Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

24 53 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:02

... gồm có: HĐND UBND huyện; phòng Tài - Kế hoạch; Kho bạc nhà nước Thạch Thất; Phòng Tài ngun mơi trường; Phòng Thanh tra; Ban Bồi thường giải phóng mặt Ban quản lý dự án đầu tư huyện xã, thị trấn... phòng Tài - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện Thạch Thất Ngoài ra, đơn vị khác Phòng Tài ngun mơi trường, Phòng quản lý thị, Phòng Thanh tra… thực chức quản lý chuyên ngành dự án đầu tư XDCB Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay