Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

208 5 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:35

Header Page of 237 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN THỊ LAN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 Footer Page of 237 Header Page of 237 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN THỊ LAN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS ĐINH XUÂN HẠNG TS ĐÀM MINH ĐỨC HÀ NỘI - 2018 Footer Page of 237 Header Page of 237 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng Các số liệu Luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các kết Luận án chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Trần Thị Lan Footer Page of 237 Header Page of 237 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………… … … i MỤC LỤC ………………………………………………………………….……ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………… …… v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii LỜI NÓI ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến luận án 2.1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 2.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 2.2 Tổng hợp kết chủ yếu từ cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án 2.3 Khoảng trống nghiên cứu liên quan đến Luận án 2.4 Những vấn đề đặt cho việc nghiên cứu Luận án 10 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 11 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 11 4.2 Phạm vi nghiên cứu 11 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 12 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 13 KẾT CẤU LUẬN ÁN 14 CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.1 HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.1.1 Hoạt động sử dụng vốn ngân hàng thƣơng mại 15 1.1.2 Cơ cấu sử dụng vốn ngân hàng thƣơng mại 17 Footer Page of 237 Header Page of 237 iii 1.2 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 27 1.2.1 Khái niệm 27 1.2.2 Ý nghĩa chuyển dịch cấu sử dụng vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 28 1.2.3 Phƣơng thức chuyển dịch cấu sử dụng vốn ngân hàng thƣơng mại 29 1.2.4 Nội dung chuyển dịch cấu sử dụng vốn ngân hàng thƣơng mại 37 1.2.5 Tiêu chí đánh giá chuyển dịch cấu sử dụng vốn ngân hàng thƣơng mại 42 1.2.6 Nhân tố ảnh hƣởng đến chuyển dịch cấu sử dụng vốn ngân hàng thƣơng mại 52 1.3 KINH NGHIỆM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, BÀI HỌC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 57 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thƣơng mại 57 1.3.2 Bài học ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 65 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 65 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển 65 2.1.2 Đặc điểm hoạt động 66 2.1.3 Mơ hình tổ chức Vietinbank 67 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 69 2.2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 75 2.2.1 Chuyển dịch cấu sử dụng vốn Vietinbank xét theo tiêu chí qui mơ 75 2.2.2 Chuyển dịch cấu sử dụng vốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam xét theo tiêu chí chất lƣợng 107 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM114 Footer Page of 237 Header Page of 237 iv 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 114 2.3.2 Một số tồn nguyên nhân 119 KẾT LUẬN CHƢƠNG 132 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 133 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 133 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh VietinBank 133 3.1.2 Quan điểm chuyển dịch cấu sử dụng vốn Vietinbank 136 3.1.3 Định hƣớng chuyển dịch cấu sử dụng vốn Vietinbank 138 3.2 GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 140 3.2.1 Các giải pháp chủ yếu 140 3.2.2 Các giải pháp hỗ trợ 163 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 171 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan 171 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 175 KẾT LUẬN CHƢƠNG 179 KẾT LUẬN 180 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ix TÀI LIỆU THAM KHẢO xi PHỤ LỤC xix Footer Page of 237 Header Page of 237 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 237 ALM Quản lý tài sản Có, tài sản Nợ ALCO Ủy ban quản lý tài sản Có, tài sản Nợ AMC Asset Management Company - Công ty quản lý tài sản Agribank Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam BĐS Bất động sản BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam BT Xây dựng - chuyển giao BOT Xây dựng - vận hành - chuyển giao CAR Capital Adequacy Ratio - Hệ số an toàn vốn tối thiểu CK Chứng khốn CSTT Chính sách tiền tệ DMCV Danh mục cho vay DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR Dự phòng rủi ro DTBB Dự trữ bắt buộc GTCG Giấy tờ có giá HĐQT Hội đồng quản trị KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LDR Tỷ lệ cho vay/nguồn vốn huy động tiền gửi LNST Lợi nhuận sau thuế NCS Nghiên cứu sinh NHBL Ngân hàng bán lẻ NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ƣơng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Header Page of 237 Footer Page of 237 vi NĐ Nghị định NNoNT Nông nghiệp, nông thôn NVCSH Nguồn vốn chủ sở hữu NVHĐ Nguồn vốn huy động QĐ Quyết định RAROC Thu nhập tính đến rủi ro/vốn RRHĐ Rủi ro hoạt động RRLS Rủi ro lãi suất RRTD Rủi ro tín dụng RRTK Rủi ro khoản QLRR Quản lý rủi ro QTRR Quản trị rủi ro SHB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Hà nội TCTD Tổ chức tín dụng T-DH Trung - dài hạn TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TPDN Trái phiếu doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSC Tài sản Có TSN Tài sản Nợ TT Thơng tƣ TTCK Thị trƣờng chứng khốn TTLNH Thị trƣờng liên ngân hàng TTTC Thị trƣờng tài TTTT Thị trƣờng tiền tệ XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội UBGSTCQG Ủy ban giám sát Tài Quốc gia VAMC Công ty quản lý tài sản TCTD VĐL Vốn điều lệ Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Header Page of 237 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tỷ lệ LDR theo quy định số nƣớc 48 Bảng 1.2 ROE RAROC khoản cho vay ANZ 59 Bảng 1.3 Khẩu vị rủi ro BIDV năm 2016 61 Bảng 2.1 Cơ cấu sử dụng vốn độ lệch tỷ trọng loại tài sản so năm trƣớc Vietinbank 76 Bảng 2.2 Hệ số tỷ lệ chuyển dịch cấu sử dụng vốn VietinBank 80 Bảng 2.3 Cơ cấu ngân quỹ độ lệch tỷ trọng khoản mục so năm trƣớc Vietinbank 82 Bảng 2.4 Hệ số Dmnq tỷ lệ chuyển dịch cấu ngân quỹ Knq 84 Bảng 2.5 Giới hạn cho vay Vietinbank 85 Bảng 2.6 Cơ cấu cho vay theo đối tƣợng khách hàng độ lệch tỷ trọng khoản mục so với năm trƣớc 87 Bảng 2.7 Hệ số tỷ lệ chuyển dịch cấu cho vay theo đối tƣợng KH 88 Bảng 2.8 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề độ lệch tỷ trọng khoản mục 90 Bảng 2.9 Hệ số, tỷ lệ chuyển dịch cấu dƣ nợ theo ngành lĩnh vực 92 Bảng 2.10 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn độ lệch tỷ trọng 93 Bảng 2.11 Hệ số tỷ lệ chuyển dịch cấu dƣ nợ theo thời hạn 94 Bảng 2.12 Cơ cấu đầu tƣ xét theo hình thức mục đích Vietinbank 99 Bảng 2.13 Giá trị vốn đầu tƣ Vietinbank vào công ty 102 Bảng 2.14 Hệ số chuyển dịch cấu đầu tƣ theo hình thức mục đích 103 Bảng 2.15 Cơ cấu chứng khốn kinh doanh, đầu tƣ theo chủ thể phát hành Vietinbank 104 Bảng 2.16 Hệ số chuyển dịch cấu CK theo chủ thể phát hành 106 Bảng 2.17 Các số khoản Vietinbank 110 Bảng 2.19 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay/tổng tài sản NHTM lớn 120 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Vietinbank 68 Hình 3.1 Mơ hình chiến lƣợc kinh doanh SWOT 141 Footer Page of 237 Header Page 10 of 237 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Qui mô tốc độ tăng trƣởng NVCSH Vietinbank 70 Biểu đồ 2.2 Qui mô tốc độ tăng trƣởng NVHĐ Vietinbank 71 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu NVHĐ theo hình thức Vietinbank 72 Biểu đồ 2.4 Qui mô tốc độ tăng trƣởng tài sản Vietinbank 72 Biểu đồ 2.5.Thị phần cho vay Vietinbank NHTM Việt Nam 73 Biểu đồ 2.6 Qui mô tốc độ tăng LNST Vietinbank 74 Biểu đồ 2.7 ROA ROE Vietinbank giai đoạn 2008-2016 74 Biểu đồ 2.8 Lãi phải thu tỷ trọng lãi phải thu/tổng TSC sinh lời 79 Biểu đồ 2.9 Cơ cấu cho vay theo loại tiền Vietinbank 96 Biểu đồ 2.10 Cơ cấu cho vay theo hình thức …………………………… … 97 Biểu đồ 2.11 Cơ cấu chứng khoán đầu tƣ theo thời hạn 106 Biểu đồ 2.12 Chuyển dịch cấu TSC theo hệ số rủi ro Vietinbank 108 Biểu đồ 2.13 Hệ số CAR Vietinbank từ 2008-2016 109 Biểu đồ 2.14 Tỷ lệ thu nhập lãi/tổng thu nhập Vietinbank số NHTM có vốn Nhà nƣớc 112 Footer Page 10 of 237 Header Page 194 of 237 xii [13] PGS,TS Đinh Xuân Hạng & TS Nghiêm Văn Bảy (2014), Giáo trình Quản trị tín dụng, NXB Tài [14] TS Trần Thị Hồng Hạnh (2011) “Giải pháp chuyển dịch cấu tín dụng hệ thống Ngân hàng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2015”, Đề tài NCKH cấp Ngành, bảo vệ Hội đồng Khoa học, NHNN Việt Nam [15] Trịnh Hồng Hạnh (2016) “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Ngân hàng [16] Phí Thị Hằng (2014) “Chuyển dịch cấu lao động theo ngành Thái Bình giai đoạn nay” Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh [17] Mạc Quang Huy (2009), Sách “Cẩm nang ngân hàng đầu tư”, Nxb Thống kê, Hà Nội năm 2009 [18] PGS,TS Tô Ngọc Hƣng (2009), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, năm 2009 [19].PGS,TS Nguyễn Hữu Khải cộng (2007), “Đánh giá trực trạng chuyển dịch cấu hàng xuất Việt Nam thời kỳ 2005-2015”, Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Thƣơng mại [20] KPMG (2013), Báo cáo đánh giá ngành Ngân hàng Việt Nam [21] PGS,TS Nguyễn Thị Mùi (2011), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài [22] Vũ Hồng Nam (2015) “Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Ngân hàng [23] TS Lê Xuân Nghĩa (2006), “Tầm nhìn bước cần thiết hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn mới”, NHNN Việt Nam [24] Hoàng Xuân Phong (2014) “Quản trị rủi ro thị trường ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, bảo vệ Học viện Ngân hàng [25] PGS,TS Hà Minh Sơn & Ths Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình Kế tốn ngân hàng thương mại, Nxb Tài [26] Mai Văn Tân (2014)“Nghiên cứu mối quan hệ chuyển dịch cấu tăng trưởng kinh tế Hồ Chí Minh”, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Bách Khoa Footer Page 194 of 237 Header Page 195 of 237 xiii [27] GS,TS Nguyễn Văn Tiến (2014), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài [28] Tơ Khánh Tồn (2014) “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, bảo vệ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh [29] Nguyễn Đức Tú (2012) “Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân [30] Lê Thị Kim Tuyến (2010) “Xây dựng thương hiệu bền vững cho ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [31] Phan Thị Hoàng Yến (2016) “Quản trị Tài sản - Nợ (ALM) NHTM cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Ngân hàng [32] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2001), Quy chế cho vay TCTD khách hàng, ban hành Quyết định 1627/2001/NHNN ngày 31/12/2001 [33] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016), Quy chế cho vay TCTD khách hàng, ban hành TT39/2016/NHNN ngày 30/12/2016 thay QĐ1627 [34] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2001), Quy định phƣơng pháp tính hạch tốn lãi TCTD”, ban hành theo Quyết định 652/2001/NHNN [35] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Quy chế phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro TCTD, ban hành Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 [36] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), sửa đổi bổ sung sửa đổi Quyết định số 493/2007/NHNN, ban hành Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 [37] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2013), Quy định phân loại tài sản Có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh NHNNg”, ban hành theo Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN, ban hành ngày 21/01/2013 [38] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, ban hành Quyết định số 457/2005/QĐNHNN Footer Page 195 of 237 Header Page 196 of 237 xiv [39] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2010), Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, ban hành Thông tƣ 13/2010/TTNHNN ngày 20/5/2010 [40] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2010), Sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư 13/2010/TT-NHNN, ban hành theo TT19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 [41] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh NHNNg, ban hành Thông tƣ 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 [42] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016), Sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh NHNNg, ban hành Thông tƣ 06/2016/TT-NHNN [43] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016), Quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh NHNNg, ban hành Thông tƣ 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 [44] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2006), Quy chế mua bán nợ TCTD ban hành kèm theo QĐ59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 [35] Ngân hàng Nhà nƣớc (2006), Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội tổ chức tín dụng, ban hành kèm Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc [46] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007; Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày1/2/2008; [47] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2006), Chế độ Báo cáo tài TCTD, ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 [48] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Sửa đổi, bổ sung số điều khoản Chế độ Báo cáo tài TCTD ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN Quy định Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng ban hành theo QĐ479/2004/NHNN, Thông tƣ 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 [49] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Quy định TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp, Thông tƣ 22/2016/TT-NHNN hiệu lực 15/8/2016 Footer Page 196 of 237 Header Page 197 of 237 xv [50] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Công văn 1601/2014/NHNN-TTGSNH: Triển khai thực an toàn vốn theo Basel II [51] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2008-2015 [52] Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên từ 20082016, [53] Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam, Báo cáo thường niên từ 2008-2016, [54] Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo thường niên từ 2008-2016 [55] Nhật Trung (2010), Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động – thơng lệ quốc tế, Tạp chí Ngân hàng số 17 (2010) [56] Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010 [57] Vietinbank (2008), Đề án xây dựng Tập đồn Tài - Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, tháng 6/2008 [58] Vietinbank, Bản cáo bạch năm 2008, năm 2011 năm 2013 [59] Vietinbank, Báo cáo thường niên năm từ 2008-2016 [60] Vietinbank, Báo cáo tài riêng lẻ năm từ 2008-2016; Báo cáo riêng lẻ công ty Vietinbank từ 2009-2016 [61] Vietinbank, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm từ 2008-2016 [62] Vietinbank, Sổ tay tín dụng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam [63] Vietinbank, Quyết định 1867/2012/NHCT, Quy định vị RRTD Vietinbank; Một số văn quy định Khung quản lý RRTD, quản lý RRTK, rủi ro hoạt động Vietinbank [64] Ủy ban giám sát Tài Quốc gia, Báo cáo tổng quan thị trường tài từ 2011-2013, Báo cáo tổng quan TTTC năm 2014, 2015,2016 TIẾNG ANH [65] Andras Bethlend, “Studies on the Hungarian credit market, market trend, macroeconomic and financial stability consequences”, Budapest University of Technology and Economics, Hungary, http://www.omikk.bme.hu/collections/ phd/Gazdasag [66] Andreas Kamp, Andreas Pfingsten and Daniel Porath, “Do banks diversify loanportfolios? A tentative answer base on individual bank loan portfolios”, Footer Page 197 of 237 Header Page 198 of 237 Banking xvi and financial studies-Deutsche Bundesbank, 3/2005 (2), http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Discussion_ Paper_2/2005/2005_06_10_dkp_03.pdf?, 02/06/2013 [67] Aisyah Binti Abdul Rahman (2008), “Lending Structure and Bank Insolvency Risk: The case of Islamic Bank in Malayxia”, http://www.sesric.org/jecd/jecd_article, Journal of economic Cooporation and Development,31,3 (2010), 83-105 [68] Apriani D.R Atahau and Tom Cronje (2014), “Loan Portfolia Structure and Performance of Government - Owned Banks in Indonexia: Does size matter?, Corporte Ownership & Control/Volume 11, Issue 4,14,2014 [69] Basel Committee on Banking Supervision (2006), “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, BIS, 6/2006 [70] Basel Committee on Banking Supervision (2008), “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervisor”, BIS, 9/2008 [71] Basel Committee on Banking Supervision, “Core Principles for Effective Banking Supervision”, Bank for International Settlements, http://www.bis.org/publ/bcbs213.pdf, 02/06/2013 [72] Charles W Smithson (2002), “Credit Portfolio Management”, John Wiley & SonsInc [73].Grzegorz HaLaj (2013), “Optimal asset structure of a bank Bank reactions to stressful market condition”, European Central Bank, working paper series No1533/April 2013, https://www.ecb.europa/pub/pdf/scpwps/ecbwp1533.pdf [74] Dr Gucharan Singh (2015), “A study on structural changes of Sheduled Commercial Public Sector Banks in India”, International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, March 2015, Volume Special Issue, ISSN 2349-4476, www.ijetmas.com/admin/resources [75] Joseph G.Haubrich anh Paul Watchtel (1993), “Capital Requirements and Shifts in Commercial Bank Portfolios”, Economic Review, Vol.29, tr0215,01/07/1993, http://www.clevelandfed.org [76] Huberto M.Ennis (2004) “Some recent trends in Commercial Banking” Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Volume 90/2, Spring 2004 www.business.illinois.edu/gpennacc/BankingTrends.pdf Footer Page 198 of 237 Header Page 199 of 237 xvii [77] Henry Kaufman (1995), “Structural Changes in Financial Markets: Economic and Policy Significance”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Second Quater 1995/9 [78] Kosuke Aoki and Nao Sudo (2012), Asset Portfolio Choice anh Inflation Dynamics, Bank of Japan Working Paper Series, July 11, 2012 [79] Lintner, J (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics February, 47: pp 13–37 [80] Markowitz, H (1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol 7, No (Mar., 1952): pp 77-91 [81] Michael Rapoport (2015), Banks Shift Bond Portfolios, The Wall Street Journal, March 24, 2015 [82] PIMCO (2013), Impact of Regulatory Changes on U.S Bank Investment Portfolios, In Depth, December, 2013 [83] Raymond W.Goldsmith (1958), “Changes in Uses and Sources of Fund by Financial Intermediaries”, https://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/2584.html [84] Svetlana Saksonova (2013), “Approachs to Determining Optimal Asset Structure for a Commercial Bank”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:5, No:5, 2011, http://www.waset.org/ /approaches-to-determining-optimal-asset-structure-for-a-c [85] Sandra D Cooke (1997), “Structural Change in U.S Banking Industry: The Role of Information Technology”, Economics and Statistic Administration Office of Policy Development Office of Bussiness and Industrial Analysis, ESA/OPA 97-6, www.esa.doc.gov/sites/default/files/structuralchange, WEBSITE [86] www.agribank.com.vn [87] www.anz.com/anualreports [88] www.bidv.com.vn/anualreports [89] www.kasikorn.com/EN/investors/FinancialInfoReports/Pages [90] www.nfsc.gov.vn [91] www.sbv.gov.vn Footer Page 199 of 237 Header Page 200 of 237 xviii [92] www.vietinbank.vn/investor [93].www.vietinbank.vn/ /chien-luoc-tai-cau-truc-nguon-luc-tai-chinh [94] www.vietcombank.com.vn/anualreports [95] www.vnaba.org.vn [96] www.vietnambiz.vn/lai-du-thu-can-thay-doi-tu-goc-5074.htlm [97] www.sbvamc.vn [98] www.gos.gov.vn [99].www.cafef.vn/vietinbank-duy-tri-xep-hang-tin-nhiem-cao-nhat-nganh [100] www.vnfinace.vn Footer Page 200 of 237 Header Page 201 of 237 xix Phụ lục 01 Cơ cấu chứng khoán Nợ kinh doanh, đầu tƣ theo chủ thể phát hành Vietinbank số ngân hàng Đơn vị: % Chỉ tiêu N2009 N2010 N2011 N2012 N2013 N2014 N2015 N2016 - CK Chính phủ 72 54 57 65 59 49 36 43 - Trái phiếu doanh nghiệp, TCTD 28 46 43 35 41 51 64 57 - Chứng khốn Chính phủ 51 41 45 80 78 83 84 83 - Trái phiếu doanh nghiệp, TCTD 49 59 55 20 22 17 16 17 - Chứng khốn Chính phủ 69 63 79 78 68 71 75 78 - Trái phiếu doanh nghiệp, TCTD 31 37 21 22 32 29 25 22 - Chứng khốn Chính phủ 69 76 81 91 84 76 85 89 - Trái phiếu doanh nghiệp, TCTD 31 24 19 16 24 15 11 VIETINBANK VIETCOMBANK BIDV AGRIBANK Nguồn: [64] tập hợp từ Báo cáo tài ngân hàng Footer Page 201 of 237 Header Page 202 of 237 xx Phụ lục 02 Khả sinh lời công ty trực thuộc Vietinbank Đơn vị: % Chỉ tiêu N2009 N2010 N2011 N2012 N2013 N2014 N2015 N2016 Cơng ty chứng khốn Vietinbank ROA 5,36 2,09 5,1 5,6 5,08 5,98 6,24 6,74 ROE 7,05 2,64 7,5 8,3 7,36 7,28 8,00 8,06 ROA kc kc 7,57 3,93 4,62 3,83 4,64 4,82 ROE kc kc 8,38 4,97 5,00 4,12 4,64 4,82 ROA - 9,89 8,19 5,64 7,26 6,3 4,09 ROE - 10,33 8,47 6,47 8,72 9,1 10,01 Công ty quản lý quỹ Vietinbank Công ty bảo hiểm Vietinbank Cơng ty cho th tài Vietinbank ROA 3,57 3,84 3,91 5,28 4,32 4,57 4,74 4,45 ROE 7,22 10,88 8,5 8,42 7,95 7,60 7,44 7,96 - - kc kc kc kc kc 16,8 ROA - - - - - - 3,55 4,00 ROE - - - - - - 12,55 13,5 Cơng ty chuyển tiền tồn cầu Vietinbank ROE Ngân hàng Vietinbank Lào Nguồn: [60] tập hợp từ Báo cáo tài riêng lẻ công ty trực thuộc Vietinbank Footer Page 202 of 237 Header Page 203 of 237 xxi Phụ lục 03 Dƣ nợ cho vay ngành vận tải kho bãi Vietinbank Chỉ tiêu Dƣ nợ cho vay ngành vận tải N2009 N2010 N2011 N2012 N2012 N2014 N2015 N2016 15.281* 17.250* 15.843* 9.781 8.083 7.376 7.344 12.241 163.170 234.204 293.434 333.356 376.289 439.869 538.080 661.988 9,37% 7,37% 5,4% 2,93% 2,15% 1,68% 1,36% 2,85% 15.572 18.170 28.491 33.624 50.075 55.013 56.110 62.972 121,55% 94,94% 55,61% 29,09% 14,94% 13,91% 13,09% 19,55% kho bãi (Tỷ đồng) Tổng dƣ nợ (Tỷ đồng) Tỷ trọng dư nợ ngành vận tải kho bãi VCSH (Tỷ đồng) Tỷ lệ dư nợ ngành vận tải kho bãi/VCSH Nguồn: [59] ( *) Trong năm 2009-2011 bao gồm số liệu dư nợ cho vay ngành vận tải kho bãi viễn thông Footer Page 203 of 237 Header Page 204 of 237 xxii Phụ lục 04 Dƣ nợ cho vay số dự án BOT Vietinbank cuối năm 2016 14000 12000 10169 10000 8000 6397 5420 5905 635 1080 823 1265 Dự án BOT Bình Thuận Đồng Nai Dự án BOT Đèo Cả Khánh hòa Dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ Dự án BOT Cầu Bạch Đằng 6000 4000 2000 1450 Vốn chủ sở hữu tham gia (Tỷ đồng) Dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn Vốn vay từ Vietinbank (Tỷ đồng) Nguồn: [100] Footer Page 204 of 237 2019 Header Page 205 of 237 xxiii Phụ lục 05 Số lỗ lũy kế số DNNN có dƣ nợ Vietinbank cuối năm 2016 Đơn vị: tỷ đồng 6000 5040 5000 3905 4000 3000 2000 1348 976 1000 Vinalines Gtel Vinachem Nguồn: BCTC công ty Footer Page 205 of 237 Vinafood Header Page 206 of 237 xxv Phụ lục 06 Cơ cấu thị trƣờng trái phiếu Việt Nam Chỉ tiêu N2009 N2010 N2011 N2012 N2013 N2014 N2015 N2016 Giá trị Tỷ Giá Tỷ Giá Tỷ Giá Tỷ Giá Tỷ Giá Tỷ Giá Tỷ Giá Tỷ (Tỷ trọng trị trọng trị trọng trị trọng trị trọng trị trọng trị trọng trị trọng USD) (%) (Tỷ (%) (Tỷ (%) (Tỷ (%) (Tỷ (%) (Tỷ (%) (Tỷ (%) (Tỷ (%) USD) USD) USD) USD) USD) USD) USD) Tổng 11,8 100 15,5 100 17 100 25 100 28,7 100 40,6 100 44 100 47 100 TPCP 10,8 91,5 14 90,3 15 88,2 24 96 18 97,5 40 98,5 43,4 98,6 46,3 98,5 TPDN 8,5 1,5 9,7 11,8 0,7 2,5 0.6 1,5 0,6 1,4 0,7 1,5 Nguồn: [64] Footer Page 206 of 237 Header Page 207 of 237 xxv Phụ lục 07 So sánh xếp hạng Vietinbank với ngân hàng Việt Nam khác Công ty xếp hạng Vietinbank B+ Fitch VCB B+ BIDV Đã rút ACB B MB B SHB n.a hạng Moody’s Standard & Sacom VP Techcom VIB Bank Bank Bank Đã rút n.a n.a n.a hạng B2 n.a B2 B2 B3 B3 B3 B3 B2 B2 BB- BB- B+ n.a n.a n.a n.a n.a BB- n.a BB- B+ B+ n.a n.a n.a n.a n.a B+ n.a Poor’s Capital Intelligence Ghi chú: n.a (not available): Công ty xếp hạng không xếp hạng Nguồn: [99] Footer Page 207 of 237 Header Page 208 of 237 xxvi Phụ lục 08 Tổng giá trị trái phiếu VAMC Vietinbank số NHTM Việt Nam STT Ngân hàng Chênh lệch Đơn vị: tỷ đồng Giá trị lại VAMC Mệnh giá trái phiếu VAMC năm 2016 Mệnh giá trái phiếu VAMC năm 2015 Dự phòng 9.156 10.342 (1.186) (2.615) 6.541 21.131 20.836 295 (5.654) 15.477 3.564 (3.564) - - Vietinbank BIDV Vietcombank Eximbank 7.029 6.230 799 (1.400) 5.628 VP Bank 4.136 4.520 (384) (496) 3.639 Techcombank 2.922 3.741 (819) (1.367) 1.554 VIB 2.622 3.715 (1.092) (839) 1.783 MB 3.404 4.047 (642) (1.248) 2.156 ACB 1.487 1.882 (396) (417) 1.069 Nguồn: Diệp Bình (2017), Tồn cảnh nợ xấu ngân hàng VAMC Footer Page 208 of 237 ... Thực trạng chuyển dịch cấu sử dụng vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chương Giải pháp chuyển dịch cấu sử dụng vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Footer... DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 133 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM. .. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 75 2.2.1 Chuyển dịch cấu sử dụng vốn Vietinbank xét theo tiêu chí qui mơ 75 2.2.2 Chuyển dịch cấu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay