Đồ án đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

88 73 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:16

... hay khơng thực việc phân loại rác nguồn đề tài “ Đánh giá hiệu dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Quận đề xuất giải pháp hồn thiện hơn cần thiết, góp phần nâng cao hiệu. .. phân loại rác nguồn địa bàn Quận Mục tiêu đề tài: Đánh giá thuận lợi khó khăn dự án thí điểm phân loại rác nguồn địa bàn quận SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Đề xuất. .. xuất giải pháp để hồn thiện mơ hình phân loại rác nguồn địa bàn quận Ý nghĩa đề tài: Tìm giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận ố để việc phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn , Đồ án đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay