ChemistryToday 2015 02

87 54 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:05

Tạp chí hóa học Chemistry Today của Ấn Độ với các dạng bài tập hóa vô cơ và hữu cơ phong phú (có kèm lời giải) giúp các bạn học sinh ôn luyện kiến thức thi olympic hoặc thi HSG. NGoài ra tạp chí còn cung cấp các kiến thức hóa học ứng dụng vào cuộc sống đầy bổ ích.Số ra tạp chí: Tháng 22015 ... water is close to (assuming density of water = g cm–3) 18 (a) × 1023 (b) 55.5 × 6 .023 × 1023 22.4 6 .023 (c) × 1023 (d) 18 × 6 .023 × 1023 23.4 : The equilibrium constant for the oxidation of NH3 by... 55.55 moles (d) : N2 + 3H2 2NH3 ; 18 [NH3 ]2 No of molecules in L of H2O K1 = …(i) = 55.55 × 6 .023 × 1023 [N2 ][H2 ] CH2CONH2 [NO]2 Br2/NaOH N2 + O2 2NO ; K = …(ii) 43 (c) : (Hofmann [N2 ][O2 ]... 0.5 M? The Kc for the step I is 102 M–1 and rate constant for the step II is 3.0 × 10–3 mol–1 L min–1 (a) 0.0716 M min–1 (b) 0.0891 M min–1 (c) 0.006 M min–1 (d) 0 .025 7 M min–1 20 Cyclopropanoic
- Xem thêm -

Xem thêm: ChemistryToday 2015 02, ChemistryToday 2015 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay