Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

33 23 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:35

... trách nhiệm xã hội trở thành phần thiếu chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh cốt lõi, công cụ quản lý, hoạt động tổ chức - nghĩa trách nhiệm khơng phí mà đầu tư tổ chức kinh doanh (Kusuma Dilaga,... công ty đa quốc gia đầu tư nước ngồi Các cơng ty thường đưa chương trình khuyến cáo ứng xử văn hố kinh doanh đem áp dụng vào địa bàn đầu tư Ví dụ “Chương trình tơi u Việt Nam” cơng ty Honda - Vietnam;... mơ hình REM mơ hình phù hợp pooled OLS Tư ng tự, kết kiểm tra Hausman test bác bỏ giả thuyết H0 (Prob = 0.0000) nghĩa mơ hình FEM mơ hình phù hợp REM Đồng thời F-test cho thấy mơ hình FEM mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay