QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  QUẢN TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Giáo dục đại học Việt Nam gặp phải khó khăn lớn vấn đề chất lượng tài Trong điều kiện đất nước ngày khó khăn nợ cơng thâm hụt nguồn tài chính, liệu ngân sách đầu cho giáo dục đại họctrọng tâm hiệu hay khơng? Đứng góc độ quản lý, khai thác nội lực trường Đại học liệu có tự trang trải chi phí nâng cao chất lượng giáo dục hay không Hiện tự chủ Đại học xu tất yếu xã hội phát triển trường đại học công lập Với đạo mạnh mẽ Chính phủ Bộ giáo dục đào tạo buộc trường đại học công lập phải thích nghi dần với chế tự chủ Nhằm làm rõ khía cạnh nêu trên, đưa giải pháp từ nội lực trường để đảm bảo nguồn tài đủ để nâng cao chất lượng đào tạo cần thiết điều kiện trường nhà nước khuyến khích tự chủ Với mong muốn giải vấn đề trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Quản tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh điều kiện tự chủ” làm luận án tiến sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Qua tài liệu nước ngồi nhìn chung tác giả nước ngồi nghiên cứu quản tài trường đại học công lập tiếp cận nhiều góc độ khác như: tiếp cận theo chế quản lý, tiếp cận theo cấu sử dụng nguồn kinh phí, tiếp cận theo hướng kiểm sốt chi nguồn lực 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Ở Việt Nam, có khơng cơng trình nghiên cứu quản tài nghiên cứu chế tự chủ tài trường đại học cơng lập Mỗi cơng trình nghiên cứu xem xét khía cạnh khác nhau; kể đến cơng trình bật sau: - Luận án Nguyễn Minh Tuấn (2015) “ Tác động công tác quản tài đến chất lượng giáo dục đại học - nghiên cứu điển hình trường đại học thuộc Bộ Công thương” - Luận án Trần Đức Cân (2012) “Hồn thiện chế tự chủ tài trường đại học công lập Việt Nam” - Luận án Vũ Thị Thanh Thủy (2012) “ Quản tài trường đại học cơng lập Việt Nam” - Luận án Nguyễn Thu Hương: “Hoàn thiện chế quản tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam” 2.3 Nhận xét khoảng trống nghiên cứu Tham khảo cơng trình nghiên cứu quản tài tự chủ tài trường đại học công lập tác giả có số nhận xét: Thứ nhất, hầu hết cơng trình nghiên cứu bàn vấn đề quản tài trường đại học cơng lập nhìn từ phía quy định Nhà nước hoạt động tài trường đại học công lập, chưa sâu nghiên cứu quản tài với chủ thể quản trường đại học cơng lập Hai là, cơng trình nghiên cứu quản tài Nhà nước trường đại học công lập khẳng định việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trường đại học công lập có tác dụng tích cực đên cơng tác quản tài trường đại học cơng lập Việt Nam Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu khẳng định chế quản tài Nhà nước nhiều hạn chế Chính sách thu học phí nhìn chung bất cập: mức thu khơng đủ bù đắp chi phí cho hoạt động thường xun; mơ hình quản tài trường đại học cơng lập Việt Nam theo mơ hình quản truyền thống, chưa sử dụng công cụ quản đại theo mơ hình cơng ty hoạt động phi lợi nhuận, chưa xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá hiệu hoạt động nói chung hoạt động tài nói riêng trường đại học công lập Hơn nữa, đối tượng nghiên cứu có khác biệt Từ đó, đặt yêu cầu chủ đề luận án thực nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn quản tài trường đại học cơng lập TP.HCM góc nhìn định tài thân trường mối quan hệ với quy định quản tài nhà nước trường đại học công lập Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Mục tiêu luận án - Hệ thống hóa vấn đề quản tài trường đại học cơng lập, phân tích quan điểm quản tài trường đại học cơng lập - Phân tích chế tự chủ tài quản tài điều kiện tự chủ trường đại học công lập - Đánh giá thực trạng quản tài điều kiện tăng cường tự chủ tài bốn trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM - Đề giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài trường phân tích điều kiện thực quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tài Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề luận thực tiễn quản tài trường đại học cơng lập Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu quản tài theo hướng tự chủ trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo TP.HCM (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để phân tích Ngồi sử dụng phương pháp định tính kết hợp định lượng, kế thừa kết nghiên cứu nhà khoa học nước để giải vấn đề chủ yếu Tuỳ theo nội dung cụ thể, luận văn sử dụng phối hợp phương pháp thống kê, tập hợp, phân tổ, phân tích liệu, số liệu nhằm làm rõ nội dung cần nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Đề tài luận án nghiên cứu thành cơng góp phần nâng cao nhận thức luận quản tài trường đại học công lập điều kiện cải cách đổi nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học trường đại học công lập, bổ sung thêm kiến thức q trình đào tạo quản tài đơn vị nghiệp công lập theo hướng tự chủ tài Mặt khác, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản tài đề xuất giải pháp sát thực, có tính khả thi gợi ý cho việc đẩy cơng tác tự chủ tài trường đại học công lập TP.HCM Kết cấu Luận án Luận án kết cấu thành Chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản tài trường đại học cơng lập điều kiện tự chủ Chương 2: Thực trạng quản tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM điều kiện tự chủ Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM điều kiện tự chủ CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ 1.1 Quản tài đơn vị nghiệp cơng lập Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản nhà nước Quản hành vi chủ thể biểu thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động nhằm đạt mục đích chủ thể đề Tài hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh q trình phân phối nguồn tài việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ đáp ứng yêu cầu tích lũy tiêu dùng chủ thể xã hội Quản lấy đối tượng hoạt động tài gọi quản tài Cơ chế quản tài tổng thể phương pháp, cơng cụ hình thức tác động lên hệ thống để liên kết phối hợp hành động phận thành viên hệ thống nhằm đạt mục tiêu cuối quản lý, định thành công hay thất bại quản Cơ chế quản tài có vai trò quan trọng định tới phát triển đơn vị nghiệp công lập 1.2 Quản tài trường Đại học cơng lập 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản tài trường Đại học công lập Trường đại học công lập đơn vị nghiệp công lập, thực chức đào tạo trình độ cao đẳng, đại học trình độ sau đại học hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận mà hướng tới mục tiêu cộng đồng xã hội Các trường đại học cơng lập có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học bồi dưỡng đội ngũ tri thức, đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật có trình độ chun mơn đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập Quản tài trường đại học cơng lập quản q trình huy động, quản trình phân phối sử dụng nguồn lực tài thơng qua việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch kiểm tra kiểm sốt hoạt động tài nhà trường theo chế quản tài Nhà nước nhằm đảm bảo kinh phí cho việc thực hoạt động nhà trường Quản tài trường đại học cơng lập có đặc điểm chủ yếu: - Quản tài trường đại học cơng lập khơng mục tiêu lợi nhuận mà lợi ích phục vụ cộng đồng xã hội; - Nguồn kinh phí hoạt động trường đại học công lập phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm đầu sinh viên đánh giá khía cạnh: thương hiệu nhà trường, chương trình đào tạo có phù hợp hay không, chất lượng đào tạo; - Quan hệ tài trường đại học cơng lập mối quan hệ liên quan đến Nhà nước, người học, cộng đồng xã hội, đối tác nước cán viên chức; - Quản tài trường đại học cơng lập hướng tới mục tiêu chủ yếu giải hài hòa mặt lợi ích lợi ích người học, lợi ích Nhà nước, xã hội lợi ích tổng thể nhà trường; - Quản tài trường đại học cơng lập có phân cấp quản 1.2.2 Nội dung quản tài trường đại học cơng lập Căn vào vận động nguồn tài trường đại học công lập, luận án xác định nội dung quản tài trường đại học cơng lập bao gồm: 1.2.2.1 Quản nguồn kinh phí Trong trường đại học cơng lập nguồn tài thường sử dụng bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp phát; nguồn thu từ hoạt động nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học; nguồn thu từ việc cung ứng dịch vụ bổ trợ; nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân, ngồi nước…Mỗi nguồn tài có đặc điểm sở hữu vận động riêng, việc huy động nguồn tài cần có phương thức, biện pháp riêng Quản việc huy động nguồn tài với trường đại học công lập đưa định lựa chọn quy mô nguồn lực cần huy động, cấu nguồn lực tài cần huy động tổ chức quản kết huy động Tất định phải giải mối quan hệ tài với việc thực nhiệm vụ trị nhà trường; quan hệ lợi ích huy động với chi phí huy động 1.2.2.2 Quản khoản chi Phổ biến khoản chi trường đại học công lập bao gồm: (i) Các khoản chi thực nhiệm vụ thường xuyên (Chi thường xuyên); (ii) Chi đầu tư; (iii) chi chương trình dự án (nếu có) Mỗi khoản chi có chế quản riêng theo quy định Nhà nước Do việc quản khoản chi trường đại học công lập trước hết phải tuân thủ theo quy định Nhà nước, bảo đảm thực nghiêm nguyên tắc:(i) Bảo đảm cân thu chi; (ii) theo kế hoạch, mục đích; (iii) tiết kiệm, hiệu quả, tránh phân tán dàn trải 1.2.2.3 Phân phối kết tài Hàng năm sau trang trải khoản chi phí, nộp thuế khoản nộp khác theo quy định, trường đại học công lập tiến hành xác định chênh lệch thu lớn chi thường xun (nếu có), theo cơng thức sau: Chênh lệch thu chi = Thu nghiệp ngân sách nhà nước cấp hoạt động thường xuyên nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng - Chi hoạt động thường xuyên chi Nhà nước đặt hàng Phần chênh lệch thu lớn chi lại, hiệu trưởng trường đại học cơng lập chủ động sử dụng để trích lập quỹ quan theo quy định, bao gồm: quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ ổn định thu nhập; quỹ đầu phát triển Đây nội dung liên quan đến lợi ích phận nội bộ, đồng thời có ảnh hưởng đến phát triển nhà trường tương lại Vì vậy, trình phân phối, sử dụng kết hoạt động tài mặt phải tuân thủ quy định quản tài nhà nước, mặt khác phải bảo đảm yêu cầu dân chủ, tạo đồng thuận nội nhà trường, đảm bảo công khai, minh bạch 1.2.2.4 Thu nhập tăng thêm cán viên chức Kết hoạt động trường đại học cơng lập ngồi việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sản phẩm đầu có kết tốt việc tăng thu nhập cho cán viên chức vấn đề quan trọng quản lý, lẽ thu nhập đảm bảo tăng dần thu hút người giỏi, có chun mơn nghiệp vụ, động viên cán viên chức gắn lâu dài với nhà trường; tiền đề cho việc đảm bảo nâng cao chất lượng 1.2.3 Nguyên tắc quản tài trường đại học cơng lập Quản tài trường đại học cơng lập phải đảm bảo nguyên tắc: nguyên tắc công khai, minh bạch; nguyên tắc lấy mục tiêu nâng cao chất lượng làm tiêu chí đánh giá kết hoạt động quản tài chính; ngun tắc bảo tồn nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài nhà trường; nguyên tắc tuân thủ quy định Nhà nước 1.2.4 Các cơng cụ quản tài trường đại học công lập Để thực nội dung quản tài trường đại học công lập nêu, cần phải sử dụng đồng công cụ quản Những công cụ là: 1.2.4.1 Hệ thống sách, pháp luật Nhà nước Quản tài trường đại học công lập cần thiết phải nghiên cứu, vận dụng cách hợp lý, phù hợp đặc thù hoạt động trường phải coi quy định Nhà nước văn quy phạm luật quản tài cơng cụ quan trọng khơng thể thiếu quản tài 1.2.4.2 Cơng cụ kế hoạch hóa Kế hoạch hóa cộng cụ quan trọng quản nói chung chủ thể tiến hành hoạt động Bởi lẽ kế hoạch hóa gắn liền với việc lựa chọn tiến hành chương trình hoạt động chủ thể Kế hoạch hóa lựa chọn phương pháp tiếp cận hợp Kế hoạch hoá sở để thực chức kiểm tra, khơng có kế hoạch khơng thể kiểm tra Do kế hoạch hố hoạt động tài trường đại học công lập coi công cụ quản tài trường đại học cơng lập Quy chế chi tiêu nội Quy chế chi tiêu nội coi công cụ quản tài quan trọng trường đại học cơng lập, lẽ: (1) Tạo điều kiện chủ động việc quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp giao cách hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao (2) Thúc đẩy việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc sử dụng kinh phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí quản nghiệp, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, nhân viên thuộc trường đại học công lập (3) Đảm bảo tài sản công sử dụng mục đích, có hiệu (4) Thực quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị cán bộ, công chức, viên chức việc thực nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật 1.2.4.3 Hạch toán kế toán Hạch tốn kế tốn cơng cụ hỗ trợ để lập báo cáo tài báo cáo tốn trường đại học cơng lập Nội dung hệ thống báo cáo tài báo cáo tốn trình bày cách tổng qt, tồn diện tình hình thu chi cân đối ngân sách; tình hình huy động, sử dụng nguồn tài vận động tài sản sau kỳ kế tốn Chính với mục đích nên người ta coi hạch tốn kế tốn cơng quan trọng quản tài trường đại học công lập 1.2.4.4 Bộ máy cán quản tài Đội ngũ cán quản tài trường đại học cơng lập bao gồm từ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế tốn trưởng cán trực tiếp làm cơng tác tài kế tốn Năng lực quản trình độ chun mơn nghiệp vụ tài đội ngũ nhân tố đưa cơng tác quản tài trường đại học công lập ngày vào nề nếp, tuân thủ chế độ quy định tài kế tốn nhà nước góp phần vào hiệu hoạt động chung trường 1.2.4.5 Quy chế chi tiêu nội Việc xây dựng quy chế CTNB giúp hiệu trưởng trường ĐHCL chủ động sử dụng nguồn kinh phí mục đích, tiết kiệm có hiệu Quy chế CTNB sử dụng thống để giúp cho cơng tác QLTC, kiểm sốt chặt chẽ nguồn tài đơn vị 1.2.4.6 Hệ thống kiểm sốt tài nội kiểm tốn Cơng cụ giúp ngăn ngừa sai sót xảy cơng tác quản tài ại trường đại học cơng lập, bên cạnh giúp ngăn chặn tiêu cực, phòng chống tham nhũng tài trường đại học cơng lập 1.2.4.7 Sử dụng mơ hình thẻ bảng điểm cân (Balanced Scorecard) quản tài trường ĐHCL Các trường đại học bị tác động nhiều hình thức như: phải mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô đào tạo mối quan hệ hợp tác nâng cao chất lượng Trong đó, mơ hình quản trường đại học lạc hậu Vì vậy, để thích ứng với tình hình mới, trường đại học công lập phải điều chỉnh chiến lược hoạt động lựa chọn mơ hình quản phù hợp Mơ hình thẻ bảng điểm cân (Balanced Scorecard), mô hình quản áp dụng thành cơng lĩnh vực kinh doanh Mơ hình thẻ bảng điểm cân đề xuất phải xem xét hoạt động trường đại học công lập từ bốn khía cạnh phân tích mối quan hệ khía cạnh với nhau: khía cạnh học hỏi phát triển; khía cạnh quy trình nội bộ; khía cạnh khách hàng; khía cạnh tài Đối với vấn đề QLTC trường ĐHCL áp dụng mô hình BSC vào việc đánh giá ta phân tích hai khía cạnh: Hiệu tài q khứ: Đó kết QLTC trường thực trước - Hiệu QLTC định hướng tương lai: Đó định hướng để thu hiệu lớn mặt tài tương lai Cả hiệu tài khứ hiệu tài dự kiến tương lai xuất phát từ tầm nhìn, chiến lược phát triển trường ĐHCL Do áp dụng mơ hình BSC trường ĐHCL cần làm rõ tầm nhìn chiến lược phát triển phân tích mang lại hiệu mặt tài chính, từ có phương án điều chỉnh chiến lược phát triển cho phù hợp với yêu cầu mặt tài Với mức độ tự chủ ngày cao việc áp dụng mô hình BSC vào quản trường ĐHCL chủ trương hợp Các thước đo khía cạnh tài cho ta thấy chiến lược phát triển trường ĐHCL có đạt kết cuối hay khơng Các trường ĐHCL thu hút nhiều SV vào học; có quy trình cải tiến hiệu việc đào tạo, bồi dưỡng thực thường xuyên; không tác động hoạt động đến số tài nỗ lực trường ĐHCL giảm bớt giá trị Các số tài kể đến hoạt động trường ĐHCL là: nguồn kinh phí huy động được, giảm chi phí khơng cần thiết, hiệu việc đầu kinh phí cho hoạt động 1.3 Quản tài điều kiện tự chủ trường Đại học công lập 1.3.1 Tổng quan tự chủ trường Đại học công lập Tự chủ khả hành động chủ động mang tính pháp mặt học thuật, tài chính, tổ chức nhân viên tổ chức trường đại học, điều kiện cần để giúp trường đại học thực tốt sứ mệnh mình, có tính tương đối chịu ảnh hưởng chiến lược điều khiẻn hệ thống giáo dục đại học Nhà nước Tự chủ đại học thể khía cạnh sau: Thứ nhất: Tự chủ tổ chức quản Tự chủ tổ chức quản coi chủ động cách thức quản nguồn lực khác nhằm mục tiêu phát triển nhà trường Với tự chủ trường đại học công lập tự định chủ động việc xây dựng cấu tổ chức; tiến hành thành lập, cấu tổ chức lại hay giải thể đơn vị trực thuộc; thực công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, đãi ngộ đồng thời xây dựng chiến lược phát triền trường theo tầm nhìn định hướng riêng Thứ hai: Tự chủ tài Tự chủ tài chủ động việc đảm bảo nguồn lực tài phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trường Thực mảng tự chủ đòi hỏi trường tự định chủ động hoạt động khai thác, tìm kiếm nguồn tài chính; cách thức sử dụng nguồn tài - tài sản có; thực cân đối thu - chi nguồn tài nhằm đảm bảo tính minh bạch tồn hệ thống tài chính, bảo đảm hoạt động tài đơn vị tuân thủ quy định pháp luật Thứ ba: Tự chủ học thuật Tự chủ học thuật chủ động mảng công tác đào tạo nghiên cứu khoa học Thực tự chủ học thuật, trường đại học tự định ngành học chương trình đào tạo; tự định tiêu chuẩn học thuật đảm bảo chất lượng; tự định phương thức, số lượng tuyển sinh; tự định hình thức thực phương thức liên kết việc thực mục tiêu khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế 1.3.2 Cơ chế tự chủ tài quản tài điều kiện tự chủ trường Đại học công lập 1.3.2.1 Sự cần thiết thực chế tự chủ tài trường Đại học cơng lập Tự chủ tài trường đại học cơng lập hiểu là: Trong điều kiện ngân sách nhà nước không bù đắp chi phí chi thường xuyên, trường đại học công lập tự quyền định hoạt động tài nhằm đảm bảo đủ nguồn tài bù đắp khoản chi phí phát sinh để đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học cung cấp dịch vụ theo cam kết nhà trường với bên liên quan Tính hiệu tự chủ tài phản ánh hai khía cạnh: Thứ phản ánh nguồn huy động ngồi ngân sách/ tổng nguồn tài trường đại học cơng lập; thứ hai phản ánh việc phân phối, sử dụng nguồn tài huy động để chi cho nội dung nhằm phục vụ mục đích đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu sinh viên tốt nghiệp Cơ chế tự chủ tài tạo hội cho trường đại học cơng lập nâng cao tính chủ động, sáng tạo quản tài tài sản, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu hơn; phát triển nguồn thu nghiệp thông qua việc đa dạng hoá hoạt động nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ; huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư, tăng cường sở vật chất, đổi trang thiết bị…thông qua hoạt động hợp tác liên kết; khai thác hiệu nguồn thu…từng bước giảm dần bao cấp nhà nước, đồng thời tăng thu nhập cho cán bộ, công chức đơn vị 1.3.2.2 Quản tài điều kiện tự chủ trường Đại học công lập Từ nhận định quản tài chế tự chủ tài chính, luận án đưa sơ đồ rút gọn mô tả nội hàm nội dung quản tài điều kiện tự chủ trường đại học công lập sau: YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Nhân tố khách quan: - Đòi hỏi xã hội - Cơ chế nhà nước - Hội nhập GDĐH Nhân tố chủ quan: - Chiến lược phát triển ĐHCL - Thương hiệu nhà trường - Tính động lãnh đạo - Năng lực đội ngũ QLTC - Tính đồn kết nội Gắn với kết đầu ra: QUẢN TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐHCL - Chương trình đào tạo phù hợp - Chất lượng SV tốt nghiệp - Tỷ lệ SV có việc làm ngành nghề - Phản hồi doanh nghiệp SV làm việc - Các yếu tố phục vụ cộng + Tự chủ tài trường đại học cơng lập đòi hỏi cơng tác quản tài nhà trường phải có tầm nhìn dài hạn + Quản tài điều kiện tự chủ tạo tạo điều kiện thúc đẩy việc tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu hoạt động, tăng thu nhập cho cán - Đối với Nhà nước: Khi giao quyền tự chủ tài cho trường đại học công lập, Nhà nước điều chỉnh việc cấp phát ngân sách nhà nước để thực nhiệm khác có hiệu - Đối với xã hội: Việc thực chế tự chủ tài có tác dụng thực mục tiêu cơng việc tiếp cận dịch vụ đào tạo, đối tượng học đại học phải trả học phí đủ bù đắp chi phí đào tạo ngang  - Những tác động tiêu cực Thực TCTC trường ĐHCL chạy theo số lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo - Thực TCTC trường ĐHCL đào tạo theo xu hướng đám đám đông làm cân đối cấu nguồn nhân lực theo chu kỳ - Thực tự chủ tài trường đại học cơng lập làm ảnh hưởng tới mục tiêu công xã hội giáo dục đại học - Thực tự chủ tài có khả xảy cạnh tranh không lành mạnh trường việc cung cấp dịch vụ - Thực tự chủ tài tiềm tàng khả xảy việc chạy theo lợi nhuận mà trường đại học công lập vượt rào làm sai quy định Nhà nước 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản tài trường Đại học cơng lập điều kiện tự chủ 1.4.1 Các nhân tố khách quan - Những đòi hỏi xã hội cơng tác quản tài trường đại học cơng lập điều kiện tự chủ - Cơ chế sách Nhà nước - Hội nhập lĩnh vực giáo dục đại học 1.4.2 Các nhân tố chủ quan - Chiến lược phát triển trường đại học công lập - Thương hiệu trường đại học công lập - Tính động lãnh đạo quản - Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ làm cơng tác quản tài - Tính đồn kết nội 11 1.5 Kinh nghiệm quản tài trường Đại học cơng lập số nước học Việt Nam 1.5.1 Kinh nghiệm số nước 1.5.1.1 Kinh nghiệm Singapore Singapore, nước xếp vào hàng có thu nhập cao giáo dục đại học phát triển Đông Nam Á, cho phép trường đại học tự chủ khuyến khích trường tìm kiếm nguồn vốn khác, đặc biệt doanh nghiệp kể từ năm 2006 Tại Singapore, phủ cam kết chủ thể cấp ngân sách cho giáo dục đại học, trường tự định mức học phí trao quyền tự chủ hoàn toàn nguồn nhân lực, kể ấn định mức lương 1.5.1.2 Kinh nghiệm Trung Quốc Tại Trung Quốc quan hệ Nhà nước với trường đại học công lập chặt chẽ Nhà nước đảm trách phần lớn chi phí hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học nhà trường thực nghiêm ngặt kiểm soát hoạt động nhà trường nói chung hoạt động tài nhà trường nói riêng Trước sức ép nhu cầu mở rộng quy quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đại học công lập, buộc Chính phủ Trung Quốc phải giảm tỷ lệ đầu từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học chi tăng lượng đầu tuyệt đối Cùng với giảm tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học công lập, Nhà nước Trung Quốc nới lỏng kiểm sốt q trình ngân sách trường đại học công lập, đồng thời cho phép trường đại học cơng lập đa dạng hóa việc huy động nguồn lực có tác động tích cực đến tự chủ, tự chịu trách nhiệm phân bổ sử dụng nguồn lực tài 1.5.1.3 Kinh nghiệm Nhật Các trường đại học công lập Nhật chia làm theo cấp gồm: trường thuộc Trung ương quản trường thuộc địa phương quản Nhà nước quy định việc dạy học trường Các trường hoạt động hầu hết nguồn ngân sách nhà nước với chế cấp ngân sách chủ yếu theo tiêu chí đầu vào (số sinh viên, nhu cầu đầu tư…) Nguồn thu trường đại học Nhật Bản bao gồm: ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu học phí, nguồn thu hoạt động nghiên cứu khoa học hoạt động hợp tác liên kết Sau chuyển đổi thành pháp nhân độc lập, tỷ trọng ngân sách nhà nước cấp cho trường đại học, nhiều cơng ty lớn Nhật tìm kiếm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách kết hợp với trường đại học để đào tạo giáo dục mở rộng cho nhân viên Điều giúp cho cơng ty chủ động việc nâng cao chất lượng cán bộ, đồng thời góp phần tăng nguồn thu cho trường đại học 1.5.1.4 Kinh nghiệm Hàn Quốc Sự thành công trường đại học Hàn Quốc xuất từ việc thực hai chế quản Nhà nước: chế mở rộng quyền tự chủ cho trường đại học chế kiểm soát, giám sát Nhà nước thông qua đánh giá, kiểm định chất lượng quan kiểm định độc lập, đồng thời Nhà nước không từ bỏ hỗ trợ tài cho trường, mặt khác quy định rõ trách nhiệm hội đồng trường vấn đề kiểm sốt hoạt động tài nhà trường 12 1.5.1.5 Kinh nghiệm Thái Lan Ở Thái Lan, trường đại học tự chủ nhận ngân sách nhà nước thơng qua chế độ phân bổ kinh phí trọn gói, tự chủ xác định chế quản sử dụng nhân Các trường quyền quản lý, sử dụng tài sản công 1.5.2 Bài học kinh nghiệm trường Đại học công lập Việt Nam Một là, phía Nhà nước trao quyền tự chủ tài trường đại học cơng lập phải có điều kiện lộ trình, khơng giao quyền tự chủ cách đại trà không gắn với yêu cầu Nhà nước tình hình thực trường đại học công lập Mặt khác, trao quyền tự chủ việc huy động nguồn lực tự việc phân bổ, sử dụng nguồn lực, song Nhà nước không thối thác việc tài trợ nguồn lực tài từ ngân sách nhà nước sang trường mà thay đổi hình thức tài trợ Ngồi ra, mở rộng quyền tự chủ, mức học phí tăng tạo gánh nặng cho sinh nghèo, sinh viên thuộc diện sách, nhà nước nên có sách tài trợ theo hình thức linh hoạt hình thành quỹ cho vay thuộc Bộ tài quản Hai là, trường đại học công lập phải chủ động triệt để tận dụng hội trao quyền tự chủ việc huy động bố trí nguồn lực tài Trong việc huy động nguồn lực nên trọng phát huy tiềm lợi trường đại học công lập khối kinh tế, không quan tâm đến hoạt đơng thu học phí mà trọng đến việc huy động từ quỹ hiến tặng, từ nguồn thu kết nghiên cứu khoa học Ba là, điều quan trọng quản điều hành Nhà nước dù giao tự chủ tài hồn tồn hay phần, điều quan trọng giao quyền tự chủ phải gắn với việc tăng cường trách nhiệm giải trình trường, tăng cường giám sát nhà nước cộng đồng với trường qua tiêu chí cụ thể minh bạch 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM GIAI ĐOẠN 2011-2015 2.1 Khái quát số nét trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo địa bàn TP.HCM Hiện nay, địa bàn TP.HCM có 07 trường đại học công lập trực thuộc quản Bộ giáo dục đào tạo Luận án phân nhóm lựa chọn để phân tích thực trạng quản tài 04 số 07 trường bao gồm 01 trường Chính phủ giao quyền tự chủ tài chi thường xuyên từ năm 2015 03 trường thực quyền tự chủ phần kinh phí hoạt động thường có định hướng đào tạo khác Đó trường: 2.1.1 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2.1.2 Trường Đại học Luật TP.HCM 2.1.3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2.1.4 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2.2 Quản tài trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo TP.HCM điều kiện tự chủ 2.2.1 Thực trạng cơng tác quản tài bốn trường Đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015 2.2.1.1 Quản nguồn kinh phí Phân tích số liệu theo báo cáo tài từ năm 2011 đến năm 2015 trường, phản ánh chi tiết thực trạng nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp nguồn thu ngân sách trường 2.2.1.2 Quản khoản chi Phân tích chi tiết thực trạng phân bổ nguồn kinh phí cho khoản chi thường xuyên trường: chi tốn cá nhân, chi hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn, chi đầu tài sản, chi khác giai đoạn từ 2011 đến 2015 trường 2.2.1.3 Phân phối kết tài Hàng năm vào kết hoạt động tài chính, sau trang trải tồn chi phí, nộp thuế khoản nộp khác theo quy định hành, trường đại học công lập xác định phần chênh lệch thu chi (tổng thu - tổng chi) Phần chênh lệch thu chi sử dụng để trích lập quỹ theo quy định nhà nước 2.2.1.4 Thu nhập bình quân cán bộ, giảng viên giai đoạn 2011 - 2015 Thu nhập bình quân cán bộ, giảng viên trường đại học công lập phản ánh hiệu phần hoạt động nhà trường, phần nhằm khuyến khích đội ngũ có trình độ cao xã hội nhằm giải toán nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường 14 2.2.2 Thực trạng sử dụng công cụ quản tài 2.2.2.1 Cơng tác kế hoạch hóa trường đại học cơng lập Kế hoạch hóa cơng cụ khơng thể thiếu giúp phủ điều hành kinh tế giúp trường đại học công lập dự kiến nguồn tài để hoại động tương lai Để kế hoạch hóa kinh tế thị trường thực trở thành công cụ điều hành kinh tế hiệu quả, cần có thay đổi định quan niệm, làm kế hoạch mà trước tiên thay đổi phương pháp lập kế hoạch Phương pháp lập kế hoạch truyền thống cần dần thay phương pháp lập kế hoạch tiên tiến hơn, hiệu 2.2.2.2 Quy chế chi tiêu nội trường đại học công lập Mỗi trường vào đăc thù tổ chức nhân sự, hoạt động chuyên môn thiết lập Quy chế chi tiêu nội quy định chế độ, thu chi tài mang đặc thù riêng trường, song nhìn chung bảo đảm đầy đủ sở pháp theo quy định quyền tự chủ tài đơn vị, bảo đảm quy định hướng dẫn 2.2.2.3 Cơng tác hạch tốn kế toán trường Qua nghiên cứu thực tế bốn trường đại học công lập thuộc Bộ giáo dục đào tạo, sử dụng hệ thống kế tốn tài chính, chưa quan tâm nhiều đến hệ thống kế toán quản trị Các trường đại học công lập sử dụng hệ thống chứng từ theo quy định Chế độ kế tốn hành nghiệp Quyết định 19/2006/QĐ-BTC chủ yếu 2.2.2.4 Bộ máy quản tài trường Bộ phận trực tiếp làm cơng tác kế tốn tài đơn vị hầu hết cán giữ ngạch chuyên viên kế toán viên tốt nghiệp chun ngành kế tốn tài từ cao đẳng tới thạc sỹ, có chuyên viên kế hoạch trường đại học Sư phạm Kỹ thuật tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin Cán trực tiếp làm cơng tác tài trường có chun mơn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, dìu dắt hồn thành cơng tác quản tài trường 2.2.2.5 Hệ thống kiểm sốt tài nội cơng khai tài Hiện trường đại học cơng lập nhận thức trò hệ thống kiểm soát nội quản hành đơn vị Tuy nhiên, thời gian dài trường đại học công lập thực chế bao cấp, chưa có nhiều kinh nghiệm việc xây dựng thiết lập hệ thống kiểm soát nội Việc vận hành hệ thống kiểm sốt nội chưa hiệu gây khó khăn cho nhà quản việc lập kế hoạch, điều hành hoạt động cụ thể nhà trường 2.2.2.6 Áp dụng mơ hình thẻ bảng điểm cân (BSC) quản tài trường Đại học công lập TP.HCM Bốn trường đại học công lập TP.HCM chưa ý đến mô hình này, phần có lẽ trường chưa đánh giá liệu có hiệu hay khơng áp dụng triển khai mơ hình tất hoạt động nhà trường liên quan đến mục tiêu chiến lược trường phải đánh giá bốn khía cạnh hiệu tài mặt trực gián tiếp mang lại 15 nào? Mơ hình thẻ bảng điểm cân đánh giá công việc kết nối với thành tương lai, thành tài phi tài chính, trường đại họcthành phi tài lại tiền đề quan trọng cho thành tài cần đạt Qua phân tích hoạt động liên quan đến mục tiêu chiến lược trường đại học có bóng dáng bốn khía cạnh mơ hình trường chưa kết nối lại với để hình thành mơ hình 2.2.3 Mức độ tự chủ tài 04 trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM Trong 04 trường luận án nghiên cứu có trường Đại học Kinh tế TP.HCM trường giao thí điểm đổi chế hoạt động từ năm 2011 tự chủ tài từ 2015 theo giao tự đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên; 03 trường lại đơn vị tự đảm bảo phần kinh phí chi thường xuyên Tỷ lệ tự bảo đảm chi thường xuyên cao hai trường Đại học Luật TP.HCM đạt từ 90% đến 106% Đại học Kinh tế TP.HCM đạt từ 78% đến 107%, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đạt từ 74% đến 96% mức tự chủ thấp trường Đại học Sư phạm TP.HCM đạt từ 62% đến 79% Bên cạnh có chiến lược hoạt động khác nhằm phát huy mạnh tăng nguồn thu tối đa nên mức độ tự chủ hoạt động thường xuyên thời gian từ năm 2011 đến năm 2015 bốn trường khơng có chênh lệch lớn trường tự chủ phần với trường tự chủ toàn phần trường sư phạm với trường sư phạm 2.3 Đánh giá chế tự chủ tài quản tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP HCM Từ phân tích số liệu tài từ báo cáo tài trường, luận án đưa đánh giá thực trạng quản tài điều kiện tự chủ sau: 2.3.1 Về kết đạt Thứ nhất: Nhà nước tạo môi trường pháp minh bạch để trường đại học công lập thực cơng tác quản tài điều kiện tự chủ Thứ hai: Cơ chế tự chủ tạo động lực cho trường đại học công lập bước tự đổi hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu hoạt động Thứ ba: Cơ chế tự chủ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh động hệ thống trường đại học công lập Việt Nam Thứ tư: Cơ chế tự chủ tạo kết nối toàn thể cán viên chức nâng cao thu nhập người lao động trường đại học công lập Thứ năm: Do quyền chủ định tài tạo chủ động cho nhà lãnh đạo đội ngũ làm công tác quản tài trường đại học cơng lập 2.3.2 Những hạn chế Thứ nhất: Những bất cấp chế sách nhà nước 16 Tuy Nhà nước Bộ giáo dục đào tạo trọng vấn đề tự chủ cố gắng tạo hành lang pháp cho quyền tự chủ sở giáo dục đại học, quyền tự chủ chưa thật phát huy hết tác dụng tính chất chưa triệt để thiếu quán, đồng chủ trương sách Nhà nước Thứ hai: Thực chế tự chủ tài trường đại học cơng lập chưa thực chủ động hồn tồn quản tài Các trường đại học cơng lập chưa quyền hồn tồn sử dụng sở vật chất đặc biệt cho thuê đất, sở vật chất chưa cần dùng để tăng nguồn thu cho nhà trường Các trường đại học công lập bị kiểm soát chặt trường thục tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo ; trường đại học thục tự chủ hoàn toàn nội dung này; thời gian vừa qua tường đại học thục ạt mở ngành đào tạo theo nhu cầu thị trường tuyển sinh ạt Điều gây sức ép tuyển từ ảnh hưởng đến nguồn thu trường đại học công lập Thứ ba: Các trường đại học công lập chưa huy động tối đa nguồn tài q trình thực quản tài đơn vị Qua nghiên cứu báo cáo tài bốn trường chưa thể rõ nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động khoa học hai hoạt động trường đại học công lập Thứ tư: quản tài trường đại học cơng lập để xảy nhiều bất cập phân phối khoản chi nội dung chi Hầu hết trường thiếu sở vật chất, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện, trang thiết phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc phân bổ sử dụng mức bình quân giai đoạn chưa đến 10% nguồn tài trường coi chưa đáp ứng nhu cầu đầu sở vật chất nhà trường Ngồi trường có lợi riêng quản tài nên trường quy định mức chi riêng, trường quyền tự định mức chi, định chi thu nhập tăng thêm cho cán viên chức; nhiên có nội dung chi nên có tham khảo thống trường tránh cân đối thực nhiệm vụ có tầm quan trọng ngang mức chi khác Thứ năm: Quy chế chi tiêu nội xây dựng sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động đơn vị chưa sát, nhiều nội dung mức chi thiếu chưa đầy đủ nên quan tra kiểm toán kiểm tra tình hình tài đơn vị phải giải trình có bị xuất tốn Thứ sáu: Dù giao quyền tự chủ tài cơng tác sửa chữa đầu xây dựng Bộ chưa phân cấp phân quyền cho Hiệu trưởng định phê duyệt thực việc sửa chữa, đầu gói thầu xây dựng, sửa chữa sở vật chất Thứ bảy: Bất cập chế quản tài hành gián tiếp làm cho số trường chưa thực mặn mà với tự chủ tài Thực tiễn cho thấy chế tự chủ tài hành 17 chưa đảm bảo công cho cán viên chức để trường tham gia thực hiện; khuyến khích trường mở rộng qui mơ, tăng nguồn thu tài mà chưa thực gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo Thứ tám: Tự chủ tài tự chủ lĩnh vực khác chưa tương xứng làm giảm hiệu việc tự chủ tài Thứ chín: Trong chế tự chủ tài chưa có chế tài xử lý, gắn trách nhiệm giải trình trường quan chức nhà nước, dẫn tới việc lập giao dự toán thu nghiệp cho trường thiếu xác, khơng phù hợp với thực tế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Về khách quan - Đối với trường đại học công lập: Các trường đại học cơng lập khơng có đủ nguồn tài chính, để bù đắp chi phí đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo tái đầu phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, phần lớn khơng đáp ứng đủ tiêu chí sở vật chất đảm bảo chất lượng Bên cạnh đó, bị khống chế trần học phí, nên để có thêm nguồn thu, sở giáo dục đại học công lập buộc phải tăng số lượng quy mơ đào tạo, mở rộng loại hình đào tạo khơng quy, liên kết đào tạo Việc trì mức học phí thấp nguyên nhân dẫn đến sở giáo dục đại học cơng lập xé rào, ban hành nhiều khoản thu ngồi quy định, dẫn đến thiếu công khai, minh bạch việc sử dụng nguồn thu - Đối với Nhà nước: Thực tế nay, chế phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước mang tính chất bình qn sở giáo dục đại học công lập, chưa gắn với tiêu chí chất lượng kết đầu - Đối với đội ngũ giảng viên: Do áp lực việc tăng thu nhập, nên hầu hết giảng viên đại học giảng dạy vượt định mức giảng theo quy định, có trường hợp vượt tới 150% đến 300% định mức giảng Ngồi giảng viên tham gia gảing dạy khơng quy, dạy ngắn hạn nhằm tăng thu nhập cho cá nhân Điều dẫn đến, việc giảng viên đại học khơng có thời gian để nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi nội dung giảng, phương pháp sư phạm Đây nguyên nhân ảnh hướng đến chất lượng đào tạo Về chủ quan - Thứ nhất, thực tự chủ tài cơng tác quản tài trường lãnh đạo nhà trườngquan tâm đạo, song kiểm tra, giám sát q trình hoạt động tài lãnh đạo chưa thực sâu sát Các định tài nhà trường chưa phân tích, nghiên cứu cách kỹ lưỡng gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhà trường giai đoạn - Thứ hai, nhận thức tự chủ tài cán bộ, giảng viên nhà trường chưa đầy đủ 18 - Thứ ba, máy quản tài chậm cải tiến hoạt động kiểm tra chưa tiến hành thường xuyên, hiệu thấp; trường chưa lựa chọn mơ hình quản tài phù hợp để định hướng hoạt động tài theo tiêu hoạt động 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ 3.1 Định hướng hoàn thiện quản tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo TP Hồ chí Minh điều kiện tự chủ - Cả bốn trường cần Nhà nước giao quyền tự chủ mức độ cao - Các trường cần xác định rõ vai trò Nhà nước việc tạo nguồn tài cho trường đại học cơng lập hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo - Trên sở tự chủ tài chính, trường thực đào tạo theo nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế nhờ chế tài - Cơ chế tự chủ tài phải tạo hội cho người học theo nhiều mơ hình đào tạo khác - Trong điều kiện động TP.HCM, bốn trường nên nghiên cứu có lộ trình tiến hành cổ phần hóa số phận phục vụ nhà trường thành lập doanh nghiệp nhà trường - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tự chủ tài nhằm đổi nhận thức tạo đồng thuận xã hội, xác định đầu cho giáo dục đại học đầu cho phát triển tương lai 3.2 Các giải pháp hồn thiện quản tài bốn trường nghiên cứu điều kiện mở rộng chế tự chủ tài Ở nội dung luận án nêu quan điểm hoàn thiện nhóm giải pháp quản lý: huy động nguồn lực tài chính; sử dụng nguồn lực tài chính; phân phối sử dụng kết tài Cụ thể: 3.2.1 Nhóm giải pháp huy động nguồn tài Nguồn lực tài trường đại học cơng lập nói chung, trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM nói riêng yếu tố quan trọng, điều kiện khơng thể thiếu q trình cải cách đổi hoạt động nhà trường Mục tiêu đặt công tác quản huy động nguồn lực tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020 là: Tận dụng quy định Nghị định 16/2015/NĐ-CP để huy động tối đa nguồn lực tài cho phép Đa dạng hóa, nguồn lực, kênh cách thức huy động, đặc biệt trọng đến việc huy động nguồn lực tài từ hoạt động nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học để bù đắp giảm sút nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ cho trường điều mở rộng quyền tự chủ tài cho trường theo tinh thần Nghị định 16/2015/NĐ-CP Chính phủ Để thực mục tiêu trên, thời gian tới, trường phải triển khai thực giải pháp chủ yếu sau đây: - Định hướng tuyển sinh nhiều vào hệ sau đại học, lớp chất lượng cao, liên kết đào tạo quốc tế - Mở rộng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đào tạo nghiên cứu khoa học xã hội nói chung Nhà nước nói riêng 20 - Đa dạng hóa hoạt động dịch vụ phụ trợ nhằm tăng thêm thu nhập - Tăng cường huy động nguồn lực tài từ đầu nước ngồi - Nghiên cứu thí điểm hình thành quỹ hiến tặng - Ngồi nguồn lực tài kể trường huy động nguồn lực tài từ kênh tín dụng Tóm lại, thực tế trường huy động nguồn lực tài từ nhiều nguồn Để huy động nguồn lực tài chính, điều quan trọng trường trọng xây dựng giữ vững thương hiệu hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học Thương hiệu tiền đề định cho việc gia tăng việc huy động nguồn lực tài nhà trường 3.2.2 Nhóm giải pháp quản sử dụng tài hiệu tiết kiệm Phương hướng chung quản sử dụng nguồn lực tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020 là:tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhà trường, bước giảm dần tỷ trọng khoản chi mang tính chất hành Nhằm thực phương hướng giải pháp thực là: - Nâng cao chất lượng đào tạo Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết phụ thuộc vào đội ngũ giảng viên; nội dung chương trình đào tạo; sở vật chất phục vụ đào tạo, tổ chức quản đào tạo đánh giá kết học tập sinh viên Trong thời gian tới, tùy theo điều kiện trường, cần tập trung nguồn lực tài chính: (i) đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giảng viên; (ii) đổi nội dung chương trình; (iii) tăng cường đầu sở vật chất, trang thiết bị dạy học; (iv) đổi phương pháp quản đánh giá kết học tập sinh viên - Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trường đại học công lập cần thiết phải: tăng cường sở vật chất kinh phí cho hoạt động nghiên cứu; khống chế số giảng tối đa phép giảng viên, tránh tượng giảng viên “thợ dạy”; có chế để quy đổi nghiên cứu khoa học thành giảng với tỷ lệ định, để giảng viên yên tâm nghiên cứu mà không lo không đủ giảng; tạo điều kiện cho giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học có nhiều hội tiếp xúc, tham gia hoạt động nghiên cứu; kết hợp chặt chẽ trường với viện nghiên cứu để sử dụng, phổ biến kết nghiên cứu vào giảng dạy học hỏi thêm kinh nghiệm nghiên cứu - Giải toán hiệu tài trường đại học cơng lập Đi liền với việc đổi mới, hoàn thiện cấu phân bổ nguồn lực tài chính, vấn đề quan trọng cơng tác quản tài trường đại học công lập thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM không ngừng nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài Hiệu sử dụng nguồn lực tài trường đại học cơng lập nói chung, trường đại học công 21 lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM nói riêng so sánh chi phí bỏ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với đạt đầu - Gia tăng việc sử dụng nguồn tài trợ để tăng cường sở vật chất Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ngày hạn chế, cần phải tính đến nguồn đầu ngồi ngân sách nhà nước Trong khoản thu ngồi ngân sách thơng thường thu học phí, dịch vụ, đào tạo ngắn hạn thường dùng để sử dụng cho mục đích hoạt động tạo nguồn thu Do nguồn đầu để tăng cường sở vật chất chủ yếu dựa vào tổ chức phi phủ dự án vốn vay ODA (vốn hỗ trợ phát triển thức), song quan trọng tận dụng hội tài trợ không hồn lại tổ chức phi phủ doanh nghiệp Việc đòi hỏi tính chủ động trường mối quan hệ nước - Xây dựng hoàn thiện số sách khốn giao quyền tự chủ tài cho đơn vị có quy mơ lớn trường đại học công lập Cần phải phân cấp tài cho khoa ựa vào số lượng sinh viên khoa Theo khoa tự chủ chi tiêu tự chịu trách nhiệm với khoản chi tiêu đơn vị sở kế hoạch tài duyệt Việc phân quyền tự chủ cho khoa trước mắt tạo cho trưởng khoa có trách nhiệm cán giảng dạy khoa tiếp cận nguồn tài cách nhanh chóng tránh điều tiếng qua lại xảy tập trung việc chi tiêu, lựa chọn nhà cung cấp số đơn vị - Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp theo nguyên tắc win-win Trước hết để tiết kiệm chi phí đầu trang thiết bị thực hành, khơng cần xây dựng nhiều mơ hình dạy học, giải pháp hợp tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp, đơn vị trường nhằm gửi sinh viên đến thực tập sở họ mặt tiết kiệm chi phí, mặt khác sinh viên tiếp cận trang thiết bị đại, phương tiện dạy học tiên tiến, phần mềm Hơn hợp tác tốt với doanh nghiệp tìm kiếm nhiều hội học bổng, việc làm cho sinh viên 3.2.3 Nhóm giải pháp phân phối kết tài Yêu cầu đặt phân phối kết tài trường đại học cơng lập là: (i) bảo đảm tính cơng khai minh bạch, tính đồng nội nhà trường; (ii) gắn phân phối kết tài với cống hiến thành viên, đơn vị nhà trường; (iii) hướng vào phát triển bền vững lâu dài nhà trường;(iv) Đảm bảo quy định Nhà nước Để thực yêu cầu kể trên, công tác quản trình phân phối sử dụng kết tài hàng năm nhà trường càn thực giải pháp chủ yếu sau đây: - Xây dựng tiêu chí đánh giá lực kết hoạt động cán viên chức trường dựa tính chất loại cơng việc, từ đưa phương án phân phối điều chỉnh phương án chi thu nhập tăng thêm cho phù hợp với lực 22 - Hoàn thiện tổ chức thực quy chế chi tiêu nội với u cầu: đảm bảo tính cơng khai minh bạch, dân chủ; đảm bảo vai trò kiểm sốt Ban tra nhân dân nhà trường - Tổ chức công bình xét thi đua hàng năm dựa hệ thống tiêu chí đánh giá lực kết cống thành viên, phận để xác định mức độ phân phối Nên đưa hệ thống đánh giá KPI (Key Performance Indicator - hệ thống số đo lường thành công công việc) vào đánh giá mảng hoạt động nhà trường quản cán viên chức trường - Việc phân bổ quỹ quan từ chênh lệc thu chi nguồn tài cần trọng đến quỹ Đầu phát triển trường để đầu trọng điểm cơng trình lớn mang lại hiệu cao cho việc phục vụ công tác đào tạo nghiên cứu khoa học giảng viên sinh viên điều kiện nguồn đầu từ ngân sách nhà nước giảm sút 3.2.4 Đổi việc áp dụng cơng cụ quản tài Trên sở khảo sát thực tế việc sử dụng cơng cụ quản tài trường thời gian qua, luận án đề xuất: Đối với vấn đề lập dự toán, cần nghiên cứu áp dụng việc lập dự tốn theo kết đầu Lợi ích việc lập dự toán theo đầu phân tích rõ chương Đối với việc sử dụng cơng cụ kế tốn, luận án đề xuất cần nghiên cứu áp dụng kế toán quản trị thay cho việc sử dụng kế tốn tài nhằm giúp ích cho cơng tác quản trị tài nhà trường Đối với giám sát nội bộ, luận án đề xuất chủ yếu hồn thiện cơng tác tổ chức nhân thực cơng tác kiểm sốt nội Ngồi trường đại học cơng lập cần rà sốt đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản tài để thực tốt chế tự chủ tài thời gian tới Bên cạnh luận án gợi ý trường nên chọn mô hình quản làm kim nam cho hoạt động nhằm mang lại hiệu tốt cho nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học (mơ hình thẻ bảng điểm cân BSC mơ hình gợi ý) 3.3 Kiến nghị với nhà nước Thứ nhất, hồn thiện mơi trường pháp QLTC trường ĐHCL Thứ hai, cần đổi tiêu chí để phân loại trường ĐHCL để có chế trao quyền tự chủ cách triệt để Thứ ba, trước giao tự chủ cho trường ĐHCL TP.HCM cần có quãng thời gian ưu tiên đầu CSVC cho trường nhằm đảm bảo sau tự chủ trường có đủ điều kiện CSVC để hoạt động Thứ tư, hoàn thiện phương thức giao NSNN Thứ năm, xây dựng quỹ cho vay học tập riêng trường TCTC Thứ sáu, miễn loại thuế cho trường ĐHCL 23 KẾT LUẬN Quản tài trường đại học cơng lập nói chung, trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM phức tạp, chứa đựng nhiều nội dung Trong bối cảnh mở rộng tự chủ đại học, việc quản tài trường đại học cơng lập lại phức tạp chứa đựng nhiều nội dung Nếu chế bao cấp, việc quản tài trường đại học cơng lập vạch sẵn với quy định chi tiết, trường đại học công lập rập khuôn thực Tuy nhiên, quyền tự chủ trường đại học công lập mở rộng, Nhà nước không can thiệp sâu vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kể hoạt động tài mà thực chức tạo khuôn khổ pháp cho quản tài trường Dựa khn khổ pháp Nhà nước, trường đưa định quản hoạt động tài nhà trường chịu trách nhiệm trước xã hội nhà nước định Chính điểm khác biệt này, đặt yêu cầu cần phải nghiên cứu cách từ góc độ thuyết đến thực tiễn cơng tác quản tài trường đại học công lập bối cảnh quyền tự chủ ngày mở rộng Với cách đặt vấn đề vậy, luận án tập trung nghiên cứu, sâu phân tích sở luận thực tiễn cơng tác quản tài bốn trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM nêu chương tổng quan Mỗi trường ngành nghề đào tạo khác nên có đặc điểm khác hoạt động quản tài nhà trường Tuy vậy, quản tài trường có nét chung hoạt động quản tài diễn điều kiện tự chủ tài trường ngày mở rộng, quản tài trường hướng tới mục tiêu bảo đảm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đâò tạo nghiên cứu khoa học thỏa mản yêu cầu xã hội Nhà nước Tìm nét chung để sâu phân tích đánh giá thực trạng công tác quản đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài chung bốn trường Đó cách tiếp cận nghiên cứu luận án Luận án không sâu nghiên cứu cơng tác quản tài trường, có nêu dẫn chứng để minh họa Toàn ý tưởng triển khai nội dung nghiên cứu thể rõ nét chương luận án Trong phần kết luận này, thiết nghĩ không cần thiết phải nhắc lại nội dung nghiên cứu mà chủ yếu làm rõ cách tiếp cận nghiên cứu luận án Trong trình triển khai thực luận án, nghiên cứu sinh giành nhiều thời gian công sức thu thập tài liệu, liệu luận thực tiễn, nguồn liệu, số liệu thực trường để tổng hợp phân tích, song điều kiện cung cấp liệu trường hạn chế nên việc nhận định, đánh giá thực trạng quản tài trường thời gian qua chưa thực đầy đủ, xác đáng từ việc đề xuất giải pháp quản có phần chưa sâu sắc Tác giả luận án mong nhận ý kiến đóng góp thành viên hội đồng người có quan tâm đến đề tài luận án 24 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Định hướng sửa đổi nghị định 43/2006/NĐ-CP thơng 71/2006/TT-BTC, tạp chí Nghiên cứu tài chính- kế tốn, số 01(126)-2014 Quản tài sở giáo dục Đại học Cơng lập , tạp chí Nghiên cứu tài chínhkế tốn, số 02(151)-2016 Kinh nghiệm Quản tài theo hướng tự chủ trường Đại học số nước học rút cho Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu tài chính- kế tốn, số 03(152)-2016 25 ... TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ 3.1 Định hướng hồn thiện quản lý tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo TP Hồ chí Minh điều kiện tự. .. chế tự chủ tài quản lý tài điều kiện tự chủ trường đại học công lập - Đánh giá thực trạng quản lý tài điều kiện tăng cường tự chủ tài bốn trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa. .. quản lý tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM điều kiện tự chủ Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay