Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy và tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater

176 121 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 13:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER UẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HUẾ - 2016 HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER Chuyên ngành: NGOẠI TIÊU HÓA Mã số: 62.72.01.25 UẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS BÙI ĐỨC PHÚ HUẾ - 2016 Lời Cảm Ơn , Phòng Sau YDợ ợ YDợ - ợ D Y ợ ợ ợ ợ ỜI CAM ĐOAN T i i thân v ậ g ghiệp, d 2010 - 2015 C ƣ i g g hí h hú g iệ , g g g h ghi i h hiệ ậ i g g h v h i gi hƣ h h 29 10 T c gi Hồ V n inh g 2016 g DANH M C CH VIẾT T T BC Bi h g BH Biệ hó BN Bệ h h Antigen 19 -CA yonic 19 - 9Antigen Carbohydrate vi í h ric Empting CEA Carcinoembr CLVT Ch p ắ p DGE Delayed Gast anization for Reseach ĐM Đ g h of Cancer and Treatment EORTC European orgUltrasound EUS Endoscopic onance Imaging GĐ Gi i MRI Magnetic Res strostomy OMC g PG Pancreaticogah PJ Pancreaticoje RLTH Ri i TM T h h WHO World Health junostomy ậ h Organization MC T C g ph Li Li D h h vi ắ M D h g D h iể D h h h ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN .3 SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ KH I TÁ TỤY 1.1 Gi i phẫ h i 1.2 Si h ý v g 12 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ UNG THƢ BÓNG VATER 14 2.1 Dị h ể 14 2.2 Chẩ .14 2.3 Điề ị phẫ h ậ 19 2.4 Bi h g 28 2.5 Bi h g h gv 2.6 T ệ h h 2.7 Đ h gi g hấ ƣ h hƣ g 35 h ậ ắ ầ g g ệ h h g 36 phẫ h ậ 37 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 Đ I TƢỢNG NGHI N C U 38 Ti h ẩ h ệ h 38 Ti h ẩ i 38 PHƢƠNG PHÁP NGHI N C U 39 Thi C ghi 39 ẫ 39 2.2.3 C h ghi 2.2.4 Q h iể gv ậ g 39 h ậ .43 2.2.5 Nghi iể h ậ 52 2.2.6 Đ h gi 56 2.2.7 C phƣơ g iệ 2.2.8 Xử ý g hẩ 62 iệ 62 2.2.9 Khí Chƣơng 3: ửd g h 63 ẾT QU NGHIÊN CỨU 64 ĐẶC ĐIỂM L M SÀNG, CẬN L M SÀNG .64 Đ iể h g 64 Tiề 65 T iệ Đ h g iể ậ 3.1.5 T h g 66 g hó h .69 h i phẫ h ậ .69 3.1.6 Kí h hƣ K g 65 gi i phẫ ệh phẫ h ậ 70 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CẮT ĐẦU TUỴ TÁ TRÀNG .72 3.2.1 M g v h 72 K h ậ K he v B v g ầ Kiể , Cắ e T i ập ƣ Đ h gi h , di g hƣơ g 72 gv v h h 73 v g ầ v ắ h g i h g h gi ổ g 74 i h i ầ 75 hó 76 g h phẫ h ậ .77 C h hƣ g h ậ 77 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 78 Điề ị phẫ h ậ 78 C h ƣ C h g C h g Ph Bi he d i h h phẫ i h hó i h h h hƣ Đ h gi g phẫ The d i phẫ h hấ 80 h ậ he C vie - Dindo .80 phẫ h ậ 81 g h g h ậ 79 phẫ h ậ g g h g Y phẫ h ậ 79 i h h g g phẫ h ẻ hi h ậ 82 việ 86 h ậ 86 Chƣơng 4: BÀN UẬN 93 ĐẶC ĐIỂM CHUNG .93 T ổi v gi i .93 4.1 Đ iể iể Đ 4.1.4 T h g 94 ậ g 95 g h 97 4.1.5 Kí h hƣ 97 4.1.6 K gi i phẫ ệ h h .97 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT .98 4.2.1 M g v h .98 K h ậ K he ể di Phẫ 4 B í h v h i ắ Cắ e 4.2.6 T i ập ƣ h g v g ầ i h i h g i gv g ầ h v ắ 4.2.7 Đ h gi g v ầ 99 v h h 100 g .102 ầ .105 hó 106 g trình phẫ h ậ .111 4.2.8 Điề ị phẫ h ậ .111 4.3 BIẾN CH NG SAU M 112 Bi h g h g 112 Bi h g h 113 Bi h g d 116 4 Bi h g Đ h gi ệ d d .121 h g h g hi việ 125 4.4 KẾT QUẢ THEO D I 125 44 K 44 Cậ 44 Th i gi 444 Y he d i g 125 g .126 g h i ƣ g h i gi phẫ h ậ .128 g h phẫ h ậ 129 ẾT UẬN 130 DANH M C CÁC C NG TR NH NGHIÊN CỨU Đ C NG BỐ TÀI I U THAM H O PH C PHỤ LỤC PROTOCOL NGHIÊN CỨU Số Số GPB Đề tài “Đ Số HS - ” I PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Giới: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Ngày mổ: Ngày vào viện: Ngày ra: Số vào viện: ĐT: II.TIỀN SỬ Tiền s n i Nghiện rƣợu o H t thuốc Viêm tụy Khác Tiền s n o i o Ph u thu t s i m t Đ t stent ƣ ng m t h c III BỆNHSỬ Toàn thân Triệu ch ng C Không Triệu ch ng Chiều cao Cân n ng ạch Huyết p C Không Th c th Gan ớn Tu n hoàn bàng hệ Dịch b ng T i m t ớn Ng a Hội ch ng t c m t S ƣợc hối u Sốt ệt m i Ch n n S t cân Khám lâm sàng Cơ n ng Vàng da vàng m t Ph Đi c u m u C m gi c y bụng Nôn mữa Đau hạ sƣ n ph i C Không Cận lâm sàn 3.1 Sinh hoá X Ure CA 19.9 Creatinin Bilirubine - TP Protid Bilirubine - TT Glucose SGOT Tỷ prothrombin SGPT Nhóm máu Albumin H ng c u Bạch c u Hemoglobin Amylase CEA Hct 3.2 C ẩn đốn ìn ản 3.2.1 Siêu âm bụn ích thƣớc Xâm ấn: Tá tràng Tụy Ông m t chủ Ống m t chủ: Đ : Ống tụy: T i m t c ng: Đ : Có Khơng mơ tụy: Hạch: Nhu Có Vị trí số ƣợng: Cuống gan chung sau u tụy C ụp cắt lớp Kích thƣớc: Hình thái: N thuốc: Xâm ấn: Tá tràng Ông m t chủ Đ : Không □ Thân tạng □ Đ gan □Đ ch □ Trƣớc □ hông ngấm Tụy Ống m t chủ: Ống tụy: Đ : T i m t c ng: C Khơng □ Hạch: Có Khơng Nhu mơ tụy: C ng ềm □ Hạch: Có Khơng rí số ƣợng: Cuống gan □ Thân tạng □ Đ gan chung □Đ ch □ Trƣớc sau u tụy □ 3 N i soi n iên tá tràn C □ Không □ ết qu : 3.2.4 ERCP: 3.2.5 t iải p ẫu bện oại tế bào: Độ biệt h a: Giai oạn pTN : Phân oại ơ: C □ TRONG MỔ Mở bụn đườn iữ T ăm dò ổ bụn Viêm dính: Khơng Khơng □ Đ O C: Dịch ổ bụng: Không Đ ống tụy: Gan Không Hạch: T i m t c ng: Không Vị trí số ƣợng: Xâm ấn t tràng: Khơng Cuống gan □ Xâm ấn Không Đ thân tạng □ Xâm ấn oạn cuối O C: Không Đ gan chung □ Xấm ấn T TTT: Không Đ □ m t: u tụy: KT u: ch C □ Không □ Hạch trƣớc sau u tụy □ P ươn p áp mổ Th i gian mổ: 4.4 bi n tron mổ Tổn thƣơng T cửa: Tổn thƣơng Đ TTT: không Tổn thƣơng T TTT: Ch y m u Đ vị t tràng: có khơng Tổn thƣơng TM lách: Tổn thƣơng T chủ: không Tổn thƣơng ĐT ngang: có khơng Ch y m u t quai HT c Ch y m u diện c t tụy: V hạch c Tổn thƣơng Đ t i m t: c ch mạc treo ĐT ngang: c Thủng t tràng: c Ch y m u giƣ ng t i m t: c Tổn thƣơng T SD P : c Ch y m u mạc dính t tụy c ch nhu mô tụy: c Nạo hạch ch y m u: c Xử trí diện c t tụy: Đốt □ hâu ốt □ Khâu □ Truyền m u mổ: c □ Không □ Số ƣợng: ml? 4.5 Bi n c ứn s u mổ Có Không 4.5.1 P ân đ bi n c ứn t eo D niel Dindo Độ I □ Độ II □ Độ IVa □ Độ IVb □ Độ IIIa□ Độ V □ Độ IIIb □ 45 Lo i bi n c ứn STT O I BI N CH NG Ch y m u sớm Ch y m u muộn Ch y m u ống tiêu h a Ch y m u ổ ph c mạc D miệng nối tụy D miệng nối m t ruột D miệng nối vị tràng Viêm tụy sau mổ ọng dịch sau mổ 10 Nhi m tr ng vết mổ 11 Viêm phổi 12 Ch y m u vết mổ 13 Ch m th i dày t s u mổ 5.1 Sinh hóa Ure Creatinin Protid Glucose Tỷ prothrombin Bạch c u H ng c u Hemoglobin BI N CH NG C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không PH N Đ B C Bilirubin - T Bilirubin - D SGOT SGPT Albumin Amylase Lipase Hct 5.2 T eo dỏi s u mổ Th i gian trung tiện gi Th i gian r t d n ƣu ngày Th i gian r t sonde dày ngày Th i gian r t sonde nuôi dƣ ng ngày Th i gian n ại sau mổ ngày Th i gian sử dụng h ng sinh ngày Th i gian d ng sandostatin ngày ống Số ƣợng m u truyền ml Số ƣợng p asma truyền ml Số lượn dịc dẩn lưu Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Dịch d ƣu Amylase Bilirubin t tái ám 6.1 Tái khám sau tháng 6.1.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng) Bụng b ng □ hông □C Vàng da □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C Tái phát □ hơng □ Có Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C Tái phát tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hơng □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C □h c Soi d dày: 6.2 Tái khám sau tháng 6.2.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng) Bụng b ng Có Vàng da □ hông □C Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 6.2.2 Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C T i ph t tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hơng □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.3 Tái khám sau 12 tháng 6.3.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng) Bụng b ng □ hông □C Vàng da Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 6.3 Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C Tái phát tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hơng □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.4 Tái khám sau 18 tháng 6.4.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng Bụng b ng □ hơng □C Vàng da □ Khơng □ Có Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 6.4.2 Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C T i ph t tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hơng □C Hạch ổ bụng □ hơng □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.5 Tái khám sau 24 tháng 6.5.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C Kg/tháng) Bụng b ng □ hông □C Vàng da Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 8.1.2 C n âm sàng Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C Tái phát: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hông □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch MTTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.5 T eo dõi sốn Tin cuối c ng □ C n sống □ Đã chết □ ất tin GHI CHÚ Ghi ại tất c c c thông tin c n thiết ho c c c thông tin chƣa ƣợc ghi ại ……………………………………………………… BẢNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA EORTC (TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CHÂU ÂU ) STT NỘI DUNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T CHÚT (2) TƢƠNG ĐỐI NHIỀU (4) KHÔNG (1) T CHÚT (2) TƢƠNG ĐỐI (3) NHIỀU (4) Ông /bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i bất cƣ vấn ề g hi th c c c hoạt ộng i h i s g ng s c hay không? hi ph i i oạn ƣ ng dài ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/bà c g p ph i vấn ề g s c h e hay khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i vấn ề g s c h e hi i oạn ng n h i nhà hay hơng? Ơng bà hay ngƣ i thân ông/ bà c ph i nằm giƣ ng hay ghế c ngày hay không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c n trợ gi p c c hoạt ộng nhƣ n uống : m c qu n o ;t m rửa ho c i vệ sinh hay hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông bà c g p hạn chế hi àm việc quan hay hi àm việc nhà hay hơng? TRONG TUẦN VỪA QUA KHƠNG (1) Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/bà c h n ng àm việc quan hay àm việc nhà hay hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/bà c c m thấy h th hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c m thấy h th au hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng /bà c c n ph i nghỉ ngơi hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c g p ph i vấn ề g giấc ngủ khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c m thấy m nh yếu i hơng? Ơng bà hay ngƣ i thân ông/ bà c bị c m gi c thèm n hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c m gi c bu n nơn hay hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng /bà c bị nơn khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/ bà c bị táo bó hay khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c bị tiêu ch y hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/ bà c bị mệt m i không? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ông/bà hay ngƣ i thân ông /bà c bị au àm nh hƣ ng tới hoạt ộng ngày không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i h h n việc t p trung vào hoạt ộng nhƣ ọc b o hay em vơ tuyến khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng bà c c m thấy m nh bị c n thẳng hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/bà c c m thấy o ng ngƣ i hơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông/bà c c m gi c thấy h chịu dễ t c gi n với bất c việc hay khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ông bà c c m gi c bị chán nãn hay khơng? Ơng/bà hay ngƣ i thân ơng/bà có g p ph i vấn ề g trí nhớ m nh hay không? T nh trạng s c h e việc iê trị bệnh ông/bà c nh hƣ ng g tới sống c c thành viên h c gia nh bạn hông? T nh trạng s c h e iều trị ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c nh hƣ ng g tới c c hoạt ộng ã hội ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà hay không? T nh trạng s c h e việc iều trị bệnh ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c gây h g tài khơng? Nh n chung s c h e ông/bà hay ngƣ i thân ông bà hay ngƣ i thân ông/bà tu n qua ƣợc ông/bà hay ngƣ i thân ông bà nh gi nhƣ nào? ất t i Tuyệt v i Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà nh gi chất ƣợng sống ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà nhƣ tu n v a qua? ất t i Tuyệt v i H , C ộ d GS TS B I ĐỨC PH tháng ă N ự ệ Ths.BS Hồ Văn Lin STT i Giới Ngày i Ngày Ngày phẫu thuật vi n S GPB T 51 Nam 11/03/2014 27/03/2014 13/04/2014 i 1425645 H 41 Nam 07/08/2013 21/08/2013 30/08/2013 1360150 13.5125 C 77 Nữ 09/03/2013 20/03/2013 05/04/2013 1316443 13.1461 H 59 Nữ 30/08/2012 11/09/2012 26/09/2012 163056 12.5439 K 73 Nam 20/11/2012 04/12/2012 20/12/2012 185357 12.7318 P 58 Nam 23/02/2012 07/03/2012 20/03/2012 115312 12.1092 T 47 Nam 11/08/2014 26/08/2014 08/09/2014 1470637 14.5920 V 62 Nam 04/01/2014 14/01/2014 12/03/2014 1406420 13.253 L 72 Nữ 07/10/2010 14/10/2010 12/11/2010 1210 10.5278 Q 28 Nam 14/12/2011 22/12/2011 10/01/2012 100588 11.8236 11 Bun M 49 Nữ 26/02/2013 05/03/2013 18/03/2013 1312789 13.1009 12 S 72 Nữ 12/08/2013 15/08/2013 30/08/2013 1361677 13.4991 13 T 61 Nam 17/07/2013 23/07/2013 03/08/2013 1353800 13.4365 14 Võ Viết C 51 Nam 04/02/2015 11/02/2015 27/02/2015 1519738 15.848 rường K 40 Nam 24/11/2014 12/12/2014 29/12/2014 1501254 14.8552 L 79 Nam 06/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 1451400 14.3639 L 76 Nam 12/11/2013 28/11/2013 25/12/2013 1390882 13.7533 B 37 Nam 22/07/2013 07/08/2013 21/08/2013 1355088 13.4792 19 Nguy n Th Q A 18 20 H B 59 Nam 29/12/2010 14/01/2011 10/02/2011 ă T 83 Nam 19/10/2011 25/10/2011 09/12/2011 2011.87690 11.5878 22 Cao Xuân M 62 Nam 17/09/2012 26/09/2012 10/10/1012 167622 12.5737b 23 Nguy n Th H 76 Nữ 26/11/2013 05/12/2013 27/01/2014 1395337 13.7717 24 r D 48 Nam 07/08/2013 03/09/2013 16/09/2013 1360335 13.5458 25 C S 53 Nam 02/10/2013 09/10/2013 24/10/2013 1377690 13.6282 K Phạm 10 Huỳnh Th i ă 15 Nguy 16 ă 17 18 21 ă ă C 14.1760 Nữ 21/11/2011 29/11/2011 12/12/2011 2011.95322 11.6655 20700 11.482 26 T 70 Nữ 09/04/2013 23/04/2013 15/05/2013 1325281 13.2354 T 48 Nữ 14/12/2011 23/12/2011 11/01/2012 100496 11.7182 28 T 50 Nam 22/04/2013 03/05/2013 24/05/2013 1328251 13.2414 29 Tr nh Th C 63 Nữ 04/09/2010 30/09/2010 25/10/2010 59790 10.6212 30 r ữ R 58 Nam 11/05/2015 19/05/2015 19/06/2015 1543492 15.2966 31 r ă T 58 Nam 13/03/2013 03/04/2013 24/04/2013 1317663 13.1811 32 Phan Thanh H 41 Nam 13/02/2012 15/02/2012 07/03/2012 112641 12.602 33 B 49 Nam 07/11/2011 15/11/2011 29/11/2011 091896 11.6339 rươ V 39 Nam 05/09/2012 20/09/2012 08/10/2012 164397 12.5632 35 Phạm Công H 45 Nam 01/07/2014 10/07/2014 04/08/2014 1458469 14.4532 36 Tr ă T 72 Nam 30/12/2013 15/01/2014 27/01/2014 1405201 14.297 37 Tr n Th H 63 38 T 49 Nam 29/08/2013 04/09/2013 26/09/2013 1367122 13.5437 39 H 52 Nữ 19/12/2013 02/01/2014 21/01/2014 1402375 14.27 40 Phan Th T 49 Nữ 14/05/2014 23/05/2014 13/06/2014 1444909 14.3193 41 T 57 Nữ 10/02/2014 20/02/2014 06/03/2014 1415706 14.841 70 Nữ 27/02/2015 12/03/2015 25/03/2015 1524361 15.1284 27 34 r r ă 42 Phạm Th Nữ 07/07/2011 21/07/2011 04/08/2011 2011.26943 11.3882 43 L 50 Nam 04/09/2015 16/09/2015 01/10/2015 1574604 15.6025 44 P 51 Nam 15/08/2015 03/09/2015 17/09/2015 1568577 15.5713 Huế, ngày 25 tháng năm 2016 Xác nhận Thầy hướng dẫn Xác nhận phòng KHTH B nh vi r g ươ g ế ... mô n (95%) ung thư bi u mô nhú, ung thư bi u mô n type ruột ung thư bi u mô n nhầy ung thư t bào sáng ung thư t bào nhẫn ung thư t bào n - vẩy ung thư t bào vẩy, ung thư t bào nhỏ ung thư t bào... loại ung thư kh c quanh bóng Vater (10% trường hợp) Do tiên lượng sống sau điều tr ung thư bóng Vater tốt [6] Tỷ l tái phát sau phẫu thuật ung thư bóng Vater thấp tỷ l sống năm sau phẫu thuật từ...HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER Chuyên ngành: NGOẠI TIÊU HÓA Mã số: 62.72.01.25 UẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy và tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater, Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy và tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater, SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU KHỐI TÁ TỤY, ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ UNG THƢ BÓNG VATER, Tái l l ô tràng t n - bên hoặc bên - bên, Đặc điểm kỹ thuật v đánh giá ết quả phẫu thuật cắt đầu tụ tá tr ng điều tr ung thƣ bóng V ter

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay