HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

27 12 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ THANH HỊA HỒN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 62.34.03.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 Cơng trình hồn thành Học viện Tài Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Thanh PGS.TS Đặng Đức Sơn Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Tài Vào hồi ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), yêu cầu cam kết hội nhập toàn diện Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tác động bên ngồi vào mơi trường kinh doanh Điều đòi hỏi doanh nghiệp (DN) nói chung DN sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) nói riêng phải nhận thức thông tin pháp lý, sách thỏa thuận cam kết quốc tế thay đổi dự kiến sách pháp luật quốc gia, để thích ứng kịp thời hội nhập, cạnh tranh, phát triển Nghệ An tỉnh có nguồn tài ngun khống sản phong phú, nhiều loại khống sản có trữ lượng lớn Đây lợi lớn để Nghệ An phát triển trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất VLXD lớn nước Đặc biệt lĩnh vực cần thu hút vốn đầu tư lớn để đầu tư đồng cho khâu nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm tiêu thụ đáp ứng nhu cầu ngày lớn thị trường Yêu cầu cung cấp tranh tồn cảnh, tổng thể tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh DN sản xuất VLXD nhu cầu tất yếu khách quan Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An” cần thiết Sự cần thiết đề tài luận án khái quát lý sau: - Xuất phát từ nhu cầu ngày cao đối tượng sử dụng thông tin; - Xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế kế toán Việt Nam; - Xuất phát từ khung pháp lý liên quan đến hệ thống báo cáo kế toán (BCKT) hành thực trạng hệ thống BCKT doanh nghiệp; - Xuất phát từ đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh quy hoạch phát triển sản xuất VLXD tỉnh Nghệ An Với phân tích cho thấy đề tài có tính cấp thiết lý thuyết lẫn thực tiễn Tổng quan tình hình nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan cơng trình liên quan đến đề tài luận án nhằm phân tích, đánh giá cơng trình cơng bố tác giả khác để thấy kết nghiên cứu vấn đề tiếp tục phải nghiên cứu Do thời kỳ khác nhau, phát triển kinh tế xã hội khác nên đề tài nghiên cứu đạt kết nghiên cứu tương ứng với thời gian nghiên cứu Khi có thay đổi thời gian trình độ phát triển kinh tế xã hội cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề hạn chế trước 2.1 Các nghiên cứu nước - Những nghiên cứu đề cập đến báo cáo tài (BCTC) - Những nghiên cứu đề cập đến báo cáo kế tốn quản trị (BCKTQT) 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến báo cáo kế toán 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu đề cập tới khía cạnh báo cáo kế toán * Nghiên cứu đề cập đến BCTC DN * Nghiên cứu đề cập đến BCKT quản trị 2.2.3 Các cơng trình nghiên cứu lĩnh vực sản xuất VLXD 2.3 Xác định vấn đề nghiên cứu Trên sở nghiên cứu cơng trình nước vấn đề liên quan đến luận án, ngồi thành tựu đóng góp tác giả nhận thấy số hạn chế sau: - Về nội dung nghiên cứu: Những nghiên cứu hệ thống BCKT hạn chế số lượng Nội dung nghiên cứu đề tài chưa tập trung sâu vào việc giải nhu cầu thơng tin hữu ích đối tượng (nhà đầu tư, chủ nợ cấp quản trị DN) mà hệ thống BCKT phải phục vụ - Về phạm vi nghiên cứu: Hệ thống BCKT chịu tác động lớn hệ thống pháp lý kế toán đặc điểm hoạt động kinh doanh DN Tuy nhiên, số cơng trình nghiên cứu nghiên cứu hệ thống BCKT loại hình DN Việt Nam, khơng phân biệt loại hình sở hữu vốn hay loại hình kinh doanh sản xuất hay thương mại Việc không giới hạn không gian nghiên cứu ảnh hưởng tới kết nghiên cứu khó ảnh hưởng đặc điểm vùng miền, môi trường sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - Về phương pháp nghiên cứu: Các cơng trình nghiên cứu nước giai đoạn từ năm 2010 trở trước sử dụng phương pháp quan sát nghiên cứu qua tài liệu thực tế DN dựa vào suy luận chủ yếu, chưa có điều tra, khảo sát Việc sử dụng phiếu điều tra khảo sát đối tượng nghiên cứu thực số cơng trình từ năm 2010 trở lại Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu xử lý số liệu dừng lại nghiên cứu định tính chủ yếu - Về lĩnh vực nghiên cứu: Hiện nay, chưa có cơng trình nghiên cứu trực tiếp cụ thể hệ thống BCKT thực lĩnh vực sản xuất VLXD Từ nhận xét trên, tác giả cho khoảng trống để tác giả nghiên cứu hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa tỉnh Nghệ An cần thiết thực theo nội dung sau: Nghiên cứu nhân tố tác động đến hệ thống BCKT DNSX; Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD theo hướng hoàn thiện tiêu hệ thống BCTC đáp ứng nhu cầu thông tin đối tượng hoàn thiện hệ thống BCKTQT theo quy trình đáp ứng nhu cầu thơng tin cấp quản trị DN sản xuất VLXD Tuy nhiên, kết nghiên cứu trước có liên quan tác giả kế thừa cách có chọn lọc Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Mục tiêu chung: Mục tiêu chung luận án hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao tính hữu ích hệ thống BCKT, đáp ứng nhu cầu thông tin đối tượng thời kỳ hội nhập quốc tế - Mục tiêu cụ thể: Từ mục tiêu chung đó, mục tiêu cụ thể xác định là: + Nghiên cứu nhân tố tác động đến hệ thống BCKT DNSX + Hệ thống hóa phát triển vấn đề lý luận hệ thống BCKT DNSX + Thông qua nghiên cứu thực trạng khung pháp lý hành hệ thống BCKT thực trạng hệ thống BCKT DNSX VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An để đánh giá ưu điểm tồn cần hồn thiện + Tìm hiểu hệ thống BCKT theo quy định quốc tế học kinh nghiệm số quốc gia giới, từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam + Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống BCKT doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng nhu cầu thông tin đối tượng điều kiện hội nhập quốc tế, đồng thời đưa điều kiện cần thiết để thực giải pháp Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề tài, luận án cần nghiên cứu, phân tích vấn đề liên quan đến hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm trả lời câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Các nhân tố tác động đến hệ thống báo cáo kế toán? Câu hỏi 2: Hệ thống BCKT DNSX đáp ứng nhu cầu thơng tin hữu ích đối tượng điều kiện hội nhập quốc tế? Câu hỏi 3: Nội dung kết cấu hệ thống BCKT DNSX để cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng sử dụng phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An + Về nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu xoay quanh nội dung liên quan đến hệ thống BCKT (chỉ nghiên cứu BCTC DN BCKTQT, không đề cập đến báo cáo tài hợp nhất) DNSX VLXD, đánh giá thực trạng hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tìm giải pháp hồn thiện hệ thống BCKT DN Do DNSX lĩnh vực VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An chủ yếu công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN chưa có Tập đồn lớn hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, vậy, phạm vi nghiên cứu luận án tập trung vào nghiên cứu hệ thống BCTC DN BCKTQT + Về không gian nghiên cứu: Luận án tiến hành hoàn thiện hệ thống BCKT cho doanh nghiệp sản xuất VLXD có quy mơ lớn với mơ hình tổ chức quản lý giản đơn trực tuyến chức DN chuyên sản xuất vật liệubao gồm DNSX xi măng, gạch ngói, đá xây dựng loại Xuất phát từ đặc thù hệ thống báo cáo kế toán quản trị thường sử dụng nhiều DN có quy mô lớn, mặt khác, lĩnh vực sản xuất VLXD đòi hỏi quy vốn số lượng lao động phải đủ lớn đáp ứng yêu cầu sản xuất DN sản xuất VLXD thường tập trung DN có quy mơ lớn Bên cạnh đó, Nghệ An tỉnh có nguồn tài ngun khống sản phong phú, với trữ lượng lớn như: Đá vôi xi măng, sét xi măng, đá badan, đá ốp lát, đá xây dựng…, vậy, đặc thù DNSX VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An chủ yếu sản xuất vật liệu vô (Theo cách phân loại VLXD Hiệp hội sản xuất VLXD Việt Nam, vào chất VLXD phân làm loại chính: (1) Vật liệubao gồm loại vật liệu đá thiên nhiên, loại vật liệu nung, chất kết dính vơ cơ, bê tơng, vữa loại vật liệu đá nhân tạo không nung khác; (2) Vật liệu hữu cơ: bao gồm loại vật liệu gỗ, tre, loại nhựa bitum guđrông, loại chất dẻo, sơn, vecni v.v ; (3) Vật liệu kim loại: bao gồm loại vật liệu sản phẩm gang, thép, kim loại màu hợp kim) + Về thời gian nghiên cứu: Luận án tiến hành nghiên cứu, khảo sát lịch sử hình thành nghành sản xuất VLXD Việt Nam, dựa vào quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tác giả đưa giải pháp khả thi phù hợp với định hướng phát triển ngành Số liệu khảo sát hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An thực khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vừa mang tính lý luận, vừa mang tính ứng dụng, để giải câu hỏi nghiên cứu đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp nghiên cứu định lượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính tác giả luận án sử dụng nhằm mơ tả phân tích đặc điểm hoạt động sản xuất tổ chức quản lý DNSX vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng đến việc lập trình bày hệ thống báo cáo kế toán quan điểm tác giả Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng thông qua phương pháp thống mơ tả nhằm tóm tắt liệu, mô tả mẫu nghiên cứu dạng số hay đồ họa (biểu đồ, đồ thị) để cung cấp tranh rõ thực trạng hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An mối quan hệ với đặc điểm, yêu cầu trình phát triển Cụ thể phương pháp nghiên cứu thể nội dung nghiên cứu sau: * Phương pháp tra cứu tài liệu * Phương pháp thu thập liệu - Đối với liệu sơ cấp: Trong trình thu thập số liệu, tác giả thực trao đổi, khảo sát trực tiếp số công ty điển hình; phát phiếu điều tra đến DN sản xuất VLXD tổng hợp số liệu làm minh chứng cho đánh giá tổng kết luận án Do lĩnh vực sản xuất VLXD đa dạng nên để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả luận áp dụng phương pháp chọn mẫu nhằm tiến hành thu thập thơng tin mẫu, từ đưa kết luận Các DN sản xuất VLXD chọn phục vụ cho nghiên cứu đề tài luận án phải đáp ứng yêu cầu: (1) Các DN sản xuất VLXD chọn phải DN hoạt động lĩnh vực sản xuất VLXD phải hoạt động chính, đem lại doanh thu thu nhập chủ yếu cho DN; (2) Quá trình chọn mẫu phải thực theo nguyên tắc ngẫu nhiên; (3) Số lượng mẫu chọn phải đủ lớn mang tính đại diện Theo số liệu Cục Thống tỉnh Nghệ An năm 2014, tính đến thời điểm 01/01/2014, tổng số DN hoạt động lĩnh vực sản xuất VLXD vô (bao gồm: sản xuất gạch ngói, xi măng, đá ốp lát, khai thác cát, sỏi) địa bàn tỉnh Nghệ An 188 DN, có 53 DN có quy mô lớn (Cách phân loại tiêu thức số lao động bình quân năm quy mô vốn DN thể cụ thể theo Nghị định số 56/2006/NĐ-CPcủa Chính phủ), vốn điều lệ có chệnh lệch khác DN nằm rải rác phân bố khắp khu vực địa bàn toàn tỉnh - Đối với liệu thứ cấp: liệu xử lý DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc tổng thể nghiên cứu, DN sản xuất VLXD tham gia khảo sát cung cấp tác giả thu thập từ nguồn thơng tin sẵn có báo, đài, internet hay từ website đơn vị; văn Bộ Tài chính, Tổng cục thống kê, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, chi cục thuế, Hiệp hội VLXD, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An * Phương pháp xử lý liệu Thông qua phiếu điều tra gửi trả về, kết hợp với số liệu từ việc điều tra quan sát, vấn trực tiếp, tác giả sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp phiếu điều tra, xử lý, phân tích số liệu Kết điều tra trình bày bảng tính Excel dạng bảng biểu Những đóng góp luận án - Về lý luận: + Luận án hệ thống hóa làm rõ lý luận hệ thống BCKT DN sản xuất, phân tích sâu sắc nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất, làm rõ vai trò hệ thống báo cáo kế tốn nhu cầu thơng tin đối tượng sử dụng + Luận án làm rõ khung lý thuyết hệ thống báo cáo kế toán tài báo cáo kế tốn quản trị với sở tảng lý thuyết hữu ích thơng tin tài lý thuyết định kinh tế + Luận án làm rõ mối quan hệ tương tác hệ thống báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị hệ thống kế toán doanh nghiệp, sở quan trọng cho việc xây dựng vận hành hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp + Luận án cung cấp chứng nhu cầu sử dụng thông tin thực trạng công tác lập cung cấp BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Đây sở quan trọng cho việc đóng góp thay đổi lý luận hệ thống BCKT DN theo định hướng gắn với nhu cầu sử dụng thơng tin lực hoạt động kế tốn tài doanh nghiệp - Về thực tiễn: + Luận án phân tích rõ thực trạng khung pháp lý kế toán Việt Nam hành ảnh hưởng đến việc lập trình bày BCKT DN sản xuất Phân tích rõ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến việc lập trình bày hệ thống báo cáo kế toán giai đoạn + Luận án đánh giá thực trạng hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua kết khảo sát Trên sở đó, xác định hạn chế nguyên nhân hạn chế hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An + Luận án đưa số quan điểm, yêu cầu nguyên tắc việc hoàn thiện, luận án sâu nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng đáp ứng yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện phù hợp với điều kiện đặc điểm DNSX VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Luận án đưa điều kiện phía Nhà nước điều kiện phía doanh nghiệp thực giải pháp luận án đề Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục sơ đồ, bảng biểu, hình, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo luận án kết cấu thành 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An Chương 3:Giải pháp hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán 1.1.1 Khái niệm ý nghĩa hệ thống báo cáo kế toán Báo cáo kế tốn nói chung báo cáo kế tốn doanh nghiệp nói riêng sản phẩm đầu q trình hạch toán kế toán doanh nghiệp Kết cơng tác kế tốn đơn vị kế tốn biểu thông qua hệ thống báo cáo kế tốn lập trình bày để cung cấp thơng tin kinh tế tài cho đối tượng khác Cơ sở khoa học việc lập báo cáo kế tốn chênh lệch thơng tin (information asymmetry) kế tốn tài người làm cơng tác kế tốn phận quản lý, điều hành doanh nghiệp đối tượng bên doanh nghiệp nhà đầu tư chủ nợ doanh nghiệp Trong đó, nhu cầu sử dụng thơng tin đối tượng sử dụng động lực then chốt việc lập trình bày báo cáo kế toán Báo cáo kế toán sản phẩm cuối cơng tác kế tốn doanh nghiệp, đầu hệ thống thơng tin kế tốn, phương tiện thiết kế cách khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin kế tốn cần thiết cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn giúp họ có định kinh tế đắn, kịp thời, đem lại hiệu kinh tế cao hiệu quản lý tốt 1.1.2 Đặc trưng hệ thống báo cáo kế toán Để thực tốt chức thơng tin báo cáo, báo cáo kế tốn có đặc trưng cần tơn trọng q trình thiết kế xây dựng, bao gồm: - Báo cáo kế toán gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng sử dụng; - Báo cáo kế tốn hỗ trợ thơng tin cho việc định kinh tế, bao gồm chủ yếu định đầu tư, cho vay điều hành sản xuất kinh doanh; - Báo cáo kế tốn chứa đựng thơng tin mang chất tài chính; - Báo cáo kế tốn thiết kế theo nguyên tắc phân kỳ có lặp lại; Những đặc trưng sở quan trọng cho việc xây dựng vận hành hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ cho việc tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh đối tượng có lợi ích trực tiếp gián tiếp tới hoạt động doanh nghiệp 1.1.3 Các nhân tố tác động đến hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu nay, hoạt động DN bị chi phối nhiều nhân tố khác nhau, điều tạo nên mơi trường kế tốn đa dạng sinh động, với nét đặc thù riêng hệ thống kế toán thiết lập sử dụng để cung cấp thông tin Việc nhận diện tồn tác động nhân tố mơi trường kế tốn có ý nghĩa thiết yếu tìm hiểu, đánh giá, xây dựng đưa giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán Các nhân tố tác động đến hệ thống BCKT DN đa dạng Có thể chia thành nhóm nhân tố sau: * Nhân tố môi trường kinh doanh hội nhập kinh tế quốc tế: * Nhân tố hệ thống khn khổ pháp lý kế tốn, sở kế toán: * Nhân tố đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý nhu cầu thông tin kế toán từ nhà quản trị doanh nghiệp * Nhân tố ứng dụng cơng nghệ thơng tin trình độ chun mơn nhân viên kế tốn Ngồi nhân tố kể BCKT DN chịu ảnh hưởng nhu cầu sử dụng thông tin sức ép cung cấp thơng tin kinh tề tài minh bạch từ đối tượng sử dụng thông tin bên doanh nghiệp khách hàng, chủ nợ, nhà đầu tư tương lai…; chịu ảnh hưởng hệ thống khuôn khổ pháp lý kinh tế, tài luật thuế, luật đầu tư, luật kinh doanh chứng khoán 1.1.4 Hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp Hệ thống BCKT bao gồm: - Các báo cáo kế tốn tài thiết lập với mục đích phục vụ thơng tin cho đối tượng bên doanh nghiệp mà chủ yếu nhà đầu tư chủ nợ; - Các báo cáo kế tốn quản trị thiết lập với mục đích phục vụ thông tin cho đối tượng bên doanh nghiệp mà chủ yếu nhà quản trị cấp doanh nghiệp Hai hệ thống báo cáo bao quát phạm vi mức độ cung cấp thơng tin hệ thống kế tốn doanh nghiệp đối tượng nghiên cứu luận án 1.1.5 Sự tương tác hệ thống báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị hệ thống kế toán doanh nghiệp Hai hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị hệ thống độc lập tách rời mà có mối quan hệ đan xen với xây dựng tảng hệ thống ghi chép xử lý thông tin kế toán Việc nhận dạng tương tác hai hệ thống báo cáo kế toán quan trọng việc thiết kế hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp Sự tương tác hệ thống tiêu nội dung, báo cáo góp phần hệ thống hố thơng tin kế tốn tài thơng tin kế tốn quản trị từ tạo nên hài hồ nội dung kế tốn, giảm cơng sức ghi chép báo cáo kế tốn tăng cường tính hữu ích thơng tin kế tốn 1.2 Báo cáo tài 1.2.1 Mục đích báo cáo tài Mục đích BCTC cung cấp thơng tin tài đơn vị báo cáo giúp ích cho nhà đầu tư tiềm năng, chủ nợ để định việc cung cấp nguồn lực cho đơn vị 1.2.2 Vai trò báo cáo tài nhu cầu thơng tin đối tượng sử dụng Vai trò BCTC xét hai khía cạnh: khía cạnh thực nghĩa vụ bên cung cấp thơng tin khía cạnh đáp ứng quyền lợi bên tiếp nhận thông tin Đối với bên cung cấp thơng tin DN việc lập nộp BCTC nghĩa vụ có tính chất pháp lý tuân thủ theo quy định pháp luật tổ chức điều tiết trị, xã hội, nghề nghiệp Xét mặt BCTC đối tượng việc đánh giá tính tuân thủ quy chế, pháp luật doanh nghiệp Tuy nhiên, tính tuân thủ điều kiện cần, việc đáp ứng nhu cầu thơng tin cho bên tiếp nhận điều kiện đủ để thể vai trò BCTC Ngồi ra, vai trò báo cáo tài người sử dụng bị chi phối quy mơ, đặc điểm doanh nghiệp báo cáo Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa, vai trò báo cáo tài hướng đến người quản lý doanh nghiệp nhiều hơn, yêu cầu tính cơng khai minh bạch việc cơng bố thơng tin với mục đích tìm kiếm vốn đầu tư trở thành thách thức lớn thân doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp có quy mơ lớn, đặc biệt cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn, báo cáo tài có vai trò đắc lực việc cung cấp thông tin phục vụ nhà đầu tư, chủ nợ hữu tiềm Đối với tập đoàn kinh tế, đặc biệt tập đoàn đa quốc gia, việc trình bày báo cáo tài phải tuân thủ nguyên tắc thông lệ quốc tế thỏa mãn nhu cầu thồng tin người sử dụng theo điện rộng, tập trung vào hai đối tượng nhà đầu tư chủ nợ hữu tiềm 1.2.3 Lý thuyết tính hữu ích thơng tin kế tốn lý thuyết chu kỳ định kinh tế Để cụ thể hóa tiêu chuẩn đảm bảo thơng tin có ích cho người sử dụng, Ủy ban chuẩn mực kế toán (ASB) Vương quốc Anh đưa sở lý luận tính chất hữu ích cần thiết thơng tin kế tốn sau: (Sơ đồ 1.2) Mơ hình lý thuyết tính hữu ích thơng tin kế tốn cho việc định thể thông qua sơ đồ 1.2 sau: 11 1.2.4 Yêu cầu chất lượng thông tin báo cáo tài (1) Tính phù hợp (2) Độ tin cậy (3) Khả so sánh (4) Khả hiểu thơng tin 1.2.5 Ngun tắc lập trình bày báo cáo tài  Nguyên tắc hoạt động liên tục:  Nguyên tắc quán  Nguyên tắc sở dồn tích  Nguyên tắc trọng yếu tập hợp  Nguyên tắc bù trừ  Nguyên tắc so sánh 1.2.6 Các yếu tố ghi nhận yếu tố báo cáo tài Xác định ghi nhận yếu tố BCTC nội dung quan trọng khuôn mẫu lý thuyết BCTC Căn vào mục đích luận án, việc xác định ghi nhận yếu tố BCTC trình bày chủ yếu theo quy định VAS 01, đồng thời có tham chiếu với quy định IASB Báo cáo tài phản ảnh tình hình tài doanh nghiệp cách tổng hợp nghiệp vụ kinh tế, tài có tính chất kinh tế thành yếu tố báo cáo tài - Các yếu tố trực tiếp phản ánh tình hình tài tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu - Các yếu tố trực tiếp phản ánh kết hoạt động thu nhập chi phí - Đo lường yếu tố BCTC 1.2.7 Nội dung, kết cấu báo cáo tài 1.2.8 Kiểm tra, kiểm tốn cơng khai báo cáo tài 1.3 Báo cáo kế tốn quản trị Báo cáo kế toán quản trị phân hệ hệ thống BCKT lập theo yêu cầu quản lý ngành DN nhằm cung cấp thông tin cho nội nghành, DN Báo cáo kế toán quản trị lập theo yêu cầu quản trị DN, không thiết phải tuân thủ hệ thống pháp lý kế tốn, thơng tin BCKTQT cung cấp khơng đòi hỏi giá trị pháp lý mà cần thõa mãn yêu cầu quản trị DN, giúp cấp quản trị nội DN thực điều hành, quản lý doanh nghiệp đạt mục tiêu định 1.3.1 Mục đích báo cáo kế tốn quản trị Mục đích báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thơng tin hữu ích phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát định nhà quản lý nhiều cấp độ khác phù hợp với đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 12 1.3.2 Nhu cầu thông tin cho quản trị doanh nghiệp * Nhu cầu thông tin cho nhà quản trị DN Nhu cầu thơng tin cho nhà quản trị DN thông tin mà nhà quản trị DN cần để đạt mục tiêu quản lý Nhu cầu thơng tin cho nhà quản trị hình thành xuất phát từ yêu cầu quản trị Trong DN, trách nhiệm quản trị DN phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau, thơng thường có ba cấp quản trị DN là: Nhà quản trị cấp cao, cấp trung gian cấp sở Khi đó, nhu cầu thông tin cấp độ khác tùy theo trách nhiệm người sử dụng thông tin cấp độ khác nhau, tùy theo trách nhiệm người sử dụng thông tin cấu tổ chức DN * Vai trò báo cáo kế tốn quản trị Vai trò báo cáo kế tốn quản trị thể tương ứng với chức nhà quản trị như: lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm sốt định Nó cho phép nhà quản trị hiểu biết xác cụ thể vấn đề cần giải Các nhà quản trị sử dụng thông tin kế tốn quản trị vào mục đích kiểm sốt thơng qua việc tác động vào việc hình thành định thành viên, buộc định phải phù hợp với mục tiêu chung tổ chức 1.3.3 Yêu cầu chất lượng thông tin báo cáo kế tốn quản trị Thứ nhất, Tính phù hợp, hữu ích hiệu thơng tin kế tốn Thứ hai, Tính trung thực, khách quan thơng tin kế tốn Thứ ba, Tính kịp thời Thứ tư, Tính hợp pháp tốn thu thập thơng tin kế toán 1.3.4 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp Với đa dạng hoạt động DN nhu cầu thông tin cấp quản lý DN, hệ thống BCKTQT cần phân loại theo tiêu thức khác nhau: (1) Căn chức quản trị, báo cáo kế toán quản trị chia làm nhóm: * Nhóm báo cáo cung cấp thông tin phục vụ định hướng hoạt động SXKD (Báo cáo dự toán): Báo cáo dự toán kế hoạch hành động, lượng hóa mục đích tổ chức theo mục tiêu tài doanh nghiệp, với chức hệ thống hóa việc lập kế hoạch, thơng tin báo cáo dự toán đưa tiêu chuẩn cho việc đánh giá kết thực hiện, hoàn thiện truyền tải thông tin hợp tác nội tổ chức * Nhóm báo cáo kết thực hiện: Báo cáo theo dõi tình hình thực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài Theo dõi tổng hợp số liệu doanh thu, chi phí, lợi nhuận sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ Hệ thống báo cáo kết thực cung cấp thông tin tình hình thực trình sản xuất kinh doanh DN lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sở để phân tích, kiểm sốt, đánh giá điều chỉnh tình hình thực 13 * Nhóm báo cáo kiểm sốt, đánh giá định: Hệ thống báo cáo phản ánh thông tin chênh lệch thực với dự toán (các thông tin định hướng) nguyên nhân gây nên chênh lệch để nhà quản trị DN xác định ngun nhân tìm cách kiểm sốt, đánh giá tình tìm cách khắc phục Báo cáo kiểm sốt phân tích lập cho tồn Cơng ty cho phận Căn lập báo cáo kiểm sốt phân tích dựa vào số liệu báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện, sổ chi tiết tổng hợp khoản mục để lập Báo cáo kiểm sốt phân tích Xác định chênh lệch kỳ dự toán chênh lệch trước để nhận diện khoản mục cần phải kiểm sốt phân tích (2) Căn vào nội dung thông tin KTQT cung cấp, BCKTQT bao gồm: Báo cáo hàng tồn kho; Báo cáo tiền vốn; Báo cáo TSCĐ; Báo cáo lao động tiền lương; Báo cáo CPSX, giá thành, kết SXKD; Báo cáo doanh thu, giá vốn hành bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN (3) Căn vào kỳ lập báo cáo, BCKTQT gồm: Báo cáo định kỳ Báo cáo thường xuyên Ngoài báo cáo kế toán quản trị kể trên, tùy thuộc vào mục đích yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp, cấp quản lý doanh nghiệpkế toán quản trị thiết kế báo cáo kế toán quản trị liên quan khác phù hợp 1.4 Kinh nghiệm quốc tế việc lập trình bày hệ thống báo cáo kế toán 1.4.1 Kinh nghiệm BCTC số nước phát triển giới 1.4.2 Kinh nghiệm kế toán quản trị BCKTQT số nước phát triển giới 1.4.3 Bài học Việt Nam từ kinh nghiệm nước giới KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận án sâu tìm hiểu, giải vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp Trên sở khái quát nội dung hệ thống báo cáo kế toán; nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán, luận án phân tích rõ ràng sâu sắc hệ thống BCTC hệ thống BCKTQT Luận án làm rõ khung lý thuyết hệ thống báo cáo kế tốn tài báo cáo kế tốn quản trị với sở tảng lý thuyết hữu ích thơng tin tài (information usefulness theory) lý thuyết định (decision making theory) Với hệ thống BCTC luận án dựa vào khuôn mẫu lý thuyết BCTC để làm sáng tỏ mục đích, vai trò, yêu cầu chất lượng thông tin, nguyên tắc lập trình bày BCTC, yếu tố ghi nhận yếu tố BCTC, nội dung, kết cấu BCTC, kiểm tra, kiểm tốn cơng khai BCTC Về hệ thống BCKTQT luận án nghiên cứu mục đích, 14 vai trò nhu cầu thơng tin nhà quản trị DN, loại BCKTQT đáp ứng nhu cầu thông tin nhà quản trị Luận án tìm hiểu kinh nghiệm số quốc gia giới báo cáo kế tốn, từ rút học kinh nghiệm vận dụng hệ thống BCTC hệ thống BCKTQT DN Việt Nam Việc trình bày vấn đề lý luận hệ thống báo cáo kế toán (bao gồm BCTC DN BCKTQT) cần thiết có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng DN Đặc biệt, việc nhận dạng mối quan hệ tương tác báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị sở quan trọng cho việc xây dựng vận hành hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp Do vậy, nội dung trình bày Chương tảng để nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng hệ thống báo cáo kế toán DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An chương sau Chương THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 2.1.1 Khái quát sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam địa bàn tỉnh Nghệ An 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng * Đặc điểm ngành: - Thuộc nhóm ngành thâm dụng vốn: - Cơng nghệ sản xuất giữ vai trò định: - Có tương quan chặt chẽ với thị trường bất động sản: - Thuộc nhóm nghành nghề có nguy gây ô nhiễm môi trường: * Quy trình sản xuất: Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả luận án tập trung vào DN sản xuất VLXD vô bao gồm lĩnh vực sản xuất xi măng, sản xuất gạch ngói, chế biến đá xây dựng loại * Ảnh hưởng đặc điểm sản xuất VLXD đến hệ thống BCKT Xuất phát từ đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất VLXD từ nhiều quy trình sản xuất khác dẫn đến chi phí cho việc sản xuất sản phẩm theo quy trình khác 15 Hoạt động sản xuất VLXD nghành gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường Ảnh hưởng nghành sản xuất VLXD không phụ thuộc vào loại hình chế biến, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố quy mô sản xuất, sản phẩm, ngun vật liệu đầu vào, trình độ cơng nghệ sản xuất, trình độ tổ chức quản lý sản xuất Trong đó, yếu tố cơng nghệ tổ chức quản lý sản xuất có ảnh hưởng định đến vấn đề bảo vệ môi trường DN Do vậy, thông tin liên quan đến tài sản môi trường (thiết bị xử lý chất thải, kiểm soát chất thải…) nợ phải trả môi trường (khoản nợ phải trả xử lý nhiễm, khoản dự phòng nợ phải trả môi trường làm ô nhiễm, di dời nhà máy…), thu nhập môi trường (thu từ bán rác thải, phế thải, khoản trợ cấp,…) cần phải cung cấp hệ thống BCKT doanh nghiệp giúp cho đối tượng sử dụng thông tin thuận tiện việc so sánh, phân tích đánh giá ảnh hưởng vấn đề mơi trường đến tình hình tài chính, đánh giá rủi ro môi trường đồng thời giúp nhà quản trị DN kiểm soát quản trị tốt chi phí mơi trường DN 2.1.2.2 Đặc điểm loại hình doanh nghiệp Xuất phát từ đặc điểm loại hình DN quy mơ DN hoạt động lĩnh vực sản xuất VLXD nhà quản trị DN thường chủ sở hữu DN có quyền định vấn đề liên quan đến tiêu dùng sử dụng nguồn lực, chịu trách nhiệm với phát sinh nguồn lực Vì vậy, hệ thống BCKT mà đặc biệt hệ thống BCKTQT DN xây dựng nhằm cung cấp thông tin trực tiếp liên quan đến sử dụng tiêu dùng nguồn lực cho nhà quản trị cấp chủ sở hữu DN 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý tổ chức máy kế toán * Đặc điểm tổ chức máy quản lý Theo số liệu khảo sát cho thấy hầu hết DN sản xuất VLXD khảo sát có máy tổ chức quản lý theo mơ hình giản đơn trực tuyến - chức năng, tức nhà quản trị cấp cao (giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị) trực tiếp điều hành hoạt động DN, nhiệm vụ chun mơn phận chức đơn vị đảm nhiệm * Đặc điểm tổ chức máy kế toán: Qua nghiên cứu cho thấy hầu hết DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An áp dụng mơ hình kế tốn tập trung chiếm 94% Các DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An thực công tác KTQT nhiên tất DN khảo sát không xây dựng máy KTQT riêng mà kết hợp chung với KTTC * Chính sách kế tốn áp dụng: Hệ thống BCTC: Tại DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An tiến hành lập hệ thống BCTC theo quy định Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC” chế độ kế tốn hành (theo biểu mẫu phụ lục 02 Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014) 16 * Ảnh hưởng đặc điểm tổ chức máy quản lý máy kế toán đến hệ thống BCKT Những đặc điểm máy kế toán chế quản lý tài DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập trình bày hệ thống BCKT, cụ thể ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hệ thống BCTC hợp lý xây dựng hệ thống BCKTQT nhằm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An 2.2 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 2.2.1 Thực trạng hệ thống pháp lý hành Việt Nam hệ thống báo cáo kế toán * Đặc điểm hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam nay: Hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam năm vừa qua liên tục phát triển hoàn thiện, nhằm tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với yêu cầu kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang chế thị trường Đồng thời việc bước thực thành công cam kết hội nhập lĩnh vực kế toán theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập Quá trình hồn thiện hệ thống pháp lý kế tốn năm vừa qua bước phù hợp thông lệ quốc tế * Đặc điểm hệ thống pháp lý hành báo cáo tài Hệ thống BCTC theo CMKT Việt Nam xây dựng theo hướng tiếp cận với chuẩn mực thông lệ quốc tế, đầy đủ có tính hệ thống Song, qua đối chiếu, nhận thấy, hệ thống BCTC theo quy định Việt Nam hệ thống BCTC theo quy định IASB có khác đáng kể, tập trung hệ thống báo cáo, nội dung BCTC, đặc biệt nội dung có liên quan đến thị trường vốn, thị trường chứng khoán chưa phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính minh bạch hữu ích thơng tin cung cấp qua BCTC * Đặc điểm hệ thống pháp lý hành báo cáo kế toán quản trị Kế toán quản trị du nhập đề cập cách hệ thống Việt Nam vào đầu năm 1990 Đến ngày 17/3/2003 thuật ngữ kế tốn quản trị thức thừa nhận Luật kế toán Việt Nam ngày 12/6/2006 Bộ Tài ban hành Thơng tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị DN Với việc thừa nhận có thơng tư hướng dẫn thực kế toán quản trị DN tạo điều kiện thuận lợi cho DN nói chung DNSX VLXD nói riêng việc tổ chức kế tốn quản trị lập hệ thống BCKTQT cung cấp thông tin cho cấp quản lý DN quản lý điều hành DN 17 2.2.2 Thực trạng hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An Thứ nhất, nhận thức mục đích vai trò BCTC Khi lập BCTC DN thường tâm nhiều cho mục đích thuế mà chưa trọng nhiều đến chất lượng thơng tin cho việc phân tích đánh giá tài DN đối tượng thứ ba (đặc biệt nhà đầu tư) Thứ hai, tình hình tuân thủ quy định BCTC Hầu hết doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An cập nhật kịp thời quy định kế tốn nói chung BCTC nói riêng, lập trình bày BCTC theo quy định VAS21, chế độ kế tốn CMKT có liên quan Các công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khốn thực quy định phải có báo cáo kiểm toán gửi kèm BCTC Thứ ba, thực trạng lập trình bày BCTC Hiện nay, đa số doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế tốn Vì phần mềm kế tốn doanh nghiệp sản xuất VLXD thiết kế, lựa chọn áp dụng phù hợp với hình thức sổ kế tốn mà doanh nghiệp áp dụng Theo quy trình phần mềm kế tốn, thơng tin tự động cập nhật lên sổ tổng hợp sổ chi tiết liên quan Tại thời điểm nào, kế tốn u cầu chương trình thực thao tác khóa sổ lập báo cáo kế tốn, sau in sổ kế tốn, báo cáo kế toán theo quy định Thứ tư, thực trạng kiểm tra, kiểm tốn cơng khai BCTC doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Về cơng tác kiểm tra, kiểm tốn BCTC thực tốt khối công ty cổ phần, khối cơng ty TNHH DN tư nhân chịu kiểm tra quan thuế, mà quan thuế kiểm tra tình hình thực quy định Luật Thuế, thơng tin trình bày BCTC DN chất lượng chưa cao Về công khai BCTC: Thực tế DNSX VLXD công ty cổ phần đại chúng công ty niêm yết thực quy định này, loại hình DN khác có cơng khai BCTC song phạm vi công khai hẹp nội DN tổ chức tín dụng huy động vốn đối tượng có quan tâm khác khó tiếp cận thơng tin từ BCTC DN 2.2.3 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An * Thực trạng hệ thống định mức lập dự tốn - Hệ thống định mức: Q trình xây dựng định mức DN thực phòng Kỹ thuật phối hợp với phòng Kế tốn chịu giám sát, phê duyệt Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật 18 - Về công tác lập dự tốn: Cơng tác lập dự tốn DN chưa trọng, DN thực lập dự toán chưa đầy đủ để mục vụ mục đích KTQT nhu cầu thơng tin dự toán sản xuất kinh doanh quản trị * Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị DN sản xuất VLXD địa bàn Tỉnh Nghệ An Theo kết khảo sát DN sản xuất VLXD, đơn vị tổ chức công tác kế tốn theo mơ hình kết hợp kế tốn quản trị kế tốn tài Trên sở đó, phòng kế tốn thực cung cấp thơng tin kế toán quản trị cho cấp quản lý thường theo yêu cầu quản lý, hình thức cung cấp chủ yếu bảng biểu Tuy nhiên hình thức thiết kế mẫu biểu, nội dung khoản mục, yếu tố trình bày mức độ chi tiết, tổng hợp báo quản trị loại hình DN, DN thường khơng giống số bảng biểu * Thực trạng sử dụng thông tin từ báo cáo kế toán quản trị cung cấp phục vụ cho việc định quản trị Theo kết khảo sát thực tế số DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An, thông tin báo cáo kế toán quản trị cung cấp sử dụng cho việc định điều hành quản lý hoạt động SXKD nhà quản trị DN 2.3 Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 2.3.1 Những kết đạt * Về hệ thống báo cáo tài * Về hệ thống báo cáo kế tốn quản trị 2.3.2 Những hạn chế tồn 2.3.2.1 Tồn hệ thống báo cáo tài hành * Tồn khuôn khổ pháp lý kế toán Việt Nam hành hệ thống báo cáo tài Xuất phát từ thực trạng hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam hành BCTC trình bày, luận án nhận thấy số hạn chế hệ thống pháp lý kế toán hành sau: Thứ nhất, nguyên tắc kế toán chuẩn mực chung Trong CMKT chung (VAS 01) chưa thừa nhận quy định nguyên tắc kế toán “Nguyên tắc coi trọng nội dung chất hình thức pháp lý” Mặc dù Luật Kế tốn 2015 thơng tư 200/2014/TT-BTC đưa ngun tắc sử dụng giá trị hợp lý việc đo lường ghi nhận thông tin tài sản nợ phải trả Nhưng VAS chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài sản nợ phải trả theo giá trị hợp lý thời điểm báo cáo Điều ảnh hưởng lớn đến việc kế toán tài sản nợ phải trả phân loại công cụ tài chính, làm suy giảm tính trung thực, hợp lý BCTC chưa phù hợp với IAS/IFRS 19 Thứ hai, quy định hạch toán cung cấp số liệu để lập trình bày số tiêu BCTC Khác với IAS 1, theo VAS 21 doanh thu chi phí tài tính vào lãi/lỗ hoạt động kinh doanh báo cáo kết hoạt động kinh doanh không phù hợp với thông lệ quốc tế, khoản lãi/lỗ bán cổ phiếu vốn khơng phải hoạt động mang tính thường xuyên doanh nghiệp lại hiểu kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Thứ ba, kết cấu hệ thống BCTC VAS 21 không quy định trình bày Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu riêng biệt IAS 1, mà yêu cầu trình bày thuyết minh BCTC Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1, BCTC bắt buộc phải trình bày như: Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính, có Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu * Tồn hệ thống báo cáo tài DN sản xuất VLXD Thứ nhất, vi phạm cơng tác hạch tốn dẫn đến thơng tin sai lệch báo cáo tài Thứ hai, việc lập trình bày thuyết minh báo cáo tài Bản thuyết minh báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất VLXD tương đối ngắn gọn, chưa cung cấp đầy đủ thông tin chiến lược kinh doanh, hội kinh doanh rủi ro kinh tế, rủi ro pháp luật, rủi ro biến động giá nguyên vật liệu, rủi ro đặc thù ngành, rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, bão lớn, mưa kéo dài, chi phí xử lý mơi trường có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD DN cho đối tượng sử dụng thông tin, thực tế thông tin quan trọng người sử dụng Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng thông tin quan tâm đến thông tin chi phí mơi trường Tuy nhiên thơng tin chi phí mơi trường chưa trình bày riêng Thuyết minh BCTC Thứ ba, việc tuân thủ quy định cơng bố thơng tin BCTC Hiện nay, số DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An thực chưa tốt việc tuân thủ quy định nghĩa vụ công bố thông tin 2.3.2.2 Tồn hệ thống báo cáo kế toán quản trị Chế độ kế tốn ban hành thơng tư 53/2006/TT- BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị DN song DN khó áp dụng, chí số mẫu báo cáo kế tốn quản trị Báo cáo sản xuất thiếu logic xếp tiêu biểu, tính thực chưa cao Các nội dung hướng dẫn thông tư 53/2006/TT- BTC chung chung nhận thức vai trò tầm quan trọng thơng tin kế tốn quản trị cung cấp DN chưa cao Qua kết khảo sát thực trạng lập BCKTQT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy số tồn sau: - Về hệ thống định mức lập báo cáo dự tốn: Nhìn chung, việc sử dụng định mức dự toán chi phí DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An hướng tới mục tiêu tuân thủ quy định chung chế độ tài chính, kế tốn hành phục vụ quản trị DN 20 - Về lập báo cáo kết thực phân tích, định Qua q trình khảo sát DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An tác giả nhận thấy, số DN có lập BCKTQT, nhiên hệ thống BCKTQT DN sản xuất VLXD chủ yếu phục vụ mục đích cung cấp thơng tin cho phận KTTC mà chưa phát huy vai trò KTQT quản trị DN Thông tin BCKTQT chưa cập thường xuyên với biến động bên bên DN, định lãnh đạo DN chưa nhiều vào báo cáo kế toán quản trị 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, nguyên nhân từ khách quan Thứ hai, nguyên nhân từ phía doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, tác giả trình bày khái quát đặc điểm hoạt động sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý ảnh hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán Trên sở số liệu thực tế thu thập từ kết khảo sát, kết hợp với quan điểm lý luận tính hữu ích thơng tin kế toán chu kỳ định kinh doanh trình bày chương 1, chương tập trung phân tích đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài hệ thống báo cáo quản trị doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Đồng thời, luận án đánh giá điểm đạt được, hạn chế tồn góc độ pháp lý góc độ thực tế DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An nguyên nhân hạn chế đó, làm sở đề xuất giải pháp chương Trong chương 2, luận án sử dụng phương pháp điều tra phần mềm excel để xử lý liệu, sử dụng phương pháp vấn chuyên sâu, phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp tổng hợp phân tích liệu để phục vụ mục đích nghiên cứu Kết nghiên cứu chương làm để luận án đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam DN sản xuất VLXD Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 3.1 Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 3.2 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện hệ thống Báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 3.2.1 Định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Xét theo quan điểm khung tham chiếu này, việc hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn thực theo định hướng sau: 21 - Báo cáo kế toán gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng sử dụng; - Báo cáo kế tốn hỗ trợ thơng tin cho việc định kinh tế, bao gồm chủ yếu định đầu tư, cho vay điều hành sản xuất kinh doanh; - Báo cáo kế tốn chứa đựng thơng tin mang chất tài chính; - Báo cáo kế tốn thiết kế theo nguyên tắc phân kỳ có lặp lại; - Báo cáo kế toán cần phục vụ theo quan điểm chu kỳ định quản trị hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2 Yêu cầu cụ thể việc hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Để hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD cần phải đảm bảo yêu cầu sau: 3.2.2.1 Yêu cầu phải đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, hợp lý, khách quan, đầy đủ kịp thời 3.2.2.2 Yêu cầu dễ làm, dễ hiểu dễ sử dụng 3.2.2.3 Đáp ứng yêu cầu công nghệ thông tin 3.2.2.4 Đáp ứng yêu cầu hội nhập thực cam kết quốc tế 3.2.3 Nguyên tắc việc hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An * Nguyên tắc tuân thủ * Nguyên tắc phù hợp * Nguyên tắc kế thừa có chọn lọc * Nguyên tắc khả thi hiệu * Ngun tắc đồng bộ, có tính hệ thống: 3.3 Nội dung hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 3.3.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý hành hệ thống báo cáo tài Thứ nhất, cụ thể hóa quy định Luật Kế tốn 2015 Luật kế toán 2015 văn pháp lý cao nhất, tồn diện cho việc tổ chức cơng tác kế tốn DN nói chung lập, trình bày hệ thống BCTC nói riêng điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng với quốc tế khu vực Do vậy, Chính phủ Bộ Tài cần khẩn trương ban hành Nghị định, Thông tư văn hướng dẫn thực Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung số 88/2015/QH 13, ngày 20/11/2015 Việc cụ thể hóa hướng dẫn thi hành Luật Kế tốn 2015 cần đảm bảo tính chi tiết, đồng Có thể làm cứ, để xây dựng hồn thiện chế độ kế tốn doanh 22 nghiệp Nhất hướng dẫn điểm thay đổi Luật Kế toán 2015 so với Luật Kế toán 2003, để từ giúp cho chủ thể thực thi Luật Kế tốn thuận lợi, khơng lúng túng Như trình bày trên, quan điểm hồn thiện Luật Kế tốn ngồi quan điểm quản lý Nhà nước kế tốn cần tơn trọng quan điểm tập trung vào chất lượng thơng tin kế tốn cung cấp cho người sử dụng, đặc biệt nhà đầu tư chủ nợ doanh nghiệp Thứ hai, hoàn thiện nguyên tắc kế toán Chuẩn mực chung Thứ ba, điều chỉnh CMKT chung (VAS 01) theo hướng đưa giá trị hợp lý sở tính giá kế toán, song hành với sở giá gốc Thứ tư, điều chỉnh kết cấu tên gọi báo cáo hệ thống BCTC hành (1) Thay đổi tên gọi “Bảng cân đối kế toán” hệ thống BCTC (2) Tách “Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu” thuyết minh BCTC thành báo cáo riêng Thứ năm, hoàn thiện tiêu BCTC 3.3.1.2 Hồn thiện hệ thống báo cáo tài DN sản xuất VLXD Thứ nhất, hồn thiện cơng tác hạch toán Thứ hai, bổ sung vào thuyết minh BCTC thơng tin tài mơi trường Thứ ba, DN sản xuất VLXD cần tuân thủ tốt quy định công bố thông tin BCTC 3.3.2 Hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị DN, DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An cần lập báo cáo theo nhóm: Nhóm báo cáo cung cấp thơng tin dự tốn; Nhóm báo cáo cung cấp thơng tin kết thực hiện; Nhóm báo cáo cung cấp thơng tin phục vụ kiểm soát, đánh giá định Cụ thể: (1) Hoàn thiện hệ thống báo cáo cung cấp thơng tin dự tốn: (2) Hồn thiện hệ thống báo cáo cung cấp thông tin kết thực Kết khảo sát Chương cho thấy nhóm báo cáo sở để nhận định, kiểm sốt, đánh giá tình hình thực Do đó, báo cáo kết thực cần xây dựng theo báo cáo dự toán để làm sở đánh giá, kiểm soát hoạt động DN (3) Hồn thiện báo cáo cung cấp thơng tin phục vụ kiểm soát, đánh giá định - Báo cáo cung cấp thơng tin kiểm sốt chi phí - Báo cáo cung cấp thông tin định 3.3.3 Hồn thiện tổ chức sử dụng thơng tin báo cáo kế toán cung cấp cho việc định doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Để thơng tin kế tốn cung cấp trở nên hữu ích cho cấp quản trị DN thơng tin cần thiết phải tổ chức xếp, sử dụng phù hợp với định liên quan nhà quản trị 23 3.4 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 3.4.1 Về phía Nhà nước 3.4.2 Về phía Hiệp hội kế tốn kiểm tốn Việt Nam (VAA) 3.4.3 Về phía doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng KẾT LUẬN CHƯƠNG Với kiến thức tổng hợp từ chương 1, kết hợp phân tích nhận định mặt đạt được, chưa hệ thống báo cáo kế toán DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An chương 2, tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An, thể nội dung sau: Thứ nhất, nêu yêu cầu nguyên tắc việc hoàn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Thứ hai, sở hạn chế tồn hệ thống pháp lý hệ thống BCKT thực trạng hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD phương diện khung pháp lý hệ thống BCKT hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Thứ ba, để thực tốt giải pháp trên, trước hết cần phải có thay đổi từ thân DNSX VLXD Bên cạnh quan tâm cấp quản lý Nhà nước nói chung từ phía cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói riêng KẾT LUẬN CHUNG Trên sở nghiên cứu lý luận hệ thống báo cáo kế toán giới Việt Nam, đồng thời qua trình nghiên cứu thực trạng tổ chức lập trình bày BCTC, BCKTQT doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An để từ đưa định hướng, yêu cầu nguyên tắc để đề nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống BCKT doanh nghiệp sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn điều kiện để thực giải pháp Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An có thay đổi, đặc biệt giai đoạn gia nhập tổ chức kinh tế lớn APTA, APEC, WTO, TPP… kinh tế nước ta ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Theo ngày có nhiều nước, nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực hoạt động sản xuất VLXD, cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất VLXD nói riêng ngày gay gắt Vì vậy, hệ thống pháp luật nói chung khung pháp lý hệ thống BCKT nói 24 riêng dần phải hồn thiện cho hài hòa với ngun tắc, chuẩn mực quốc tế hành Việc hoàn thiện lập trình bày hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD khơng nằm ngồi mục tiêu nhằm nâng cao độ tin cậy thông tin mà BCKT cung cấp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế với nước khu vực giới Với hy vọng bổ sung thêm số vấn đề lý luận hệ thống BCKT đưa tồn thực tế cần giải hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An, tác giả nghiên cứu lựa chọn đề tài làm luận án “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An” Qua trình nghiên cứu, luận án đạt kết sau: - Luận án hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận hệ thống BCKT, nhân tố tác động đến hệ thống BCKT DN sản xuất khái quát hệ thống BCTC hệ thống BCKTQT theo hướng đáp ứng nhu cầu thông tin đối tượng sử dụng Đặc biệt, luận án làm rõ khung lý thuyết tính hữu ích thơng tin định kinh tế làm định hướng cho việc khảo sát đưa giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán Đồng thời nghiên cứu hệ thống BCKT nước giới từ rút học kinh nghiệm cho việc lập trình bày hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD - Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Trên sở tài liệu, số liệu thực tế thực trạng hệ thống BCTC hệ thống BCKTQT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An Xuất phát từ khung nghiên cứu đề tài, luận án nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng hệ thống pháp lý kế tốn hành vào việc lập trình bày BCTC DN sản xuất VLXD; đặc điểm hoạt động sản xuất VLXD đặc điểm quản lý ảnh hưởng đến việc lập BCKTQT DN này; Rút kết đạt hạn chế, nguyên nhân hạn chế - Luận án làm rõ yêu cầu, nguyên tắc nội dung hoàn thiện hệ thống BCTC hệ thống BCKTQT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An nay, đồng thời nêu điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện Những nội dung trình bày đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đặt Luận án góp phần hồn thiện hệ thống BCTC hệ thống BCKTQT từ góc độ lý luận hệ thống BCKT góc độ thực tế BCKT DN sản xuất VLXD địa bàn tỉnh Nghệ An nay, nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng sử dụng thông tin Tuy nhiên, khả thời gian hạn chế nên nội dung luận án khó tránh khỏi thiếu sót, tồn Tác giả mong dẫn, ý kiến đóng góp quý báu từ nhà khoa học, nhà nghiên cứu để luận án hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thanh Hòa (2015), “Tổ chức kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gạch ngói Nghệ An”, Tạp chí Kế tốn kiểm tốn, Số 146, tháng 11/2015, trang 24-25 Nguyễn Thị Thanh Hòa (2016), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo kế toán doanh nghiệp”, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia kế toán, kiểm toán 20 năm cải cách hội nhập, tháng 4/2016, trang 344-346 Nguyễn Thị Thanh Hòa (2016), “Hệ thống báo cáo Kế tốn Quản trị doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghệ An”, Tạp chí Kế tốn kiểm toán, Số 156, tháng 9/2016, trang 46-48 Nguyễn Thị Thanh Hòa (2016), “Phương hướng hồn thiện hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế toán, Số 159, tháng 10/2016, trang 64,65,68 Nguyễn Thị Thanh Hòa (2016), “Những khác biệt Chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán Việt Nam trình bày Báo cáo tài chính”, Tạp chí Kế toán kiểm toán, Số 157, tháng 10/2016, trang 54-56 ... TRẠNG CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 2.1.1... báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán. .. PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 3.1 Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Nghệ An 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay