamin có độ tan nước giảm dần theo chiều tăng dần ph}n tử khối Số ph{t biểu l| A B C D Câu 40: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Xenlulozơ trinitrat có chứa 16,87% nitơ (b) Xenlulozơ triaxetat l| polime nh}n tạo (c) Đipeptit mạch hở có phản ứng m|u biure với Cu(OH)2 (d) Tơ nilon-6,6 tạo phản ứng trùng hợp (e) Thủy tinh hữu plexiglas có th|nh phần l| poli(metyl metacrylat) Số ph{t biểu sai A B C D Câu 41: Thực c{c thí nghiệm sau: (1) Cho Fe3O4 v|o dung dịch HI (2) Đốt Ag2S khí O2 (3) Nung nóng KNO3 (4) Cho CH3CHO v|o dung dịch AgNO3 NH3 dư (5) Cho K2Cr2O7 v|o dung dịch HCl đặc v| đun nóng Số thí nghiệm sinh đơn chất l| A B C D Câu 42: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 v|o dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 v|o dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu v|o dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau kết thúc c{c phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn l| : A B C D Câu 43: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Cho xenlulozo v|o ống nghiệm chứa nước Svayde, khuấy thấy xenlulozo tan (2) Tơ visco , tơ axetat l| tơ tổng hợp (3) tơ nitron (hay olon) dùng để dệt vải may quần {o ấm bện th|nh sợi “len” đan {o rét (4) Các hợp chất hữu thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi cao (khó bay hơi) (5) Trong phản ứng tr{ng gương, glucozo đóng vai trò chất oxi hóa Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 44: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Cho Mg v|o dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 v|o dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Điện ph}n dung dịch CuSO4 Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (e) Nhiệt ph}n AgNO3 (g) Đốt FeS2 khơng khí Sau kết thúc c{c phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại l| A B C D Câu 45: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Tính bazơ c{c amin mạnh amoniac (b) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 CH3NH2 hóa chất cần dùng dung dịch HCl NaOH (c) Để l|m lọ đựng anilin rửa dung dịch HCl sau rửa lại nước (d) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin l|m hồng phenolphthalein (e) Đốt ch{y ho|n to|n glucozơ thu số mol CO2 số mol H2O (f) Sobitol hợp chất hữu đa chức Số ph{t biếu l| A B C D Câu 46: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Thủy ph}n ho|n to|n vinyl axetat NaOH thu natri axetat v| andehit fomic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường anilin l| chất khí (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 47: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Peptit mạch hở ph}n tử chứa hai liên kết peptit –CO-NH- gọi l| đipepit (b) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng cạnh (dạng α v| ) (c) Anilin tham gia phản ứng brom v|o nh}n thơm dễ benzen (d) Sản phẩm thủy ph}n xenlulozơ (xt H+, t0) tham gia phản ứng tr{ng gương (e) Cho Cu(OH)2 v|o dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất m|u v|ng Trong c{c ph{t biểu trên, số ph{t biểu A B C D Câu 48: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Anilin t{c dụng với nước brom tạo th|nh kết tủa trắng (b) Phản ứng buta-1,3-đien với acrilonitrin l| phản ứng đồng trùng hợp (c) Thủy ph}n (xt H+, t0) saccarozơ mantozơ cho monosaccarit (d) Dung dịch fructoz hòa tan Cu(OH)2 Trong c{c ph{t biểu trên, số ph{t biểu không A B C D Câu 49: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Amilopectin tinh bột có c{c liên kết α-1,4-glicozit (b) Ở điều kiện thường, glucozơ v| saccarozơ l| chất rắn, dễ tan nước (c) Thủy ph}n tinh bột thu fructozơ v| glucozơ (d) Đa số polime tan c{c dung môi thông thường (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (2) Glucozơ, fructozơ l| nhóm cacbohiđrat đơn giản không thủy ph}n (3) Thủy ph}n đến xenlulozơ môi trường axit tạo nhiều ph}n tử monosaccarit (4) Trong ph}n tử saccarozơ gốc -glucozơ v| gốc -glucozơ liên kết với qua nguyên tử oxi (5) Tinh bột l| chất rắn vô định hình, m|u trắng, điều kiện thường khơng tan nước (6) Ph}n tử amilozơ v| amilopectin có cấu trúc mạch ph}n nh{nh Số ph{t biểu l| A B C D Câu 81: Trong điều kiện thích hợp, xảy c{c phản ứng sau: (a) 2Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (b) 2FeO + 4H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (c) Fe(OH)2 + H2SO4  FeSO4 + 2H2O (d) 2Fe3O4 + 10H2SO4  3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O Trong c{c phản ứng trên, phản ứng xảy với dung dịch H 2SO4 loãng A (d) B (c) C (a) D (b) Câu 82: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Amino axit c{c chất rắn m|u trắng, kết tinh, tương đối dễ tan nước (2) C{c amin có số cacbon nhỏ 3, đơn chức, mạch hở l| chất khí mùi khai giống NH3 (3) Sợi bơng, tơ tằm v| tơ olon thuộc loại polime thiên nhiên (5) Saccarozơ v| mantozơ có cấu tạo mạch vòng (8) Trùng ngưng axit ω – aminoenantoic thu nilon – Số ph{t biểu sai A B C D Câu 83: So s{nh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ v| xenlulozơ (1) Cả chất dễ tan nước v| có c{c nhóm -OH (2) Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tr{ng bạc (3) Tinh bột, saccarozơ v| xenlulozơ cấu tạo c{c gốc glucôzơ (4) Glucozơ v| saccarôzơ kết tinh không m|u Trong c{c so s{nh trên, số so s{nh không l| A B C D Câu 84: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 mơi trường axit, đun nóng (2) Cho dung dịch Na3PO4 v|o dung dịch AgNO3 (3) Cho phèn chua v|o dung dịch sôđa (4) Cho vôi sống v|o dung dịch Cu(NO3)2 (5) Cho AgNO3 dư v|o dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 HCl Sau c{c phản ứng xảy ho|n to|n, số thí nghiệm thu kết tủa l| A B C D Câu 85: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Cho Mg v|o dung dịch Fe2 (SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2v|o dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na v|o dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt ph}n AgNO3 (g) Đốt FeS2 khơng khí Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (h) Điện ph}n dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc c{c phản ứng Số thí nghiệm thu kim loại l|: A B C D Câu 86: Cho c{c ph{t biểu sau : (a) Tơ nilon-6,6 điều chế từ hexametylenđiamin v| axit axetic (d) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (c) C{c hợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit (d) Anilin phản ứng với axit HCl tạo muối phenylamoni clorua (e) Trong ph}n tử amilopectin c{c mắc xích α–glucơzơ nối với liên kết α –1,6– glicôzit Sô nhận định không l| : A B C D Câu 87: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Trong c{c phản ứng hóa học, hơp chất crom (III) đóng vai trò chất oxi hóa (b) Natri cacbonat gọi l| sođa dùng công nghiệp thủy tinh, đồ gốm< (c) Có dùng nước vơi để l|m mềm nước cứng tạm thời (d) Từ quặng đolomit điều chế kim loại Mg v| Ca riêng biệt (e) Một t{c dụng criolit qu{ trình sản xuất nhơm l| l|m tăng tính dẫn điện Số ph{t biểu l| A B C D Câu 88: Cho c{c ph{t biểu sau cacbohiđrat: (a) Khi đun nóng fructozơ với Cu(OH)2/NaOH thu kết tủa Cu2O (b) Fructozơ v| saccarozơ l| chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (c) Glucozơ v| fructozơ t{c dụng với H2 (xúc t{c Ni, đun nóng) tạo sobitol (d) Trong dung dịch, glucozơ v| saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo phức m|u xanh lam (e) Tinh bột v| xenlulozơ l| polisaccarit, đun với dung dịch H2SO4 lỗng sản phẩm thu có phản ứng tr{ng gương Số ph{t biểu là: A B C D Câu 89: Tiến h|nh bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm (1): Nhúng Fe v|o dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm (2): Nhúng Fe v|o dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm (3): Nhúng Cu dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ v|i giọt dung dịch H2SO4 lỗng; - Thí nghiệm (4): Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng v|o dung dịch HCl C{c thí nghiệm xuất ăn mòn điện ho{ l|: A (2), (3) B (2), (4) C (1), (2) D (3), (4) Câu 90: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan c{c dung môi hữu không ph}n cực (b) Chất béo l| trieste glixerol với c{c axit béo (c) Phản ứng thủy ph}n chất béo môi trường kiềm l| phản ứng thuận nghịch Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (d) Tristearin có nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ nóng chảy triolein Số ph{t biểu là: A B C D Câu 91: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Fructozơ v| saccarozơ l| chất rắn, vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột v| xenlulozơ l| polisaccarit, đun với dung dịch H 2SO4 lỗng sản phẩm thu có phản ứng tr{ng bạc (c) Dung dịch glucozơ v| dung dịch saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức m|u xanh lam (d) Khi thủy ph}n ho|n to|n hỗn hợp gồm xenlulozơ v| saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Glucozơ bị oxi hóa dung dịch AgNO3 amoniac (g) Glucozơ t{c dụng với H2 (xúc t{c Ni, đun nóng) thu sobitol Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 92: Cho c{c ph{t biểu sau : (1) Khi đun nóng NH2-CH2-CH2-COOH có xúc t{c thích hợp thu hỗn hợp peptit (2) Metylamin, amoniac v| anilin đều l|m giấy quỳ tím ẩm chuyển sang m|u xanh (3) Sobitol l| hợp chất hữu tạp chức (4) Tơ hóa học gồm tơ nh}n tạo v| tơ tổng hợp (5) Nhỏ dung dịch I2 v|o dung dịch hồ tinh bột, đun nóng dung dịch thu xuất m|u xanh tím Số ph{t biểu l| : A B C D Câu 93: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau : (a) Ag vào HNO3 lỗng (b) Cr vào HCl lỗng, nóng (d) Sục khí H2S v|o dung dịch FeCl2 (c) Fe vào H2SO4 loãng nguội (e) Cho Na2O v|o dung dịch K2SO4 (f) Cho Al2O3 v|o dung dịch KHSO4 Trong thí nghiệm trên, số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 94: Cho c{c nhận định sau : (a) Đồng tan dung dịch HCl có mặt oxi (b) C{c kim loại kiềm đẩy Cu2+ khỏi dung dịch CuSO4 (c) Hỗn hợp rắn X gồm KNO3 v| Cu (tỉ lệ mol 1:1) hòa tan hết dung dịch HCl dư (d) Tất phản ứng lưu huỳnh với kim loại cần đun nóng (e) Muối Na2CO3 dễ bị nhiệt ph}n huỷ Số nhận định : A B C D Câu 95: Thực c{c thí nghiệm sau (1) Cho bột Al v|o dung dịch NaOH (dư) (2) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không m|ng ngăn xốp (3) Cho dung dịch KI v|o dung dịch chứa Na2Cr2O7 H2SO4 Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 (5) Cho bột Fe v|o lượng dư dung dịch FeCl3 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 96: Cho phát biểu sau: (a) Gang l| hợp kim sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon (b) Nước cứng l| nước chứa nhiều ion Ca 2+ Mg2+ (c) Cho từ từ dung dịch HCl v|o dung dịch K 2CrO4 thấy dung dịch từ m|u v|ng chuyển sang m|u da cam (d) Hỗn hợp gồm Al Fe 3O4 dùng h|n đường ray (e) Nước đ{ khơ có cơng thức l| CO (rắn), khơng nóng chảy m| thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh v| khô tiện cho việc bảo quản thực phẩm Số phát biểu sai A B C D Câu 97: Cho c{c ph{t biểu sau anilin (1) Anilin l| chất lỏng; độc, tan nhiều nước (2) Anilin có tính bazo dung dịch khơng l|m đổi m|u quỳ tím (3) Ngun tử H vòng benzen anilin dễ bị thay nguyên tử H benzen v| ưu tiên v|o vị trí meta (4) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, polime, dược phẩm (5) Nhỏ nước brom v|o dung dịch anilin thấy xuất kết tủa trắng (6) Anilin l| amin bậc II Số ph{t biểu l| A B C D Câu 98: Có tên phù hợp với công thức cấu tạo (1) H2N-CH2-COOH: Axit aminoaxetic (2) H2N-[CH2]5-COOH: Axit w - aminocaporic (3) H2N-[CH2]6-COOH: Axit e – aminoenantoic (4) HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH: Axit a – aminglutaric (5) H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH: Axit a,e – aminocaporic A B C D Câu 99: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Tất c{c cacbohidrat có phản ứng thủy ph}n (2) Khi thủy ph}n ho|n to|n hỗn hợp tinh bột; xenlulozo v| saccarozo môi trường axit, thu loại monosaccarit (3) Có thể ph}n biệt glucozo v| fructozo phản ứng với dung dịch brom hay dung dịch AgNO NH3 (4) Trong dung dịch, glucozo, fructozo, saccarozo v| mantozo hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch m|u xanh lam (5) Trong dung dịch, fructozo tồn chủ yếu dạng mạch vòng (vòng β) (6) Trong dung dịch, glucozo tồn chủ yếu dạng mạch hở Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Số ph{t biểu l| A B C D Câu 100: Cho c{c nhận định sau : (a) Vinyl axetat không l|m m|u dung dịch brom (b) Anilin v| phenol l|m m|u nước brom nhiệt độ thường (c) Trùng ngưng caprolactam thu tơ capron (d) Cao su lưu ho{, amilopectin tinh bột l| polime có cấu trúc mạng khơng gian (e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ v| tơ lapsan bị thủy ph}n dung dịch NaOH lỗng, đun nóng Số nhận định l| A B C D Câu 101: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Khí SO2 g}y tượng hiệu ứng nh| kính (2) Khí CO2 g}y tượng mưa axit (3) C{c dạng nhiên liệu than, dầu mỏ v| khí tự nhiên gọi l| nhiên liệu hóa thạch (4) Khi thải khí quyển, freon (chủ yếu l| CFCl3 CF2Cl2) ph{ hủy tầng ozon (5) C{c nguồn lượng: thủy điện, gió, mặt trời l| nguồn lượng Những ph{t biểu l| A (3), (4), (5) B (1), (2), (4) C (1), (2), (4), (5) D (2), (3), (4), (5) Câu 102: Cho c{c nhận định sau : (1) Saccarozơ coi l| đoạn mạch tinh bột (2) Muối phenylamoni clorua tan tốt nước (3) Fructozơ có phản ứng tr{ng bạc, chứng tỏ ph}n tử fuctozơ có nhóm – CHO (4) Độ tan amin giảm dần số nguyên tử cacbon tăng (5) Tơ nilon-6 v| tơ visco thuộc loại tơ nh}n tạo Số nhận định l| : A B C D Câu 103: Thực c{c thí nghiệm sau: (1) Nung hỗn hợp gồm Fe v| NaNO3 khí trơ (2) Cho luồng khí H2 qua bột CuO nung nóng (3) Đốt d}y Mg bình kín chứa đầy khí CO2 (4) Nhúng dây Ag v|o dung dịch HNO3 loãng (5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO v| Al khí trơ Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa kim loại l| A B C D Câu 104: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Nhơm có tính dẫn điện v| dẫn nhiệt lớn tính dẫn điện v| dẫn nhiệt sắt (2) Để bảo quản Na phòng thí nghiệm người ta ng}m etanol (3) Cho l{ Fe v|o dung dịch hỗn hợp chứa HCl v| CuSO4 có xảy qu{ trình ăn mòn điện hóa (4) Nung nóng Cr(OH)3 khơng khí thấy chất rắn chuyển từ m|u v|ng n}u sang m|u lục thẫm (5) C{c kim loại kiềm v| kiềm thổ t{c dụng với nước nhiệt độ thường đun nóng Số ph{t biểu sai là: Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 A B C D Câu 105: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Nguyên tắc sản xuất gang oxi hóa oxit sắt khí CO nhiệt độ cao (b) Cu Fe2O3 tỉ lệ mol : tan ho|n to|n dung dịch HCl dư (c) Trong kim loại, Crom kim loại cứng nhất, xesi mềm (d) Al(OH)3, Cr(OH)3, Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng (e) Thạch cao sống sử dụng để bó bột y học (f) Sr, Na, Ba v| Be t{c dụng mạnh với H 2O nhiệt độ thường Số ph{t biểu l| A B C D Câu 106: Cho c{c nhận định sau : (1) Hiđro hóa ho|n to|n glucozơ tạo axit gluconic (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ t{c dụng với Cu(OH)2 v| có tham gia phản ứng tr{ng bạc (3) C{c peptit bền môi trường axit v| bazơ (4) Ph}n tử xenlulozơ cấu tạo nhiều gốc β-glucozơ (5) C{c amin khí có mùi tương tự amoniac, độc Số nhận định l| : A B C D Câu 107: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) C{c peptit cấu tạo từ c{c amino axit liên kết peptit (2) Thủy tinh hữu có cấu trúc mạch polime ph}n nh{nh (4) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 môi trường NH3 tạo Ag (3) Khi thủy ph}n ho|n to|n saccarozơ, tinh bột v| xenlulozơ cho loại monosaccarit (5) Chất béo nhẹ nước v| không tan nước Số ph{t biểu là: A B C D Câu 108: Cho c{c nhận xét sau: (1) Có thể tạo tối đa đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp alanine v| glyxin (2) Giống với axit axetic, amino axit t{c dụng với bazo tạo muối v| nước (3) Axit axetic axit  -amino gllutaric l|m đổi m|u quỳ tím th|nh đỏ (4) Thủy ph}n không ho|n to|n peptit: Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr thu tripeptit khơng chứa Gly (5) Cho HNO3 đặc v|o ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch m|u tím Có nhận xét ? A B C D Câu 109: Cho c{c ph{t biểu sua : (a) Hidro ho{ ho|n to|n glucozơ tạo axit gluconic (b) Phản ứng thuỷ ph}n xenlulozơ xảy d|y động vật ăn cỏ (c) Xenlulozơ trinitrat l| nguyên liệu để sản xuất tơ nh}n tạo (d) Saccarozơ bị ho{ đen H 2SO4 đặc (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Trong c{c ph{t biêu trên, số ph{t biểu l|: A B C D Câu 110: Thực c{c thí nghiệm sau: (1) Thả viên Fe v|o dung dịch HCl (2) Thả viên Fe v|o dung dịch Cu(NO3)2 (3) Thả viên Fe v|o dung dịch FeCl3 (4) Nối d}y Cu với d}y Fe để khơng khí ẩm (5) Đốt d}y Fe bình kín chứa đầy khí O2 (6) Thả viên Fe v|o dung dịch chứa đồng thời CuSO4 H2SO4 lỗng Trong c{c thí nghiệm trên, thí nghiệm m| Fe khơng bị ăn mòn điện hóa học l| A (2), (3), (4), (6) B (1), (3), (4), (5) C (2), (4), (6) D (1), (3), (5) Câu 111: Thực c{c thí nghiệm sau : (1) Cho dung dịch NaHSO4 dư v|o dung dịch Ba(AlO2)2 (2) Cho vôi sống dư v|o dung dịch hỗn hợp (KHCO3 CaCl2) (3) Cho dung dịch NaOH dư v|o dung dịch CrCl2 (4) Đun nóng nước cứng to|n phần (5) Cho dư dung dịch hỗn hợp HNO3 AgNO3 v|o dung dịch FeCl2 (6) Sục khí H2S sục v|o dung dịch Zn(NO3)2 Số thí nghiệm thu kết tủa l|: A B C D Câu 112: Cho nhận định sau: (1) Chỉ có kim loại kiềm có cấu trúc lớp vỏ ngo|i l| ns1 (2) C{c kim loại Ca, Ba v| Mg khử nước mạnh nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ (3) CuSO4 khan dùng để ph{t nước lẫn dầu hoả (dầu hôi) xăng (4) Trong tự nhiên crom có dạng hợp chất Quặng chủ yếu crom l| cromit FeO.Cr 2O3 (5) Trong hợp chất, kim loại kiềm thổ có mức oxi hóa +2 Số nhận định l| A B C D Câu 113: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Sự kết tủa protein nhiệt gọi l| đơng tụ (2) Sợi bơng v| tơ tằm ph}n biệt c{ch đốt chúng (3) Dùng dung dịch HCl t{ch riêng benzen khỏi hỗn hợp gồm benzen v| anilin (4) Glucozơ có vị fructozơ (5) Để nhận biết glucozơ v| fructozơ dùng dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng (6) Gạo nếp dẻo gạo tẻ gạo nếp chứa nhiều amilopectin Số nhận xét l|: A B C D Câu 114: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Trong bảng tuần ho|n c{c nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB (b) Crom khơng t{c dụng với dung dịch axit HNO3 H2SO4 đặc nguội (c) Khi thêm dung dịch kiềm v|o muối cromat tạo th|nh đicromat Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (d) Trong môi trường axit, muối crom (VI) bị khử th|nh muối crom (III) (e) CrO l| oxit bazơ, Cr2O3 l| oxit lưỡng tính, CrO3 oxit axit (g) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc ch{y tiếp xúc với CrO3 Số ph{t biểu A B C D Câu 115: Cho phát biểu sau đ}y: (a) Glucozo gọi l| đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo l| đieste glixerol với axit béo (c) Ph}n tử amilopectin có cấu trúc mạch ph}n nh{nh (d) Trong mật ong chứa nhiều fructozo (e) Tinh bột l| lương thực người Số ph{t biểu l| : A B C D Câu 116: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Hiđro hóa ho|n to|n glucozơ fructozơ thu axit gluconic (2) Glucozơ, fructozơ l| nhóm cacbohiđrat đơn giản khơng thủy ph}n (3) Thủy ph}n đến xenlulozơ môi trường axit tạo nhiều ph}n tử monosaccarit (4) Trong ph}n tử saccarozơ gốc -glucozơ v| gốc -glucozơ liên kết với qua nguyên tử oxi (5) Tinh bột l| chất rắn vô định hình, m|u trắng, điều kiện thường khơng tan nước nguội (6) Ph}n tử amilozơ v| amilopectin có cấu trúc mạch ph}n nh{nh Số ph{t biểu l| A B C D Câu 117: Cho c{c phản ứng sau: (1) Cu + H2SO4 đặc, nguội (5) Cu + HNO3 đặc, nguội (2) Cu(OH)2 + glucozơ (6) axit axetic + NaOH (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH (7) AgNO3 + FeCl3 (4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl (8) Al + Cr2(SO4)3 Số phản ứng xảy điều kiện thường ? A B C D Câu 118: Cho c{c ph{t biểu sau đ}y: (a) Glucozo gọi l| đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo l| đieste glixerol với axit béo (c) Ph}n tử amilopectin có cấu trúc mạch ph}n nh{nh (d) Trong mật ong chứa nhiều fructozo (e) Tinh bột l| lương thực người Số ph{t biểu l| A B C D Câu 119: Cho c{c cặp chất : (1) dung dịch FeCl3 Ag (2) dung dịch Fe(NO 3)2 v| dung dịch AgNO3 (3) S H2SO4 (đặc nóng) (4) CaO v| H 2O (5) dung dịch NH3 + CrO3 (6) S v| dung dịch H2SO4 lỗng Gv: Nguyễn Văn Xơ – Chun luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Số cặp chất có xảy phản ứng l|: A B C D Câu 120: Thực c{c thí nghiệm sau (1) Cho bột Al v|o dung dịch NaOH (dư) (2) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không m|ng ngăn xốp (3) Cho dung dịch KI v|o dung dịch chứa Na2Cr2O7 H2SO4 (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 (5) Cho bột Fe v|o lượng dư dung dịch FeCl3 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 121: Thực c{c thí nghiệm sau: (a) Cho Cr2O3 v|o dung dịch NaOH loãng dư (b) Cho bột Al tiếp xúc với khí Cl2 (c) Cho CrO3 v|o lượng nước dư (d) Cho CaO v|o nước dư (e) Cho Sn v|o dung dịch FeCl3 (f) Cho hỗn hợp gồm Al v| Na2O v|o nước dư Số thí nghiệm xảy điều kiện thường A B C D Câu 122: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Tinh bột tạo th|nh c}y xanh nhờ qu{ trình quang hợp; (b) Muối K v| Na c{c axit cacboxylic l| x| phòng (c) Anilin v| đimetylamin l| amin bậc (d) Cacbohiđrat có độ cao l| fructơzơ (e) Tơ lapsan v| tơ capron điều chế phản ứng trùng ngưng Số ph{t biểu A B C D Câu 123: Cho ph{t biểu sau : (a) Để xử lý thủy ng}n rơi vãi người ta dùng bột lưu huỳnh (b) Khi vào khí quyển, freon ph{ hủy tần ozon (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt qu{ tiêu chuẩn cho phép g}y hiệu ứng nh| kính (d) Trong khí , nồng độ NO2 SO2 vượt qu{ tiêu chuẩn cho phép g}y tượng mưa axit Trong c{c ph{t biểu trên, số ph{t biểu l|: A B C D Câu 124: Thực c{c thí nghiệm sau: (a) Cho glucozơ t{c dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường (b) Cho glucozơ t{c dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (c) Cho glucozơ t{c dụng với H2, Ni, đun nóng (d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vơ l|m xúc t{c Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa – khử l| A B C D Câu 125: Cho c{c ph{t biểu sau : (a) Xenlulozơ trinitrat l| nguyên liệu để sản xuất tơ nh}n tạo v| chế tạo thuốc súng khơng khói (b) Khi hidro hóa triloein nhiệt độ cao (xúc t{c Ni) thu tripanmitin Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (c) Cao su tổng hợp l| loại vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên (d) Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (e) Người ta sản xuất x| phòng c{ch đun hỗn hợp chất béo v| kiềm nhiệt độ v| {p suất cao (f) Một số amino axit dùng để điều chế tơ nilon Số ph{t biểu l| : A B C D Câu 126: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (1) Cho Mg t{c dụng với dung dịch HNO3 loãng dư (2) Cho dung dịch NaOH v|o dung dịch amôni glucônat (3) Cho dung dịch KHSO4 v|o dung dịch NaHCO3 (4) Cho Cu v|o dung dịch H2SO4 loãng (5) Cho từ từ Na2CO3 v|o dung dịch HCl Số thí nghiệm chắn sinh chất khí l|: A B C D Câu 127: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Dung dịch axit aminoetanoic l|m q tím hóa đỏ (2) Fructozơ t{c dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng), thu kết tủa bạc (3) Đốt ch{y ho|n to|n este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O với số mol (4) Mỡ động vật v| dầu thực vật không tan nước v| nhẹ nước (5) Để chứng minh ph}n tử glucozơ chứa nhóm -OH c{ch cho t{c dụng với Cu(OH)2 Số ph{t biểu l| A B C D Câu 128: Cho c{c ph{t biểu sau (1) Sục khí CO2 dư v|o dung dịch NaAlO2 thấy xuất kết tủa trắng v| sau kết tủa tan dần, dung dịch trở thành suốt (2) Có thể dùng dung dịch Na2CO3 để làm mềm tất loại nước cứng (3) Phèn chua dùng chất l|m nước, khử trùng nước, dùng ngành thuộc da công nghiệp giấy Phèn chua có cơng thức hóa học KAl(NO3)2 (4) Trong qu{ trình điện phân, ion âm (anion) di chuyển anot c{c ion dương (cation) di chuyển catot (5) Khi điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, khơng có m|ng ngăn xốp) sản phẩm thu gồm H2 v| nước Gia-ven (6) Phương ph{p thủy luyện dùng để điều chế kim loại có tính khử yếu, phương ph{p nhiệt luyện dùng để điều chế kim loại có tính khử trung bình (7) Kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội Fe, Al, Cr, Ag Số phát biểu A B C D Câu 129: Cho c{c mệnh đề sau: (1) Phản ứng thủy ph}n este môi trường axit l| phản ứng hai chiều, mơi trường bazơ l| chiều Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (2) So với ancol, axit có cơng thức ph}n tử este có nhiệt độ sơi cao có liên kết H linh động (3) Bậc amin ancol bậc nguyên tử C liên kết với nhóm amin (–NH2) (4) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Gly Ala-Ala-Gly (5) Tơ nilon-6,6 trùng hợp hexametylenđiamin v| axit ađipic Cao su buta-1,3-đien l| sản phẩm trùng hợp cao su buna v| lưu huỳnh Số mệnh đề là: A B C D Câu 130: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư v|o dung dịch Fe(NO 3)3 (b) Sục khí CO dư v|o dung dịch NaOH (c) Cho Na 2CO3 dư v|o dung dịch Ca(HCO 3)2 (d) Cho bột Fe v|o dung dịch FeCl dư Số thí nghiệm cuối lại dung dịch chưa muối tan l|: A B C D Câu 131: Cho c{c nhận định sau: (1) Tất c{c ion kim loại bị khử (2) Hợp chất cacbohiđrat v| hợp chất amino axit chứa th|nh phần nguyên tố giống (3) Dung dịch muối mononatri axit glutamic l|m quỳ tím chuyển sang m|u xanh (4) Cho kim loại Ag vào dung dịch FeCl2 thu kết tủa AgCl (5) Tính chất vật lí chung kim loại electron tự gây (6) Phản ứng thủy ph}n este v| protein môi trường kiềm l| phản ứng chiều Số nhận định A B C D Câu 132: Có hỗn hợp, hỗn hợp gồm chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu Fe2(SO4)3; KHSO4 KHCO3; BaCl2 CuSO4; Fe(NO3)2 AgNO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo chất tan tốt nước A B C D Câu 133: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 mơi trường axit, đun nóng (2) Cho dung dịch Na3PO4 v|o dung dịch AgNO3 (3) Cho phèn chua v|o dung dịch sôđa (4) Cho vôi sống v|o dung dịch Cu(NO3)2 (5) Cho AgNO3 dư v|o dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 HCl Sau c{c phản ứng xảy ho|n to|n, số thí nghiệm thu kết tủa l| A B C D Câu 134: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Khí SO2 g}y tượng hiệu ứng nh| kính (2) Khí CO2 g}y tượng mưa axit (3) C{c dạng nhiên liệu than, dầu mỏ v| khí tự nhiên gọi l| nhiên liệu hóa thạch (4) Khi thải khí quyển, freon (chủ yếu l| CFCl3 CF2Cl2) ph{ hủy tầng ozon (5) C{c nguồn lượng: thủy điện, gió, mặt trời l| nguồn lượng Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Những ph{t biểu l| A (3), (4), (5) B (1), (2), (4) C (1), (2), (4), (5) D (2), (3), (4), (5) Câu 135: Cho c{c ph{t biểu sau : (1) Khi đun nóng NH2-CH2-CH2-COOH có xúc t{c thích hợp thu hỗn hợp c{c peptit (2) Metylamin, amoniac v| anilin đều l|m giấy quỳ tím ẩm chuyển sang m|u xanh (3) Sobitol l| hợp chất hữu tạp chức (4) Tơ hóa học gồm tơ nh}n tạo v| tơ tổng hợp (5) Nhỏ dung dịch I2 v|o dung dịch hồ tinh bột, đun nóng dung dịch thu xuất m|u xanh tím Số ph{t biểu l| : A B C D Câu 136: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau : (a) Ag vào HNO3 lỗng (b) Cr vào HCl lỗng, nóng (d) Sục khí H2S v|o dung dịch FeCl2 (c) Fe vào H2SO4 loãng nguội (e) Cho Na2O v|o dung dịch K2SO4 (f) Cho Al2O3 v|o dung dịch KHSO4 Trong thí nghiệm trên, số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 137: Cho c{c ph{t biểu sau : (a) Tơ nilon-6,6 điều chế từ hexametylenđiamin v| axit axetic (d) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (c) C{c hợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit (d) Anilin phản ứng với axit HCl tạo muối phenylamoni clorua (e) Trong ph}n tử amilopectin c{c mắc xích α–glucơzơ nối với liên kết α –1,6– glicôzit Sô nhận định không l| : A B C D Câu 138: Cho c{c nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, trimetylamin l| chất khí, tan tốt nước (2) Ở trạng th{i tinh thể, c{c amino axit tồn dạng ion lưỡng cực (3) Lực bazơ c{c amin mạnh amoniac (4) Oligopeptit gồm c{c peptit có từ đến 10 gốc α - amino axit v| l| sở tạo nên protein (5) Anilin để l}u ng|y khơng khí bị oxi hóa v| chuyển sang m|u n}u đen (6) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị ph}n hủy Số nhận định l| A B C D Câu 139: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 v|o dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Sục khí Cl2 dư v|o dung dịch FeSO4 (c) Cho hỗn hợp NaHSO4 NaHCO3 (tỉ lệ mol : 1) v|o nước (d) Cho hỗn hợp Cu v| Fe2O3 (tỉ lệ mol : 1) v|o dung dịch HCl dư (e) Sục khí NO2 v|o dung dịch KOH Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Sau c{c phản ứng kết thúc, số thí nghiệm m| dung dịch thu có hai muối l|: A B C D Câu 140: Thực c{c phản ứng sau: (1) Cho Na v|o dung dịch CuSO4 (2) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ (3) Thổi luồng khí H2 đến dư qua ống nghiệm chứa CuO (4) Nung nóng hỗn hợp gồm Al CuO khí trơ (5) Cho bột Fe v|o dung dịch CuCl2 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu Cu đơn chất l| A B C D Câu 141: Thực c{c thí nghiệm sau (1) Cho bột Al v|o dung dịch NaOH (dư) (2) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không m|ng ngăn xốp (3) Cho dung dịch KI v|o dung dịch chứa Na2Cr2O7 H2SO4 (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 (5) Cho bột Fe v|o lượng dư dung dịch FeCl3 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 142: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng (c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có m|ng ngăn (d) Đốt bột Fe khí oxi (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 lỗng (f) Nung nóng Cu(NO3)2 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Số thí nghiệm có xảy oxi hóa kim loại l|: A B C D Câu 143: Cho c{c nhận định sau: (1) Trong kim loại kiềm, xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp (2) Độ dẫn điện nhôm (Al) tốt đồng (Cu) (3) Những kim loại có độ dẫn điện tốt dẫn nhiệt tốt (4) Crom (Cr) kim loại cứng kim loại (5) Wonfam (W) có nhiệt độ nóng chảy cao kim loại Số nhận định l|: A B C D Câu 144: So s{nh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ v| xenlulozơ (1) Cả chất dễ tan nước v| có c{c nhóm -OH (2) Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tr{ng bạc (3) Tinh bột, saccarozơ v| xenlulozơ cấu tạo c{c gốc glucôzơ (4) Glucozơ v| saccarôzơ kết tinh không m|u Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Trong c{c so s{nh trên, số so s{nh không l| A B C D Câu 145: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau (1) Ng}m l{ đồng dung dịch AgNO3 (2) Ng}m l{ kẽm dung dịch HCl loãng (3) Ng}m l{ nhôm dung dịch NaOH (4) Ng}m l{ sắt d}y đồng ddHCl (5) Để vật gang ngo|i khơng khí ẩm (6) Ng}m miếng đồng v|o dung dịch Fe2(SO4)3 Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa l| A B C D Câu 146: Cho c{c thí nghiệm sau: (1) Khi cho Cu v|o dung dịch FeCl3; (2) H2S v|o dung dịch CuSO4; (3) HI v|o dung dịch FeCl3; (4) Dung dịch AgNO3 v|o dung dịch FeCl3; (5) Dung dịch NaHSO4 v|o dung dịch Fe(NO3)2; (6) CuS v|o dung dịch HCl Số cặp chất phản ứng với l|: A B C D Câu 147: Tiến h|nh c{c thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaI v|o dung dịch AgNO3 (2) Cho dung dịch Na2SO4 v|o dung dịch BaCl2 (3) Sục khí NH3 tới dư v|o dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch Na2CO3 v|o dung dịch CaCl2 (5) Cho dung dịch NaOH tới dư v|o dung dịch CrCl3 Sau c{c phản ứng xảy ho|n to|n, có thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 148: Cho phát biểu sau: (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để h|n đường ray phản ứng nhiệt nhôm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ng}n rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch kiềm Số phát biểu l| : A B C D Câu 149: Cho c{c ph{t biểu sau: (a) Cr2O3 l| oxit lưỡng tính v| dùng tạo m|u lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh (b) Trong c{c phản ứng, cation Cr3+ vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hóa (c) Crom(VI) oxit bốc ch{y tiếp xúc với lưu huỳnh, cacbon, phốtpho, amoniac (d) Cho dung dịch H2SO4 loãng v|o dung dịch K2Cr2O7, m|u dung dịch không thay đổi Số ph{t biểu l| A B C D Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Câu 150: Có c{c ph{t biểu sau: (a) Chất béo thuộc loại hợp chất este (b) Khi thay nguyên tử H ph}n tử amoniac gốc hiđrocacbon, thu amin bậc (c) Protein đơn giản l| protein tạo th|nh từ c{c gốc -amino axit (d) C{c ph}n tử tạo nên mắt xích polime gọi l| monome C{c ph{t biểu l|? A (a),(b),(c) B (b),(c),(d) C (a),(b),(c),(d) D (a),(c),(d) DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT VỀ SƠ ĐỒ – HÌNH VẼ TN DẠNG 3: DẠNG BÀI TẬP ĐẾM SỐ ĐỒNG PHÂN HOẶC ĐẾM SỐ SP TẠO THÀNH DẠNG 4: DẠNG TOÁN VỀ ĐỒ THỊ DẠNG 5: DẠNG TOÁN VỀ: H.C, ANCOL, ANĐEHIT, AXIT DẠNG 6: DẠNG TOÁN VỀ OXIT – AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO (MỨC ĐỘ ->9) DẠNG 1: DẠNG TOÁN VỀ HIDROXIT LƯỠNG TÍNH DẠNG 2: DẠNG TỐN VỀ ĐIỆN PHÂN DẠNG 3: DẠNG TOÁN VỀ ESTE DẠNG 4: DẠNG TOÁN VỀ HỢP CHẤT CHỨA NITƠ PHẦN 3: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO (MỨC ĐỘ ->10) DẠNG 1: DẠNG TOÁN VỀ HỖN HỢP TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 DẠNG 2: DẠNG TOÁN VỀ PEPTIT HOẶC PEPTIT VỚI HỢP CHẤT HỮU CƠ DẠNG 3: DẠNG TOÁN VỀ HNO3 HOẶC H+ + NO3- PHỨC TẠP DẠNG 4: DẠNG TOÁN HỖN HỢP AXIT – ANCOL – ESTE PHỨC TẠP Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG ... (b) Trong mơi trường kiềm, glucozơ v| fructozơ chuyển ho{ cho (c) Trong dung dịch, glucozơ v| saccarozơ ho| tan Cu(OH)2 tạo phức m|u xanh lam Gv: Nguyễn Văn Xô – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C:... phát biểu sau: (1) Trong phân tử amin, thi t phải chứa nghuyên tố nitơ (2) Các amin chứa từ 1C đến 4C chất khí điều kiện thường Gv: Nguyễn Văn Xơ – Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường... Chuyên luyện thi THPT QG Đ/C: Ngõ 17 – Đường Đặng Như Mai – Thành Phố Vinh – Nghệ An Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 (h) Trong phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU ON THI THPT QG NAM 2018, TAI LIEU ON THI THPT QG NAM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay