trac nghiem ly thuyet Hoá chuong III lớp 11

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:00

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG III Câu 1: Tính chất vật lý phi kim: A Dẫn điện tốt B Dẫn nhiệt tốt C Dẫn nhiệt, dẫn điện D Chỉ tồn trạng thái khí Câu 2: Tính chất hóa học phi kim: A Tác dụng với nước, oxi B Tác dụng với hidro, kim loại, oxi C Tác dụng với kim loại, bazơ D Tác dụng với bazơ, oxit bazơ Câu 3: Chọn câu A Tất phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit B Tất phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ C Kim loại dẫn điện, phi kim khơng dẫn điện (trừ than chì silic) D Tất Câu 4: Tính chất khí clo: A Tác dụng với kim loại B Có tính tẩy màu khơng khí ẩm C Tác dụng với nước, dung dịch kiềm D Tất Câu 5: Khi điều chế clo phòng thí nghiệm thường có lẫn tạp chất nước axit clohidric Có thể thu clo tinh khiết cách dẫn hỗn hợp qua: A Nước, dung dịch xút B Dung dịch xút, H2SO4 đậm đặc C Nước vôi, dung dịch axit D Bazơ, oxit bazơ Câu 6: Khi kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với khí clo tạo muối clorua kim loại có hóa trị: A Thấp B Tùy trường hợp Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! D Tất sai C Cao Câu 7: Để loại khí clo có lẫn khơng khí, dùng chất sau: A Nước B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch NaOH D Dung dịch NaCl Câu 8: Nước clo là: A Hỗn hợp gồm chất: Cl2 HCl, HClO B Hợp chất của: Cl2 nước, HCl, HClO C Hỗn hợp gồm chất: Cl2 nước, HCl, HClO D Hỗn hợp gồm chất: nước, HCl, HClO Câu 9: Dạng thù hình nguyên tố là: A Các hợp chất khác nguyên tố hóa học B Các đơn chất khác nguyên tố hóa học C Các ngun tố có hình dạng khác D Các đơn chất có hình dạng khác Câu 10: CO có tính chất: A Oxit axit, chất khí độc, có tính khử mạnh B Chất khí khơng màu, độc, oxit bazơ C Chất khí khơng màu, độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh D Chất khí, khơng màu, khơng mùi, có tính oxi hóa mạnh Câu 11: Trong cặp chất sau, cặp tác dụng với nhau: A KCl Na2CO3 B KCl K2CO3 C H2SO4 NaHCO3 D KOH Na2CO3 Câu 12: Chất khí có khả tẩy trắng ẩm: A O2 B Cl2 C H2 D CO2 Câu 13: Các chất sau dùng để điều chế clo phòng thí nghiệm: A HCl, H2O B KMnO4, MnCl2 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! C NaCl D.KMnO4, MnO2 Câu 14: Tính chất cacbonic: A Phản ứng với nước vơi, phản ứng quang hợp B Ở điều kiện nhiệt độ, áp suất cacbonic tồn trạng thái khí C Phản ứng với dung dịch CuSO4, phản ứng quang hợp D Hòa tan tốt nước nóng Câu 15: Tính chất hóa học đặc trưng muối cacbonat: A Phản ứng với kim loại B Phản ứng với axit, muối phản ứng phân hủy C Phản ứng với bazơ, oxit bazơ D Thủy phân nước cho mơi trường axit Câu 16: Bảng tuần hồn nguyên tố hóa học xếp theo: A Chiều tăng dần số electron lớp nguyên tử B Chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử C Chiều tăng dần nguyên tử khối D Chiều giảm dần điện tích hạt nhân nguyên tử Câu 17: Đại lượng ngun tố hóa học biến thiên tuần hồn: A Số lớp electron số electron lớp nguyên tử B Số electron lớp nguyên tử C Điện tích hạt nhân số electron nguyên tử D Nguyên tử khối Câu 18: Dung dịch khơng thể chứa bình thủy tinh: A HNO3 B H2SO4 đậm đặc C HF D HCl Câu 19: Khi dẫn hỗn hợp khí gồm: Cl2,CO2 , HCl, C2H4 qua dung dịch nước vơi dư Khí khỏi bình là: A Cl2 B C2H4 C CO2 , HCl D HCl, C2H4 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Câu 20: Hỗn hợp gồm khí: CO, CO2, SO3 nhận biết diện chất khí cách: A Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2 B Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2, sau qua dung dịch nước vơi C Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi D Tất Câu 21: Natri silicat tạo thành cách : A Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3 D Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl Câu 22: Có hỗn hợp gồm silic nhôm Hỗn hợp phản ứng với dãy dung dịch sau đây: A HCl, HF B NaOH, KOH C NaCO3, KHCO3 D BaCl2,AgNO3 Câu 23 Cacbon phản ứng với tất chất dãy sau ? B Al,HNO3 đặc, KClO3 A Na2O, NaOH, HCl C Ba(OH)2,Na2CO3,CaCO3 D NH4Cl, KOH, AgNO3 Câu 24 Silic phản ứng với tất chất dãy sau ? A CuSO4,SiO2, H2SO4 loãng B F2, Mg, NaOH C HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH D Na2SiO3, Na3PO4, NaCl Câu 25: Cặp chất sau tác dụng với tạo sản phẩm chất khí ? A C CuO B CO2 NaOH C CO Fe2O3 D C H2O Câu 26: 1)Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím Dung dịch có màu nào? A Xanh B Đỏ C Tím D Khơng màu Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 2)Sau đun nóng dung dịch thời gian dung dịch có màu ? A Xanh B Đỏ C Tím D Khơng màu Câu 27: Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ sau ? A CuO MnO2 B CuO MgO C CuO Fe2O3 D Than hoạt tính Câu 28: Để phân biệt khí CO2 khí SO2, dùng: A dung dịch Ca(OH)2 B dung dịch Br2 C dung dịch NaOH D dung dịch KNO3 Câu 29: Có chất rắn: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 dùng thêm cặp chất để nhận biết ? A H2O CO2 B H2O NaOH C H2O HCl D H2O BaCl2 Câu 30: Khí CO2 khơng dùng để dập tắt đám cháy sau ? A Magiê B.Cacbon C Photpho Câu 31: Nước đá khơ khí sau trạng thái rắn ? D Metan A CO B CO2 C.SO2 Câu 32: Khí CO khơng khử oxit sau nhiệt độ cao ? D NO2 A CuO D ZnO B.CaO B PbO Câu 33: Các nguyên tố dãy sau xếp theo tính kim loại giảm dần: A C, Si, Ge , Sn, Pb B Pb, Ge, Sn, Si, C C Pb, Sn, Ge, Si, C D Pb, Sn, Si, Ge, C Câu 34: Trong nguyên tố thuộc nhóm cacbon, nguyên tố tạo đơn chất kim loại : A Si,Ge B Ge, Sn C Ge, Pb D.Sn, Pb Câu 35: Kim cương than chì hai dạng thù hình cacbon vì: A Đều có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử B Đều nguyên tử cacbon tạo nên C Có tính chất vật lý tương tự Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! D Cả A B Câu 36: Cacbon phản ứng với nhóm chất sau : A Fe2O3, Ca, CO2, H2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc B CO2, Al2O3, Ca, CaO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc C Fe2O3, MgO, CO2, HNO3, H2SO4 đặc D CO2, H2O, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, CaO Câu 37: Không thể dùng CO2 để dập tắt đám cháy chất sau ? A Xenlulozơ B Mg C Than gỗ D Xăng Câu 38: Có thể dùng mặt nạ có chứa chất sau để đề phòng bị nhiễm độc khí CO? A CuO B CuO MgO C CuO Al2O3 D Than hoạt tính Câu 39 Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn gồm : A Al2O3, Cu, MgO, Fe B Al, Fe, Cu, Mg C Al2O3, Cu, Mg, Fe D Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO Câu 40 Tủ lạnh dùng lâu có mùi hơi, cho vào tủ lạnh cục than hoa để khử mùi Đó vì: A Than hoa hấp phụ mùi hôi B Than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác C Than hoa sinh chất hấp phụ mùi hôi D Than hoa tạo mùi khác để át mùi Câu 41: Người ta sử dụng nước đá khô ( CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh khô việc bảo quản thực phẩm hoa tươi Vì: A Nước đá khơ có khả hút ẩm B Nước đá khơ có khả thăng hoa C Nước đá khơ có khả khử trùng Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! D Nước đá khơ có khả dễ hoá lỏng Câu 42: Những người đau dày thường có pH < 2( thấp so với mức bình thường pH từ – 3) Để chữa bệnh, người bệnh thường uống trước bữa ăn : A Nước B Nước mắm B Nước đường D Dung dịch NaHCO3 Câu 43: Để loại bỏ SO2 CO2, dùng hố chất sau ? A Dung dịch Ca(OH)2 B CuO C Dung dịch Br2 D Dung dịch NaOH Câu 44: Dung dịch muối X làm quỳ tím hố xanh, dung dịch muối Y khơng làm đổi màu quỳ tím Trộn X Y thấy có kết tủa X, Y cặp chất sau ? A NaOH K2SO4 B NaOH FeCl3 C Na2CO3 BaCl2 D K2CO3 NaCl Câu 45 Q trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo theo thứ tự : A NaHCO3, Na2CO3 B Na2CO3, NaHCO3 C Na2CO3 D Không đủ liệu xác định Câu 46 Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2, muối thu : A Ca(HCO3)2 B CaCO3 C Cả A B D Không xác định Câu 47: Thổi CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư, muối thu : A Ba(OH)2 B BaCO3 C Cả A B D Không xác định Câu 48: Có chất rắn màu trắng, đựng lọ riêng biệt không nhãn : CaCO3, Na2CO3, NaNO3 Nếu dù ng quỳ tím nước nhận : A chất B chất C chất D không nhận Câu 49-50: Cho chất sau : Magiê oxit Cacbon Axit flohiđric Natricacbonat Magiêcacbonat Natrihiđroxit Magiê Câu 49: Silic phản ứng với tất chất nhóm : A 1, 2, 3, 4, B 2, 6, C 2, 3, 6, D 1, 2, 4, Câu 50: Silicdioxit phản ứng với tất chất nhóm : A 1, 3, 4, 5, B 1, 3, 4, 5, C 2, 3, 4, 5, C 2, 3, 4, 6, Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Câu 51: Để tách khí CO2 khỏi hỗn hợp với HCl nước, cho hỗn hợp qua bình đựng : A NaOH H2SO4 đặc B Na2CO3 P2O5 C H2SO4 đặc KOH D NaHCO3 P2O5 Câu 52: Một dung dịch có chứa ion sau:Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Cl- Để tách nhiều cation khỏi dung dịch mà khơng đưa thêm ion vào dung dịch ta cho dung dịch tác dụng dung dịch sau : A Dung dịch Na2SO4 vừa đủ B Dung dịch Na2CO3 vừa đủ C Dung dịch K2CO3 vừa đủ D Dung dịch NaOH vừa đủ Câu 53-57: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO3, MgCO3, Al2O3 chất rắn X Y Hoà tan chất rắn X nước thu kết tủa E dung dịch Z Sục khí Y dư vào dung dịch Z thấy kết tủa F, hoà tan E dung dịch NaOH dư thấy tan phần dung dịch G Câu 53: Chất rắn X hỗn hợp gồm : A BaO, MgO, Al2O3 B BaCO3, MgO, Al2O3 C BaCO3, MgCO3, Al D Ba, Mg, Al Câu 54: Khí Y : A CO2 O2 B CO2 C O2 D CO Câu 55: Dung dịch Z chứa : A Ba(OH)2 B Ba(AlO2)2 C Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 Câu 56: Kết tủa F : A BaCO3 B MgCO3 Câu 57: Trong dung dịch G chứa: A NaOH D Ba(OH)2 Mg(OH)2 C Al(OH)3 D BaCO3 MgCO3 B NaOH NaAlO2 C NaAlO2 D Ba(OH)2 NaOH Câu 58:Hoà tan Na2CO3 vào nước dung dịch A pH dung dịch A : A B < C > D Không xác định Câu 59: Cho từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl, dung dịch thu có pH là: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! A B < C > D Không xác định Câu 60: Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3(tỉ lệ mol 1;1), dung dịch thu có pH là: A B < D Không xác định C > Câu 61: Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaHCO3(tỉ lệ mol 1;1) đun nóng, dung dịch thu có pH là: A B < C > D Không xác định Câu 62: Dung dịch X chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Thực thí nghiệm sau: TN1: Cho ( a + b ) mol CaCl2 TN2: Cho ( a + b) mol Ca(OH)2 vào dung dịch X khối lượng kết tủa thu thí nghiệm : A Bằng B Ở TN1 < TN2 C Ở TN1 > TN2 D Không so sánh Câu 63: Để điều chế CO2 phòng thí nghiệm người ta cho dung dịch HCl tác dụng với CaCO3 bình kíp Do CO2 thu thường có lẫn hiđroclorua nước Có thể dùng hoá chất theo thứ tự sau để thu CO2 tinh khiết ? A P2O5 KHCO3 B K2CO3 P2O5 C P2O5 NaOH D H2SO4 đặc NaOH Câu 64: Để nhận biết khí khơng màu đựng bình riêng biệt bị nhãn chứa CO2 SO2, người ta dùng hoá chất sau ? A Dung dịch Ca(OH)2 B Dung dịch Br2 C Dung dịch Ba(OH)2 D Dung dịch Na2CO3 Câu 65-66: Sục từ từ CO2 vào nước vôi (dung dịch Ca(OH)2) Câu 65: Hiện tượng xảy : A Nước vôi đục dần trở lại B Nước vơi khơng có tượng C Nước vơi hố đục D Nước vơi lúc hố đục Câu 66: Đó sản phẩm tạo thành chất theo thứ tự sau : A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C CaCO3, Ca(HCO3)2 D Ca(HCO3)2, CaCO3 Câu 67: Sự tạo thành thạch nhũ hang động mỏ đá vôi có phản ứng : Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 B Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH C CaCO3 → CaO + H2O D Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O Câu 68: Có lọ nhãn đựng chất bột màu trắng : NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 Chỉ dùng nước CO2 nhận chất ? A B C D Câu 69: Có lọ nhãn đựng chất bột sau : NH4Cl, NaCl, CaCO3, Na2SO4 Có thể sử dụng nhóm chất sau để nhận biết chất ? A Dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 B Dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl C Dung dịch KOH, dung dịch HCl D Dung dịch BaCl2, dung dịch HCl Đáp án 1C 11C 21A 30A 40A 50C 60C 2B 12B 22B 31B 41B 51D 61A 3C 13D 23B 32B 42D 52B 62B 4D 14A 24B 33C 43C 53A 63A 5B 15B 25D 34D 44C 54B 64B 6C 16B 26.1B 35B 45B 55B 65A 7C 17B 26.2C 36A 46A 56C 66C 8C 18C 27D 37C 47B 57B 67D 9B 19B 28B 38D 48C 58C 68D Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 10C 20B 29C 39A 49B 59C 69A 10 ... nguyên tử Câu 17: Đại lượng ngun tố hóa học biến thiên tuần hồn: A Số lớp electron số electron lớp nguyên tử B Số electron lớp nguyên tử C Điện tích hạt nhân số electron nguyên tử D Nguyên tử... cho môi trường axit Câu 16: Bảng tuần hồn ngun tố hóa học xếp theo: A Chiều tăng dần số electron lớp nguyên tử B Chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử C Chiều tăng dần nguyên tử khối D Chiều... độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh D Chất khí, khơng màu, khơng mùi, có tính oxi hóa mạnh Câu 11: Trong cặp chất sau, cặp tác dụng với nhau: A KCl Na2CO3 B KCl K2CO3 C H2SO4 NaHCO3 D KOH Na2CO3
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem ly thuyet Hoá chuong III lớp 11, trac nghiem ly thuyet Hoá chuong III lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay