Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam.

178 157 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 13:41

... đề cấu trúc vốn công ty; (ii) cấu trúc vốn động tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn; (iii) điều kiện kinh tế vĩ mô làm sở cho việc nghiên cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu. .. tác động khác điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Việt Nam tác động khác điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn. .. cứu tác động điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu công ty Về số kinh tế vĩ mô để xác định điều kiện kinh tế vĩ mô Các số kinh tế vĩ mô tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam., Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam., 2 Bối cảnh nghiên cứu, 7 Điểm mới và đóng góp của Luận án, 8 Cấu trúc của Luận án, Tổng quan chương 2, 1 Khung lý thuyết về cấu trúc vốn, 2 Bằng chứng thực nghiệm về tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn19, Tổng quan chương 3, 1 Mẫu và dữ liệu nghiên cứu, 2 Một số mô hình nghiên cứu tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính, 3 Mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và kiểm định giả thuyết, (1) Mô hình ước lượng các yếu tố tác động đến đòn bẩy tài chính mục tiêu của công ty, Bảng 3.4 Đo lường biến đòn bẩy tài chính trong mô hình, (3) Mô hình ước lượng tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính hướng về đòn bẩy tài chính mục tiêu bằng mô hình điều chỉnh từng phần tích hợp, Nguồn: Theo tác giả. Hình 3.2 Sơ đồ các tình huống nghiên cứu tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành khác nhau, Chênh lệch kỳ hạn lãi suất-Tỷ suất cổ tức thị trường (TERM-MDY), Bảng 3.7 Chênh lệch tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau trong các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau, Tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách tổng tài sản - MB, Bảng 3.8 Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu, 4 Phương pháp nghiên cứu, Tổng quan chương 4, Bảng 4.6 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính sổ sách của các công ty Việt Nam42, Bảng 4.7 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính thị trường của các công ty Việt Nam45, Bảng 4.10 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính sổ sách của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau49, Bảng 4.11 Kết quả hồi quy mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính thị trường của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau52, Hình 4.8 Sơ đồ tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành khác nhau trong các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau, Bảng 4.15 So sánh kết quả nghiên cứu với giả thuyết nghiên cứu mô hình tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy tài chính của các công ty Việt Nam thuộc nhóm ngành khác nhau, 4 So sánh đề tài nghiên cứu của tác giả với các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam, CHƯƠNG 5 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH, Hình 5.3 Sơ đồ hàm ý chính sách đối với các nhà quản lý công ty Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách cho Nhà nước, Kết quả nghiên cứu của Luận án, Hạn chế của luận án và đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo, Các nghiên cứu nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay