Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam

235 111 0
  • Loading ...
1/235 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 13:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LÊ THANH HÀ KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LÊ THANH HÀ KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS Nguyễn Thị Thanh Hồi Học viện Tài PGS.,TS Kiều Hữu Thiện Học viện Ngân hàng MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1.NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH CƠNG TY ĐA QUỐC GIA 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.1.1 Giáo trình, sách chuyên khảo 1.1.1.2 Đề tài nghiên cứu khoa học 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.1.2.1 Giáo trình, sách chuyên khảo 1.1.2.2 Bài báo khoa học 1.2.NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ 1.2.1 N gh iê n u nư ớc ng i7 1.2.1.1 Giáo trình, sách chuyên khảo, hướng dẫn quan, tổ chức 1.2.1.2 Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ 1.2.1.3 Đề tài nghiên cứu khoa học 1.2.1.4 Bài báo khoa học 1.2.2 Nghiên cứu nước 1.2.2.1 Giáo trình, sách chuyên khảo 1.2.2.2 Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ 15 1.2.2.3 Đề tài nghiên cứu khoa học 1.2.2.4 Bài báo khoa học 1.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.3.1 Những kết đạt 1.3.2 Những vấn đề chưa nghiên cứu tồn 25 1.4.KHOẢNG HỞ NGHIÊN CỨU 26 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 28 2.1.LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 28 2.1.1 Khái quát công ty đa quốc gia 28 2.1.1.1 Khái niệm, mục đích cấu tổ chức cơng ty đa quốc gia 28 2.1.1.2 Cách thức hình thành cơng ty đa quốc gia 31 2.1.1.3 Phân loại cơng ty nước ngồi công ty đa quốc gia.33 2.1.1.4 Tác động đầu tư trực tiếp nước MNCs trình phát triển kinh tế xã hội nước tiếp nhận đầu tư 34 2.1.2 Lý luận chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia 37 2.1.2.1 Các quan điểm chuyển giá công ty đa quốc gia 37 2.1.2.2 Nguyên nhân hoạt động chuyển giá công ty đa quốc gia 39 2.1.2.3 Các hình thức chuyển giá cơng ty đa quốc gia 41 2.1.2.4 Tác động hoạt động chuyển giá công ty đa quốc gia 47 2.2.LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 50 2.2.1 Khái niệm kiểm soát hoạt động chuyển giá 50 2.2.1.1 Khái niệm kiểm soát 50 2.2.1.2 Khái niệm kiểm soát hoạt động chuyển giá 50 2.2.1.3 Quan điểm định giá chuyển giao 51 2.2.2 Các chủ thể liên quan tới kiểm soát hoạt động chuyển giá 54 2.2.2.1 Nhà nước 54 2.2.2.2 Chủ thể chuyển giá 55 2.2.3 Nội dung kiểm soát hoạt động chuyển giá 55 2.2.3.1 Xây dựng khung pháp lý nhằm kiểm soát hoạt động chuyển giá 55 2.2.3.2 Xây dựng sở liệu giá giao dịch 61 2.2.3.3 Tăng cường mối quan hệ quan thuế nước 61 2.2.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cơng tác kiểm sốt chuyển giá 62 2.2.3.5 Triển khai kiểm soát hoạt động chuyển giá 62 2.2.4 Yêu cầu kiểm soát hoạt động chuyển giá 63 2.3.KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 64 2.3.1 Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động chuyển giá số quốc gia64 2.3.1.1 Kinh nghiệm Hoa Kỳ 64 2.3.1.2 Kinh nghiệm Anh 69 2.3.1.3 Kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Nga 71 2.3.1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc 74 2.3.1.5 Kinh nghiệm Thái Lan 77 2.3.2 Bài học cho Việt Nam 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CHI NHÁNH CƠNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 82 3.1.TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2016 82 3.1.1 Khái quát kinh tế Việt Nam thời gian qua 82 3.1.2 Khái quát đầu tư trực tiếp nước ngồi từ cơng ty đa quốc gia vào Việt Nam sau 30 năm đổi 86 3.1.2.1 Kết thu hút đầu tư trực tiếp nước 86 3.1.2.2 Vai trò FDI kinh tế Việt Nam 91 3.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 94 3.2.1 Khái lược tình hình hoạt động chi nhánh MNCs Việt Nam 95 3.2.1.1 Tỷ lệ doanh nghiệp FDI thua lỗ mức cao 96 3.2.1.2 Tỷ lệ đóng góp thuế thu nhập bình quân doanh nghiệp FDI thấp doanh nghiệp Việt Nam với điều kiện .98 3.2.1.3 Biểu chuyển giá qua khảo sát doanh nghiệp FDI lĩnh vực may mặc TP Hồ Chí Minh 99 3.2.1.4 Nhiều chi nhánh MNCs có giao dịch liên kết với chủ đầu tư đến từ thiên đường thuế 100 3.2.2 Các hình thức chuyển giá Việt Nam số nghi vấn chuyển giá 100 3.2.2.1 Chuyển giá thông qua nâng khống giá trị tài sản thành lập doanh nghiệp FDI 101 3.2.2.2 Chuyển giá cách nâng khống giá trị tài sản vơ hình 103 3.2.2.3 Chuyển giá qua việc mua nguyên liệu từ công ty liên kết với giá cao, xuất với giá thấp 106 3.2.2.4 Chuyển giá qua việc định giá chuyển giao sản phẩm sai lệch chi nhánh MNCs quốc gia 108 3.2.2.5 Nghi vấn chuyển giá qua thực siêu khuyến mãi, nâng cao chi phí quảng cáo nhằm chiếm lĩnh thị trường 110 3.2.2.6 Chuyển giá qua vay trực tiếp từ công ty mẹ 112 3.3.THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 117 3.3.1 Xây dựng khung pháp lý nhằm kiểm soát chuyển giá 117 3.3.2 Công tác cải cách thuế Chính phủ 126 3.3.3 Hợp tác quốc tế thuế Chính phủ 128 3.3.4 Tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kiểm soát hoạt động chuyển giá 129 3.3.5 Tổ chức thực kiểm soát hoạt động chuyển giá 130 3.3.5.1 Đẩy mạnh việc thực chuyên đề kiểm soát hoạt động chuyển giá 130 3.3.5.2 Tăng cường công tác quản lý kê khai, tổng hợp phân tích hồ sơ giao dịch liên kết 131 3.3.5.3 Thực trạng kỹ thuật kiểm soát hoạt động chuyển giá 133 3.3.5.4 Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm chuyển giá 138 3.4.ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CƠNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 143 3.4.1 Những mặt đạt 143 3.4.1.1 Bước đầu nhận định số cách thức chuyển giá chi nhánh MNCs đưa xử lý số vụ việc điển hình 143 3.4.1.2 Hành lang pháp lý cho việc kiểm soát hoạt động chuyển giá ngày hoàn thiện 144 3.4.1.3 Hợp tác quốc tế thuế có nhiều chuyển biến tích cực 145 3.4.1.4 Đội ngũ cán làm công tác kiểm soát hoạt động chuyển giá dần chuẩn hóa 146 3.4.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cơng tác kiểm sốt chuyển giá dần cải thiện 146 3.4.2 Những mặt hạn chế, bất cập 147 3.4.2.1 Hành lang pháp lý tồn nhiều bất cập 147 3.4.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật nguồn liệu thông tin phục vụ cho kiểm sốt hoạt động chuyển giá nhiều hạn chế 152 3.4.2.3 Hoạt động liên kết, phối hợp kiểm sốt hoạt động chuyển giá hạn chế 153 3.4.2.4 Vấn đề tổ chức máy nhân lực làm công tác quản lý thuế 154 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 154 3.4.3.1 Chuyển giá vấn đề lý luận thực tiễn mang tính chất kỹ thuật phức tạp 155 3.4.3.2 Chế tài xử lý hoạt động chuyển giá chưa đủ sức răn đe .156 3.4.3.3 Chưa xây dựng sở liệu giá giao dịch số liệu tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành 158 3.4.3.4 Chưa có phối hợp chặt chẽ quan hữu quan với quan thuế 159 KẾT LUẬN CHƯƠNG 160 CHƯƠNG GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 161 4.1.QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH MNCs TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 161 4.2.CÁC GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH MNCs TẠI VIỆT NAM 162 4.2.1 Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho kiểm soát hoạt động chuyển giá 4.2.2 162 Xây dựng hướng dẫn thực biện pháp xác định giá chuyển nhượng giao dịch 163 4.2.2.1 Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập 164 4.2.2.2 Phương pháp giá bán lại 164 4.2.2.3 Phương pháp giá vốn cộng lãi 165 4.2.2.4 Phương pháp so sánh lợi nhuận 165 4.2.2.5 Phương pháp tách lợi nhuận 166 4.2.3 Xây dựng sở liệu giá cho giao dịch 167 4.2.4 Xây dựng số liệu tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành 168 4.2.5 Xây dựng chế bảo mật thông tin doanh nghiệp .169 4.2.6 Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn quan thuế 169 4.2.7 Giải pháp triển khai thỏa thuận trước giá tính thuế 171 4.2.8 Hoàn thiện máy tổ chức nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán quản lý đầu tư nước 174 4.3.GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN GIÁ 4.3.1 176 Kiểm soát chuyển giá qua nâng khống giá trị tài sản hình thành doanh nghiệp FDI 176 4.3.2 Kiểm soát chuyển giá qua nâng khống giá trị tài sản vơ hình 176 4.3.3 Kiểm sốt chuyển giá qua việc mua bán nguyên vật liệu đầu vào sản phẩm đầu với công ty mẹ công ty liên kết 178 4.3.4 Kiểm soát chuyển giá qua việc nâng cao chi phí quảng cáo 181 4.3.5 Kiểm sốt chuyển giá qua cho vay bên có quan hệ liên kết 182 4.3.6 Kiểm soát chuyển giá lãi Việt Nam .184 4.4.NHÓM GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN 185 4.4.1 Ổn định kinh tế vĩ mô 185 4.4.2 Ổn định nâng cao giá trị đồng tiền Việt Nam 187 KẾT LUẬN CHƯƠNG 189 KẾT LUẬN 190 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ PHỤ LỤC 26 Phan Duy Minh (2011), Quản trị Tài cơng ty đa quốc gia, Nxb Tài 27 Phan Hiển Minh (2002), Hoàn thiện phương pháp định giá chuyển giao sách thuế Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 28 Phùng Xuân Nhạ (1996), Đầu tư trực tiếp nước ngoài: nước phát triển, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 279/1996 29 Phùng Xuân Nhạ (1996), Giá chuyển giao chi nhánh cơng ty đa quốc gia, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 283/1996 30 Phùng Xuân Nhạ (2010), Công ty xuyên quốc gia – Lý thuyết thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 31 Phùng Xuân Nhạ (2010), Điều chỉnh sách đầu tư trực tiếp nước Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 32 Phùng Xuân Nhạ (2014), Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam – Lý luận thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 33 Phan Đình Nguyên (2012), Tác động chuyển giá lên thuế thu nhập doanh nghiệp FDI Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Những vấn đề kinh tế & trị giới số 12/2012 34 Tường Nguyên (2000), Từ Công ty xuyên quốc gia thành Công ty đa quốc gia – xu kinh tế giới, Báo Công nghiệp số 24/2000 35 Nguyễn Tấn Phát (2005), Pháp luật thuế chống chuyển giá Trung Quốc - Công cụ pháp lý quan trọng để quản lý thuế hoạt động đầu tư nước ngồi, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 01/2005 36 Phòng quản lý doanh nghiệp, Bản Quản lý khu chế xuất cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh, Báo cáo khảo sát tình hình hoạt động doanh nghiệp FDI, giai đoạn 2009 – 2011 37 Nguyễn Văn Phượng (2015), Kiểm soát nhà nước gian lận chuyển giá Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 38 Nguyễn Văn Phụng (2013), Cuộc chiến chống chuyển giá khả vào quan kiểm toán nhà nước, Tạp chí Kiểm tốn cuối tháng, số năm 2013 39 Nguyễn Quang Quynh (1998), Lý thuyết Kiểm toán, NXB Tài chính, Hà Nội 40 Minh Quốc (2008), Tài tiền tệ: Những “quỹ tối cao” cơng ty đa quốc gia, Tạp chí Ngoại thương số 20/2008 41 Minh Quốc (2012), Những tập đoàn đa quốc gia coi trọng nước nổi, Tạp chí Ngoại thương số 12, 13/2012 42 Nguyễn Thiết Sơn (2003), Công ty xuyên quốc gia, Khái niệm, đặc trưng biểu mới, Nxb Khoa học kỹ thuật 43 Trần Tiến Tài (2013), Nhận diện giải pháp chống chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài 44 Minh Tâm (2008), Giải pháp cho định giá chuyển giao chuyển giá lĩnh vực đầu tư nước Việt Nam, Tạp chí Cơng nghiệp số 8/2000 45 Phan Văn Tâm (2011), Chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước - Thực tiễn Trung Quốc hướng cho Việt Nam, Tạp chí Quản lý Kinh tế số 38/2011 46 Nguyễn Quang Tiến (2012), Quản lý thuế hoạt động chuyển giá: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Tài số 3/2012 47 Nguyễn Ngọc Thanh (1999), Vấn đề chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Kinh tế 48 Nguyễn Ngọc Thanh (2001), Thủ thuật chuyển giá công ty đa quốc gia Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 131/2001 49 Nguyễn Chí Thành (2004), Giải pháp kiểm sốt chuyển giá giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 50 Dương Đức Thắng (2014), Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá doanh nghiệp FDI - Chi nhánh MNCs Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Tài 51 Nguyễn Đại Thắng (2016), Kiểm soát hoạt động chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài 52 Nguyễn Trọng Thoan (2011), Kinh nghiệm chống chuyển giá doanh nghiệp FDI Cục Thuế Lâm Đồng, Tạp chí Tài số 5/2011 53 Nguyễn Quang Tiến (2012), Quản lý thuế hoạt động chuyển giá: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Tài số 3/2012 54 Lê Quang Thuận (2013), Kinh nghiệm quốc tế phòng, chống gian lận thuế, Tạp chí Tài số 3/2013 55 Tổng cục Hải quan, Báo cáo tình hình xuất nhập doanh nghiệp FDI Việt Nam giai đoạn 2001 – 2016 56 Tổng cục Thuế (2014), Báo cáo thực trạng thỏa thuận trước giá chuyển nhượng, Hội thảo quốc tế Thực tiễn quản lý thỏa thuận trước giá tính thuế 57 Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2016 58 Đỗ Thiên Anh Tuấn (2014), Chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright 59 Nguyễn Thị Ngọc Trang (2004), Chính sách tài tiền tệ tác động đến công ty đa quốc gia hoạt động Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế số 160/2004 60 Đoàn Văn Trường (2007), Chuyển giá quốc tế - vấn đề then chốt phủ với cơng ty đa quốc gia, Tạp chí Kinh tế Dự báo số 2/2007 61 Minh Tường (2007), Mối nhân duyên công ty đa quốc gia Châu Á, Tạp chí Ngoại thương số 15/2007 62 Lê Xuân Trường (2011), Kiểm soát chuyển giá Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý điều kiện thực hiện, Tạp chí Tài số 7/2011 63 Lê Xuân Trường (2013), Chống chuyển giá: Cần tâp trung khắc phục mắt xích yếu nhất, Tạp chí Kiểm toán cuối tháng số 3/2013 64 Nguyễn Thị Hồng Vân (2012), Giải pháp tăng cường chống chuyển giá địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài 65 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2002), Công ty đa quốc gia môi trường Việt Nam 66 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2006), Tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam 67 Nguyễn Như Ý (2010), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 68 Bùi Kim Yến (2006), Chiến dịch tồn cầu hóa cơng ty đa quốc gia, Tạp chí Phát triển kinh tế số 87/2006 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 69 ADB (2015), Asian Development Outlook 2015 70 Agarwal, O.P (2011), International Financial Management, Nxb Himalaya Publishing House 71 Avadhani, V.A (2010), International Financial Management, Nxb Himalaya Publishing House 72 Bernard (2006), Transfer pricing by US – based Multinational Firms, NBER Working Paper 73 Baistrocchi, E and I.Roxan (2012), Resolving Transfer Pricing Disputes: Global Analysis, Nxb Cambridge University Press 74 Brakman, Steven and Garretsen, Harry (2008), Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, Nxb MIT Press 75 Caves, Richard E (2007), Multinational Enterprise and Economic Analysis Nxb Cambridge University Press 76 Chaurasia, Harish (2008), MNCs and Modern Financial Management, Nxb Rajat Publications 77 Deloitte (2012), Global Transfer Pricing Country Guide 78 El-Segini, Sabri Abdel-Hamid (1992), The accounting for transfer pricing and profit shifting in multinational companies: the case of Egypt”, University of Warwick 79 Elliott, Jamie (1999) “Managing international transfer pricing policies: a grounded theory study”, University of Glasgow 80 Feinschreiber, Robert and Kent, Margaret (2012), Transfer Pricing Handbook: Guidance for the OECD Regulations, Nxb Wiley 81 Feinschreiber, Robert Kent, Margaret (2012) Asia-Pacific Transfer Pricing Handbook, Nxb Wiley 82 Feldstein, Martin Hines, James R Hubbard, R Glenn (2007), National Bureau of Economic Research Project Report : The Effects of Taxation on Multinational Corporations, Nxb University of Chicago Press 83 Feldstein, Martin Hines, James R Hubbard, R Glenn (2011), National Bureau of Economic Research Project Report : Taxing Multinational Corporations, Nxb University of Chicago Press 84 Gary Stone (2012), International Transfer Pricing 2012 85 Halley (2001), Multinational Corporations In Political Environments: Ethics, Values and Strategies, Nxb World Scientific 86 Internal Revenue Code 1930, 1939, 1954, 1986 87 Jacque, Laurent L (2014), International Corporate Finance, Nxb Wiley 88 Jeff Madura (2008), International Financial Management”, 9th edition 89 Kari Levitt (2002), Silent Surrender: The Multinational Corporation in Canada 90 King, Elizabeth (1993), Transfer Pricing and Valuation in Corporate Taxation Federal Legislation vs Administrative Practice, Nxb Kluwer Academic Publishers 91 Kirt C Butler (2012), Multinational Finance: Evaluating Opportunities, Costs, and Risks of Operations, Nxb Wiley 92 KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 93 Kratzer, Carsten and Blesgen, Martin (2012), Transfer Pricing in Germany: Translation of important law and regulations, Nxb Verlag Dr Otto Schmidt 94 Lennart (2017), Russia: First Transfer Pricing court case 95 Mansour M Moussavi (1996), The economic impact of multinational transfer pricing in Third World countries: The case of Iran, Salve Regina University 96.Mill, L; Erickson, M and Maydew, E (1998), Investments in tax planning Journal of the American Taxation Association 97 Nick Robins (2012), Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational, Nxb Pluto Press 98 OECD (1979), Báo cáo việc xác định giá chuyển nhượng công ty đa quốc gia 99 OECD (2008), Danh mục từ khóa định nghĩa Đầu tư trực tiếp nước 100 OECD (2017), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 101 OECD (2008), Model Tax Connection on Income and on Capital 102 OECD (2015), Base Erosion and Profit Shifting 103 Rego (2003), Tax – avoidance activities of US multinational corporations 104 Richardson, Taylor and Lanis (2013), Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms, Journal of Contemporary Accounting & Economics 105 Shapiro, Alan C (1999), Multinational Financial Management, 6th edition, Nxb John Wiley & Sons 106 Tagi Sagafi – Nejad; John H Dunning and Howard V Perlmutler (2008), UN and Transnational Corporations: From Code of Conduct to Global Compact, Nxb Indiana University Press 107 Transparency International (2016), Corruption perceptions index 2016 108 UNCTAD (1988), Transnational Corporation in World Development 109 UNCTAD (1999), Scope and Definition, UNCTAD Series on International Investment Agreements 110 UNCTAD (2012, 2013, 2014, 2015), World Invesment Report 111 UN (2013), Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries 112 Valeria Ciancia (2000), Transfer Pricing: A Comparative Study of the French and U.S Legal Systems, University of Georgia School Law 113 WB (2016), Doing Business 2017 (103) 114 WB, World development Indicators (2006 – 2016) 115 WTO (2007), Custom Valuation Rules DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Lê Thanh Hà & Hoàng Thị Phương Lan (2017), Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hành vi chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn số 164, tháng 3/2017 Lê Thanh Hà (2017), Chính sách kiểm soát chuyển giá Liên bang Nga học cho Việt Nam, Tạp chí Tài số 660, tháng 7/2017 Lê Thanh Hà (2017), Một số vướng mắc kiểm soát chuyển giá Việt Nam nay, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn số 168, tháng 7/2017 PHỤ LỤC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA TRỐN LẬU THUẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ TT Tên nước Ngày ký Hiệu lực ngày 01 Ôxtrâylia 13/4/1992 Hà Nội 30/12/1992 02 Pháp 10/02/1993 Hà Nội 01/7/1994 03 Thái Lan 23/12/1992 Hà Nội 29/12/1992 04 Nga 27/5/1993 Hà Nội 21/3/1996 05 Thụy Điển 24/3/1994 Stockholm 08/8/1994 06 Hàn Quốc 20/5/1994 Hà Nội 11/9/1994 07 Anh 09/4/1994 Hà Nội 15/12/1994 02/3/1994 Hà Nội 08 Xinh-ga-po TT Tên nước Nghị định thư sửa đổi HĐ: 12/9/2012 Xinh-ga-po Ngày ký 07/9/1994 Hà Nội HĐ: 09/9/1994 NĐT: 11/01/2013 Hiệu lực ngày 02/02/1995 09 Ấn Độ 10 Hung-ga-ri 26/8/1994 Budapest 30/6/1995 11 Ba Lan 31/8/1994 Vác-sa-va 28/01/1995 12 Hà Lan 24/01/1995 Hague 25/10/1995 13 Trung Quốc 17/5/1995 Bắc Kinh 18/10/1996 Nghị định thư sửa đổi HĐ: 03/9/2016 Hà Nội NĐT(*): chưa có hiệu lực 14 Đan Mạch 31/5/1995 Copenhagen 24/4/1996 15 Na uy 01/6/1995 Oslo 14/4/1996 16 Nhật Bản 24/10/1995 Hà Nội 31/12/1995 17 Đức 16/11/1995 Hà Nội 27/12/1996 18 Rumani 08/7/1995 Hà Nội 24/4/1996 19 Ma-lai-xi-a 07/9/1995 KualaLumpur 13/8/1996 20 Lào 14/01/1996 Viên-chăn 30/9/1996 28/02/1996 Hà Nội 21 Bỉ Nghị định thư sửa đổi HĐ: HĐ: 25/6/1999 NĐT: chưa có hiệu lực 12/3/2012 Hà Nội 22 Lúc-xăm-bua 04/3/1996 Hà Nội 19/5/1998 23 Udơbêkixtăng 28/3/1996 Hà Nội 16/8/1996 24 Ucraina 08/4/1996 Hà Nội 22/11/1996 25 Thuỵ Sĩ 06/5/1996 Hà Nội 12/10/1997 Ngày ký Hiệu lực ngày TT Tên nước 26 Mông Cổ 09/5/1996 Ulan Bator 11/10/1996 27 Bun-ga-ri 24/5/1996 Hà Nội 04/10/1996 28 I-ta-li-a 26/11/1996 Hà Nội 20/02/1999 29 Bê-la-rút 24/4/1997 Hà Nội 26/12/1997 30 Séc 23/5/1997 Praha 03/02/1998 31 Ca-na-đa 14/11/1997 Hà Nội 16/12/1998 32 In-đô-nê-xi-a 22/12/1997 Hà Nội 10/02/1999 33 Đài Bắc 06/4/1998 Hà Nội 06/5/1998 34 An-giê-ri 06/12/1999 An-giê Chưa có hiệu lực 35 Mi-an-ma 12/5/2000 Yangon 12/8/2003 36 Phần Lan 21/11/2001 Hensinki 26/12/2002 37 Phi-líp-pin 14/11/2001 Manila 29/9/2003 38 Ai-xơ-len 03/4/2002 Hà Nội 27/12/2002 39 CHDCND Triều Tiên 03/5/2002 Bình Nhưỡng 12/8/2007 40 Cu Ba 26/10/2002 La Havana 26/6/2003 41 Pa-kít-xtăng 25/3/2004 Islamabad 04/02/2005 42 Băng la đét 22/3/2004 Dhaka 19/8/2005 43 Tây Ban Nha 07/3/2005 Hà Nội 22/12/2005 44 Xây-sen 04/10/2005 Hà Nội 07/7/2006 Ngày ký Hiệu lực ngày 26/10/2005 Hà Nội 28/9/2006 TT Tên nước 45 Xri-Lan ca 46 Ai-cập 06/3/2006 Cai-rơ Chưa có hiệu lực 47 Bru-nây 16/8/2007 Ban-đa Xê-ri Bêgaoan (Bru-nây) 01/01/2009 48 Ai-len 10/3/2008 Dublin 01/01/2009 49 Ô-man 18/4/2008 Hà Nội 01/01/2009 50 Áo 51 Xlô-va-ki-a 52 Vê-nê-xu-ê-la 53 Ma-rốc 02/6/2008 Viên 01/01/2010 27/10/2008 Hà Nội 29/7/2009 20/11/2008 Ca-ra-cát 26/5/2009 24/11/2008 Hà Nội 12/9/2012 16/12/2008 Hà Nội 54 Hồng Kông Nghị định thư thứ hai: 13/01/2014 Hồng Kông 12/8/2009 NĐT: 08/01/2015 55 Các Tiểu vương quốc A-rập Thống (UAE) 16/02/2009 Dubai 12/4/2010 56 Ca-ta 08/3/2009 Đô 16/3/2011 57 Cô-oét 10/3/2009 Cô-oét 11/02/2011 58 Ix-ra-en 04/8/2009 Hà Nội 24/12/2009 59 A-rập Xê-út 10/4/2010 Ri-át 01/02/2011 60 Tuy-ni-di 13/4/2010 Tuy-nít 06/3/2013 Ngày ký Hiệu lực ngày TT Tên nước 61 Mơ-dăm-bích 03/9/2010 Hà Nội 07/3/2011 62 Ca-dắc-xtan 31/10/2011 Hà Nội 18/6/2015 63 San Marino 14/02/2013 Roma 13/01/2016 64 Xéc-bi-a 01/3/2013 Hà Nội 18/10/2013 65 Niu Di-lân 05/8/2013 Hà Nội 05/5/2014 66 Pa-le-xtin 06/11/2013 Hà Nội 02/4/2014 67 Đông U-ru-goay 68 A-déc-bai-gian 69 Thổ Nhĩ Kỳ 70 I-ran 71 09/12/2013 Môn-tê-vi-đê-ô 26/7/2016 19/5/2014 Hà Nội 11/11/2014 08/7/2014 An-ca-ra Chưa có hiệu lực 14/10/2014 Tê-hê-ran 26/6/2015 Ma-xê-đơ-ni-a 15/10/2014 Skopje Chưa có hiệu lực 72 Bồ Đào Nha 03/6/2015 Lít-bon Chưa có hiệu lực 73 Hoa Kỳ 07/7/2015 Washington Chưa có hiệu lực 74 E-xtơ-ni-a 26/9/2015 New York Chưa có hiệu lực 75 Man-ta 15/7/2016 U-lan Ba-to 25/11/2016 76 Pa-na-ma 30/8/2016 Hà Nội Chưa có hiệu lực PHỤ LỤC THỐNG KÊ TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢNG CÁO/DOANH THU Hàng hóa/ Dịch Tỷ lệ chi phí quảng cáo/doanh thu vụ Dịch vụ thư tín hàng khơng 1.2% Dịch vụ nghĩ ngơi giải trí 5,2% Cửa hàng thời trang 3,6% Kinh doanh đồ điện tử 3,7% Kinh doanh thiết bị đồ điện tử 2,7% Kinh doanh xe hơi, đại lý gas 0,9% Cửa hàng cho thiết bị nhà ô tô 1,2% Đồ uống 9,2% Kinh doanh xe đạp 2,8% Sách, xuất bản, in ấn 4,5% Vật liệu xây dựng(bán lẻ) 3,2% Cáp dịch vụ TV có thu phí 7,7% Các loại thảm 0,7% Thiết bị nhà 1,5% Trang thiết bị âm thanh, hình ảnh 6,9% nhà Đồ nội thất 4,3% Dịch vụ, môi giới đại lý bảo hiểm 1,0% Tư vấn đầu tư 1,9% Cửa hàng nữ trang 5,1% Da sản phẩm da 3,9% Dịch vụ pháp lý 6,4% Gỗ vật liệu xây dựng khác 1.1% Đồ uống từ mạch nha 8,5% Câu lạc thể thao văn hóa 5,8% Rạp chiếu phim 1,5% Nội thất văn phòng(khơng kể gỗ) 0,8% Văn phòng bác sĩ y khoa 21,3% Nhà đặt hàng qua thư, qua catalogue 6,4% Dịch vụ giữ trẻ 1,7% Trang thiết bị văn phòng máy 0,8% tính Cửa hàng tiện ích 0,3% Cửa hàng bách hóa 3,6% Thuốc cửa hàng độc quyền 0,8% Dịch vụ giáo dục 6,2% Kỷ sư, kế toán, quản lý nghiên cứu 0,3% Cửa hàng quần áo gia đình 2,4% Cửa hàng đồ gỗ 5,9% Cửa hàng thực phẩm 1,0% Thiết bị sưởi, kim khí, ống nước 0,6% Cửa hàng trò chơi giải trí 1,8% Dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhà 0,3% Kế hoạch dịch vụ y tế bệnh viện 0,4% Bệnh viện 0,2% Khách sạn nhà nghĩ 2,3% Dịch vụ hàng hóa chăm sóc mắt 4,9% Sơn, vẹc ni, sơn mài 1,2% Nước hoa, mỹ phẩm chế phẩm 7,4% vệ sinh Đua xe có lộ trình 2,8% Cửa hàng điện tử tiêu dùng 3,2% Đại lý bất động sản 4,6% Kinh doanh, mơi giới chứng khốn 3,8% Cửa hàng giầy dép 2,5% Dịch vụ điều dưỡng có tay nghề 0,5% Đài truyền hình 9,3% Lốp ruột xe 2,0% Sản phẩm thuốc 4,0% Cửa hàng loại 0,9% Cửa hàng thời trang nữ 2,8 (Nguồn: Báo cáo Marketing toàn cầu năm 2014) ... luận chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá công ty đa quốc gia • Chương 3: Thực trạng kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam • Chương 4: Giải pháp kiểm sốt hoạt. .. PHÁP KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 161 4.1.QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH... CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 28 2.1.LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam, Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay