Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

24 9 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:02

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu xây dựng lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng phát triển KTXH đất nước Trong năm qua, hoạt động đầu XDCB từ nguồn vốn Nhà nước liên tục gia tăng, qua tạo nên chuyển biến quan trọng sở vật chất kỹ thuật, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cấu kinh tế, tăng lực sản xuất, cải thiện văn minh thị, đóng góp định vào phát triển kinh tế xã hội q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đầu xây dựng hiệu quả, ngồi yếu tố liên quan đến quản trị dự án, công tác quản nhà nước đầu xây dựng vai trò quan trọng nhà nước tạo lập mơi trường đầu thuận lợi, đồng thời nhà nước hướng hoạt động đầu khuôn khổ thông qua hình thức giám sát kiểm tra Vì đó, từ trước đến nay, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác quản đầu xây dựng Thạch Thất huyện ngoại thành thành phố Nội, trước thuộc tỉnh Tây (cũ) sáp nhập vào thủ đô nội năm 2008 Những năm qua, quan tâm cấp Đảng, quyền thành phố Nội với nỗ lực phấn đấu quyền huyện Thạch Thất, công tác đầu XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện làm chủ đầu bước phát triển đáng kể, với số vốn đầu lớn 1.400 tỷ đồng giai đoạn năm 20112015 Nhìn chung, cơng tác quản nhà nước đầu xây dựng địa bàn huyện thực tương đối tốt, thể mặt: dự án đầu phát huy hiệu quả, sở hạ tầng huyện ngày thay đổi, đời sống người dân nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước huyện Thạch Thất tồn số bất cập như: (1) Mặc dù vốn đầu cho XDCB địa bàn huyện lớn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa phát huy tối đa hiệu sử dụng vốn đầu (2) Việc kế hoạch hóa nguồn vốn chưa sát, thẩm định nguồn vốn cho dự án chưa cụ thể dẫn đến hiệu đầu công chưa cao; (3) Nhiều dự án đầu dở dang, nợ xây dựng kéo dài; (4) Công tác khai thác nguồn vốn cho đầu hạn chế, chưa đa dạng nguồn vốn đầu (hình thức hợp tác cơng tư); (5) Năng lực đội ngũ cán làm công tác quản đầu XDCB hạn dẫn đến chất lượng cơng tác quản chưa cao, chưa sâu sát; (6) Việc tổng kết, đánh giá đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN đầu XDCB từ vốn NSNN chậm tiến hành, chưa giải pháp đồng phù hợp với đặc thù huyện Thạch Thất Là cán công tác nhiều năm Phòng Tài – kế hoạch huyện, nhận thấy vấn đề quản đầu XDCB từ NSNN huyện cần nghiên cứu, trao đổi, chưa đề tài nghiên cứu cụ thể vấn đề huyện Thạch Thất, thành phố Nội Chính đó, tác giả chọn nội dung: “Quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội” đề tài luận văn thạc sỹ Quản cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản nhà nước đầu XDCB từ vốn NSNN đề tài mới, đến nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố hình thức như: tạp chí, sách chun khảo, luận án, luận văn, đề tài khoa học Sau thời gian nghiên cứu tài liệu, tác giả luận văn tìm hiểu tham khảo nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan tới đề tài luận văn Các cơng trình đề cập đến vấn đề luận chung quản đầu xây dựng quản vốn đầu tư, thực tiễn triển khai công tác số địa phương nước Mặc dù nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực luận văn nghiên cứu dự án đầu xây dựng lĩnh vực riêng biệt nghiên cứu công tác quản nhà nước pháp luật hay nghiên cứu đến đối tượng quản vốn chưa đề tài nghiên cứu rõ cách tổng hợp trình quản nhà nước đầu xây dựng đánh giá tác động qua lại bước quy trình lập hoạch, kế hoạch, xây dựng thực thi sách, tra, kiểm tra giám sát máy đội ngũ làm công tác quản Hơn nữa, việc nghiên cứu cách toàn diện hệ thống quản nhà nước đầu XDCB từ NSNN huyện Thạch Thất, thành phố Nội chưa cơng trình, tài liệu đề cập đến Vì vậy, luận văn coi cơng trình khoa học đầu tiên, khơng bị trùng lặp, nghiên cứu cách hệ thống quản nhà nước đầu XDCB từ NSNN địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm hồn thiện cơng tác QLNN lĩnh vực đầu XDCB địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội, khuôn khổ định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề luận QLNN đầu xây dựng từ nguồn vốn NSNN; tìm hiểu kinh nghiệm số địa phương nước QLNN đầu xây dựng nhằm rút học kinh nghiệm cho huyện Thạch Thất, thành phố Nội Chỉ đặc điểm kinh tế - xã hội huyện ảnh hưởng đến đầu xây dựng; Đánh giá thực trạng quản nhà nước đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN huyện Thạch Thất, thành phố Nội nhằm tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế QLNN đầu xây dựng địa bàn Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội thực định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản nhà nước đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: (1) Luận văn nghiên cứu QLNN theo chức hoạt động quản như: xây dựng quy hoạch, kế hoạch; ban hành tổ chức thực văn pháp luật; sách; kiểm tra giám sát; tổ chức máy quản lý…(2) Luận văn nghiên cứu dự án đầu lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện, không bao gồm dự án địa bàn huyện khơng thuộc huyện quản ngân sách Nói cách khác, đề tài tập trung nghiên cứu dự án đầu xây dựng huyện Thạch Thất giao làm chủ đầu - Về phạm vi: Trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội - Về thời gian: Luận văn thu thập số liệu giai đoạn 2011-2015, đề xuất phương hướng cho giai đoạn 2016-2020 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận: Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng; chủ nghĩa vật lịch sử; chủ nghĩa Mác Lê nin tưởng Hồ Chí Minh 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: (1) Phương pháp nghiên cứu tổng hợp thuyết (Nghiên cứu bàn): Nghiên cứu tài liệu thực tế (Cơ chế, sách; tổ chức máy) từ xây dựng khung thuyết (2) Phương pháp điều tra thống kê thu thập số liệu thứ cấp (Nghiên cứu thực tiễn chế sách, máy tổ chức phòng ban chun mơn, đơn vị quản lý, sử dụng vốn đầu tư): từ đánh giá thực trạng quản sử dụng vốn đầu huyện quản 5 (3) Phương pháp phân tích, so sánh: Phân tích so sách khung thuyết thực trạng công tác quản sử dụng vốn đầu để đưa giải pháp hồn thiện Những đóng góp luận văn - Góp phần hệ thống hố phân tích sâu số nội dung luận quản nhà nước đầu XDCB sử dụng vốn NSNN Tổng hợp số kinh nghiệm địa phương nước công tác QLNN đầu XDCB làm sở cho giải pháp kiến nghị sau - Đánh giá tổng hợp, khái qt tranh tồn cảnh cận cảnh sâu, thực trạng quản nhà nước đầu XDCB từ NSNN địa bàn huyện Thạch Thất, khẳng định thành công, rõ bất cập, tồn tại, vấn đề đặt nguyên nhân Đồng thời, đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể, tính khả thi nhằm góp phần hồn thiện hoạt động QLNN đầu xây dựng, thực định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Thất đến năm 2020 Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 03 chương: Chƣơng 1: sở khoa học quản nhà nước đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Chƣơng 2: Thực trạng quản nhà nước đầu xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội 6 CHƢƠNG 1: SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 LUẬN CHUNG VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Khái niệm đầuxây dựng 1.1.1.1 Khái niệm đầu nhiều quan niệm đầu tư, hiểu theo cách chung nhất, theo nghĩa rộng: “Đầu trình hy sinh nguồn lực thời điểm nhằm mục đích thu kết lớn tương lai” Trên giác độ kinh tế, đầu kinh tế hy sinh giá trị gắn với việc tạo tài sản cho kinh tế quốc dân nước, địa phương Theo Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 3, khái niệm đầu hiểu: “Đầu việc nhà đầu bỏ vốn loại tài sản hữu hình vơ hình để hình thành tài sản tiến hành hoạt động đầu theo quy định Luật quy định khác pháp luật liên quan” 1.1.1.2 Khái niệm đầuxây dựng Xây dựng hoạt động nhằm tạo TSCĐ lực sản xuất phục vụ định: khảo sát, thiết kế, xây lắp… Xây dựng kinh tế quốc dân thông qua nhiều hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, đại hố hay khơi phục tài sản cố định cho kinh tế Đầu XDCB trình bỏ vốn để tiến hành hoạt động xây dựng nhằm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định kinh tế 1.1.2 Đặc điểm đầuxây dựng Đặc trưng đầu XDCB ngành sản xuất vật chất đặc biệt; sản phẩm hoạt động đầu XDCB đặc điểm riêng, khác với sản phẩm hàng hóa ngành sản xuất vật chất khác: (1) Đầu XDCB đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng thời gian dài; (2) Thời kỳ đầu kéo dài; (3) Thời gian vận hành kết đầu kéo dài; (4) tính chất cố định; (5) Liên quan đến nhiều ngành 1.1.3 Vai trò đầuxây dựng Nhìn cách tổng quát, đầu Xây dựng trước hết hoạt động đầu nên vai trò chung hoạt động đầu như: tác động đến tổng cung tổng cầu, tác động đến ổn định, tăng trưởng phát triển kinh tế, tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước Ngồi với tính chất đặc thù mình, đầu Xây dựng điều kiện trước tiên cần thiết cho phát triển kinh tế, ảnh hưởng vai trò riêng kinh tế với sở sản xuất Cụ thể sau: 1.1.3.1 Đầu Xây dựng điều kiện phát triển ngành kinh tế thay đổi tỷ lệ cân đối chúng 1.1.3.2 Đầu xây dựng ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế 1.1.3.3 Đầu xây dựng tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế 1.1.3.4 Đầu xây dựng tạo sở vật chất nói chung cho địa phương nói riêng 1.1.3.5 Đầu Xây dựng tác động đến phát triển khoa học công nghệ đất nước 1.1.3.6 Đầu xây dựng tạo công ăn việc làm cho người lao động 1.1.4 Nguồn vốn cho đầuxây dựng Vốn đầu Xây dựng tồn chi phí để đạt mục đích đầu bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị chi phí khác ghi tổng dự toán Vốn đầu cho cơng trình XDCB huy động từ nguồn bản: nguồn vốn nước nguồn vốn nước Nguồn vốn nước bao gồm vốn nhà nước vốn nhân nước; nguồn vốn nước ngồi bao gồm viện trợ Chính phủ nước ngồi tổ chức phi Chính phủ nước ngồi vốn vay từ nhà đầu nhân nước 1.1.5 Đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Đầu xây dựng từ vốn nhà nước hoạt động đầu XDCB sử dụng vốn từ nguồn sau (theo quy định Luật Đầu công 2014 - Luật số 49/2014/QH13): (1) Vốn từ ngân sách nhà nước; (2) Vốn cơng trái quốc gia; (3) Vốn trái phiếu Chính phủ; (4) Vốn trái phiếu quyền địa phương; (5) Vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài; (6) Vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước; (7) Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; (8) Các khoản vốn vay khác ngân sách địa phương để đầu 1.2 QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Quản nhà nước hoạt động đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tác động máy nhà nước vào trình đầu xây dựng từ bước chuẩn bị đầu đến thực đầu nhằm đảm bảo hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực mục tiêu kinh tế - xã hội đặt 1.2.2 Sự cần thiết Quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc quan trọng quản nhà nước dự án đầu từ ngân sách nhà nước vốn đầu thuộc sở hữu nhà nước, đó, nhà nước cần phải quản để vốn sử dụng mục đích, tránh lãng phí, tham ơ, thất thốt, bảo toàn giá trị đồng vốn đầu tư, 1.2.3 Nguyên tắc quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.2.3.1 Nguyên tắc tiết kiệm hiệu 1.2.3.2.Nguyên tắc tập trung, dân chủ 1.2.3.3 Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích 1.2.3.4 Nguyên tắc kết hợp quản theo ngành với quản theo vùng lãnh thổ 1.2.4 Nội dung quản nhà nƣớc đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.2.4.1 Tổ chức máy quản nhà nƣớc đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Bộ máy QLNN dự án ĐTXD từ NSNN bao gồm chủ thể với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ chủ thể Mỗi quan máy thực chức riêng biệt, đảm nhận khâu tồn q trình thực dự án đầu XDCB từ việc lập kế hoạch, bố trí vốn, kiểm sốt chất lượng cơng trình, đấu thầu, tốn vốn, tra Trong việc xây dựng máy quản nhà nước, điều quan trọng phải thiết lập chế phối hợp quan, tổ chức, đơn vị máy 1.2.4.2 Xây dựng ban hành hệ thống văn pháp quản đầuxây dựng Trong QLNN nói chung lĩnh vực đầu XDCB nói riêng, pháp luật vai trò vơ quan trọng Bởi vì, pháp luật biện pháp, hành lang khuôn khổ để Nhà nước quản chặt chẽ, nghiêm minh hoạt đầu xây dựng Căn vào chủ đầu thực đầu theo định hướng quy định nhà nước, tránh rủi ro, lãng phí, thất vốn ngân sách, ngăn ngừa tham ơ, tham nhũng vốn nhà nước Về nguyên tắc, quy định pháp 10 luật cần rõ ràng, minh bạch, cách hiểu thống nhất, bảo đảm định hướng hoạt động dự án đầu xây dựng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 1.2.4.3 Xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch kế hoạch đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Kế hoạch hóa đầu đóng vai trò quan trọng cơng tác quản đầu xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước phân tích trên, dự án đầu XDCB thường đòi hỏi tổng mức đầu lớn việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách cần phải lập kế hoạch chặt chẽ dự tốn Thực tốt cơng tác sở quan trọng để ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh đầu định hướng, cân đối nguồn lực, tránh tượng đầu chồng chéo, thiếu đồng bộ, dàn trải, lãng phí nguồn lực NSNN 1.2.4.4 Thẩm định, định dự án đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Theo quy trình thực dự án đầu XDCB, sau lập báo cáo tiền khả thi báo cáo khả thi (tùy loại dự án phải tiến hành bước hay bước), cần phải tổ chức thẩm định dự án Trong thẩm định định đầu tư, dự án đầu phân loại vào tính chất qui mô vốn đầu tư, dự án chia thành nhóm A, B, C tùy theo tính chất dự án tổng mức đầu Tương ứng với nhóm dự án, cấp thẩm quyền thẩm định định dự án khác nhau: từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu Bộ chuyên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho huyện, xã… 1.2.4.5 Quản sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc Hoạt động quản vốn đầu XDCB từ NSNN thực sở quy định pháp luật, gồm bước: Lập, giao điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn đầu xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương; Tổ chức giải ngân, toán vốn đầu xây dựng 11 1.2.4.6 Giám sát, tra, kiểm tra việc thực đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Kiểm tra, giám sát khâu quan trọng chu trình quản vốn đầu Kiểm tra, giám sát phát điểm bất cập, bất hợp chế quản lý, chí chủ trương, định đầu để kịp thời sửa đổi cho phù hợp 1.2.5 Phân cấp quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.3 KINH NGHIỆM MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phƣơng quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản nhà nước đầu xây dựng tỉnh Quảng Ninh 3.1.1.2 Kinh nghiệm quản nhà nước đầu xây dựng Thành phố Bắc Ninh 1.3.1.3 Kinh nghiệm quản nhà nước đầu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 1.3.2 Một số học kinh nghiệm cho huyện Thạch Thất quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Thứ nhất, Chính quyền tỉnh, thành phố cần phân cấp mạnh cho quận, huyện, xã quản quy hoạch, quản nguồn thu, nhiệm vụ chi đầu tư, thẩm quyền định đầu tư, phân cấp quản đô thị… Thứ hai, Tăng cường lực cho Ban Quản dự án đầu xây dựng Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán thực công tác quản Nhà nước đầu xây dựng Thứ ba, chế ràng buộc trách nhiệm rủi ro đầu sử 12 dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu vào dự án biện pháp hành chính, hình cụ thể nghiêm khắc Thứ tƣ, Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động quản đầu XDCB thời gian thực hiện, kế hoạch đạo tra, kiểm tra kịp thời cơng trình biểu tiêu cực nhân dân (giám sát cộng đồng) công luận phản ánh Thứ năm, Để giảm bớt gánh nặng đầu cho NSNN, cần phải sách thu hút vốn đầu từ bên ngồi 13 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐẦUXÂY DỰNG CỦA HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 2.2.1 Số lượng dự án đầu XDCB sử dụng vốn ngân sách nhà nước huyện Thạch Thất 2.2.2 Quy mô nguồn vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước 2.2.3 cấu nguồn vốn đầu XDCB từ ngân sách nhà nước Qua phân tích số liệu tình hình chi đầu từ năm 2010 đến tháng 2015, vốn tích lũy để chi đầu xây dựng chiếm tỷ trọng khá, làm tăng trưởng kinh tế tăng tích lũy ngân sách Huyện ưu tiên đầu vào dự án trọng điểm ý nghĩa chiến lược với phát triển kinh tế xã hội huyện Vốn đầu XDCB tập trung phần lớn vào ngành kinh tế mũi nhọn công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế, tạo điều kiện để phát triển thành phần kinh tế thu hút vốn đầu nước Đồng thời, công tác đầu XDCB thực hướng theo Nghị Đại hội lần thứ XXII Đảng huyện đề Mặc dù, việc đầu dự án nêu làm thay đổi nhanh kết cấu hạ tầng đô thị nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút 14 đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện, song tình hình đầu XDCB từ NSNN địa bàn huyện Thạch Thất nhiều bất cập Vẫn tình trạng dàn trải đầu tư, nhiều dự án trọng điểm triển khai thực chậm, kéo dài; Việc Nhà nước đền bù giải phóng mặt chậm gây thất lãng phí; Vốn đầu từ ngân sách Thành phố chiếm tỷ trọng thấp, chưa đáp ứng nhu cầu đầu địa phương tình trạng thiếu vốn, chờ vốn làm dự án, cơng trình dở dang kéo dài Nguồn vốn trung ương bố trí chậm, thấp tổng mức đầu dự án tăng nhiều làm tăng nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương, làm khả cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án ảnh hường đến tiến độ thực dự án Các dự án lớn tạo nguồn thu từ quỹ đất thực chậm vướng mắc giải phóng mặt Năng lực số chủ đầu nhà thầu hạn chế, số Chủ đầu thiếu kiên việc xử phạt vi phạm nhà thầu, số dự án thi công thời gian quy định, nguyên nhân chủ yếu vướng đền bù, giải phóng mặt ngân sách tỉnh khó khăn, cơng tác lựa chọn Nhà thầu số gói thầu chưa chặt chẽ 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 2.3.1 Thực trạng tổ chức máy quản nhà nƣớc đầuxây dựng từ ngân sách nhà nƣớc huyện Thạch Thất, thành phố Nội Tổ chức máy quan thuộc quyền huyện Thạch Thất trực tiếp tham gia quản nhà nước đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN gồm có: HĐND UBND huyện; phòng Tài - Kế hoạch; Kho bạc nhà nước Thạch Thất; Phòng Tài ngun mơi trường; Phòng Thanh tra; Ban Bồi thường giải phóng mặt Ban quản dự án đầu huyện xã, thị trấn 15 quan đạo, giám sát việc thực quản đầu XDCB từ NSNN HĐND huyện Thạch Thất quan thực UBND huyện; phòng Tài - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện Thạch Thất Ngồi ra, đơn vị khác Phòng Tài ngun mơi trường, Phòng quản thị, Phòng Thanh tra… thực chức quản chuyên ngành dự án đầu XDCB Bên cạnh đó, huyện chịu quản trực tiếp của: HĐND, UBND thành phố Nội; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch & Đầu sở chuyên ngành Thành phố q trình quản đầu cho cơng trình XDCB từ NSNN - Bộ máy quản cồng kềnh, phân cấp, phân quyền hạn chế chưa phân rõ trách nhiệm đến cán bộ: - Chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng ban, chủ đầu tư, đơn vị để khép kín hồn thành vòng đời dự án: Cơng tác giải phóng mặt chưa tập trung vào đơn vị (Ban GPMB) BQL dự án phải tham gia thực - Chưa qui định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xẩy sai sót khâu cá nhân tập thể phụ trách 2.3.2 Thực trạng xây dựng ban hành quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn huyện Thạch Thất Trong năm qua, công tác kế hoạch đầu xây dựng UBND huyện quan tâm trọng mức vai trò quan trọng việc xác định chủ trương đầu tư, hoạch định quy hoạch đầu tư, kế hoạch đầu trung dài hạn, định trực tiếp đến phát triển kinh tế địa bàn huyện UBND huyện tập trung đạo, đôn đốc hướng dẫn xã công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch địa bàn huyện 2.3.3 Thực trạng hƣớng dẫn thực văn quy phạm pháp luật đầuxây dựng địa bàn huyện Thạch Thất Trong giai đoạn từ năm 2011 đến cuối năm 2014, UBND huyện Thạch Thất nghiêm túc thực việc hướng dẫn tập huấn văn quản đầu xây dựng địa bàn Nhằm 16 đảm bảo cho hoạt động quản nhà nước lĩnh vực đầu xây dựng địa bàn huyện đạt hiệu quả, UBND huyện quán triệt yêu cầu phòng, ban chuyên môn hoạt động công tác quản đầu xây dựng địa bàn quận phải chấp hành nghiêm túc luật xây dựng, nghị định, thông hướng dẫn Bộ ngành liên quan hoạt động đầu xây dựng 2.3.4 Thực trạng quản sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN địa bàn huyện Thạch Thất Trong năm 2011-2015 việc lập kế hoạch đầu năm qua huyện thực theo quy định Nhà nước, theo định hướng phát triển Thành Phố huyện Huyện xác định mục tiêu cần đầu để trình cấp hỗ trợ đầu nhằm chuyển đổi cấu kinh tế, giải vấn đề xã hội xúc Huyện Thạch Thất thực sâu sát việc rà soát chương trình dự án ưu tiên đầu tư, trạng cơng trình XDCB, khả cân đối để phân bố vốn đầu từ nguồn ngân sách địa phương quản Để cân đối nguồn vốn chi đầu XDCB hàng năm huyện, phòng Tài - Kế hoạch đơn vị trực tiếp tính tốn, tham mưu giúp UBND, HĐND huyện nội dung này, sở cân đối nguồn vốn sau: Nguồn thành phố hỗ trợ mục tiêu, nguồn vốn tập trung theo phân cấp, nguồn thu từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất, nguồn thành phố hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nguồn thu khác Sau chỉnh sửa kế hoạch phân bổ vốn UBND huyện trình Ban kinh tế ngân sách HĐND huyện thẩm tra Tỷ lệ giải ngân vốn đầu XDCB huyện cao: năm 2011 đạt tỷ lệ 94%, năm 2012 đạt 96%, năm 2013 đạt 94%, năm 2014 đạt 97%, năm 2015 ước đạt 100% kế hoạch vốn giao Tại huyện Thạch Thất cơng tác tốn vốn đầu đạt giai đoạn 2011-2015: năm 2011 đạt 94% kế hoạch, năm 2012 đạt 96% kế hoạch, năm 2013 đạt 94%, năm 2014 đạt 97% kế hoạch, năm 2015 ước đạt 100% kế hoạch Cơng tác tốn vốn liền với cơng tác tốn dự án đầu xây dựng hoàn thành 17 2.3.5 Thực trạng tra, kiểm tra, giám sát đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Thạch Thất HĐND huyện giám sát, đánh giá UBND huyện thực lập giao kế hoạch sử dụng vốn đầu XDCB nguồn NSNN hàng năm, đồng thời lãnh đạo UBND huyện giám sát cơng tác phòng Tài - Kế hoạch huyện Cơng tác giám sát, đánh giá đầu góp phần hồn thiện chế, sách đầu xây dựng, làm cho quy định phù hợp với yêu cầu thực tế quản huyện Thông qua giám sát, đánh giá đầu tư, huyện kịp thời phát giải tồn tại, tháo gỡ vướng mắc giúp cho chủ đầu để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 2.4.1 Những thành tựu đạt đƣợc Về cấu tổ chức máy quản đầu tƣ XDCB: Cán phòng ban chức phần lớn qua đào tạo cách hệ thống, trình độ chun mơn nghiệp vụ, số khác qua công tác quản nhiều năm Đội ngũ cán làm công tác tốn vốn sở nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chun mơn phù hợp, kỹ năm sử dụng công nghệ thông tin cao Về quản vốn đầu tƣ XDCB: Huyện Thạch Thất chủ trương quản vốn đầu XDCB, áp dụng chế, sách quản vốn đầu XDCB mới, tăng cường hiệu QLNN lĩnh vực Cơng tác giải ngân, tốn vốn đầu đáp ứng tiến độ thực dự án tốc tăng vốn đầu hàng năm Về tra, kiểm tra, giám sát đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN: HĐND huyện thực chức giám sát, thực công tác giám sát theo định kì (tại kì họp HĐND) đột 18 xuất (thành lập đoàn giám sát) Phạm vi giám sát bao gồm quan chuyên môn, đơn vị sử dụng vốn đầu địa phương hưởng lợi dự án 2.4.2 Những mặt hạn chế, yếu Về máy quản lý: Số lượng cán tham gia công tác quản vốn đầu xây dựng thiếu, dẫn đến hiệu hiệu làm việc chưa cao Cán chuyên môn làm việc không chuyên ngành đào tào chiếm 30% Kỹ làm việc nhóm cán tham gia công tác quản vốn đầu chưa tốt, hiệu làm việc nhóm thấp Về cơng tác quy hoạch, kế hoạch hóa đầuxây dựng: Công tác qui hoạch huyện chưa đồng độ: Qui hoạch kinh tế xã hội, qui hoạch xây dựng, qui hoạch ngành chưa đầy đủ, chưa ăn khớp, dẫn đến việc lập kế hoạch đầu khó khăn Về quản sử dụng vốn đầu tƣ XDCB huyện Thạch Thất chưa đảm bảo tính tối ưu, thể điểm: Việc bố trí kế hoạch vốn chưa huyện thực triệt để nguyên tắc, dự án chưa đủ thủ tục ghi vốn Xác định chưa xác nhu cầu vốn, tiến độ thực dự án, khả giải ngân dự án Công tác giám sát sử dụng vốn đầu tƣ: + Việc thực giám sát chưa thường xuyên, thụ động; nhiều dự án triển khai chậm dẫn đến tăng vốn, giảm hiệu chủ đầu không báo cáo, dự án cần phê duyệt điều chỉnh tiến hành giám sát, đánh giá đầu báo cáo + Tổ chức thực giám sát đầu cộng đồng chưa tốt, mang tính hình thức nhiều, thành viên ban giám sát cộng đồng địa phương thường khơng chun môn đầu XDCB nên không quản dự án mặt kỹ thuật, chủ yếu giám sát vật liệu đưa vào cơng trình + Cơng tác giám sát chưa triệt để nhiều sai sót, tra, kiểm tốn vào làm việc phát 19 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 3.1 CĂN CỨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế - xã hội huyên Thạch Thất giai đoạn 2016-2020 3.1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Thất giai đoạn 2016-2020 3.1.3 Dự báo nhu cầu vốn đầu xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Thạch Thất, giai đoạn 2016-2020 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 3.2.1 Hoàn thiện máy quản đầuxây dựng 3.2.1.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản - Xây dựng máy quản phải gọn nhẹ, phân cấp, phân quyền cụ thể, phân rõ trách nhiệm đến đến cán bộ, chuyên 20 viên Giảm bớt cán hợp đồng ngắn hạn tham gia vào ban quản dự án - Giao nhiệm cụ thể cho phòng ban chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị để khép kín vòng đời dự án; - Qui định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xẩy sai sót khâu mà cá nhân, tổ chức phụ trách 3.2.1.2 Nâng cao lực đội ngũ cán quản cơng trình đầuxây dựng từ NSNN - Biên chế cán phẩm chất, lực chun mơn phù hợp làm công tác quản vốn đầu xây dựng - Hàng năm tổ chức cho cán làm công tác quản lý, kiểm tra tham gia lớp tập huấn đầu xây dựng, quản vốn đầu tư, coi trọng công tác quản dự án đầu nghề; 3.2.1.3 Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ quản đầu tƣ XDCB Các quan thẩm quyền huyện tuyên truyền phổ biến Luật Xây dựng, Luật đầu tư, luật phòng chống tham nhũng, văn quy phạm pháp luật chất lượng cơng trình xây dựng đến quan, đơn vị, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan đến chất lượng cơng trình xây dựng Ngoài ra, để nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân quản đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN cần quy định xử phạt vật chất (biện pháp kinh tế) cá nhân làm sai quy định quản vốn đầu XDCB 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch xây dựng, qui hoạch phát triển ngành - Khẩn trương hoàn thành quy hoạch huyện Mỗi quy hoạch phê duyệt phải đảm bảo tính ổn định; tầm nhìn lâu dài; đầy đủ luận phù hợp với thực tế phải cơng khai hóa để nhân dân biết thực hiện, làm sở cho nhà nhà đầu tham gia 21 - Quy hoạch phải lường trước vấn đề bất khả kháng xảy ra, để từ biện pháp nhằm hạn chế khắc phục tổn thất (nếu có); từ hạn chế tối đa điều chỉnh kịp thời dự án nằm vùng quy hoạch bị treo 3.2.3 Giải pháp đổi chế, sách quản đầuxây dựng từ ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện - Phân cấp quản vốn đầu cho xã thị trấn theo hướng tạo tính chủ động cho đơn vị ngân sách cấp 4, để thực dự án tu, sửa chữa giá trị nhỏ 500 triệu đồng trở xuống - Xây dựng chế thu hút vốn đầu ngồi ngân sách nhà nước theo hình thức đối tác công (Chỉ thị 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015) vào đầu cung cấp dịch vụ công cho xã hội, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước: - Các cơng trình đầu thuộc nhóm A B thời gian thi cơng dài, vốn đầu lớn phải thành lập ban QLDA riêng, tách khỏi quan, đơn vị nghiệp sau quản sử dụng cơng trình, khơng thực kiêm nhiệm Quy định rõ chức năng, quyền hạn nhiệm vụ, bao gồm trình độ chun mơn, nghiệp vụ loại cán ban QLDA 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý, sử dụng vốn đầuxây dựng từ nguồn ngân sách nhà nƣớc huyện Thạch Thất - Tập trung xây dựng kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đảm bảo kế hoạch xây dựng chất lượng cao, tạo nên tranh sở hạ tầng lĩnh vực đến năm 2020 Từ làm sở xây dựng kế hoạch thực cho dự án hàng năm - Dự kiến, cân đối nguồn thu chi ngân sách cho đầu tư: Tránh tình trạng để nợ đọng xây dựng kéo dài - Xây dựng kế hoạch đầu hàng năm phải tuân thủ qui định, hướng dẫn Trung ương, Thành Phố Phân bổ vốn đầu 22 theo trình tự ưu tiên: Thanh tốn Nợ XDCB dự án hoàn thành; dự án chuyển tiếp khả hồn thành năm kế hoạch; dự án cân đối vốn đầu - Rà soát kiểm tra chặt chẽ dự án trước phân bổ vốn hạn chế tối đa tượng điều chỉnh, điều chuyển vốn năm kế hoạch 3.2.5 Giải pháp nâng cao nhận thức lãnh đạo, cán tham gia vào công tác quản đầu tƣ XDCB huyện Thạch Thất - Lựa chọn các đức, tài cho tham gia vào khoá học nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao lực chính, chun mơn để bố trí cơng tác vị trí then chốt q trình quản vốn đầu xây dựng - Cán tham gia quản vốn đầu XDCB phải người chun mơn quản kinh tế kỹ thuật - Thường xuyên tổ chức tập huấn, kiểm tra lực nhận thức trị, nhận thức chuyên môn cán tham gia công tác quản vốn đầu XDCB để xếp cán cho hợp 3.2.6 Giải pháp thu hút nguồn vốn vốn đầungân sách kết hợp vốn ngân sách nhà nƣớc để đầuxây dựng huyện Thạch Thất 3.2.7 Giải pháp lựa chọn nhà thầu tham gia công tác đầuxây dựng huyện Thạch Thất - Thực đầy đủ qui trình cơng tác lựa chọn nhà thầu vấn, nhà thầu xây dựng, không để tình trạng lựa chọn nhà thầu hình thức - Kiểm tra lực nhà thầu vấn xây dựng dự án cụ thể kết hợp với xem xét hồ sơ dự thầu, tránh chủ quan phiến diện - Không cho nhà thầu vấn tham gia dự án 01 cơng trình phải điều chỉnh yếu tố chủ quan Không cho nhà thầu thi công tham gia dự án 01 cơng trình thi cơng chậm tiến độ 30% thời gian dự thầu 23 3.2.8 Giải pháp tăng cƣờng công tác giám sát, kiểm tra, chống thất thốt, lãng phí đầuxây dựng từ ngân sách nhà nƣớc - Nâng cao hiệu công tác giám sát đầu nội cấp Tại phận quản vốn cần quy trình, quy chế cụ thể để giám sát công việc, sở giao quyền trách nhiệm cụ thể - Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, tra từ bên ngồi (Thanh tra tài chính, xây dựng, tra nhà nước, kiểm toán ) đưa công tác thực trở thành công cụ đắc lực huyện công tác quản vốn đầu - Tăng cường công tác giám sát đầu cộng đồng Phát hiện, kiến nghị với quan nhà nước thẩm quyền việc làm vi phạm quy định quản đầu xây dựng, để kịp thời ngăn chặn xử việc làm sai quy định 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành 3.3.2 Kiến nghị với UBND thành phố Nội 24 KẾT LUẬN Hoạt động quản nhà nước đầu xây dựng địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội hoạt động quan trọng cần thiết lĩnh vực làm sở cho việc phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo điều kiện an sinh xã hội địa bàn huyện Thời gian qua, hoạt động đầu XDCB huyện đạt kết khích lệ, tạo sở vật chất cho triển kinh tế, nhiên, tình trạng thất thốt, lãng phí, hiệu đầu XDCB từ vốn NSNN nước ta nói chung huyện Thạch Thất nói riêng diễn phổ biến Để giải toán chất lượng hoạt động quản nhà nước đầu xây dựng địa huyện, sở phân tích làm rõ thực trạng đầu xây dựng quản nhà nước đầu xây dựng từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện, tác giả đề xuất đồng giải pháp để nâng cao, hoàn thiện hoạt động quản nhà nước đầu xây dựng địa bàn huyện Thạch Thất giai đoạn năm tới nhằm nâng cao chất lượng dự án đầu xây dựng góp phần hoàn thiện sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, trị huyện, thành phố Nếu quan chức liên quan đến hoạt động quản nhà nước dự án đầu địa bàn huyện Thạch Thất thực đồng giải pháp đề cập chán chất lượng hoạt động quản nhà nước lĩnh vực cải thiện đạt kết to lớn ... gồm có: HĐND UBND huyện; phòng Tài - Kế hoạch; Kho bạc nhà nước Thạch Thất; Phòng Tài ngun mơi trường; Phòng Thanh tra; Ban Bồi thường giải phóng mặt Ban quản lý dự án đầu tư huyện xã, thị trấn... phòng Tài - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện Thạch Thất Ngoài ra, đơn vị khác Phòng Tài ngun mơi trường, Phòng quản lý thị, Phòng Thanh tra… thực chức quản lý chuyên ngành dự án đầu tư XDCB Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay