Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam

231 38 0
  • Loading ...
1/231 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:54

... hội với hiệu tài cơng ty cơng ty niêm yết Việt Nam hay khơng? (2) Có mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty công ty công ty niêm yết Việt Nam hay khơng? (3) Các cơng ty niêm yết có cơng... hiệu công ty đại diện cho hiệu hoạt động kinh doanh công ty để đạt mục tiêu công ty Các công ty cố gắng để đạt hiệu công ty thông qua lãnh đạo, cấu, chất lượng, hài lòng nhân viên cơng ty, v.v…... trách nhiệm xã hội hiệu tài cơng ty niêm yết thị trường vốn Việt Nam Đó lý tác giả lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm xã hội hiệu tài chính: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam, Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay