ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ

27 34 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:02

... bố N-D theo phân bố Weibull χ2 D1.3 (cm) 7-8 8-9 9-1 0 1 0-1 1 1 1-1 2 1 2-1 3 1 3-1 4 1 4-1 5 1 5-1 6 1 6-1 7 1 7-1 8 ft X xi 0-1 0.5 40 1-2 1.5 90 2-3 2.5 120 - 3.5 100 - 4.5 80 5-6 5.5 55 6-7 6.5 36 7-8 7.5... 1 0-1 1 150 2-3 2.5 8.2274 1234.1083 0.2917 159.3 159.3 150 0.539 1 1-1 2 130 3-4 3.5 17.8384 2318.9952 0.2335 127.5 127.5 130 0.050 1 2-1 3 60 4-5 4.5 31.7972 1907.8316 0.1248 68.1 68.1 60 0.969 1 3-1 4... Weibull lệch trái, chiều cao vút đường kính ngang ngực có tương quan chặt chẽ với hệ số xác định 0.547 Kết nghiên cứu quy luật phân bố N-D, N-H tương quan H-D cho phép xác lập sở tỉa thưa, dự tính
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ, ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay