Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

95 12 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:53

Header Page of 237 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật NGUYỄN DIỆU HẰNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG: NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ (Phân bố lực lượng sản xuất phân vùng kinh tế) MÃ SỐ: 62340410 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Hà Thanh PGS TS Nguyễn Mậu Dũng Hà Nội - 2017 Footer Page of 237 Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Xác nhận người hướng dẫn Nghiên cứu sinh PGS TS Lê Hà Thanh Nguyễn Diệu Hằng Header Page of 237 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái 50 4.1.2 Vai trò tài nguyên nước hồ Thác Bà 52 4.1.3 Các quy định tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước 55 4.2 Đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 63 4.3 Sự tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái 65 4.3.1 Hiện trạng quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà 65 Mục tiêu nghiên cứu 4.3.2 Nhận thức cộng đồng tham gia cộng đồng quản lý tài nguyên nước 70 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4.3.3 Hành vi tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà72 Những đóng góp luận án 4.3.4 Thuận lợi khó khăn cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà 79 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 11 1.1 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng 11 1.1.1 Tổng quan cách tiếp cận quản lý tài nguyên 11 1.1.2 Tổng quan quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng 12 1.1.3 Tổng quan nghiên cứu quốc tế nước quản lý tài nguyên nước có tham gia cộng đồng 16 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước 24 1.2.1 Các lý thuyết nghiên cứu hành vi 24 1.2.2 Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước 27 1.3 Khái quát vấn đề chưa nghiên cứu 29 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 31 2.1.Lý thuyết quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng 31 2.2 Lý thuyết hành vi dự kiến 34 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Khung nghiên cứu 41 3.2 Mơ hình biến nghiên cứu 42 3.3 Thu thập số liệu 45 3.3.1 Dữ liệu thứ cấp 45 3.3.2 Dữ liệu sơ cấp 45 3.4 Phân tích số liệu 48 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 50 Footer Page of 237 4.4 Các nhân tố tác động đến hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái 81 4.4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 81 4.4.2 Phân tích nhân tố 86 4.4.3 Kết hồi quy 87 4.4.4 Thảo luận kết 96 4.5 Đánh giá chung tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái 101 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 104 5.1 Quan điểm tăng cường tham gia cộng đồng quản lý tài nguyên nước 104 5.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái 105 5.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý tham gia cộng đồng 105 5.2.2 Tăng cường tiếp cận thông tin cho cộng đồng 107 5.2.3 Đẩy mạnh hoạt động gắn kết xã hội 109 5.2.4 Nâng cao lực cán địa phương 111 5.2.5 Tổ chức, thành lập hiệp hội ngành nghề 112 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 1: CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 124 PHỤ LỤC 2: BẢNG HỎI 128 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG 136 Header Page of 237 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH CBM Quản lý dựa vào cộng đồng Hình 1: Tổng giá trị kinh tế nước Hình 1.1: Thang đo cấp độ tham gia cộng đồng 15 IWRM Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Hình 2.1: Thang đo cấp độ tham gia cộng đồng 33 Hình 2.2: Lý thuyết hành vi dự kiến 35 GWP Mạng lưới Cơng tác nước Tồn cầu NGO Tổ chức phi phủ Hình 3.1: Khung nghiên cứu 42 Hình 4.1: Số hộ gia đình điều tra phân chia theo mục đích sử dụng nước 63 Hình 4.2: Tỷ lệ người trả lời phân theo dân tộc 64 SOC Mô hình giai đoạn thay đổi (Stages of Change) Hình 4.3: Số người trả lời phân theo trình độ học vấn 65 Hình 4.4: Mức độ hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng vùng hồ TBP Lý thuyết hành vi dự kiến TRA Lý thuyết hành vi hợp lý Thác Bà 70 Hình 4.5: Đánh giá người dân tầm quan trọng việc bảo vệ tài ngun nước TTM Mơ hình giai đoạn thay đổi (Transtheoretical Model) UBND Ủy ban nhân dân Hình 4.7: Hành vi giữ gìn, bảo vệ nguồn nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà 74 Hình 4.8: Tỷ lệ hộ gia đình ngăn chặn hành vi gây hậu xấu lên vùng hồ Thác UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc Bà 75 Hình 4.9: Sự tham gia cộng đồng quản lý tài nguyên nước hình thức WWAP Chương trình Đánh giá nước Thế giới Liên Hợp Quốc phát biểu ý kiến họp 76 hồ Thác Bà 71 Hình 4.6: Tỷ lệ % hộ tuân thủ sách tài nguyên nước hồ Thác Bà 73 Hình 4.10: Sự tham gia cộng đồng quản lý tài nguyên nước hình thức chủ động đề xuất ý kiến với quan quản lý 76 Hình 4.11: Mức độ hài lòng tham gia quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà 78 Hình 4.12: Thống kê mô tả biến nhận thức giá trị 82 Hình 4.13: Thống kê mô tả biến chuẩn mực chủ quan 84 Footer Page of 237 Header Page of 237 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Giả thuyết hành vi cấp độ tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng 38 Bảng 2.2: Giả thuyết nhân tố tác động vào dự kiến hành vi tham gia 40 MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Lý lựa chọn đề tài Bảng 3.1: Mẫu điều tra phân theo địa bàn mục đích sử dụng nước 47 Bảng 4.1: Diễn biến lượng mưa năm số trạm lưu vực sông Chảy 51 Tài nguyên nước nguồn nước mà người sử dụng sử dụng vào mục đích khác (Nature Research, 2017) Tài nguyên nước đóng vai Bảng 4.2: Sản lượng khai thác thủy sản Yên Bình Lục Yên 2010-2015 53 Bảng 4.3: Số người trả lời phân theo nhóm tuổi 64 trò cốt lõi sống Mọi hoạt động kinh tế người – sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, giải trí, mơi trường… – liên quan đến sử dụng tài nguyên Bảng 4.4: Đánh giá cộng đồng trạng quản lý tài nguyên nước 71 Bảng 4.5: Số hộ tỷ lệ % tham gia hình thức đóng phí sử dụng nước hồ Thác Bà 73 nước Người sử dụng nước có nhiều nhu cầu khác tài nguyên nước, nhu cầu tạo giá trị cho tài nguyên nước Nước yếu tố môi Bảng 4.6: Hành vi tiết kiệm nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái 73 Bảng 4.7: Số hộ tỷ lệ % tham gia đóng góp nguồn lực bảo vệ tài nguyên nước hồ Thác Bà 77 trường khác, có giá trị kinh tế tạo nên hai nhóm giá trị chính: giá trị sử dụng Bảng 4.8: Thống kê mô tả biến hành vi dự kiến 81 Bảng 4.9: Thống kê mô tả biến thái độ 83 cấp cho người Giá trị chia thành ba nhóm: giá trị sử dụng trực tiếp (direct use value), giá trị sử dụng gián tiếp (indirect use value) giá trị tùy chọn Bảng 4.10: Thống kê mô tả biến nhận thức kiểm soát hành vi 85 Bảng 4.11: Ma trận xoay nhân tố với phát biểu giá trị 87 (option value) Giá trị sử dụng trực tiếp bao gồm hàng hóa, dịch vụ mơi trường cung cấp người tiêu dùng cách trực tiếp Giá trị sử dụng gián Bảng 4.12: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc dự kiến hành vi tuân thủ quy định, sách nhà nước 88 (use value) giá trị phi sử dụng (non-use value) Giá trị sử dụng hàng hóa, dịch vụ sinh thái mà yếu tố mơi trường cung tiếp giá trị, lợi ích từ dịch vụ sinh thái, chức sinh thái Giá trị tùy Bảng 4.13: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc dự kiến hành vi phát biểu ý chọn giá trị sử dụng trực tiếp gián tiếp chưa sử dụng mà người định để lại tiêu dùng tương lai Giá trị phi sử dụng kiến họp dân 90 Bảng4.14: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc dự kiến hành vi chủ động đề giá trị chất, nội yếu tố môi trường, bao gồm giá trị tồn (existence value) giá trị lưu truyền (bequest value) Giá trị tồn hài lòng, thỏa mãn xuất ý kiến với quan quản lý nhà nước 92 Bảng 4.15: Kết hồi quy mô hình với biến phụ thuộc dự kiến hành vi đóng góp cá nhân biết thuộc tính yếu tố môi trường tồn đâu đó.Giá trị lưu truyền thỏa mãn cá nhân biết yếu tố môi trường lưu truyền nguồn lực để bảo vệ tài nguyên nước 93 Bảng 4.16: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc dự kiến hành vi cử người cho hệ sau hưởng thụ (Đinh Đức Trường Lê Hà Thanh, 2013) đại diện tham gia quản lý với quyền địa phương 95 Với tài nguyên nước, giá trị sử dụng trực tiếp lợi ích phát sinh người sử dụng trực tiếp sử dụng nước.Ví dụ, người tiêu dùng sử dụng nước sinh hoạt, nông dân sử dụng nước để tưới tiêu nông nghiệp Khi không trực tiếp tiếp xúc với nước, cộng đồng hưởng lợi ích gián tiếp từ tài nguyên nước lợi ích giá trị sử dụng gián tiếp Giá trị tùy chọn mức độ hài lòng người sử dụng nước biết có tài nguyên nước để sử dụng tương lai Giá trị phi sử dụng tài nguyên nước phát sinh người biết tài nguyên nước tồn hệ sau sử dụng Trong giá trị phi sử dụng, giá trị tồn mức độ hài lòng người sử dụng nước biết có tồn tài nguyên nước; giá trị lưu Footer Page of 237 Header Page of 237 truyền mức độ hài lòng người sử dụng biết có sẵn tài nguyên nước cho hệ tương lai (Rolfe, 2008) nhóm chính: (i) quản lý nguồn nước, (ii) quản lý dịch vụ cấp nước (iii) quản lý đánh đổi cần thiết để cân đối cung cầu nước Mỗi nhóm có hoạt động, yêu cầu riêng, kết hợp với tạo thành quản lý tài nguyên nước Quản lý tài nguyên nước đòi hỏi phải áp dụng tổng hợp nhiều công cụ khác công cụ pháp lý, công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật… (WWAP, 2012) Tổng giá trị kinh tế Giá trị sử dụng Giá trị phi sử dụng Mạng lưới Cơng tác nước Toàn cầu (GWP) cho quản lý tài nguyên nước nhiệm vụ phức tạp, liên quan đến nhiều hoạt động nhiều nhóm đối tượng khác Theo đó, quản lý tài nguyên nước gồm thành tố sau: Giá trị sử dụng trực tiếp: - Sản xuất nông nghiệp - Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản - Sản xuất công nghiệp - Sản xuất lâm nghiệp - Năng lượng - Du lịch Giá trị sử dụng gián tiếp: - Điều tiết lũ - Lưu giữ nước - Cảnh quan, thẩm mỹ Giá trị tùy chọn Giá trị tồn Giá trị lưu truyền - tiêu xã hội, mơi trường, đồng thời đảm bảo tính công nhu cầu phát triển xã hội - - Quy hoạch lưu vực sông: Xây dựng thường xuyên cập nhật Quy hoạch lưu vực sông, phải thể quan điểm nhóm liên quan khác ưu tiên phát triển quản lý lưu vực Sự tham gia nhóm có liên quan: Sự tham gia nhóm liên quan vào trình quản lý sở để định cho lợi ích tồn xã hội vấn Hình 1: Tổng giá trị kinh tế nước - Một nguồn nước có thểđược chia sẻ cho cộng đồng với mục đích sử dụng khác nhau.Các mục đích sử dụng mâu thuẫn với nhau, gây tranh chấp người sử dụng nước Theo Hardin (1968), xét từ góc độ kinh tế, tài nguyên nước số “tài sản chung”, thường gặp phải “bi kịch tài sản chung” (tragedy of the commons) cá nhân hành động với động tối đa hóa lợi ích thân, dẫn tới khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên chung Như vậy, hành vi lợi ích thân thành viên cộng đồng sử dụng nước khiến cho tài nguyên nước bị khai thác, sử dụng không hiệu Quản lý tài nguyên nước đứng trước thách thức phải giải tình trạng Xét từ góc độ quản lý, nước di chuyển theo khơng gian thời gian theo chu trình thủy văn nên “quản lý tài nguyên nước” khái niệm bao hàm nhiều hoạt động thuộc nhiều chuyên ngành khác Theo Chương trình đánh giá nước giới (WWAP) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), xét nghĩa rộng, quản lý tài nguyên nước chia thành ba đề môi trường đưa vào cân nhắc q trình sử dụng nguồn nước Kiểm sốt nhiễm: Áp dụng nguyên tắc Người gây ô nhiễm phải trả tiền công cụ kinh tế phù hợp để hạn chế ô nhiễm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực mặt môi trường xã hội Nguồn: dựa vào Rolfe (2008) Footer Page of 237 Phân bổ nước: nhiệm vụ phân bổ nước cho nhóm người sử dụng nước mục đích sử dụng nước khác nhằm trì mức tối thiểu phục vụ mục - - Giám sát: Xây dựng hệ thống giám sát hoạt động có hiệu giúp cung cấp thông tin cần thiết phục vụ quản lý, đồng thời xác định giải vụ vi phạm quy định pháp luật Quản lý góc độ kinh tế tài chính: Áp dụng cơng cụ kinh tế tài để khuyến khích đầu tư, thu hồi chi phí thay đổi hành vi nhằm phục vụ mục tiêu công lợi ích bền vững cho tồn xã hội sử dụng tài nguyên nước - Quản lý thông tin: Cung cấp liệu bản, cần thiết để trình định quản lý tài nguyên nước đầy đủ thông tin minh bạch (GWP, 2010) Hội nghị quốc tế Nước Môi trường Dublin năm 1992 tuyên bố nguyên tắc quan trọng áp dụng cho người quản lý sử dụng nguồn nước giới, nhấn mạnh vấn đề phát triển quản lý nước phải dựa sở tiếp cận với tham gia bên có liên quan nguyên tắc là: Header Page of 237 - Nước nguồn tài nguyên có hạn, dễ bị tổn thương Nó cần thiết • Người sử dụng nước, nhóm người sử dụng nước; • Các tổ chức nghề nghiệp - cho sống, phát triển môi trường Phát triển quản lý tài nguyên nước phải dựa sở tham gia - bên có liên quan, gồm người sử dụng, người lập kế hoạch, người định sách cấp độ Trong nhiệm vụ cung cấp, quản lý, đảm bảo an ninh nước, vai trò trung tâm thuộc phụ nữ Khi xét từ nhu cầu cạnh tranh sử dụng, phải coi nước hàng hóa có giá trị kinh tế Quản lý tài nguyên nước bối cảnh phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước điều kiện nguồn cung không chắn thường xuyên biến động, cân đối giá trị sinh thái, kinh tế xã hội tài nguyên nước, giải rủi ro ngày tăng thích ứng với kiện, xu hướng diễn Với yêu cầu vậy, cách quản lý tài nguyên nướctheo hướng tiếp cận đơn ngành, thiếu kết nối khơng phù hợp GWP đưa cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) Theo đó, “quản lý tổng hợp tài nguyên nước trình đẩy mạnh phối hợp phát triển quản lý tài nguyên nước, đất tài nguyên liên quan, cho tối đa hố lợi ích kinh tế phúc lợi xã hội cách công mà không phương hại đến tính bền vững hệ sinh thái thiết yếu" (Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2015a) IWRM cách tiếp cận vận dụng nguyên tắc Dublin nói trên.Việc xây dựng thực sách, chiến lược, kế hoạch hành động IWRM phải có tham gia chủ thể sau(Report of the expert group meeting on strategic approaches to freshwater management, 1998): • Nhà lập sách; • Các tổ chức quốc tế, tổ chức hỗ trợ nước ngồi; • Cơ sở sản xuất cơng nghiệp sử dụng nước; • Các viện nghiên cứu, nhà khoa học; • Các đơn vị cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thủy lợi, xử lý nước thải, nhà máy thủy điện sở cấp nước cho mục đích khác, bao gồm doanh nghiệp tư nhân; • Cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước lĩnh vực có liên quan; • Chính quyền địa phương; Footer Page of 237 Từ thấy nguyên tắc quản lý sử dụng tài nguyên nước củaHội nghị quốc tế Nước Môi trường Dublin 1992 yêu cầu chủ thể tham gia xây dựng thực IWRM đề cập đến cộng đồng người sử dụng nước Vì vậy, tham gia cộng đồng người sử dụng nước vào quản lý tài nguyên nước đòi hỏi tất yếu.Vai trò cộng đồng người sử dụng nước cần thể giai đoạn xây dựng kế hoạch, xây dựng thực thi sách, từ hoạt động quản lý hướng đến ưu tiên phù hợp, đáp ứng lợi ích nhiều nhóm người cấp độ từ địa phương đến quốc gia xuyên biên giới Không nằm xu hướng chung giới, Việt Nam bắt đầu chuyển sang tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước Luật Tài nguyên nước năm 1998 thông qua (Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2015b) Đến năm 2013, Luật Tài nguyên nước sửa đổi có hiệu lực, Điều nêu rõ “tài nguyên nước phải quản lý tổng hợp, thống nhất”, đồng thời đề cập đến vai trò cộng đồng khai thác, sử dụng, lập quy hoạch giám sát tài nguyên nước Điều lần khẳng định cần thiết phải có tham gia cộng đồng thực quản lý tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam Tuy nhiên, cộng đồng khái niệm rộng lớn, gồm nhiều thành phần khác Cộng đồng sử dụng nguồn nước gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức có tác động, liên quan đến tài nguyên nước Luận án nghiên cứu tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nướcở cấp độ hộ gia đình, khơng xét đến hành vi tổ chức, doanh nghiệp Sự tham gia cộng đồng vào trình quản lý đa dạng, tùy vào điều kiện cụ thể nơi Tuy nhiên, dù cấp độ nào, lôi kéo cộng đồng tham gia vào q trình quản lý đòi hỏi phải hiểu động hành vi tham gia cộng đồng Tiếp cận kinh tế học hành vi giúp bổ sung góc nhìn hành vi cá nhân bắt nguồn từ lý xã hội Miranda (2012) cho hiểu hành vi xã hội cá nhân xây dựng sách tạo động lực xã hội cho cá nhân điều chỉnh hành vi sử dụng nước Các lý thuyết nghiên cứu hành vi cho dự đốn hành vi cá nhân thơng qua tìm hiểu thái độ, giá trị, nhận thức người Ngồi ra, hành vi lại chịu chi phối yếu tố kinh tế - xã hội giới tính, lứa tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, sinh kế…Vì vậy, muốn thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên nước, cần xác định, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia họ Header Page of 237 Lý lựa chọn địa bàn nghiên cứu Thác Bà địa phương bắt đầu nảy sinh Việc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà Việt Nam quốc gia có tài nguyên nước tương đối phong phú.Tính nước mặt, có 108 lưu vực sông phân bố nước với 3.450 sông suối có chiều khai thác nước hồ để phát điện làm ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư vùng hồ Các phương tiện giao thông, vận tải hồ gặp khó khăn; nguồn lợi thủy sản bị xâm dài 10km Tổng lượng dòng chảy khoảng 830 đến 840 tỷ m3 năm, có 310-315 tỷ m3 sinh lãnh thổ, chủ yếu thuộc lưu vực sông Hồng – phạm, kéo theo việc ni trồng thủy sản gặp khó khăn; mơi trường vùng hồ bị ảnh hưởng nước rút, nhiều hoạt động du lịch phải đình hỗn Một nhóm dân cư sử dụng hồ làm nơi chứa rác thải, gây ô nhiễm nước, tiềm ẩn nguy ảnh hưởng đến du lịch, sản xuất… Thái Bình, sơng Đồng Nai, sơng Cả, sông Ba, sông Vu Gia – Thu Bồn (Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2015b) Hệ thống hồ chứa nước xây dựng với mục đích trữ nước, điều tiết dòng chảy, phòng chống giảm lũ Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước (2015b), Việt Nam có 2.100 hồ thủy điện, thủy lợi hoạt động, có 800 hồ thủy điện với 59 hồ hoạt động, 231 hồ trình xây dựng, lại quy hoạch Như vậy, nguồn nước chia sẻ cho nhiều người sử dụng với mục đích khác Mâu thuẫn giữa người sử dụng có khả xảy mục đích sử dụng có tính cạnh tranh lẫn Chính sách quản lý tài Tài nguyên nước đóng vai trò quan trọng q trình phát triển Việt nguyên nước cần xây dựng nhằm hướng tới việc giải mâu thuẫn Các quy định quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà xây dựng, đề Nam.Nước có vai trò chủ đạo sản xuất lúa gạo, giúp Việt Nam bảo đảm an ninh lương thực trở thành quốc gia xuất gạo hàng đầu cập đến tham gia cộng đồng mức độ định nhằm giải hài hoà mâu thuẫn đối tượng sử dụng nước khác giới Nước đầu vào quan trọng giúp ngành thủy sản tăng trưởng mạnh mẽ, Các nghiên cứu tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước thực thời gian qua số địa bàn Việt Nam Mặc dù phong phú đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất hàng năm Với tiềm thủy điện phong phú, nước góp phần bảo đảm an ninh lượng thủy điện chiếm 40% tổng sản số lượng, đa phần nghiên cứu tập chủ yếu vào khía cạnh pháp lý lượng điện nước Nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vệ sinh người dân hàng ngày Tuy nhiên, tài nguyên nước Việt Nam phải đối mặt với nhiều sức ép hình thức tham gia cộng đồng vào quản lý Các vấn đề liên quan tới động cơ, hành vi cộng đồng nhân tố tác động đến tham gia cộng đồng vào Nước trở nên khan bối cảnh nhu cầu người tăng cao biến đổi khí hậu diễn gay gắt Tăng trưởng kinh tế dẫn đến nhu cầu nước quản lý tài nguyên dường bỏ ngỏ Trong bối cảnh đó, luận án thực nhằm tìm hiểu hành vi, mức độ tham gia cộng đồng vào hoạt động ngành sản xuất tăng Dân số tăng với mong muốn có chất lượng sống tốt đòi hỏi nước phải gia tăng số lượng chất lượng Vì vậy, Việt quản lý tài nguyên nước cách tiếp cận hành vi Thơng qua mơ hình nghiên cứu hành vi, luận án phân tích nhân tố tác động đến hành vi cộng đồng việc tham gia quản lý tài nguyên nước đưa số khuyến nghị sách Địa bàn lựa chọn để thực luận án vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái bởiđây địa Nam, nhiều nước khác, nguồn nước hồ chứa nước, sông… phải chia cho nhiều người sử dụng cho mục đích khác Do mâu thuẫn, tranh chấp sử dụng nước ngày phổ biến Hồ Thác Bà ba hồ nước nhân tạo lớn Việt Nam, nguồn cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Thác Bà (nhà máy thủy điện Việt Nam, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà) thuộc tỉnh Yên Bái Hồ Thác Bà hình thành cơng trình đập thủy điện Thác Bà xây dựng xong năm 1970 làm nghẽn dòng sơng Chảy Hồ Thác Bà điển hình nguồn nước đươc chia sẻ cho nhiều người sử dụng với mục đích khác Ngồi vai trò cấp điện, điều tiết lũ cho hạ lưu, người dân địa phương, hồ Thác Bà cung cấp nước sạch, hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, giao thông, du lịch… Trong thời gian gần đây, mâu thuẫn người sử dụng tài nguyên nước hồ Footer Page of 237 điểm lý tưởng thực nghiên cứu thực nghiệm khu vực có nhiều đối tượng sử dụng nước với mục tiêu khác Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng thể luận án đánh giá tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, xác định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia cộng đồng nhằm đề xuất số giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng quản lý tài nguyên nước Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: Header Page of 237 • Nghiên cứu tổng quan sở lý thuyết quản lý tài nguyên nướccó tham gia cộng đồng • Phân tích trạng tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái • Xác định nhân tố tác động đến hành vi tham gia vào quản lý tài nguyên nước cộng đồng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái • Đề xuất giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: • Về không gian: Nghiên cứu thực vùng hồ Thác Bà (bao gồm diện tích đất, mặt nước hồ đảo địa dư 31 xã ven hồ Thác Bà) thành phố Yên Bái địa bàn có người sử dụng tài nguyên nước hồ Thác Bà phục vụ sinh hoạt, giải trí… • Về thời gian: Luận án thực điều tra khảo sát địa bàn nghiên cứu dựa bảng hỏi năm 2015 Các số liệu thống kê kinh tế - xã hội thu nguyên nước cộng đồng Trong giá trị mà tài nguyên nước mang lại, luận án nhận thức cộng đồng giá trị xã hội, cụ thể tính gắn kết xã hội, tính chia sẻ trách nhiệm, vấn đề nâng cao mức sống nhân tố tác động tích cực lên dự kiến hành vi tham gia quản lý họ Một nhân tố tác động lên hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng mục đích sử dụng nước: hộ gia đình thành viên cộng đồng có mục đích sử dụng nguồn nước khác có dự kiến tham gia quản lý tài nguyên nước khác Cụ thể, hộ gia đình sử dụng nước hồ Thác Bà làm nước sinh hoạt qua hệ thống nước máy có mong muốn tham gia quản lý mạnh mẽ hơn, hộ khai thác thủy sản có dự định tham gia quản lý Kết nghiên cứu khẳng định lại điểm chung nghiên cứu trước tác động biến kinh tế - xã hội không thống nhất, ln cần đưa vào nghiên cứu bối cảnh cụ thể Về mặt thực tiễn, với nghiên cứu tiến hành địa bàn cụ thể vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, luận án xác định, phân tích mức độ hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng vào khía cạnh quản lý tài nguyên nước Mạng lưới Cơng tác nước Tồn cầu (GWP) đưa Theo đó, tham gia thập giai đoạn 2010 – 2015 cộng đồng vùng hồ Thác Bà khía cạnh quản lý, thể nấc thang thứ tham gia “được thông báo” với hành vi tuân thủ sách tham Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án hành vi tham gia dự họp người dân nội dung áp dụng công cụ kinh tế phân bổ tài quản lý tài nguyên nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái nhân tố tác động đến hành vi tham gia họ Nghiên cứu tập trung vào xem xét hành vi nguyên nước Nấc thang tham gia thứ hai cộng đồngvùng hồ Thác Bà “được tham vấn” với hành vi đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước vấn đề tham gia quản lý thành viên cộng đồng hộ gia đình viên cộng đồng sử dụng nước từ nguồn nước hồ Thác Bà cho mục đích khác quy hoạch tài ngun nước, kiểm sốt nhiễm giám sát Những hành vi tham gia cộng đồng thể vai trò họ khía cạnh quản lý thơng tin quản lý tài nguyên nước Những đóng góp luận án Kết cấu luận án Dữ liệu thu thập từ điều tra, vấn cấp độ hộ gia đình với thành Về mặt lý thuyết, luận án cơng trình ứng dụng lý thuyết hành vi dự kiến (Theory of Planned Behaviour - TPB) để nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng bối cảnh Việt Nam Luận án mở rộng mơ hình nghiên cứu bổ sung thêm biến nhận thức giá trị tài nguyên nước, mục đích sử dụng nước đặc điểm kinh tế - xã hội hộ gia đình Luận án lồng ghép TPB khung phân tích cấp độ tham gia cộng đồng với mơ hình TPB tương ứng với hành vi tham gia Luận án kiểm định lý thuyết TPB bối cảnh Việt Nam nhận thấy biến TPB gồm thái độ, chuẩn mực chủ quan nhận thức kiểm sốt hành vi có tác động thuận chiều mức độ khác lên dự kiến hành vi tham gia quản lý tài Footer Page of 237 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục từ viết tắt, Danh mục hình, Danh mục bảng, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, Luận án cấu trúc thành chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 1trình bày tổng quan vấn đề liên quan đến quản lý dựa vào cộng đồng lý thuyết nghiên cứu hành vi, đồng thời xem xét nghiên cứu có tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước Việt Nam giới nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên – môi trường cộng đồng Header Page of 237 10 Chương 2: Cơ sở lý luận giả thuyết nghiên cứu Chương luận giải lý lựa chọn trình bày khung lý thuyết sử dụng luận án: khía cạnh quản lý tài nguyên nước, cấp độ hành vi tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước, nhân tố ảnh hưởng đến tham gia cộng đồng lý thuyết hành vi dự kiến Đồng thời, giả thuyết nghiên cứu đưa Chương 3:Phương pháp nghiên cứu Chương mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu luận án, gồm khung nghiên cứu, mơ hình biến nghiên cứu, nguồn liệu, cách thức thu thập xử lý liệu Chương 4: Kết nghiên cứu Bên cạnh tổng quan địa bàn nghiên cứu vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, chương phân tích trạng tham gia quản lý tài 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Quản lý tài nguyên nướcdựa vào cộng đồng 1.1.1 Tổng quan cách tiếp cận quản lý tài nguyên Đã có nhiều nhà khoa học giới nghiên cứu quản lý tài nguyên Các nghiên cứu chia thành hai cách tiếp cận Nhóm thứ tiếp cận góc độ kinh tế học: xem xét tài nguyên thiên nhiên khung lý thuyết kinh tế Nhóm thứ hai tiếp cận góc độ tài nguyên tài sản chung đề xuất cách quản lý tài sản chung nguyên nước cộng đồngvà xác định nhân tố tác động lên hành vi tham gia quản lý địa bàn nghiên cứu dựa liệu điều tra Cách tiếp cận kinh tế tài nguyên thiên nhiên đưa loạt lý thuyết công cụ nhằm giám sát, phân tích, đánh giá quản lý tài nguyên Cụ thể, Chương 5: Đề xuất giải pháp Từ kết nghiên cứu chương 4, chương đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường vai trò cộng đồng quản lý tài kinh tế học tài ngun thiên nhiên xây dựng mơ hình khai thác bền vững tài nguyên nguyên nước vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái thiên nhiên – sở để đưa công cụ quản lý tài nguyên Các công cụ quản lý chia thành hai nhóm gồm: (i) công cụ nhà nước (thuế, hạn mức khai thác, trợ cấp, tiêu chuẩn, giấy phép) (ii) công cụ thị trường (quyền tài sản), hàm ý nhấn mạnh đến lựa chọn nhà nước quản lý, để thị trường điều tiết Cách tiếp cận kinh tế dựa mối quan hệ tác động qua lại, hai chiều kinh tế môi trường Môi trường cung cấp dịch vụ khác cho hoạt động kinh tế người Ngược lại, người thông qua hoạt động kinh tế lại tác động lên môi trường, điều tạo ngoại ứng làm ảnh hưởng đến hoạt động người khác Kinh tế học giúp đánh giá ngoại ứng với giá trị tiền đưa công cụ giúp “nội hóa” ngoại ứng Tuy nhiên, mơ hình kinh tế thường dựa giả định chặt chẽ mà thực tế khó đáp ứng, kết sách dựa kinh tế học thường khó cân đối lợi ích tất bên liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên đảm bảo tính bền vững lâu dài (Dietz Neumayer, 2009) Đồng thời, giả định cá nhân tối đa hóa lợi ích cá nhân, cách tiếp cận kinh tế bỏ qua hành vi “xã hội” đối tượng sử dụng Ostrom (1990) nhận thấy với tham gia cộng đồng, tài nguyên thuộc nhóm “tài sản chung” quản lý cách hiệu quả, bền vững Những nghiên cứu Ostrom nhiều nơi giới cho thấy cộng đồng sử dụng nguồn lực địa phương tự quản lý chúng tốt quyền nhà quản lý quan liêu, khơng có thơng tin xác, người sử dụng nguồn lực lại nắm rõ thông tin Một số quy định liên quan Nhà nước khơng có tác dụng đơi chúng khơng xây dựng dựa hoàn cảnh, tập quán địa phương; trái lại, Footer Page of 237 Header Page 10 of 237 12 13 nhiều trường hợp, quy định quản lý cộng đồng tỏ có hiệu bền năm 1990, lĩnh vực quản lý tài ngun, mơ hình quản lý nhà nước hay tư nhân vững Vì vậy, xây dựng giải pháp quản lý dựa vào cộng đồng chứng tỏ không hiệu tạo nhiều tác động xã hội Vì thế, mơ hình quản lý dựa vào cộng đồng đưa vào áp dụng, trước hết lĩnh vực quản lý rừng 1.1.2 Tổng quan quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng Cộng đồng Theo Checkoway (1995), cộng đồng hiểu nhóm người xã hội đưa sáng kiến hành động chung Có thể hiểu theo nghĩa hẹp định nghĩa Conner (2007): “Cộng đồng nhóm dân cư có sở thích, có chung lợi ích mối quan tâm” Theo quan điểm chung Việt Nam, cộng đồng tập hợp công dân cư trú khu vực địa lý định, hợp tác với lợi ích vùng cao, biên giới – nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống Phương thức quản lý dựa mơ hình quản lý truyền thống áp dụng vùng núi nhiều nước giới, người dân địa phương hợp tác với quản lý nguồn lực chia sẻ lợi ích Cách tiếp cận cho phép sử dụng nguồn lực cách bền vững.Sau đó, mơ hình quản lý dựa vào cộng đồng mở rộng cho tài ngun ven biển, ví dụ Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế Quản lý dựa vào cộng đồng (CBM) tập hợp mơ hình quản lý có tham chung chia sẻ giá trị văn hóa chung Chi Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội (2007) định nghĩa: tập hợp người coi cộng đồng thỏa mãn tính gia cộng đồng; đó, cộng đồng tham gia vào q trình định vấn đề liên quan đến trình lập kế hoạch triển khai thực CBM chất địa lý, văn hóa lợi ích: ba phương thức quản lý: (i) Nhà nước quản lý; (ii) Quản lý dựa vào cộng đồng; (iii) Cộng đồng quản lý Xét góc độ hiệu quản lý, phát triển hình thức CBM làm - Tương đồng địa lý: Để gọi cộng đồng phải đảm bảo u cầu cộng đồng phải sống vùng địa lý sinh thái định đơn vị hành - Tương đồng lợi ích: Trong trường hợp quản lý môi trường, trước hết cộng đồng cần hợp lực quản lý yếu tố mơi trường để hưởng lợi ích chung mơi trường lành chia sẻ lợi ích mà mơi trường mang lại - Tương đồng văn hóa: Tùy trường hợp, cộng đồng tìm kiếm giá trị văn hóa chung để tham gia Ở yếu tố văn hóa địa lý có quan hệ mật thiết với nhau, nói đến văn hóa nói đến người vùng, dân tộc, quốc gia hay châu lục giảm gánh nặng cho quan quản lý nhà nước phương diện tài chính, quản lý, kinh tế xã hội - Về tài chính, CBM giúp huy động vốn đầu tư xã hội, giảm sức ép đầu tư cho ngân sách Nhà nước - Về quản lý, CBM việc chuyển giao phần toàn trách nhiệm quản lý số lĩnh vực định cho cộng đồng Nhờ vậy, gánh nặng quản lý quyền địa phương giảm bớt - Về kinh tế, CBM giúp khai thác sử dụng bền vững hơn, hiệu loại tài nguyên nguồn lực phát triển khác Như vậy, định nghĩa cộng đồng nhóm người sống - Về xã hội, có CBM, nhận thức người dân vai trò, trách nhiệm khu vực địa lý, có lợi ích chung cộng đồng, người đưa định chung hành động lợi ích chung thân nâng cao, đồn kết dân tộc củng cố, việc tuyên truyền, thực quy định pháp luật cộng đồng thuận lợi Quản lý dựa vào cộng đồng Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng Trên giới, vào khoảng cuối năm 1960, phần giới thiệu Báo cáo Đánh giá dự án cấp nước nơng thơn, lần thuật ngữ “có liên quan đến cộng đồng” sử dụng Đến năm 1969, khái niệm quản lý dựa vào cộng đồng đưa nghiên cứu Cải thiện y tế thôn Đài Loan Chang (1969) Kể Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng ứng dụng thực tiễn CBM, đề cập đến tham gia cộng đồng có lợi ích liên quan quản lý tài nguyên từ đó, nhà nghiên cứu khoa học giới bắt đầu quan tâm đến việc phân tích ứng dụng mơ hình quản lý dựa vào cộng đồng lĩnh vực mà quản lý nhà nước khơng phát huy vai trò cách hiệu Ở Việt Nam, từ Footer Page 10 of 237 đất nước, rừng, động vật hoang dã, du lịch, nguồn lợi thủy sản tài nguyên khác Có thể xem xét quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng từ hai góc độ:Từ góc độ trao quyền hợp pháp để quản lý tài nguyên, quản lý dựa vào cộng đồng quy trình trao quyền cho cộng đồng sử dụng tài nguyên Tức cộng đồng có quyền sử dụng quản lý tài nguyên.Từ góc độ lực quản lý cộng đồng, quản lý dựa Header Page 81 of 237 154 C1 N C8 C9 C10 A7 A8 A9 A10 A12 302 302 302 302 520** 339** 418** 302** 577** 346** 476** 382** 291** 490** -.022 233** Sig .000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 707 000 000 002 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 * * ** -.015 * ** 293** -.181** 227** -.170 -.135 302 A14 302 349** -.087 292** -.054 -.028 032 -.029 -.033 Sig .710 148 070 103 164 349 628 576 621 564 012 026 003 791 019 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 -.141* -.152** -.158** -.273** 007 -.036 -.066 -.094 013 -.109 104 035 -.051 044 000 000 000 000 130 000 302 302 302 302 302 302 ** ** ** 061 216** 000 -.287 -.316 302 000 000 291 302 302 302 302 110 -.170** 009 000 056 003 879 302 302 302 302 ** ** 145* -.290** -.316** -.380** 014 008 006 000 906 530 253 102 817 058 070 545 373 450 011 000 000 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 ** ** ** ** ** ** ** ** 055 * -.053 * ** ** ** ** -.234 -.317 -.099 -.438 -.221 -.331 -.277 -.241 -.299 -.119 134 -.209 -.345 -.376 -.380 -.177 Sig .000 000 000 087 000 000 000 000 000 000 339 039 359 022 000 000 000 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 278** 119* 040 086 345** 112 346** 199** 185** 278** 087 233** 129* -.209** 147* Sig .000 038 490 137 000 052 000 001 001 000 130 000 025 000 011 000 000 056 002 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 039 ** 001 * * ** 100 * ** ** Correlation 141 -.122 157 124 185 177 463** 002 002 302 302 302 302 110 -.177** 000 000 061 -.170 177 000 1.000 1.000 302 302 302 ** 000 109 -.105 -.108 020 -.057 045 -.087 Sig .496 005 987 015 034 006 084 031 001 058 069 061 729 326 438 130 291 003 002 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 Correlation 162 349** -.252** -.252 302 N 306** -.376 000 Sig Correlation A18 -.287** -.290** -.345** -.080 - A17 302 094 302 A16 302 105 302 A15 302 084 Correlation -.128 302 -.021 Correlation -.144 295 A13 302 Correlation 302 A11 302 Pearson A17 C7 302 Pearson A16 C6 302 Pearson A15 C5 302 Pearson A14 C4 302 Pearson A13 C3 302 Pearson A12 C2 302 000 1.000 302 302 155 C1 Pearson Correlation A18 485 C2 ** 491 C3 ** 585 C4 ** 310 C5 ** 592 C6 ** 447 C7 ** 432 C8 ** 403 C9 ** 326 C10 ** 449 ** A7 -.195 A8 A9 A10 ** 074 077 -.208 ** A11 178 ** A12 292 ** A13 216 ** A14 A15 009 -.463 A16 A17 ** 000 000 Sig .000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 203 182 000 002 000 000 879 000 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 **: có ý nghĩa 1% (sig 2-tailed); *: có ý nghĩa 5% (sig – tailed) C1: Tôi chủ động đề xuất với quan quản lý nhà nước ý kiến liên quan đến hồ Thác Bà C2: Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt C3: Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân C4: Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà C5: Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà C6: Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi C7: Tơi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất đến địa C8: Nhà nước muốn chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà C9: Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng trình tự tiếp nhận ý kiến C10: Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Footer Page 81 of 237 A18 302 Header Page 82 of 237 156 3.4 Dự kiến hành vi đóng góp nguồn lực bảo vệ tài nguyên nước hồ Thác Bà D1 D2 Pearson D1 Sig N Pearson D2 Correlation D5 D6 319 A14 A15 ** 111 -.229 A16 A17 A18 ** 111 112 396** -.170 022 282 024 001 064 000 054 000 003 054 052 000 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** ** 060 ** 082 -.224 ** ** * ** ** 041 090 612** 754 -.188 154 380 139 -.160 -.314 000 000 001 296 155 000 007 000 015 005 000 477 118 000 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** 051 ** ** * ** ** ** 040 001 585** 000 302 302 ** ** ** 711 -.202 201 -.280 148 418 105 -.158 -.317 000 000 000 380 000 000 010 000 070 006 000 490 987 000 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** * * * ** * ** 061 ** ** -.005 663** 000 000 000 N 302 302 302 302 ** ** ** ** 492 -.144 138 130 -.270 137 444 -.080 -.372 176 000 012 017 024 000 017 000 290 164 000 002 930 000 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** -.091 * 087 * ** ** -.054 ** 112 ** 447** 000 115 021 133 011 000 000 349 530 000 052 006 000 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** 084 ** * ** 395** 492 000 000 000 000 N 302 302 302 302 302 ** ** ** ** ** 340 340 000 Sig .295 295 302 711 437 437 000 Sig .402 402 000 302 466 466 302 754 739 739 000 000 312 107 -.191 A13 ** 302 N Correlation A12 000 Sig Pearson 130 A11 ** 302 ** 251 062 -.132 A10 * 000 ** Correlation A9 302 302 Pearson 312 A8 * 000 506 490 251 A7 ** 302 302 Correlation 490 D6 ** 000 ** 455 455 D5 ** 302 000 Correlation D4 ** 000 N Pearson D4 302 506 Sig Pearson D3 Correlation D3 ** 256 256 Sig .000 000 000 000 000 N 302 302 302 302 302 302 132 -.148 210 223 346 273 -.036 -.221 -.037 -.282 132 157 -.024 -.002 060 -.062 189 680 966 300 290 000 000 148 518 000 022 001 000 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 157 D1 Pearson A7 Correlation -.091 -.024 -.144 A8 000 012 115 680 302 302 302 302 302 * * -.002 078 012 070 339 130 069 001 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** * 035 * ** -.108 074 021 966 177 302 302 302 * 082 ** * 087 060 -.032 094 Sig .024 155 000 024 133 300 579 102 N 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** * -.062 302 094 -.198 000 026 545 039 000 061 203 302 302 302 302 302 302 302 302 -.044 ** ** ** * 302 -.044 -.051 -.053 020 077 450 000 000 003 373 359 025 729 182 295 302 302 302 302 302 302 302 302 * ** 000 000 000 011 290 218 001 450 295 295 295 295 295 295 295 295 107 ** * * ** ** * ** ** 009 133 180 261 295 261 875 002 791 450 022 000 326 000 295 295 295 295 295 295 295 295 ** * * ** * 045 178** 007 010 017 000 000 020 002 000 875 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 ** ** ** ** ** ** -.022 ** ** ** ** 418 444 346 273 233 293 -.181 227 011 000 011 438 002 302 302 302 302 302 ** ** ** ** -.087 292** 227 -.287 000 000 000 000 000 707 000 000 002 000 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 111 * 105 061 -.054 084 * * ** -.015 * ** 015 070 290 349 148 003 791 Sig Footer Page 82 of 237 .054 012 026 -.170 -.135 019 147 302 302 -.128 -.209 -.057 -.208** 019 000 -.144 145 -.209 302 N 139 -.135 134 000 Sig Correlation 129 044 064 380 -.170 -.015 009 -.181 N 319 293 ** Sig Correlation 233 002 295 223 -.119 295 001 210 -.128 001 N 137 233 302 ** 072 -.198 180 102 Sig .148 -.105 -.195** 707 302 154 087 302 017 Correlation 055 020 302 -.148 104 -.144 A18 295 380 -.270 A17 218 302 -.280 A16 302 296 -.224 A15 579 302 -.191 -.022 133 A14 * 302 282 Correlation A13 177 N 130 A12 * 072 Sig .201 A11 -.032 051 130 132 A10 078 060 Correlation 138 302 A9 062 Correlation Pearson A13 A7 001 Pearson A12 D6 302 Pearson A11 -.202 D5 * 022 Pearson A10 -.188 D4 ** N Pearson A9 -.132 D3 ** Sig Pearson A8 D2 * -.287 000 -.290 -.345 349 000 000 000 000 130 000 302 302 302 302 302 302 ** ** ** 061 216** 000 291 000 -.316 000 -.376 000 -.252 Header Page 83 of 237 158 D1 N Pearson A14 Correlation D6 A7 ** -.080 -.036 -.037 104 035 -.158 302 A9 ** -.160 302 A8 ** -.229 302 302 A10 302 A11 A12 A13 A14 295 302 302 302 -.051 044 * ** ** 145 -.290 A15 302 -.316 006 164 530 518 070 545 373 450 011 000 000 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 ** ** ** ** ** ** 055 * -.053 * ** ** ** ** -.170 -.314 -.317 -.372 -.221 -.282 -.119 134 -.209 -.345 -.376 003 000 000 000 000 000 339 039 359 022 000 000 000 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 ** 112 * 087 ** * ** * ** ** 176 129 -.209 147 349 -.252 009 000 056 003 879 302 302 302 302 ** ** -.463** -.177 002 002 000 302 302 302 ** 000 000 110 -.177 Sig .054 477 490 002 052 022 130 000 025 000 011 000 000 056 002 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 ** ** ** 1.000 1.000 302 302 302 ** 000 112 090 001 -.005 -.105 -.108 020 -.057 045 -.087 Sig .052 118 987 930 006 001 069 061 729 326 438 130 291 003 002 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** ** ** ** 074 ** 077 -.208 ** ** ** ** 000 000 Correlation Correlation 396 612 585 663 447 395 -.195 178 292 061 -.170 177 302 040 189 233 110 -.170 041 157 132 302 111 Correlation 302 A18 ** -.380 Sig A17 302 -.380 005 Correlation A16 302 ** 302 Pearson A18 D5 302 000 Pearson A17 D4 302 N Pearson A16 D3 302 Sig Pearson A15 D2 302 216 177 009 -.463 000 1.000 Sig .000 000 000 000 000 000 001 203 182 000 002 000 000 879 000 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 **: có ý nghĩa 1% (sig 2-tailed); *: có ý nghĩa 5% (sig – tailed) D1: Khi quyền địa phương yêu cầu, tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà D2: Khi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt D3: Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân 159 D4: Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà D5: Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi D6: Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà 3.5 Dự kiến hành vi cử người đại diện quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà E1 E2 Pearson E1 Sig N Pearson E2 Correlation 000 302 ** 252 E6 -.014 256 000 302 302 ** ** 638 220 385 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 -.100 -.046 -.016 031 -.088 803 000 834 081 421 783 587 125 007 003 114 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 ** ** * 006 ** 056 -.175 * ** * ** 360 319 -.129 146 320 156 125 ** A16 -.012 279 ** A15 ** -.170 -.293 ** A17 A18 ** 098 000 000 089 302 302 302 * 009 ** 459** 000 091 -.228 -.125 200 203 000 000 000 000 000 025 924 335 003 011 000 029 000 030 874 000 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 066 638** 257** 437** 133* -.202** 051 201** -.280** 148* 418** 105 -.158** -.317** 040 001 585** Sig .256 000 000 000 021 000 380 000 000 010 000 070 006 000 490 987 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** ** -.037 -.032 -.066 * 080 ** 016 -.031 * ** ** 315** 000 Correlation Correlation 220 385 257 343 417 -.123 179 -.143 157 219 Sig .000 000 000 000 000 523 581 252 035 166 002 782 594 013 006 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 -.014 360** 437** 343** 140* -.091 132* 087 -.148* 210** 346** -.054 -.036 -.221** 112 157** 447** Sig .803 000 000 000 015 115 021 133 011 000 000 349 530 000 052 006 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 Pearson E5 066 252 E5 ** N Pearson E4 302 E4 Sig Pearson E3 Correlation E3 ** Correlation Footer Page 83 of 237 302 Header Page 84 of 237 160 E1 Pearson E6 Correlation 140 A8 A9 A10 A11 -.008 -.051 -.042 -.061 A12 * 132 A13 A14 A15 ** 042 -.086 195 A16 * -.131 A17 * 131 A18 ** 247** 298 021 000 015 883 381 472 296 022 001 466 135 023 023 000 000 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 -.129* -.202** -.037 -.091 -.008 078 -.032 072 133* -.022 -.144* 104 055 087 177 579 218 020 707 012 070 339 130 069 001 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** * 035 * ** Correlation -.012 Sig .834 025 000 523 115 883 N 302 302 302 302 302 302 * -.100 006 051 -.032 -.051 078 081 924 380 581 021 381 177 N 302 302 302 302 302 302 302 -.046 056 201** -.066 087 -.042 Sig .421 335 000 252 133 N 302 302 302 302 302 ** ** * * -.061 Correlation Correlation -.016 -.175 -.280 -.123 132 302 Sig Correlation -.148 094 -.198 -.108 074 102 001 002 000 026 545 039 000 061 203 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 -.032 094 -.044 261** 293** -.170** -.051 -.053 129* 020 077 472 579 102 450 000 000 003 373 359 025 729 182 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 * ** 302 ** -.044 072 -.198 180 233 -.128 ** -.015 044 009 -.181 -.119 134 233 -.105 -.195** -.209 -.057 -.208** Sig .783 003 000 035 011 296 218 001 450 875 002 791 450 022 000 326 N 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 031 146* 148* 080 210** 132* 133* 180** 261** 009 227** -.135* 145* -.209** 147* 045 178** Sig .587 011 010 166 000 022 020 002 000 875 000 019 011 000 011 438 002 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 -.088 ** ** ** ** ** -.022 ** ** ** ** ** ** ** ** -.087 292** 001 707 000 130 000 Correlation Pearson A12 A7 000 Pearson A11 417 E6 * 302 Pearson A10 133 E5 ** 000 Pearson A9 319 E4 * N Pearson A8 279 E3 ** Sig Pearson A7 E2 ** Correlation Sig .125 320 000 418 000 179 002 346 000 195 233 000 293 000 -.181 002 227 -.287 000 000 -.290 000 -.345 000 349 000 161 E1 N Pearson A13 Correlation * 105 016 156 125 A7 A8 A9 A10 302 302 302 302 -.054 042 * * -.144 -.128 A11 A12 295 302 302 ** -.015 * ** -.170 -.135 070 782 349 466 012 026 003 791 019 000 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 -.170** -.293** -.158** -.031 -.036 -.086 104 035 -.051 044 Correlation A13 A14 302 -.287 029 A15 302 302 ** ** ** 061 216** 000 000 000 291 302 302 302 302 110 -.170** 009 000 056 003 879 302 302 302 302 ** ** -.463** 000 145* -.290** -.316** -.380** 000 006 594 530 135 070 545 373 450 011 000 000 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 091 * ** * ** * 055 * -.053 * ** ** ** ** -.143 -.221 -.131 -.119 134 -.209 -.345 -.376 -.380 -.177 Sig .114 030 000 013 000 023 339 039 359 022 000 000 000 000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 -.228** 009 040 157** 112 131* 087 233** 129* -.209** 147* Sig .000 874 490 006 052 023 130 000 025 000 011 000 000 056 002 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 ** ** 001 ** ** ** -.105 -.108 020 -.057 045 -.087 ** 000 987 000 069 061 729 326 438 130 302 302 302 302 295 302 302 302 247** -.195** 074 077 -.208** 178** 292** 216** Correlation Correlation Sig .200 000 203 219 000 157 006 298 349** -.252** 177 002 002 302 302 302 302 110 -.177** 000 000 1.000 1.000 302 302 302 ** 000 003 002 1.000 302 302 302 302 302 009 -.463** 000 000 061 -.170 291 -.252 302 302 -.317 -.376 000 003 -.125 A18 302 N Correlation A17 302 -.316 302 A16 302 Sig N 177 302 302 302 302 302 459** 585** 315** 447** Sig .089 000 000 000 000 000 001 203 182 000 002 000 000 879 000 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 Correlation **: có ý nghĩa 1% (sig 2-tailed); *: có ý nghĩa 5% (sig – tailed) Footer Page 84 of 237 .000 1.000 098 Pearson A18 ** E6 302 302 Pearson A17 E5 302 007 Pearson A16 E4 302 N Pearson A15 E3 302 Sig Pearson A14 E2 302 302 Header Page 85 of 237 163 Mơ hình hồi quy 4.1 Dự kiến hành vi tuân thủ sách Footer Page 85 of 237 E6: Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà E5: Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi E3: Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân E4: Những người hàng xóm tơi mong muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà E2: Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt E1: Khi quyền địa phương yêu cầu, cử người đại diện để quản lý hồ Thác Bà với quyền địa phương 162 Model R 340a Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate 115 064 54092 1.607 R Square a Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Những người hàng xóm tơi có tn thủ sách liên quan đến hồ Thác Bà, Tôi tuân thủ sách nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Thu nhập trung bình tháng, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tôi thấy quy định nhà nước hồ Thác Bà niêm yết cơng khai, dễ tìm, Tơi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, honuocmay b Dependent Variable: Tôi tuân thủ quy định nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà Model Regression Residual Total Sum of Squares 10.606 81.340 91.946 ANOVAa df Mean Square 16 663 278 293 294 F 2.265 Sig .004b a Dependent Variable: Tôi tuân thủ quy định nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà b Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Những người hàng xóm tơi có tn thủ sách liên quan đến hồ Thác Bà, Tơi tuân thủ sách nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Thu nhập trung bình tháng, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tơi muốn hành động giống người hàng xóm tôi, Tôi thấy quy định nhà nước hồ Thác Bà niêm yết công khai, dễ tìm, Tơi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, honuocmay Header Page 86 of 237 164 Model (Constant) Tơi tn thủ sách nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà hồ Thác Bà quản lý tốt Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân Những người hàng xóm tơi có tn thủ sách liên quan đến hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Tơi thấy quy định nhà nước hồ Thác Bà niêm yết cơng khai, dễ tìm honuocmay hovenho hothuysan Tuổi Footer Page 86 of 237 165 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error 3.707 385 t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error Model Dân tộc Trình độ học vấn Quy mơ hộ gia đình 9.618 000 089 040 139 2.209 028 799 1.252 000 030 000 -.005 996 493 2.030 049 036 546 586 731 1.369 -.029 039 -.054 -.748 455 621 1.610 -.031 040 -.059 -.782 435 559 1.788 074 -.159 -.302 121 096 097 054 -.121 -.229 613 541 -1.653 099 -3.115 002 403 2.482 598 1.672 590 1.694 001 003 019 321 749 883 1.133 Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 040 -.021 069 035 036 -.037 587 558 -.597 551 838 1.194 832 1.201 -.003 021 -.008 -.137 891 833 1.201 Thu nhập trung 069 049 089 1.400 163 790 1.266 bình tháng Giá trị kinh tế 020 039 036 516 606 654 1.528 Giá trị môi 015 035 027 439 661 824 1.214 trường Giá trị xã hội 064 046 114 1.389 166 468 2.135 a Dependent Variable: Tôi tuân thủ quy định nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà Excluded Variablesa Sig Partial Collinearity Statistics Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance holamnghiep b 000 000 a Dependent Variable: Tôi tuân thủ quy định nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà b Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Những người hàng xóm tơi có tn thủ sách liên quan đến hồ Thác Bà, Tôi tuân thủ sách nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Thu nhập trung bình tháng, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi thấy quy định nhà nước hồ Thác Bà niêm yết cơng khai, dễ tìm, Tơi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, honuocmay Model 027 t Beta In t Header Page 87 of 237 166 167 4.2 Dự kiến hành vi phát biểu họp người dân Model R R Square Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Square Estimate Model Durbin-Watson 526a 277 230 86661 1.554 a Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn tơi tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến quản lý hồ Thác Bà họp người dân, Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà b Dependent Variable: Tôi phát biểu ý kiến họp dân lấy ý kiến sách liên quan đến hồ Thác Bà Model Regression Residual Total Sum of Squares 79.434 207.278 286.712 ANOVAa df Mean Square 18 4.413 276 751 294 F 5.876 Sig .000b a Dependent Variable: Tôi phát biểu ý kiến họp dân lấy ý kiến sách liên quan đến hồ Thác Bà b Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn tơi tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến quản lý hồ Thác Bà họp người dân, Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Footer Page 87 of 237 (Constant) Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Nhà nước muốn tơi tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến quản lý hồ Thác Bà họp người dân Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 2.762 614 4.498 000 -.003 060 -.003 -.049 961 574 1.743 125 052 190 2.420 016 423 2.366 -.108 073 -.135 -1.476 141 313 3.199 -.025 065 -.024 -.379 705 678 1.476 -.027 062 -.028 -.438 662 640 1.562 095 077 080 1.222 223 605 1.652 Header Page 88 of 237 168 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error Model Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà honuocmay hovenho hothuysan Tuổi Dân tộc Trình độ học vấn Quy mơ hộ gia đình Thu nhập trung bình tháng Giá trị kinh tế Giá trị môi trường Giá trị xã hội Model 169 4.3 Dự kiến hành vi đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF R 710a Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate 504 468 80667 1.547 R Square a Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, 048 084 043 564 573 456 2.193 865 207 405 205 154 159 360 089 174 4.215 000 1.345 180 2.549 011 360 2.779 601 1.663 563 1.778 001 013 -.073 029 005 112 057 035 006 007 -.073 048 095 080 070 1.189 236 764 1.309 024 041 061 058 024 042 395 693 718 473 684 1.462 761 1.314 111 116 -1.279 835 912 907 202 405 847 813 813 807 1.181 1.230 1.230 1.239 202 079 205 2.554 011 406 2.460 a Dependent Variable: Tôi phát biểu ý kiến họp dân lấy ý kiến sách liên quan đến hồ Thác Bà b Excluded Variablesa Beta In t Sig Partial Collinearity Statistics Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance holamnghiep b 000 000 a Dependent Variable: Tôi phát biểu ý kiến họp dân lấy ý kiến sách liên quan đến hồ Thác Bà Footer Page 88 of 237 Model hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng trình tự tiếp nhận ý kiến, hovenho, Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Nhà nước muốn chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất đến địa nào, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà b Dependent Variable: Tôi chủ động đề xuất với quan quản lý nhà nước ý kiến liên quan đến hồ Thác Bà Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square F Sig Regression 181.038 20 9.052 13.911 000b Residual 178.298 274 651 Total 359.336 294 a Dependent Variable: Tôi chủ động đề xuất với quan quản lý nhà nước ý kiến liên quan đến hồ Thác Bà b Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng trình tự tiếp nhận ý kiến, hovenho, Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Nhà nước muốn chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất đến địa nào, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Header Page 89 of 237 170 Model (Constant) Tôi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Footer Page 89 of 237 171 Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Beta Error 1.444 595 2.425 106 041 041 166 077 055 048 061 069 058 106 1.913 056 035 860 671 185 2.399 071 1.331 Model Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất đến địa 016 057 391 503 017 184 588 1.700 427 2.341 660 1.516 304 3.289 633 1.579 Nhà nước muốn chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng trình tự tiếp nhận ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà honuocmay hovenho hothuysan Tuổi Dân tộc Trình độ học vấn Quy mơ hộ gia đình Thu nhập trung bình tháng Giá trị kinh tế Giá trị môi trường Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 075 064 074 1.171 243 459 2.178 -.042 072 -.034 -.584 560 522 1.916 075 086 050 873 384 541 1.849 013 085 011 157 875 386 2.591 478 -.004 -.175 193 144 149 178 2.484 -.001 -.026 -.067 -1.17 014 979 240 354 2.826 598 1.673 555 1.803 -.007 104 -.056 004 104 054 -.076 -1.63 047 1.001 -.049 -1.03 103 318 301 844 1.185 817 1.224 796 1.257 -.057 033 -.083 -1.74 083 801 1.248 120 075 079 1.617 107 759 1.318 076 058 069 1.321 188 662 1.510 004 055 004 941 738 1.355 074 Header Page 90 of 237 172 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error Model 173 t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF Giá trị xã hội 112 075 102 1.496 136 391 2.560 a Dependent Variable: Tôi chủ động đề xuất với quan quản lý nhà nước ý kiến liên quan đến hồ Thác Bà Excluded Variablesa Sig Partial Collinearity Statistics Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance holamnghiep b 000 000 a Dependent Variable: Tôi chủ động đề xuất với quan quản lý nhà nước ý kiến liên quan đến hồ Thác Bà b Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng trình tự tiếp nhận ý kiến, hovenho, Những người hàng xóm đánh giá cao tơi tơi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, Nhà nước muốn chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất đến địa nào, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận trả lời rõ ràng ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm tơi có đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà Model Beta In t 4.4 Dự kiến hành vi đóng góp nguồn lực bảo vệ tài nguyên nước Model R 582a Footer Page 90 of 237 a Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Tơi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, honuocmay, Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, Khi tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt b Dependent Variable: Khi quyền địa phương u cầu, tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà Model Summaryb R Square Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate 339 301 94127 1.617 Model ANOVAa Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 126.404 16 7.900 8.917 000b Residual 246.308 278 886 Total 372.712 294 a Dependent Variable: Khi quyền địa phương yêu cầu, tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà b Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tơi muốn hành động giống người hàng xóm tôi, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, honuocmay, Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, Khi tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Header Page 91 of 237 174 Model (Constant) Khi tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt hơ n Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà honuocmay hovenho Footer Page 91 of 237 175 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error 1.884 213 532 083 t 3.538 232 2.573 Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 011 292 3.426 028 064 038 440 660 322 3.103 176 084 184 2.108 036 313 3.198 -.078 066 -.071 -1.18 239 652 1.535 111 068 094 1.636 103 720 1.390 111 209 040 531 596 411 2.434 059 167 022 355 723 599 1.671 Model Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF hothuysan -.385 169 -.145 -2.28 023 590 1.694 Tuổi Dân tộc Trình độ học vấn Quy mơ hộ gia đình Thu nhập trung bình tháng Giá trị kinh tế -.001 -.026 051 005 119 062 -.014 -.278 -.012 -.221 044 832 781 825 406 881 1.135 848 1.179 831 1.204 -.028 037 -.040 -.751 453 832 1.202 029 086 018 333 740 778 1.285 061 064 054 952 342 726 1.377 Giá trị môi 061 061 054 1.007 315 813 1.230 trường Giá trị xã hội 075 085 067 879 380 414 2.413 a Dependent Variable: Khi quyền địa phương u cầu, tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà Excluded Variablesa Model Beta In t Sig Partial Collinearity Statistics Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance holamnghiep b 000 000 a Dependent Variable: Khi quyền địa phương u cầu, tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà b Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tơi muốn hành động giống người hàng xóm tôi, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân, honuocmay, Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, Khi tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Header Page 92 of 237 176 177 4.5 Dự kiến hành vi cử người đại diện tham gia quản lý tài nguyên nước Model b Model Summary Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate 491a 241 197 95470 1.695 a Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tơi muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Những người hàng xóm tơi mong muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, honuocmay, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân b Dependent Variable: Khi quyền địa phương yêu cầu, cử người đại diện để quản lý hồ Thác Bà với quyền địa phương Model R Model Regression R Square Sum of Squares 80.330 ANOVAa df Mean Square 16 5.021 F 5.508 Sig .000b Residual 253.385 278 911 Total 333.715 294 a Dependent Variable: Khi quyền địa phương yêu cầu, cử người đại diện để quản lý hồ Thác Bà với quyền địa phương b Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Những người hàng xóm tơi mong muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, honuocmay, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân Footer Page 92 of 237 (Constant) Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân Những người hàng xóm tơi mong muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà honuocmay Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.183 649 1.823 069 205 096 167 2.136 034 447 2.239 -.030 059 -.043 -.510 610 387 2.583 193 086 145 2.239 026 647 1.545 -.106 068 -.102 -1.57 117 648 1.543 288 093 3.10 002 680 1.471 -.419 210 -.161 -1.99 047 417 2.399 197 Header Page 93 of 237 Model hovenho hothuysan Tuổi Dân tộc Trình độ học vấn Quy mơ hộ gia đình Thu nhập trung bình tháng Giá trị kinh tế Giá trị mơi trường 178 086 -.025 025 015 -.382 003 025 065 087 038 063 169 175 005 121 059 -.211 -3.43 059 991 -.038 -.662 023 978 391 006 086 -.152 -2.18 033 588 012 204 329 001 323 509 696 931 030 557 839 Sig .751 1.331 727 1.376 783 1.277 836 1.196 812 1.232 602 563 881 844 Collinearity Statistics Tolerance VIF t -.224 064 1.660 1.776 1.135 1.184 063 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error Beta In t Giá trị xã hội 045 081 043 561 575 471 2.122 a Dependent Variable: Khi quyền địa phương yêu cầu, cử người đại diện để quản lý hồ Thác Bà với quyền địa phương Excluded Variablesa Sig Partial Collinearity Statistics Model Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance holamnghiep b 000 000 a Dependent Variable: Khi quyền địa phương yêu cầu, cử người đại diện để quản lý hồ Thác Bà với quyền địa phương b Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mơ hộ gia đình, Thu nhập trung bình tháng, Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi, Những người hàng xóm tơi mong muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt hơn, honuocmay, Tôi cho quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng người dân 179 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 229 73 229 73 229 73 229 73 229 73 229 73 229 73 4.0917 3.9452 3.8777 3.7945 3.7162 3.6301 3.9214 3.8630 3.3144 3.0959 3.9214* 3.3288* 3.4585* 3.0000* 61798 99848 95646 95683 1.03141 97904 80727 83857 1.18352 1.10760 79633 92878 1.25456 Std Deviation 1.06719 04084 11686 06320 11199 06816 11459 05335 09815 07821 12964 05262 10871 08290 Std Error Mean 12490 Group Statistics N Mean 00 hothuysan 5.1 So sánh trung bình biến TPB nhóm hộ thủy sản hộ lại Phân tích phương sai Khi tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà Những người hàng xóm tơi mong muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà *: Giá trị trung bình khác biệt có ý nghĩa 5% Footer Page 93 of 237 Header Page 94 of 237 180 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference Khi tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Khi cử người đại diện để với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà quản lý tốt Những người hàng xóm tơi đánh giá cao việc tơi đóng góp tiền, vật công sức để bảo vệ hồ Thác Bà Những người hàng xóm tơi mong Equal variances assumed 4.991 026 Equal variances not assumed Equal variances assumed 6.723 010 Equal variances not assumed Equal variances assumed 193 661 Equal variances not assumed Equal variances assumed 002 962 -2.814 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 300 005 -.45852 16293 -.77915 -.13788 -3.059 140.784 003 -.45852 14991 -.75489 -.16214 -5.312 300 000 -.59263 11157 -.81218 -.37308 -4.907 107.829 000 -.59263 12077 -.83203 -.35323 -1.395 300 164 -.21852 15669 -.52686 08982 -1.443 128.571 151 -.21852 15140 -.51808 08104 594 -.05838 10953 -.27392 15716 -.533 300 181 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference muốn có đại diện người dân với nhà nước quản lý hồ Thác Bà Về vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, muốn hành động giống người hàng xóm tơi Nhà nước muốn tơi đóng góp tiền, vật cơng sức để bảo vệ hồ Thác Bà Nhà nước muốn người dân chúng tơi có người đại diện để tham gia quản lý hồ Thác Bà Footer Page 94 of 237 Equal variances not assumed Equal variances assumed 189 664 Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed 010 19.788 919 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.523 117.585 602 -.05838 11171 -.27960 16284 -.628 300 530 -.08602 13697 -.35557 18353 -.645 126.941 520 -.08602 13333 -.34985 17781 -.647 300 518 -.08321 12857 -.33622 16980 -.647 121.287 519 -.08321 12859 -.33779 17137 -1.498 300 135 -.14650 09781 -.33897 04597 -1.183 90.233 240 -.14650 12379 -.39242 09943 Header Page 95 of 237 4.6667* 46429 47895 04303 03003 06034 Mean Std Deviation Std Error Mean Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Interval Difference of the Difference Lower Equal variances assumed 005 943 Upper 4.868 300 000 32218 06619 19192 45243 4.780 95.001 000 32218 06740 18837 45599 1.007 300 315 05616 05579 -.05362 16595 1.114 112.845 268 05616 05042 -.04373 15606 9.141 300 000 83280 09111 65351 1.01209 10.198 114.419 000 83280 08167 67103 99458 giatrikinhte Equal variances not assumed Equal variances assumed 3.454 064 giatrimoitruong Equal variances not assumed Equal variances assumed 2.329 128 giatrixahoi Equal variances not assumed Footer Page 95 of 237 182 63 4.3445* 34151 Group Statistics 1.00 239 4.6085 N 00 63 honuocmay 1.00 06941 02629 55092 04303 40645 4.1508* 66526 4.5523 63 3.3180* 239 1.00 239 00 00 5.2.So sánh trung bình giá trị nhóm hộ sử dụng nước máy hộ lại giatrikinhte giatrimoitruong giatrixahoi *: Giá trị trung bình khác biệt có ý nghĩa 5% 183 ... thực tham gia quản lý phải hiểu động tham gia cộng đồng Lý thuyết quản lý dựa vào cộng đồng sử dụng để tìm hiểu trạng hành vi, mức độ tham gia quản lý tài nguyên nước cộng đồng vùng hồ Thác Bà, tỉnh. .. nước hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái • Xác định nhân tố tác động đến hành vi tham gia vào quản lý tài nguyên nước cộng đồng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái • Đề xuất giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng vào. .. định tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước 55 4.2 Đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 63 4.3 Sự tham gia cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay