Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam.

178 106 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 13:41

TÓM TẮT LUẬN ÁN Đề tài nghiên cứu cấu trúc vốn công ty, lĩnh vực quen thuộc với nhà quản lý công ty nhà nghiên cứu; nhiên chủ đề nghiên cứu tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng cấu trúc vốn mục tiêu công ty tác động điều kiện kinh tế vĩ mơ Việt Nam Với mục tiêu muốn tìm kiếm sở lý thuyết, mơ hình nghiên cứu chứng thực nghiệm vấn đề bối cảnh kinh tế Việt Nam; tác giả lựa chọn chủ đề làm đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ Ngồi ra, với vai trò quan trọng ngành Bất động sản kinh tế nước giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng nên tác giả lựa chọn ngành Bất động sản đối tượng để nghiên cứu với mục tiêu xem xét liệu có khác biệt tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn công ty thuộc ngành Bất động sản so với công ty thuộc ngành khác tác động điều kiện kinh tế vĩ mô hay không Cơ sở lý thuyết làm tảng cho đề tài nghiên cứu dựa vào phát triển lý thuyết cấu trúc vốn, từ cấu trúc vốn tĩnh đến cấu trúc vốn động; nội dung quan trọng làm sở để nghiên cứu đề tài định nghĩa điều kiện kinh tế vĩ mô, cách xác định điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu dựa vào số kinh tế vĩ mô chênh lệch kỳ hạn lãi suất tỷ suất cổ tức thị trường, sách tiền tệ sách cổ tức có liên quan đến điều kiện kinh tế vĩ mô, chứng thực nghiệm tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu nước giới, từ làm sở dẫn chiếu cho việc nghiên cứu đề tài Mơ hình nghiên cứu đề tài mơ hình điều chỉnh phần tích hợp mở rộng xây dựng dựa vào nghiên cứu Cook Tang (2010) mở rộng cách sử dụng biến tương tác để nghiên cứu cho tình cụ thể với mục tiêu xác định tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu cơng ty điều kiện kinh tế vĩ mô tốt so với điều kiện kinh tế vĩ mô xấu tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu cơng ty thuộc nhóm ngành Bất động sản so với cơng ty thuộc nhóm ngành Sản xuất-Kinh doanhDịch vụ (SX-KD-DV) điều kiện kinh tế vĩ mô khác Tác giả áp dụng phương pháp ước lượng GMM hệ thống phần mềm Stata 13 cho mơ hình liệu bảng động kết chứng thực nghiệm đạt sau: (i) tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu cơng ty Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô tốt nhanh hơn/chậm so với điều kiện kinh tế vĩ mơ xấu phụ thuộc vào đòn bẩy tài theo giá trị sổ sách hay giá trị thị trường; (ii) tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu cơng ty Việt Nam thuộc nhóm ngành Bất động sản nhanh hơn/chậm cơng ty thuộc nhóm ngành SX-KD-DV điều kiện kinh tế vĩ mô khác Kết hai mô hình nghiên cứu cho thấy, so với số chênh lệch kỳ hạn lãi suất có số tỷ suất cổ tức thị trường tạo khác biệt tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu công ty điều kiện kinh tế vĩ mô tốt so với điều kiện kinh tế vĩ mô xấu tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu cơng ty thuộc nhóm ngành Bất động sản so với cơng ty thuộc nhóm ngành SX-KDDV điều kiện kinh tế vĩ mô khác Đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu đặt ra, từ đóng góp sở lý thuyết, mơ hình nghiên cứu chứng thực nghiệm vấn đề cho nghiên cứu tiếp theo; có đóng góp hữu ích việc đề xuất cho nhà quản lý công ty Nhà nước nhằm hỗ trợ cơng ty dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trung dài hạn huy động vốn thơng qua kênh phát hành cổ phiếu, từ giúp công ty chủ Phương pháp GMM hệ thống: System Generalized Method of Moment_SGMM động điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu vào thời điểm thích hợp Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu gặp phải hạn chế định xuất phát từ phạm vi nghiên cứu đề tài tài thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nên số lượng công ty quy mô công ty thuộc ngành chưa đủ lớn, thị trường trái phiếu công ty chưa phát triển mạnh nên tác giả không thu thập đầy đủ số liệu kinh tế vĩ mô phục vụ cho việc nghiên cứu Các hạn chế khắc phục nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường trái phiếu công ty ngày phát triển CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị công ty chủ đề đã, tiếp tục nghiên cứu nhà khoa học giới Việt Nam chất hữu ích vấn đề Từ chứng thực nghiệm cho thấy, cấu trúc vốn có tác động đến giá trị cơng ty; cơng ty ln có xu hướng tìm kiếm cấu trúc vốn tối ưu để tài trợ Chính điều khiến cơng ty có xu hướng điều chỉnh cấu trúc vốn để đạt cấu trúc vốn tối ưu, làm cho cấu trúc vốn công ty cấu trúc vốn tĩnh mà cấu trúc vốn động Đối với nhà quản lý công ty, việc quản trị cấu trúc vốn tĩnh dễ dàng việc quản trị cấu trúc vốn động vấn đề quản trị cấu trúc vốn công ty cho sức khỏe tài cơng ty ln ổn định, khơng rơi vào tình trạng khánh kiệt tài từ có nguy dẫn đến phá sản vấn đề đặt cho nhà quản lý công ty Một nội dung quan trọng vấn đề quản trị cấu trúc vốn công ty cho hiệu quản trị tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty tác động yếu tố bên bên ngồi cơng ty Nhìn chung, nhà quản lý cơng ty dễ dàng quản trị yếu tố bên thường gặp khó khăn việc quản trị yếu tố bên tác động đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Các yếu tố bên yếu tố kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, lãi suất, lạm phát,.v.v… điều hành kinh tế vĩ mơ Nhà nước nằm ngồi khả quản trị nhà quản lý công ty Chỉ số tăng trưởng kinh tế GDP cao hay thấp thể tình trạng kinh tế vĩ mơ tốt hay xấu, ngược lại số lãi suất lạm phát cao hay thấp lại cho thấy tình trạng kinh tế vĩ mô xấu hay tốt Trong kinh tế, số tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, lãi suất, lạm phát lại có mối quan hệ khơng thể tách rời vai trò Nhà nước thể việc điều hành số kinh tế vĩ mô cho phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế Vì vậy, nghiên cứu tác động số kinh tế vĩ mơ thể tình trạng kinh tế vĩ mô tốt hay xấu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Việt Nam nhằm giúp nhà quản lý cơng ty quản trị cấu trúc vốn công ty cách hiệu tác giả đặt vấn đề để nghiên cứu Ở Việt Nam, nghiên cứu tác động yếu tố vi mơ thuộc đặc tính cơng ty (yếu tố bên trong) yếu tố kinh tế vĩ mơ (yếu tố bên ngồi) đến cấu trúc vốn đề cập nhiều, nhiên tác động điều kiện kinh tế vĩ mô (tình trạng tốt hay xấu kinh tế) đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty chưa nghiên cứu cách cụ thể Đây lý tác giả đề tài lựa chọn để nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ với tên đề tài “Các điều kiện kinh tế vĩ mô tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng Việt Nam” 1.2 Bối cảnh nghiên cứu Từ vấn đề nghiên cứu đặt ra, phần tác giả trình bày cơng trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến chủ đề cấu trúc vốn công ty nước giới Việt Nam nhằm tìm kiếm khoảng trống để nghiên cứu Trên giới có nhiều nghiên cứu thực nhằm kiểm định tác động yếu tố vi mô thuộc đặc tính cơng ty, yếu tố kinh tế vĩ mô đến cấu trúc vốn công ty; đáng quan tâm là, nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn, kể đến mơ hình lý thuyết Có khác điều kiện kinh tế vĩ mô yếu tố kinh tế vĩ mô Các yếu tố kinh tế vĩ mơ hay nói cách khác số kinh tế vĩ mô chênh lệch kỳ hạn lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ suất cổ tức thị trường,.v.v…; đó, điều kiện kinh tế vĩ mơ thể tình trạng kinh tế tốt hay xấu xác định theo tiêu chí cụ thể vào số kinh tế vĩ mô Cụ thể điều kiện kinh tế vĩ mô đánh giá tốt số chênh lệch kỳ hạn lãi suất cao, tốc độ tăng trưởng GDP cao, tỷ suất cổ tức thị trường thấp; ngược lại điều kiện kinh tế vĩ mô đánh giá xấu số chênh lệch kỳ hạn lãi suất thấp, tốc độ tăng trưởng GDP thấp, tỷ suất cổ tức thị trường cao Phụ lục 5: Bảng 5.1: Tổng quan nghiên cứu giới Việt Nam tác động yếu tố đến cấu trúc vốn Hackbarth cộng (2006), tiếp đến mô hình thực nghiệm Drobetz Wanzenried (2006), Cook Tang (2010), Mukherjee Mahakud (2012), Chipeta Mbululu (2013) Có thể tóm tắt số nội dung cơng trình nghiên cứu giới sau: Về mục tiêu nghiên cứu Drobetz Wanzenried (2006), Cook Tang (2010), Mukherjee Mahakud (2012), Chipeta Mbululu (2013) có chung mục tiêu nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Về số kinh tế vĩ mô để xác định điều kiện kinh tế vĩ mô Các số kinh tế vĩ mô tác giả sử dụng để xác định điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu phổ biến số chênh lệch kỳ hạn lãi suất (Drobetz Wanzenried, 2006; Cook Tang, 2010; Mukherjee Mahakud, 2012; Chipeta Mbululu, 2013); tốc độ tăng trưởng GDP (Cook Tang, 2010; Mukherjee Mahakud, 2012; Chipeta Mbululu, 2013); tỷ suất cổ tức thị trường (Cook Tang, 2010); chênh lệch lãi suất trái phiếu công ty (Drobetz Wanzenried, 2006; Cook Tang, 2010); lãi suất ngắn hạn (Drobetz Wanzenried, 2006); số rủi ro tín dụng (Drobetz Wanzenried, 2006); tỷ số giá sản lượng (Cook Tang, 2010); lạm phát (Chipeta Mbululu, 2013); Về mẫu nghiên cứu, giai đoạn nghiên cứu mơ hình nghiên cứu Mẫu nghiên cứu Drobetz Wanzenried (2006) 90 công ty Thụy Sỹ giai đoạn 1991-2001, Cook Tang (2010) công ty Mỹ giai đoạn 1977-2006, Mukherjee Mahakud (2012) 891 công ty chế tạo Ấn độ giai đoạn 1993-2008, Chipeta Mbululu (2013) 191 cơng ty phi tài niêm yết JSE giai đoạn 2000-2010 Mẫu nghiên cứu thực nước giới khác bối cảnh kinh tế nước giai đoạn nghiên cứu khác có điểm chung tác giả sử dụng mơ hình điều chỉnh phần để nghiên cứu Phụ lục 5, bảng 5.1 Tổng quan nghiên cứu giới Việt Nam tác động yếu tố đến cấu trúc vốn Về phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn công ty; Cook Tang (2010) sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy bước; Drobetz Wanzenried (2006), Mukherjee Mahakud (2012) sử dụng phương pháp ước lượng GMM; đặc biệt Cook Tang (2010) sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy bước với phương pháp hợp lý cực đại giai đoạn để nghiên cứu tác động yếu tố đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty; riêng Chipeta Mbululu (2013) lại sử dụng phương pháp ước lượng biến phụ thuộc phân số Về kết nghiên cứu Cả mơ hình lý thuyết Hackbarth cộng (2006) mơ hình thực nghiệm Drobetz Wanzenried (2006), Cook Tang (2010), Mukherjee Mahakud (2012), Chipeta Mbululu (2013) cho kết chung tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty điều kiện kinh tế vĩ mô tốt nhanh điều kiện kinh tế vĩ mô xấu sử dụng số chênh lệch kỳ hạn lãi suất, tăng trưởng kinh tế GDP, tỷ suất cổ tức thị trường, lãi suất trái phiếu công ty, lãi suất ngắn hạn để xác định điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu Qua nghiên cứu nước giới cho thấy, nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty; Drobetz Wanzenried (2006), Cook Tang (2010), Mukherjee Mahakud (2012), Chipeta Mbululu (2013) áp dụng mơ hình điều chỉnh phần, thực mẫu nghiên cứu khác nước phát triển với giai đoạn nghiên cứu khác nhau, số kinh tế vĩ mô sử dụng để xác định điều kiện kinh tế vĩ mơ khác phụ thuộc vào nguồn liệu đặc điểm kinh tế nước; tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng khác phù hợp với đặc điểm mẫu nghiên cứu đạt kết nghiên cứu tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty điều kiện kinh tế vĩ mô tốt nhanh điều kiện kinh tế vĩ mơ xấu Qua gợi mở cho tác giả vấn đề nghiên cứu liệu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty có theo xu hướng tương tự nước giới hay theo xu hướng khác Ở Việt Nam, nghiên cứu tiêu biểu chủ đề cấu trúc vốn công ty bối cảnh Việt Nam nước có kinh tế phát triển thực Trần Hùng Sơn (2011), Lê Đạt Chí (2013), Đặng Thị Quỳnh Anh cộng (2014), Võ Thị Thúy Anh cộng (2014), Phạm Tiến Minh cộng (2015) tập trung vào vấn đề sau: Về vấn đề nghiên cứu Đặng Thị Quỳnh Anh cộng (2014), Võ Thị Thúy Anh (2014) nghiên cứu cấu trúc vốn tĩnh; Trần Hùng Sơn (2011), Lê Đạt Chí (2013) nghiên cứu cấu trúc vốn động; Phạm Tiến Minh cộng (2015) so sánh mơ hình cấu trúc vốn tĩnh mơ hình cấu trúc vốn động Về mục tiêu nghiên cứu Các công trình nghiên cứu tác động yếu tố vi mơ thuộc đặc tính cơng ty yếu tố kinh tế vĩ mô đến cấu trúc vốn công ty Việt Nam Cụ thể là, Trần Hùng Sơn (2011) nghiên cứu yếu tố vi mơ thuộc đặc tính cơng ty lợi nhuận, tài sản cố định, quy mô công ty hội tăng trưởng tác động đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng cấu trúc vốn mục tiêu công ty sản xuất công nghiệp Việt Nam Nghiên cứu Lê Đạt Chí (2013), Đặng Thị Quỳnh Anh cộng (2014) cho thấy yếu tố vi mơ thuộc đặc tính cơng ty yếu tố kinh tế vĩ mơ tác động đáng kể đến định tài trợ cơng ty; thuế (Lê Đạt Chí, 2013; Đặng Thị Quỳnh Anh cộng sự, 2014), lạm phát (Lê Đạt Chí, 2013), điều kiện thị trường nợ, điều kiện thị trường chứng khoán (Đặng Thị Quỳnh Anh cộng sự, 2014) Đặc biệt là, với nghiên cứu Võ Thị Thúy Anh cộng (2014) nghiên cứu tác động yếu tố kinh tế vĩ mô thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế GDP, lạm phát, điều kiện thị trường nợ, điều kiện thị trường vốn đến cấu trúc vốn công ty Phạm Tiến Minh cộng (2015) nghiên cứu tác động yếu tố vi mô thuộc đặc tính cơng ty quy mơ cơng ty, khả sinh lợi, tài sản hữu hình, tốc độ tăng trưởng cơng ty, rủi ro, tính khoản đến cấu trúc vốn công ty Về phương pháp nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên (Trần Hùng Sơn, 2011); phương pháp ước lượng tác động cố định (Lê Đạt Chí, 2013; Đặng Thị Quỳnh Anh cộng sự, 2014; Võ Thị Thúy Anh cộng sự, 2014); phương pháp GMM hệ thống (Phạm Tiến Minh cộng sự, 2015) Như vậy, cơng trình Việt Nam nghiên cứu mơ hình cấu trúc vốn tĩnh (Đặng Thị Quỳnh Anh cộng sự, 2014; Võ Thị Thúy Anh cộng sự, 2014); mơ hình cấu trúc vốn động (Trần Hùng Sơn, 2011; Lê Đạt Chí, 2013); mơ hình cấu trúc vốn tĩnh cấu trúc vốn động (Phạm Tiến Minh cộng sự, 2015) Bên cạnh đó, cơng trình nghiên cứu tác động yếu tố vi mơ thuộc đặc tính cơng ty yếu tố kinh tế vĩ mô đến cấu trúc vốn mà chưa đề cập đến tác động điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Việt Nam 1.3 Khoảng trống nghiên cứu Với bối cảnh nghiên cứu vấn đề liên quan đến cấu trúc vốn công ty nước giới Việt Nam cho thấy, giới có nhiều cơng trình nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty; kết chứng thực nghiệm cho thấy, cơng ty có tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu điều kiện kinh tế vĩ mô tốt nhanh điều kiện kinh tế vĩ mô xấu (Hackbarth cộng (2006), Drobetz Wanzenried (2006), Cook Tang (2010), Mukherjee Mahakud (2012), Chipeta Mbululu (2013)) Đây điểm không nghiên cứu giới điểm Việt Nam chưa có nghiên cứu Việt Nam đề cập đến vấn đề Cụ thể là, nghiên cứu Việt Nam dừng việc nghiên cứu yếu tố vi mô thuộc đặc tính cơng ty yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến cấu trúc vốn công ty, mà chưa có nghiên cứu đề cập đến tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Việt Nam (Trần Hùng Sơn (2011), Lê Đạt Chí (2013), Đặng Thị Quỳnh Anh cộng (2014), Võ Thị Thúy Anh cộng (2014), Phạm Tiến Minh cộng (2015)) Từ gợi mở cho tác giả ý tưởng việc muốn tìm hiểu liệu tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Việt Nam theo xu hướng tác động điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu Đây vấn đề nghiên cứu thú vị bối cảnh Việt Nam nước có kinh tế phát triển Bên cạnh đó, Myers (1984), Haris Raviv (1991) cho cấu trúc vốn ngành nghề khác nhau; nghĩa ngành có đặc điểm khác cấu trúc vốn ngành khác Với ý nghĩa đó, tác giả tiếp tục đặt vấn đề nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô, liệu công ty Việt Nam thuộc ngành khác có điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu với tốc độ khác hay không tác giả chọn ngành Bất động sản để nghiên cứu ngành đóng vai trò quan trọng kinh tế thể chỗ khủng hoảng tài giới khu vực xuất phát từ thất bại thị trường bất động sản, từ kéo theo thất bại thị trường khác thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, thị trường nguồn nhân lực Theo định nghĩa điều 54, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013: “Đất đai tài nguyên đặc biệt quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, quản lý theo pháp luật.” Với định nghĩa trên, thấy đất đai tài sản quan trọng đất nước, có đóng góp lớn phát triển kinh tế cần phải quản lý chặt chẽ Mặt khác, theo định nghĩa điều 107, Luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015: “Bất động sản bao gồm: đất đai; nhà, cơng trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, cơng trình xây dựng; tài sản khác theo quy định pháp luật” Như vậy, ngành có liên quan đến đất đai cơng Về biến điều kiện kinh tế vĩ mô Trong đề tài nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mơ đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu công ty niêm yết Việt Nam, tác giả không sử dụng biến tốc độ tăng trưởng GDP, biến tỷ số giá sản lượng biến chênh lệch lãi suất trái phiếu công ty (Cook Tang, 2010) để xác định điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu có hạn chế sau: - Biến tốc độ tăng trưởng GDP Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, việc sử dụng số tốc độ tăng trưởng GDP để xác định biến giả điều kiện kinh tế vĩ mô tốt xấu mơ hình nghiên cứu dẫn đến tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng tác giả sử dụng số tốc độ tăng trưởng GDP biến kiểm sốt mơ hình - Biến tỷ số giá sản lượng Theo Cook Tang (2010), biến tỷ số giá sản lượng tính số giá cổ phiếu S&P tháng năm hành chia cho GDP năm trước Nếu ứng dụng vào điều kiện Việt Nam tính tốn biến số số giá cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn (TP Hồ Chí Minh VN-Index TP Hà Nội HNX-Index) tháng năm hành chia cho GDP năm trước Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu đề tài công ty niêm yết hai Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hà Nội nên tác giả khơng đưa biến vào mơ hình nghiên cứu đề tài Vì vậy, tác giả đề nghị đưa biến tỷ số giá sản lượng (Cook Tang, 2010) vào mơ hình nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mơ đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu công ty niêm yết theo Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội - Biến chênh lệch lãi suất trái phiếu công ty Theo Drobetz Wanzenried (2006), Cook Tang (2010), số chênh lệch lãi suất trái phiếu cơng ty tính chênh lệch lãi suất trái phiếu công ty Mỹ hạng thấp BAA trái phiếu công ty hạng cao AAA Tuy nhiên, thị trường trái phiếu công ty Việt Nam non trẻ, chưa phát triển nên việc tính tốn số hạn chế tác giả khơng sử dụng biến số nghiên cứu mơ hình Vì vậy, tác giả đề nghị đưa biến chênh lệch lãi suất trái phiếu cơng ty (Cook Tang, 2010) vào mơ hình nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mơ đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu công ty Việt Nam thị trường trái phiếu công ty Việt Nam phát triển Chỉ nghiên cứu hai nhóm ngành Bất động sản SX-KD-DV Do thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phát triển mạnh nên số lượng cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hà Nội chưa nhiều, quy mô không lớn nên số lượng công ty quy mô ngành khơng đủ lớn tác giả nghiên cứu theo hai nhóm ngành tiêu biểu Bất động sản SX-KDDV Vì vậy, tác giả đề nghị thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển với số lượng công ty nhiều quy mô công ty lớn hơn, mở nhiều hội để nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mơ đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài hướng đến đòn bẩy tài mục tiêu cơng ty thuộc nhiều nhóm ngành Tác giả lựa chọn theo phân ngành Vietstock để nghiên cứu đề tài Hiện nay, 61 việc phân ngành doanh nghiệp theo phân loại quốc tế (GICS ) Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh áp dụng, nhiên mẫu nghiên cứu đề tài bao gồm công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội nên tác giả áp dụng cách phân ngành theo 61 GICS: Global Industry Classification Standards: Chuẩn phân ngành toàn cầu quốc tế cho hướng nghiên cứu với mẫu nghiên cứu gồm công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO Các nghiên cứu nước Adam T., Goyal V K., (2008) The Investment Opportunity Set and Its Proxy Variables Journal of Financial Research, 31(1): 41–63 Amidu Mohammed (2007) How Does Dividend Policy Affect Performance of The Firm on Ghana Stock Exchange? Investment Management and Financial Nnnovations, 4(2): 103 Amihud and Murgia (1997) Dividends, Taxes, and Signaling: Evidence from Germany Journal of Finance, 52(1): 397-408 Anderson, T.W and Cheng Hsiao (1981) Estimation of Dynamic Models with Error Components Journal of the American Statistical Association, 589-606 Arellano M., Bover O., (1995) Another Look at The Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models Journal of Econometrics, 68: 29-51 Arellano, M and Bond, S., (1991) Some Tests for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations Review of Economic Studies, 58: 277–97 B H., Gail E Farrelly, & and R B Edelman (1985) A Survey of Management Views on Dividend Policy Financial Management, 14: 78-84 Baker H K., Martin G S., (2011) Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Theory, Evidence, and Practice John Wiley & Son, Inc., ISBN: 9780-470-56952-8 Baker, H K & Powell, G E., (1999) How Corporate Managers View Dividend Policy? Quarterly Journal of Business and Economics, 38 (2): 17-27 Baker, M., and J Wurgler (2002) Market Timing and Capital Structure Journal of Finance, 57 Ball, Brown, Frank J Finn, R R Officer (1979) Dividends and the Value of the Firm: Evidence from the Australian Equity Market Australian Journal of Management, 4(1): 13-26 Barry, C B., Mann, S C., Mihov, V T., & Rodrígu (2008) Corporate Debt Issuance and the Historical Level of Interest Rates Financial Management, 37(3), 413– 430 Bauer, P (2004a) Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Czech Republic Czech Journal of Economics and Finance, 54(1-2), 2–21 Blundell, R.W and S.R Bond (1998) Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models Journal of Econometrics, 87: 115-143 Bokpin, G A (2009) Macroeconomic development and capital structure decisions of firms: Evidence from emerging market economies Studies in Economics and Finance, 2, 129-142 Bond (2002) Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice Portuguese Economic Journal, 1(2): 141–162 Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., & Maks (2001) Capital Structures in Developing Countries Journal of Finance, 56(1): 87-130 Bradley M., Jarrell G.A., Kim E.H., (1984) On the Existence of An Optimal Capital structure Journal of Finance, 39(3): 857-78 Brennan Michael J., Schwartz Eduardo S., (1984) Optimal Financial Policy and Firm Valuation The Journal of Finance, 39(3): 593–607 Byoun, S., (2008) How and When Do Firms Adjust Their Capital Structures Toward Targets? Journal of Finance, 63 (6): 3069–3096 Camara, Omar (2012) Capital Structure Adjustment Speed and Macroeconomic Conditions: U.S MNCs and DCs Euro Journals Publishing Chakraborty, I., (2010) Capital Structure in An Emerging Stock Market: The Case of India Research in International Business and Finance, 24: 295-314 Chen, J., (2004) Determinants of Capital Structure of Chinese-listed Companies Journal of Business Research, 57: 1341-51 Chipeta C and Mbululu D (2013) Firm Heterogeneity, Macroeconomic Conditions and Capital Structure Adjustment Speeds: Evidence from the JSE Investment Analysts Journal, 77 Choe, H., Masulis, R.W and Nanda, V., (1993) Common Stock Offerings Across the Business Cycle: Theory and Evidence Journal of Empirical Finance, 1: 3-31 Clark, B., B Francis, and I Hasan (2009) “Do Firms Adjust Toward Target Capital Structure? Some International Evidence” Cook D O and Tang T (2010) Macroeconomic Conditions and Capital Structure Adjustment Speed Journal of Corporate Finance, 16(1): 73-87 Daskalakis, N & Psillaki, M (2008) Do country or Firm Factors Explain Capital Structure? Evidence from SMEs in France and Greece Applied Financial Economics, 18(1), 87–97 Dincergok, B., & Yalciner,K (2011) Capital structure decisions of manufacturing firms’ in developing countries Middle Eastern Finance and Economics, 12, 86100 Donaldson, C., (1961) Corporate Debt Capacity Harvard University Drobetz W., Wanzenried G (2006) What Determines The Speed of Adjustment to The Target Capital Structure? Applied Financial Economics, 16: 941–958 Dyl, E & Weigand, R (1998) The Information Content of Dividend Initiations: Additional Evidence Financial Management, 27, 27-35 Estrella, A and G Hardouvelis (1991), The Term Structure as a Predictor of Real Economic Activity, Journal of Finance, 46(2), 555-576 Estrella and Mishkin (1998) Predicting U.S Recessions: Financial Variables as Leading Indicators The Review of Economics and Statistics, 80(1): 45-61 Fama (1990) Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity Journal of Finance, 45: 1089-1108 Fama, E., French, K., (2002) Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt The Review of Financial Studies, 15: 1-33 Faulkender, M., M J Flannery, K W Hankins, and (2012) Cash Flows and Leverage Adjustments Journal of Financial Economics, 103 (3), 632–646 Flannery, M J., and K P Rangan (2006) Partial Adjustment and Target Capital Structures Journal of Financial Economics Frank M Z and Goyal V K., (2009) Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important? MPRA Paper, No 22525, posted 25 Gajurel Dinesh (2006) Macroeconomic Influences on Corporate Capital Structure Gajurel, D.P, (2005) Determinants of Capital Structure in Nepalese Enterprises Published Masters Degree Thesis, Kathmandu: Tribhuvan University, Nepal Gertler, M., Gilchrist, S., (1993) The Role of Credit Market Imperfections in the Monetary Transmission Mechanism: Arguments and Evidence Scandinavian Journal of Economics, 95: 43–63 Goldstein Robert, Ju Nengjiu, Leland Hayne (2001) An EBIT-Based Model of Dynamic Capital Structure Journal of Business, 74(4) González, M., and F González (2008) Influence of bank concentration and institutions on capital structure: New international evidence Journal of Corporate Finance, 14 (4), 363–375 Gordon (1959) Dividends, Earnings, and Stock Prices The Review of Economics and Statistics, 41(2): 99-105 Graham, J., & Harvey, C (2001) The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field Journal of Financial, 60(2-3), 187-243 Hackbarth D., Miaob J., Morellec E (2006) Capital Structure, Credit Risk, and Macroeconomic Conditions Journal of Financial Economics, 82: 519–550 Hanousek, J & Shamshur, A (2011) A Stubborn Persistence: Is the Stability of Leverage Ratios Determined by the Stability of The Economy? Journal of Corporate Finance, 17, 1360–1376 Harris and Raviv (1991) The Theory of Capital Structure The Journal of Finance, XLVI(1) Henderson, Brian J., Narasimhan Jegadeesh, and Mic (2006) World Markets for Raising New Capital Journal of Financial Economics, 82:1, 63−101 Hijazi S., and Tariq, B Yasir (2006) Determinants of Capital Structure: A Case for Pakistani Cement Industry The Lahore Journal of Economics, 11(1): 63-80 Hovakimian, A., Hovakimian, G., & Tehranian, H (2004) Determinants of target capital structure: The case of dual debt and equity issues Journal of Financial Economics, 71(3), 517-540 Hovakimian, A., Opler, T., Titman, S., (2001) The Debt–Equity Choice Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36: 1–24 Hyesung Kim, Almas Heshmati Dany Aoun (2006) Judson, R A and Owen, A L., (1996) Estimating Dynamic Panel Data Models: A Guide for Macroeconomics Economics Letters, 65: 9-15 Kane, A., A.J Marcus, and R.L McDonald (1984) How Big is the Tax Advantage to Debt? Journal of Finance, 39: 841-853 Kanwal Iqbal Khan, Muhammad Aamir , Arslan Qayyum (2011) Can Dividend Decisions Affect the Stock Prices: A Case of Dividend Paying Companies of KSE EuroJournals Publishing, Inc., International Research Journal of Finance and Economics, 76, 67-74 Keshtkar, R., Valipour, H., and Javanmard, A (2012) Determinants of Corporate Capital Structure Under Different Debt Maturities: Empirical Evidence from Iran International Research Journal of Finance & Economics, (90), 46-53 Kiviet, J.F., (1995) On Bias, Inconsistency and Efficiency of Various Estimators in Dynamic Panel Data Models Journal of Econometrics, 68: 53-78 Korajczyk, R., Levy, A., (2003) Capital structure choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints Journal of Financial Economics, 68: 75–109 Kouki, M & Said, H B (2012) Capital Structure Determinants: New Evidence from French Panel Data International Journal of Business and Management, 7(1), 214–229 Kraus Alan and Litzenberger Robert H (1973) A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage Journal of Finance, 28,(4): 911-22 Leary, M.T., and M.R Roberts (2006) Do Firms Rebalance Their Capital Structures? Journal of Finance, 60 Leslie E Papke and Jeffrey M Wooldridge (1996) Econometric Methods for Fractional Response Variables with an Application to 401 (k) Plan Participation Rates Journal of Applied Econometrics, 11, 619-632 Lim M, T C (2012) Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Financial Services Listed Firms in China International Journal of Economics and Finance, 4(3), 191–203 Lyandres E., (2010) Target Leverage and The Costs of Issuing Seasoned Equity Finance Research Letters, 7: 39–52 Merton H Miller and Kevin Rock (1985) Dividend Policy Under Asymmetric Information Journal of Finance, 031-51 Michaelas, N, Chittenden, F & Poutzioris, P (1999) Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data Small Business Economics, 12(2), 113–130 Miguel, A and J Pindado (2001) Determinants of Capital Structure: New Evidence from Spanish Panel Data Journal of Corporate Finance, 7, 77-99 Miller and Modigliani (1961) Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares The Journal of Business, 34(4): 411-433 Miller and Scholes (1978) Dividends and Taxes Journal of Financial Economics, 6: 333-364 Mishkin, F S., (1990) What Does the Term Structure Tell Us about Future Inflation? Journal of Monetary Economics, 25: 77-95 Modigliani, F.; Miller, M., (1958) The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment American Economic Review, 48 (3): 261–297 Modigliani, F.; Miller, M., (1963) Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction American Economic Review, 53 (3): 433–443 Mokhovaa N., Zinecker M., (2014) Macroeconomic factors and corporate capital structure Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110: 530–540 Mukherjee S., Mahakud J (2012) Impact of Macroeconomic Condition on Financial Leverage Evidence from Indian Firms Journal of Management Research, 12(3): 128-140 Muthama, Mbaluka and Kalunda, (2013) An Empirical Analysis of Macro-Economic Influences on Corporate Capital Structure of Listed Companies in Kenya Journal of Finance and Investment Analysis, 2(2): 41-62 Myers, S.C., and N.S Majluf (1984) Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors not have Journal of Financial Economics, 13: 187-221 Ngugi, R.W., (2008) Capital Financing Behavior: Evidence from Firms Listed on The Nairobi Stock Exchange The European Journal of Finance, 14(7): 609-624 Nguyen, T., & Wu, J (2011, March-April) Capital structure determinants and convergence Bankers, markets and investors, pp 43–53 Nickel, S., (1981) Biases in Dynamic Models with Fixed Effects Econometrica, 49: 1399–416 Nishioka, Shinichi and Naohiko Baba (2004) Credit risk taking by Japanese investors: is skewness risk priced in Japanese corporate bond market? Bank of Japan Working Paper Series no 04-E-7 Ozkan, A (2001) Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long run Target: Evidence from UK Company Panel Data Journal of Business Finance and Accounting, 28(1–2), 175–198 Partington (1985) Dividend Policy and Its Relationship to Investment and Financing Policies: Empirical Evidence Journal of Business Finance & Accounting, 12(4): 531–542 Patrik Bauer (2004) Determinants of Capital Structure Empirical Evidence from the Czech Republic Czech Journal of Economics and Finance, 54, 1-2 Rafiq, M., (2008) The Determinants of Capital Structure of the Chemical Industry in Pakistan The Lahore Journal of Economics, 13(1): 139-158 Rajan Raghuram G.; Zingales Luigi (1995) What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data The Journal of Finance, 50(5): 1421-1460 Rubio Gonzalo & Sogorb Francisco (2011) The Adjustment to Target Leverage of Spanish Public Firms: Macroeconomic Conditions and Distance from Target Revista De Economía Aplicada, XIX(57): 35-63 Shah Attaullah and Khan Safiullah (2007) Determinants of Capital Structure: Evidence from Pakistani Panel Data International Review of Business Research Papers, 3(4): 265-282 Shah, Atta, and Hijazi S., (2004) The Determinants of Capital Structure in Pakistani Listed Non-Financial Firms The Pakistan Development Review, 43 Sidney L Barton, Paul J Gordon (1988) Corporate strategy and capital structure Strategic Management Journal, (6), 623–632 Singh, K.D (1993) Principles of Macroeconomics, New Delhi: India Veena Exports Pvt Ltd, 1st Edition Sinha P C., Ghosh S K., (2010) Macroeconomic Variables and Firms’ AdjustmentSpeed in Capital Structure Choice: Indian Evidence IUP Journal of Applied Finance, 16(4): 29-50 Stein Frydenberg (2003) A Dynamic Model of Corporate Capital Structure EFMA 2003 Helsinki Meetings Stewart C Myers (1984) The Capital Structure Puzzle The Journal of Finance, 39(3): 574–592 Stiglitz, J.E (1973) Taxation, Corporate Financial Policy and the Cost of Capital Journal of Public Economics, 2: 1-34 Stock, James H., and Mark W Watson (1989) New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators NBER Macroeconomic Annual Report (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research), 351–394 Stultz, R., (1990) Managerial Discretion and Optimal Financing Policies Journal of Financial Economics, 26: 3-27 Titman Sheridan; Wessels Roberto (1988) The Determinants of Capital Structure Choice The Journal of Finance, 43(1): 1-19 Titman, (1984) The Effect of Capital Structure on a Firm's Liquidation Decision Journal of Financial Economics, 13(1): 137-151 Tzang cộng (2013) Macroeconomic Condition and Capital Structure Adjustment Speed - Evidence from the Indonesian Stock Market Seventh International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing Wiwattanakantang, Y., (1999) An Empirical Study on The Determinants of The Capital Structure of Thai Firms Pacific-Basin Finance Journal, 7: 371–403 Yang Yan, (2010) Dynamic Adjustment of Capital Structure in Macroeconomic Fluctuations Các nghiên cứu nước Đặng Thị Quỳnh Anh, Quách Thị Hải Yến (2014) Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM (HOSE) Tạp chí Phát triển & Hội nhập, 18, 34-39 Lê Đạt Chí (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập, 9, 22-28 Dương Ngân Hà (2014) Lý thuyết bất cân xứng thông tin – Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam Chứng khoán Việt Nam, 193, 15-18 Phạm Tiến Minh Nguyễn Tiến Dũng (2015) Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn từ mơ hình tĩnh đến mơ hình động: Nghiên cứu ngành Bất động sản Việt Nam Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(6), 58-74 Trần Hùng Sơn (2011) Đặc điểm doanh nghiệp tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết Việt Nam Science & Technology Development, 14, 22-39 Trần Ngọc Sơn (2011) Mơ hình độ trễ “DECIDE” sách kinh tế vĩ mơ Nghiên cứu khoa học, Đại học Đông Á Võ Thị Thúy Anh, Trần Khánh Ly, Lê Thị Nguyệt Ánh, Trần Thị Dung (2014) Nghiên cứu tác động nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 207, 19-27 Các tài liệu khác Cơ sở liệu Datastream Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2015 Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 Thủ tướng Chính phủ, 2014 Chỉ thị 11/CT–TTg ngày 21/05/2014 giải khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước đến năm 2015 Từ điển Tài điện tử Investopedia Website Báo cáo tài cơng ty cổ phần niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội giai đoạn 10 năm, từ năm 20062015: http://www.bvsc.com.vn/, http://www.cophieu68.com/, http://vietstock.vn/, http://cafef.vn/ Chủ động, linh hoạt điều hành sách tiền tệ http://tapchitaichinh.vn/thitruong-tai-chinh/vang-tien-te/chu-dong-linh-hoat-trong-dieu-hanh-chinh-sachtien-te-102381.html, truy cập ngày 20/6/2017 Hoàng Vũ, 2012 Đường cong lãi suất dạng phổ biến http://vietstock.vn/2012/01/duong-cong-lai-suat-va-cac-dang-pho-bien-143212962.htm Ngày truy cập 05/11/2016 Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/phat-trien-thi- truong-trai-phieu-doanh-nghiep-kinh-nghiem-quoc-te-va-bai-hoc-cho-viet-nam95464.html Ngày truy cập 08/06/2017 Phùng Tất Hữu (2015) Tác động sách cổ tức lên giá cổ phiếu doanh nghiệp http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/tac-dong- cua-chinh-sach-co-tuc-len-gia-co-phieu-cua-doanh-nghiep-62477.html Ngày truy cập 05/11/2016 Quan điểm phân ngành Vietstock, http://static1.vietstock.vn/edocs/297/Quan_diem_phan_nganh_tai_Vietstock.pdf Ngày truy cập 05/11/2016 Tỷ lệ cổ tức thị giá cổ phần, http://learning.stockbiz.vn/knowledge/investopedia/terms/DIVIDENDYIELD.asp x Ngày truy cập 05/11/2016 Vai trò thị trường bất động sản https://voer.edu.vn/m/vai-tro-cua-thi-truong-batdong-san/9afd53fc Ngày truy cập 05/01/2017 Website Ngân hàng Thế giới: http://data.worldbank.org/country/vietnam ... đề cấu trúc vốn công ty; (ii) cấu trúc vốn động tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn; (iii) điều kiện kinh tế vĩ mô làm sở cho việc nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu. .. tác động khác điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Việt Nam tác động khác điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn. .. cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Về số kinh tế vĩ mô để xác định điều kiện kinh tế vĩ mô Các số kinh tế vĩ mô tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam., Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam., 2 Bối cảnh nghiên cứu, 7 Điểm mới và đóng góp của Luận án, 8 Cấu trúc của Luận án, Tổng quan chương 2, 1 Khung lý thuyết về cấu trúc vốn, 2 Bằng chứng thực nghiệm về tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn19, Tổng quan chương 3, 1 Mẫu và dữ liệu nghiên cứu, 2 Một số mô hình nghiên cứu tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính, 3 Mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và kiểm định giả thuyết, (1) Mô hình ước lượng các yếu tố tác động đến đòn bẩy tài chính mục tiêu của công ty, Bảng 3.4 Đo lường biến đòn bẩy tài chính trong mô hình, (3) Mô hình ước lượng tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính hướng về đòn bẩy tài chính mục tiêu bằng mô hình điều chỉnh từng phần tích hợp, Nguồn: Theo tác giả. Hình 3.2 Sơ đồ các tình huống nghiên cứu tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành khác nhau, Chênh lệch kỳ hạn lãi suất-Tỷ suất cổ tức thị trường (TERM-MDY), Bảng 3.7 Chênh lệch tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau trong các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau, Tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách tổng tài sản - MB, Bảng 3.8 Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu, 4 Phương pháp nghiên cứu, Tổng quan chương 4, Bảng 4.6 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính sổ sách của các công ty Việt Nam42, Bảng 4.7 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính thị trường của các công ty Việt Nam45, Bảng 4.10 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính sổ sách của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau49, Bảng 4.11 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính thị trường của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau52, Hình 4.8 Sơ đồ tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành khác nhau trong các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau, Bảng 4.15 So sánh kết quả nghiên cứu với giả thuyết nghiên cứu mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau, 4 So sánh đề tài nghiên cứu của tác giả với các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam, CHƯƠNG 5 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH, Hình 5.3 Sơ đồ hàm ý chính sách đối với các nhà quản lý công ty Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách cho Nhà nước, Kết quả nghiên cứu của Luận án, Hạn chế của luận án và đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo, Các nghiên cứu nước ngoài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay