ALBUMIN HSTC BS XUÂN 4 7 2017

56 12 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:23

S D NG ALBUMIN B NH NHÂN H I S C TÍCH C C BS CK II Phan Thị Xuân Khoa HSCC – BV CH R Y N I DUNG Cấu trúc ch c sinh lý c a albumin S d ng albumin Kết lu n bn h i s c tích c c Đ i cư ng albumin • S d ng lâm sàng t Thế Chiến II (Trân Châu C ng), 1940s: BN đa chấn thư ng, bỏng nặng • Ngồi ch c t o áp l c keo, albumin gi nhiều ch c sinh lý quan trọng • Chỉ định dùng albumin: vấn đề tranh lu n lâu dài đ ng th i chưa đư c đ ng thu n hoàn toàn Cấu trúc human albumin • Protein huyết tư ng (50%) • [Alb]máu = 3,5 – g/dl • TLPT 66,5 kDa • Cấu t o t m t chu i đ n 585 aa, t o thành cấu trúc đ n vị đ ng d ng (domain I, II, III) • M i đ n vị đư c cấu t o t đ n vị A B • 34 phân t cystein liên kết với cầu n i disulfua t o m t cấu hình bền v ng • Phân t cystein vị trí 34 phân t t do, t o thành vị trí ch c cho phân t albumin • Kích thích tổng h p albumin: insulin, cortisone, hormone tăng trư ng • c chế tổng h p albumin: cytokines (IL6, TNF- ) Vincent et al Crit Care 2014, 18: 231 Chuyển hoá c a albumin Nội mạch • Albumin m ch vào mơ kẽ với tốc độ 5%/giờ • Albumin tr lòng m ch nh kh d n lưu c a h b ch huyết Ch c sinh lý c a albumin Duy trì cân dịch c thể - albumin góp phần trì 80% áp l c keo huyết tư ng Albumin b o v tính tồn vẹn c a lớp Glycocalyx n i mơ • Lưới proteoglycan glycoprotein gắn với màng TB, lót mặt lòng m ch máu c a TB n i mơ • Ch c năng: c n phân t lớn qua TB n i mơ, c n kết t p tiểu cầu kết dính BC  gi m viêm, gi m phù, b o v ch c màng mao m ch Original Starling Original Starling principle Revised Starling equation and glycocalyx model Thể tích lòng m ch bao Thể tích lòng m ch bao g m thể tích lớp g m huyết tư ng tế bào Glycocalyx, huyết tư ng tế bào Mao m ch ngăn cách huyết - Mao m ch mô tuỷ xư ng, lách, gan không liên tư ng có n ng đ protein cao t c, dịch mô kẽ c a c quan m t với dịch mơ kẽ có n ng đ phần c a thể tích huyết tư ng protein thấp - Mao m ch có l th ng t o nên dịch lọc cầu th n - Mao m ch có l th ng m t s mơ hấp thu dịch mô kẽ vào huyết tư ng - Mao m ch liên t c khơng có s hấp thu, lớp glycocalyx n i mô m t màng bán thấm đ i với anion protein n ng đ c a protein t i khe bên lớp Glycocalyx thấp Revised Starling equation and the glycocalyx model of transvascular fluid exchange: an improved paradigm for prescribing intravenous fluid therapy Woodcock TE et al British Journal of Anaesthesia 108 (3): 384–94 (2012) Woodcock TE et al British Journal of Anaesthesia 108 (3): 384–94 (2012) Truy n albumin bn có gi m albumin máu • Nghiên c u RCT 100 b nh nhân t i khoa ICU h n h p • Tiêu chí: truy n albumin có th c i thi n ch c nĕng c quan b nh nhân nặng không? • Phư ng pháp: phân nhóm ng u nhiên 100 bn • Can thi p: nhóm albumin truyền 300ml albumin 20% ngày đầu 200ml m i ngày để trì [Alb]máu > 30g/l so với nhóm ch ng Duboi MJ et al Crit Care Med 2006;34:2536-2540 Truy n albumin bn có gi m albumin máu • Kết qu : • Đi m SOFA c i thi n nhóm albumin, ch yếu điểm hơ hấp, tim m ch ch c thần kinh (p=0,026) • Cân b ng dịch d ng cao g p l n nhóm ch ng so với nhóm albumin (1679 vs 658 ml, p = 0,04) • H p thu th c ĕn qua đ ờng ruột cao h n nhóm albumin so với ch ng (1112 vs 760 kcal, p=0,05) g i ý albumin gi m phù ru t Duboi MJ et al Crit Care Med 2006;34:2536-2540 Albumin kết hợp lợi ti u ARDS • Th nghi m đa trung tâm, ng u nhiên, mù đơi có ch ng, t i 11 khoa ICU, 40 BN th máy tổn thư ng phổi cấp/ARDS có protein máu
- Xem thêm -

Xem thêm: ALBUMIN HSTC BS XUÂN 4 7 2017, ALBUMIN HSTC BS XUÂN 4 7 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay