Tv giữa kì 2 lớp 5 theo tt22

7 91 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:32

... (TV5 tập II trang 15) Bài 2: Trí dũng song toàn (TV5 tập II trang 36) Bài 3: Lập làng giữ biển (TV5 tập II trang 41) Bài 4: Chú tuần (TV5 tập II trang 51 ) Bài 5: Luật tục xưa người Ê-đê (TV5 ... điểm) Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, cho mức điểm: 7 ,5 - - 6 ,5 - - 5, 5 - - 4 ,5 - - 3 ,5 - - 2, 5 - - 1 ,5 - - 0 ,5 ... KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Họ tên: ……………………………… Lớp: …………………………………… NĂM HỌC : 20 17 – 20 18 MÔN : TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP Thời gian làm bài: 55 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày tháng năm 20 18 I
- Xem thêm -

Xem thêm: Tv giữa kì 2 lớp 5 theo tt22, Tv giữa kì 2 lớp 5 theo tt22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay