Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE đi từ iso butan năng suất 50000 tấn năm

77 41 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:16

... xây dựng xưởng sản xuất MTBE từ nguyên liệu khí Butane từ mỏ khí, sử dụng cơng nghệ UOP, Văn Huy Vương 14 Hóa dầu 3-K43 ĐHBK HN Đồ án mơn học: Thiết kế dây chuyền sản xuất MTBE từ iso- Butan IV.Q... khí buten từ xưởng etylen Đây nguồn iso buten thường sử dụng nhiều xưởng sản xuất MTBE giới Văn Huy Vương 20 Hóa dầu 3-K43 ĐHBK HN Đồ án môn học: Thiết kế dây chuyền sản xuất MTBE từ iso- Butan Nguồn... nghệ q trình sản xuất MTBE sử dụng giới Các trình sản xuất MTBE khác dựa nguồn nguyên liệu khác 1 .Sản xuất MTBE từ hỗn hợp khí C Raffinat-1 từ phân xưởng etylen từ hỗn hợp FCC-BB từ trình cracking
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE đi từ iso butan năng suất 50000 tấn năm , Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE đi từ iso butan năng suất 50000 tấn năm , Tài liệu tham khảo 83, Bảng 2: Giới hạn TEL cực đại trong xăng, MeOH +  MeOH . , CH3OH + CH2 = C - COOH CH2 = C - COOCH3, Phần II: So sánh đánh giá và lựa chọn, Bảng 12: Thành phần khí iso-butan nguyên liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay