Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy và tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater

176 158 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 13:43

... mô n (95%) ung thư bi u mô nhú, ung thư bi u mô n type ruột ung thư bi u mô n nhầy ung thư t bào sáng ung thư t bào nhẫn ung thư t bào n - vẩy ung thư t bào vẩy, ung thư t bào nhỏ ung thư t bào... loại ung thư kh c quanh bóng Vater (10% trường hợp) Do tiên lượng sống sau điều tr ung thư bóng Vater tốt [6] Tỷ l tái phát sau phẫu thuật ung thư bóng Vater thấp tỷ l sống năm sau phẫu thuật từ...HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER Chuyên ngành: NGOẠI TIÊU HÓA Mã số: 62.72.01.25 UẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy và tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater, Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy và tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater, SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU KHỐI TÁ TỤY, ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ UNG THƢ BÓNG VATER, Tái l l ô tràng t n - bên hoặc bên - bên, Đặc điểm kỹ thuật v đánh giá ết quả phẫu thuật cắt đầu tụ tá tr ng điều tr ung thƣ bóng V ter

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay