ALBUMIN HSTC BS XUÂN 4 7 2017

56 37 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:23

... tử vong (30 ,7% vs 35,3%, RR = 0, 87, CI 95% 0, 74 - 1,02, p=0,09) The SAFE study investigators NEJM 20 04; 350:2 2 47 -56 Albumin vs dịch tinh thể Albumin BN chấn thư ng não • 46 0 BN t SAFE (70 % có TT não... trư ng • c chế tổng h p albumin: cytokines (IL6, TNF- ) Vincent et al Crit Care 20 14, 18: 231 Chuyển hố c a albumin Nội mạch • Albumin m ch vào mơ kẽ với tốc độ 5%/giờ • Albumin tr lòng m ch nh... (2013) 39:2 070 –2082 Các ch c sinh lý khác c a albumin • Cân acid – baze: albumin m t acid yếu, gi m n ng đ albumin làm tăng anion gap, d n đến tăng n ng đ bicarbonate gây kiềm chuyển hố • Albumin
- Xem thêm -

Xem thêm: ALBUMIN HSTC BS XUÂN 4 7 2017, ALBUMIN HSTC BS XUÂN 4 7 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay