Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

95 39 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:53

... thực tham gia quản lý phải hiểu động tham gia cộng đồng Lý thuyết quản lý dựa vào cộng đồng sử dụng để tìm hiểu trạng hành vi, mức độ tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà, tỉnh. .. nước hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái • Xác định nhân tố tác động đến hành vi tham gia vào quản lý tài nguyên nước cộng đồng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái • Đề xuất giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng vào. .. định tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước 55 4.2 Đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 63 4.3 Sự tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay