Nghiệm pháp truyền dịch nhanh trong hồi sức CME bù dịch 2018

28 111 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:21

... phương pháp đo lường, đánh giá thống kê ▪ Chỉ định nghiệm pháp truyền dịch nhanh – Pha bù dịch (optimization) – Nghi ngờ giảm thể tích tuần hồn your name Tóm tắt ▪ Thực nghiệm pháp truyền dịch nhanh. .. – FC (-): không bù dịch – FC (+): bù dịch, cân nhắc chống định ▪ Nghiệm pháp truyền dịch nhanh – Là biện pháp đánh giá đáp ứng bù dịch – Không phải cách bù dịch your name ... ứng bù dịch cao • Đáp ứng huyết áp q tốt • Khơng có tương quan đáp ứng FC bù dịch sau your name Meta analysis of FC (Toscani CC 2017;21:207) ▪ Nghiệm pháp truyền dịch nhanh phòng mổ, khoa hồi sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệm pháp truyền dịch nhanh trong hồi sức CME bù dịch 2018, Nghiệm pháp truyền dịch nhanh trong hồi sức CME bù dịch 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay