ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HÀ SỸ ĐỒNG ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƢỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Điều tra quy hoạch rừng Mã số: 62.62.02.08 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP Hà Nội, 2016 Luận án đƣợc hoàn thành tại: Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Nhâm Phản biện 1: GS.TS Võ Đại Hải Phản biện 2: PGS.TS Đặng Thái Dương Phản biện 3: PGS.TS Phùng Văn Khoa Luận án bảo vệ trước hội đồng khoa học cấp nhà nước chấm luận án tiến sĩ họp tại; Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân mai, Chương Mỹ Thành phố Hà Nội Vào hồi: giờ, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài luận án Công ty lâm nghiệp (CTLN) Bến Hải đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp có tổng diện tích rừng 8.655,7 ha, rừng trồng chiếm đa số (6.100,6 ha), nhận thức rõ cấp thiết việc quản lý rừng bền rừng chứng rừng (CCR), Công ty xây dựng kế hoạch thực quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế Hội đồng Quản trị rừng giới (FSC) để khắc phục khiếm khuyết quản lý rừng sở tiến hành đánh giá nội phát Năm 2011 Công ty tổ chức GFA đánh giá thức cấp Chứng quản lý rừng bền vững FSC FM/CoC Để trì Chứng rừng, Công ty cần tiếp tục thực giám sát, đánh giá hàng năm để tiếp tục điểm chưa phù hợp quản lý rừng lập kế hoạch khắc phục điểm chưa phù hợp Vì lý tơi tiến hành thực đề tài: “Đánh giá quản lý rừng bền vững giám sát thực sau Chứng rừng Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị” Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 2.1 Ý nghĩa khoa học - Xây dựng phương pháp điều chỉnh sản lượng rừng trồng trạng thái cân bằng, ổn định tính theo diện tích tính theo khối lượng - Xây dựng sở khoa học cho lập kế hoạch quản lý rừng (KHQLR) theo tiêu chuẩn quốc tế FSC đảm bảo quản lý rừng bền vững, hiệu kinh tế, công xã hội bảo vệ môi trường 2.2 Ý nghĩa thực tiễn - Lập KHQLR theo tiêu chuẩn FSC cho CTLN Bến Hải giai đoạn 20162020 - Xác định biện pháp khắc phục lỗi chưa tuân thủ (LCTT) QLR CTLN Bến Hải để trì CCR giai đoạn 2012-2014 giải pháp thực KHQLR giai đoạn 2016-2020 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát: Duy trì quản lý rừng chuỗi hành trình sản phẩm bền vững (FM/CoC) theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng giới (FSC) cho CTLN Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 3.2 Mục tiêu cụ thể: i) Đánh giá yếu tố phát lỗi chưa tuân thủ theo tiêu chuẩn QLRBV FSC hoạt động QLR chuỗi hành trình sản phẩm Công ty ii) Xây dựng Kế hoạch QLR khắc phục lỗi chưa tuân thủ QLR Công ty để nhận chứng rừng (CCR) FSC iii) Giám sát hàng năm để tìm lỗi chưa khắc phục phát lỗi QLR Công ty năm sau Công ty cấp CCR lập kế hoạch khắc phục Những đóng góp đề tài - luận án i) Xây dựng sở khoa học điều chỉnh sản lượng trạng thái cân để kinh doang rừng ổn định mặt sản lượng; iii) Xây dựng kế hoạch QLRBV theo tiêu chuẩn FSC cho CTLN Bến Hải giai đoạn 2016-2020 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG, ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC VÀ GIÁM SÁT HÀNG NĂM QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỨNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG THẾ GIỚI (FSC) Trên giới có số tổ chức đứng xây dựng Bộ tiêu chuẩn QLRBV ủy quyền cho tổ chức thực việc đánh giá cấp CCR quản lý rừng bền vững cho đơn vị quản lý rừng FSC tổ chức quốc tế quản trị rừng xây dựng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững ủy quyền cho tổ chức cấp loại chứng quản lý rừng: Quản lý rừng bền vững (FM); Quản lý rừng quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (FM/CoC) ; FSC ủy quyền cho 32 tổ chức thực đánh giá QLRBV cấp CCR, Rainforest Aliance, GFA, Woodmark Mặc dù tổ chức đánh giá tiến hành theo quy trình riêng, điều kiện tiên phải vào 10 tiêu chuẩn (nguyên tắcPrinciple) FSC để đánh giá Các tổ chức cấp chứng tiến hành đáng giá chứng thức để xác định chủ rừng có đáp ứng u cầu cấp chứng hay khơng, sau hành năm tiến hành đánh giá hàng năm để đảm bảo rừng việc quản lý rừng chủ rừng tuân thủ theo yêu cầu FSC Rừng cấp chứng FSC cơng nhận tồn giới sản phẩm rừng có chứng FSC dễ dàng tiếp cận thị trường gỗ giới với giá cao Do QLRBV đạt chứng rừng vừa phương thức mục tiêu quản lý rừng tiên tiến chủ rừng Việt Nam quốc gia xuất sản phẩm gỗ lớn giới với tổng giá trị xuất năm 2015 gần 7,5 tỷ Đô la Mỹ Tuy nhiên ngành chế bến gỗ Việt Nam phải nhập hầu hết gỗ có chứng để phục vụ sản xuất Do nhu cầu gỗ có chứng Việt Nam lớn, việc QLRBV cấp CCR cần thiết nước ta để chủ động ứng nguồn gỗ có chứng cho ngành chế bến đồng thời quản lý bền vững tài nguyên rừng mặt kinh tế, xã hội môi trường Tuy nhiên, Việt Nam giai đoạn đầu nhận thức hành đồng thực QLRBV Việt Nam chưa có tiêu chuẩn riêng để đánh giá QLRBV chưa có tổ chức FSC ủy quyền cấp CCR-QLRBV, mà tổ chức QLRBV dựa theo tiêu chuẩn FSC làm sở để tổ chức đánh giá nội Đánh giá nội để có đánh giá nhìn nhận tình QLR chủ rừng; đồng thời để chủ rừng có tiến hành khắc phục lỗi QLR, chuẩn bị mời tổ chức quốc tế đến đánh giá cấp CCR Chƣơng ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI Bản đồ Hiện trạng rừng công ty lâm ngiệp Bến Hải 2.1 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên Công ty 2.1.1 Những thuận lợi - Vị trí địa lý Cơng ty đóng cách thành phố Đông Hà gần 30 km nằm địa bàn thị trấn Hồ Xá tạo điều kiện để Cơng ty giao lưu trao đổi hàng hóa nắm bắt chủ trương đường lối Đảng sách Nhà nước cơng tác phát triển rừng - Nằm vùng khí hậu có mưa nhiều thuận lợi cho trồng rừng kinh tế sản xuất giống cung cấp cho nhân dân vùng - Địa hình chủ yếu núi thấp đồi bát úp có độ dốc nhỏ triển khai hoạt động trồng rừng, khai thác, bảo vệ rừng có nhiều thuận lợi 2.1.2 Những thách thức - Nằm vùng khí hậu có mưa nhiều tập trung chủ yếu vào tháng 7-10 dễ gây lụt xói đất, tạo điều kiện cho loại nấm hại phát triển ảnh hưởng đến sản xuất giống vườn ươm rừng trồng Thời gian nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, hạn hán dễ gây cháy rừng - Hàng năm thường có - bão làm đổ gẫy, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển 2.2 Đánh giá chung tình hình kinh tế-xã hội Cơng ty 2.2.1 Ảnh hƣởng tích cực - Người lao động chủ yếu lao động phổ thông, quen với hoạt động nghề rừng Đây yếu tố thuận lợi thu hút lao động hợp đồng công việc theo mùa vụ để tham gia vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty - Kết cấu hạ tầng đường, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm xá địa bàn ngày nhà nước quan tâm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty việc tổ chức SXKD, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV người dân địa bàn 2.2.2 Ảnh hƣởng tiêu cực - Cơng ty đóng địa bàn chủ yếu xã thuộc miền núi, đặc biệt đồng bào Vân Kiều tồn nhiều phong tục, tập quán lạc hậu - Trình độ nhận thức, tiếp thu chủ trương, sách Đảng Nhà nước hạn chế, phần ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng, phạm vi giới hạn nghiên cứu 1) Đối tƣợng nghiên cứu - Các hoạt động QLR Công ty - Tiêu chuẩn QLRBV FSC văn có liên quan đến QLR quốc tế Việt Nam - Tài nguyên rừng CT quản lý 2) Phạm vi nghiên cứu: thuộc địa bàn quản lý CT địa bàn quản lý địa phương có tác động đến hoạt động QLR Công ty 3) Giới hạn nghiên cứu - Khái quát kết đánh gíá thức cấp CCR Kế hoạch QLR CT giai đoạn 2016- 2020 - Đánh giá năm thực QLRBV CT sau cấp CCR (20122014) 3.2 Nội dung nghiên cứu: 1) Đánh giá QLR Công ty, phát LCTT QLR CT lập kế hoạch khắc phục, 2) Lập kế hoạch thực đánh giá hàng năm (trong năm) hoạt động QLR Công ty sau CCR, 3) Lập kế hoạch QLR giai đoạn 2016-2020 thực khắc phục LCTT 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Phƣơng pháp đánh giá QLR Công ty, phát lỗi chƣa tuân thủ QLR Công ty lập kế hoạch khắc phục 3.3.1.1 Đánh giá yếu tố QLR Công ty 1) Đánh giá cấu trúc rừng trồng suất rừng trồng a) Đánh giá cấu trúc rừng trồng Keo lai: Áp dụng phương pháp định lượng nghiên cứu sinh thái rừng: b) Năng suất rừng trồng điều chỉnh sản lƣợng Keo lai: Áp dụng phương pháp điều chỉnh lượng khai thác rừng theo tuổi rừng sở so sánh diện tích, trữ lượng rừng trồng thực tế với diện tích, trữ lượng theo mơ hình rừng trồng ổn định 2) Đánh giá tác động bất lợi môi trƣờng xã hội quản lý rừng Công ty: Dựa vào nguyên tắc quản lý rừng bền vững có liên quan FSC để đánh giá, cụ thể: 3) Đánh giá đa dạng sinh học rừng có giá trị bảo tồn cao Điều tra thực địa - Điều tra theo tuyến điển hình: Phương pháp điều tra theo tuyến điển hình áp dụng cho điều tra hệ sinh thái khu hệ động vật, khu hệ thực vật, khu hệ bướm - Bố trí tuyến điều tra: Bố trí tuyến Tuyến bố trí qua loại rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) hành lang ven suối Trên sở xác định khu vực rừng có giá trị bảo tồn cao theo hướng dẫn Rừng Bảo tồn cao WWF 3.3.1.2 Phương pháp đánh giá QLR: a) Áp dụng phương pháp: (i) đánh giá phòng kết hợp với (ii) đánh giá trường (iii) tham vấn bên liên quan d) Phát lỗi không tuân thủ khuyến nghị khắc phục Sơ đồ 3.1: Khung đánh giá giám sát quản lý rừng CTLN Bến Hải Phƣơng pháp đánh giá Lỗi không tuân thủ Đánh giá FM CoC Giải pháp khắc phục Điều kiện CT 3.3.2 Lập KHQLR: Áp dụng phương pháp có tham gia thực theo Tiêu chuẩn QLR FSC kết hợp với nội dung xây dựng KHQLR theo Thông tư 38 Việt Nam 3.3.3 Giám sát thực Kế hoạch quản lý rừng: Giám sát quan trọng để đảm bảo việc thực kế hoạch đạt mục tiêu khuôn khổ thời gian định BIỂU KẾ HOẠCH GIÁM SÁT Nội dung Địa điểm, Tần Kinh phí, Trách nhiệm Trách nhiệm giám sát tọa độ suất, thiết bị thực xử lý Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết đánh giá QLR Công ty, phát lỗi chƣa tuân thủ QLR Công ty lập kế hoạch khắc phục 4.1.1 Các yếu tố QLR Công ty 4.1.1.1 Đặc điểm cấu trúc rừng trồng, suất rừng trồng điều chỉnh sản lượng rừng trồng Theo kết điều tra năm 2015, phần lớn diện tích rừng sản xuất Công ty rừng trồng chủ yếu rừng trồng Keo lai (xấp xỉ 70%) Chu kỳ khai thác rừng Keo lai thông thường năm Vì vậy, luận án tập trung vào nghiên cứu đặc điểm cấu trúc suất rừng trồng Keo lai tuổi tuổi muộn tác động để tối ưu hóa sản phẩm khai thác 1) Cấu trúc rừng trồng Keo lai a Sinh trƣởng chiều cao vút (Hvn_m) đƣờng kính ngang ngực (D1.3_cm) Kết điều tra rừng Keo lai tuổi cho thấy, chiều cao vút (Hvn_m) đường kính ngang ngực (D1.3_cm) 91 ô tiêu chuẩn theo phương pháp điều tra rừng trồng Keo lai tổng hợp Bảng 4.1 Bảng 4.1 Thống kê mô tả Hvn D1.3 N Minimum Maximum Số trung bình Độ lệch chuẩn Hvn_m 546 8.0 15.0 10.6 1.4 D13_cm 546 7.0 17.0 10.9 1.9 Như vậy, Hvn biến động từ 8-18m, trung bình 10,6 m với độ lệch chuẩn 1,4 m Đường kính ngang ngực biến động từ 7-17cm, trung bình 10,9 cm với độ lệch chuẩn 1,9 cm b Đặc điểm phân bố N-D Kết kiểm tra luật phân bố N-D cho thấy rừng Keo lai Công ty, giả thuyết phân bố N-D có dạng phân bố Weibull (lệch trái) không bị bác bỏ với tham số tham số λ = 0.01565 α = 2.58 ( χ2 tính tốn 12.2932, nhỏ χ205 tra bảng với giá trị 12.5916) (Bảng 4.2) Bảng 4.2 Kết kiểm tra phân bố N-D theo phân bố Weibull χ2 D1.3 (cm) 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 ft X xi 0-1 0.5 40 1-2 1.5 90 2-3 2.5 120 - 3.5 100 - 4.5 80 5-6 5.5 55 6-7 6.5 36 7-8 7.5 10 8-9 8.5 - 10 9.5 10 - 11 10.5 546 xi^α fixi^α 0.1672 0.8362 2.8465 113.8611 10.6337 957.0348 25.3335 3040.0225 48.4494 4844.9387 81.3085 6504.6769 125.1170 6881.4372 180.9915 6515.6922 249.9774 2499.7745 333.0634 2664.5071 431.1897 862.3794 34885 pi 0.0155 0.0738 0.1445 0.1947 0.2018 0.1663 0.1099 0.0582 0.0245 0.0081 0.0021 1.000 {ft(gop)fl=npi fl(gop) ft(gop) fl(gop)}^2/ fl(gop) 8.5 8.5 1.4275 40.3 40.3 40 0.0022 78.9 78.9 90 1.5587 106.3 106.3 120 1.7653 110.2 110.2 100 0.9394 90.8 90.8 80 1.2874 60.0 60.0 55 0.4209 31.8 31.8 36 0.5650 13.4 13.4 10 0.8500 4.4 5.6 10 3.4768 1.2 546 12.2932 Hình 4.1 Phân bố thực nghiệm (ftt) phân bố lý thuyết N-D dạng Weibull (của rừng Keo lai tuổi 5) c Đặc điểm phân bố N-H Tương tự phân bố N-D, kết kiểm tra luật phân bố N-H cho thấy rừng Keo lai Công ty, giả thuyết phân bố N-H có dạng phân bố Weibull (lệc trái) khơng bị bác bỏ với tham số tham số λ = 0.069853698 α = 2.30 ( χ2 tính tốn 7.664, nhỏ χ205 tra bảng với giá trị 7.8147) (Bảng 4.3) Bảng 4.3 Kết kiểm tra phân bố N-H theo phân bố Weibull χ2 {ft(gop)fl(gop)}^2/ fl(gop) Hvn (m) ft X xi xi^α 8-9 49 0-1 0.5 0.2031 9.9501 0.0675 36.8 36.8 49 4.015 9-10 123 1-2 1.5 2.5410 312.5468 0.2236 122.1 122.1 123 0.007 10-11 150 2-3 2.5 8.2274 1234.1083 0.2917 159.3 159.3 150 0.539 11-12 130 3-4 3.5 17.8384 2318.9952 0.2335 127.5 127.5 130 0.050 12-13 60 4-5 4.5 31.7972 1907.8316 0.1248 68.1 68.1 60 0.969 13-14 23 5-6 5.5 50.4469 1160.2779 0.0455 24.8 24.8 23 0.136 14-15 6-7 6.5 74.0800 666.7196 0.0113 6.2 7.2 11 1.947 15-16 7-8 7.5 102.9535 205.9069 0.0019 1.1 546 fixi^α pi 7816 fl=npi fl(gop) ft(gop) 1.000 546 7.664 Hình 4.2 Phân bố thực nghiệm (ftt) phân bố lý thuyết N-H dạng Weibull (của rừng Keo lai tuổi 5) d Kết đánh giá tƣơng quan H-D Kết kiểm tra hệ số xác định, tham số tồn mô mối tương quan H-D rừng Keo lai dạng hàm tuyến tính, logarit, hàm mũ hàm lũy thừa dạng hàm thể Bảng 4.4 tuổi : 428ha; để lại : 93ha Sau trồng lại 490ha Khai thác tuổi 5: 93ha tuổi 4: 397ha; để lại : 124ha Sau trồng lại 490ha Khai thác tuổi 4:124ha tuổi 3: 366 ; để lại : 155ha Sau trồng lại 490ha Khai thác tuổi 3: 155ha tuổi 2: 335; để lại 186ha Sau trồng lại 490ha Khai thác tuổi 2: 186ha tuổi 1: 304ha; để lại 0ha Sau trồng lại 490 ba Năm thứ tư 397 Năm thứ năm 366 Năm thứ sáu Năm thứ bảy 335 304 93 124 155 186 b) Điều chỉnh sản lƣợng rừng trồng khai thác hàng năm tính theo trữ lƣợng (m3) trạng thái cân ổn định Công ty lâm nghiệp Bến Hải (i) Sản lượng rừng trồng Công ty đạt tuổi tính theo trữ lượng trước điều chỉnh - Sản lượng khai thác bình qn Cơng ty rừng trồng đạt tuổi 80 m3 /ha - Sản lượng rừng trồng Công ty rừng trồng đạt tuổi phân bố theo tuổi sau Bảng 4.8: Sản lƣợng rừng trồng phân bố theo tuổi Công ty Hạng mục Tuổi Cộng Hiện trạng rừng 304,0 521,0 521,0 521,0 521,0 521,0 521,0 trồng (ha) 3.430,0 Sản lượng bình quân/ha rừng 80 80 80 80 80 80 80 trồng đạt tuổi (m3) Sản lượng khai thác hàng năm đến 24.320 41.680 41.680 41.680 41.680 41.680 41.680 274.400 tuổi khai thác rừng trồng (m3) Sản lượng rừng trồng tính theo m3 từ tuổi đến tuổi Công ty lâm nghiệp Bến Hải cân (41.680m3) Tuy vậy, sản lượng rừng trồng tuổi đạt tuổi đạt 24.320m3 (ii) Mơ hình rừng chuẩn (cân bằng, ổn định) tính theo m3 Cơng ty phân bố theo tuổi xác định sau: 11 Bảng 4.9: Rừng chuẩn tính theo trữ lƣợng phân bố theo tuổi Cơng ty Hạng mục Tuổi Cộng Sản lượng rừng trồng chuẩn tính theo trữ lượng 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 (m3) rừng đạt tuổi 274.400 Điều chỉnh sản lượng rừng trồng tính theo m3 Cơng ty trạng thái cân bằng, ổn định phân bố theo tuổi - Căn vào bảng mục (i) (ii), tiến hành điều chỉnh sản lượng khai thác hàng năm rừng trồng phân bố theo tuổi Công ty trạng thái cân bằng, ổn định phân bố theo tuổi Phương pháp điều chỉnh là: Hàng năm tiến hành khai thác trồng lại rừng từ năm thứ đến năm thứ sản lượng rừng chuẩn diện tích trữ lượng Thuyết minh phương pháp điều chỉnh cụ thể Bảng 4.10 Bảng 4.10: Điều chỉnh sản lƣợng khai thác rừng trồng Công ty trạng thái cân bằng, ổn định Lƣợng khai thác (m3) Tuổi lâm phần Năm thứ 39 200 Năm thứ hai 36 720 Năm thứ ba 34 440 Năm thứ tư 31 960 Năm thứ năm 29 780 Năm thứ sáu Năm thứ bảy 27 300 24 320 760 240 420 11 900 14 380 12 480 Thuyết minh điều chỉnh sản lƣợng khai thác hàng năm Khai thác tuổi 7: 39.200m3, để lại 2.480m3 Sau trồng lại diện tích khai thác Khai thác tuổi 7: 2.480m3 tuổi 6: 36.720m3, để lại: 4.760m3 Sau trồng lại diện tích khai thác Khai thác tuổi 6: 4.760m3 tuổi 5: 34.440m3 để lại: 7.240m3 Sau trồng lại diện tích khai thác Khai thác tuổi 5: 7.240m3 tuổi 4: 31.960m3 để lại: 9.420m3 Sau trồng lại diện tích khai thác Khai thác tuổi 4: 9.420m3 tuổi 3: 29.780m3; để lại: 11.900m3 Sau trồng lại diện tích khai thác Khai thác tuổi 3:11.900m3 tuổi 2: 27.300m; để lại 14.380m3 Sau trồng lại diện tích khai thác Khai thác tuổi 2: 14.380m3 tuổi 1: 24.320m3; Sau trồng lại diện tích khai thác Như vậy, sau chu kỳ khai thác (7 năm), lượng khai thác hàng năm chuyển từ chưa cân bằng, ổn định trạng thái cân bằng, ổn định, 390 ha/năm (hay tương đương với 39.200 m3/năm) 4.1.1.2 Đánh giá khiếm khuyết môi trường xã hội quản lý rừng Công ty Những khiếm khuyết môi trường QLR Công ty Những khiếm khuyết môi trƣờng QLR Nguyên tắc 6: Tác động môi trƣờng Nguyên tắc 10: Rừng trồng Công ty mắc lỗi hoạt động Cơng ty mắc lỗi hoạt động QLR tác động bất lợi môi trường QLR tác động bất lợi môi trường thuộc Nguyên tắc Bộ tiêu chuẩn QLR thuộc Nguyên tắc 10 Bộ tiêu chuẩn FSC QLR FSC Những khiếm khuyết xã hội QLR Công ty Những khiếm khuyết xã hội Nguyên tắc 1: Tuân theo pháp luật Nguyên tắc 2: Quyền trách nhiệm sử nguyên tắc Họi đồng quản trị rừng dụng đất giới Công ty mắc lỗi hoạt động Cơng ty mắc lỗi hoạt động QLR tác động bất lợi xã hội thuộc QLR tác động bất lợi xã hội thuộc Nguyên tắc Bộ tiêu chuẩn QLR Nguyên tắc Bộ tiêu chuẩn QLR FSC FSC Nguyên tắc 3: Quyền ngƣời dân sở Nguyên tắc 4: Quan hệ cộng đồng quyền công nhân Cơng ty mắc lỗi hoạt động Cơng ty mắc lỗi hoạt động QLR tác động bất lợi xã hội thuộc QLR tác động bất lợi xã hội thuộc Nguyên tắc Bộ tiêu chuẩn QLR Nguyên tắc Bộ tiêu chuẩn QLR FSC FSC 4.1.1.3 Đánh giá đa dạng sinh học rừng có giá trị bảo tồn cao 1) Đánh giá đa dạng sinh học a Khu hệ thực vật Thảm thực vật rừng tự nhiên sót lại phong phú số lồi, đặc biệt có lồi đặc trưng khu vực Trung Táu mật, Gụ Lau, Sao hải nam , Dẻ trung bộ, Trường mật, Trường Sâng, Trường kẹn Mặc dầu diện tích rừng tự nhiên thuộc Công ty quản lý nhỏ, song tổ thành thực vật có mặt loài quý ghi vào sách đỏ Việt Nam giới chiếm tỷ lệ lớn Nhưng có số loài thực vật thuộc dạng quý có nguy cấp cần bảo tồn b.Khu hệ động vật Số lượng loài ĐVR CTLN Bến Hải thấp Thú đạt 0,07% , ; Chim 0,07%, Bò sát 0,06%, Lưỡng thê 0,08%, so với toàn quốc Thêm vào đó, khơng có lồi đặc hữu cho Việt Nam, ghi nhận vùng khảo sát Các mối đe dọa đến động vật rừng địa bàn thường xuyên xẩy đặt bẫy người dân để săn bắt loài thú Lợn rừng, Cầy, Cáo… 13 2) Đánh giá Rừng có giá trị bảo tồn cao HCV1: Giá trị KHÔNG HIỆN HỮU HCV2: Giá trị KHÔNG HIỆN HỮU HCV3: Giá trị KHÔNG HIỆN HỮU HCV4 : Giá trị CÓ HIỆN HỮU HCV5 : Giá trị CÓ HIỆN HỮU HCV6 : Giá trị CÓ HIỆN HỮU 4.1.2 Đánh giá, phát lỗi chƣa tuân thủ QLR Công ty lập kế hoạch khắc phục 4.1.2.1 Phát lỗi chưa tuân thủ quản lý rừng lập kế hoạch khắc phục trước Công ty cấp CCR Lỗi không tuân thủ nhỏ 2011-1 (lỗi nhỏ thuộc năm đánh giá 2011-lỗi thứ nhất) Tiêu chuẩn, Tiêu 1.5.2 (Nguyên tắc 1, Tiêu chí Chỉ số 2): Các biện pháp bảo vệ chí, Chỉ số thích hợp để tránh hoạt động trái phép đưa thực Chệnh lệch so với Trong trình đánh giá, đánh giá viên lưu ý khơng có bất Chỉ số/giải thích hành động chặt phá bất hợp pháp diễn khu vực bảo vệ chênh lệch (thậm chí thân cây) Khơng nhìn thấy ký hiệu biển báo ngăn cấm hoạt động trái phép Hoạt động khắc Trong khung thời gian quy định đây, thực biện phục pháp bảo vệ thích hợp để điều chỉnh lại sai phạm mắc phải ngăn không cho vi phạm Việc thực biện pháp báo lên GFA Khung thời gian Đánh giá vào năm 2012 khắc phục Lỗi không tuân thủ nhỏ Lỗi không tuân thủ nhỏ 2011-22 Tiêu chuẩn , Tiêu 10.5.1 Tỷ lệ tương ứng thích hợp (khoảng 5-10% ) tổng diện tích chí,Chỉ số quản lý rừng quản lý để phục hồi lớp che phủ rừng tự nhiên Chệnh lệch/giải Tỷ lệ diện tích Cơng ty ( 256 = 3%, hầu hết vùng đệm) thích quản lý để phục hồi trạng rừng tự nhiên Có 2% bị bỏ sót (u cầu tiêu chuẩn 5-10%.) Khung thời gian Đánh giá năm 2012 khắc phục 4.1.2.2 Nhận xét kết đánh giá cấp CCR cho Công ty Kết đánh giá CTLN Bến Hải nỗ lực cải tiến quy trình cơng tác BVR xây dựng lực cho nhân sự, cơng nhân tham gia Tuy nhiên có 22 LKTT xác định trình đánh giá Dựa kết đánh giá việc tuân thủ thực doanh nghiệp đánh giá tiêu chuẩn quy định FSC Nhóm đánh giá đưa Kiến nghị chứng tích cực chứng cấp cho CTLN Bến Hải năm 2011 14 4.2 Đánh giá hàng năm hoạt động QLR CT sau đƣợc CCR từ 2012-2014 4.2.1 Phát LKTT QLR lập kế hoạch khắc phục năm 2012 1) Kết khắc phục LKTT phát đánh giá thức cấp CCR (2011) Kết đánh giá: năm 2012 Công ty khắc phục 21 lỗi chưa tuân thủ phát năm 2011 Có lỗi nhỏ số 2011-11 chưa khắc phục tự động chuyển thành lỗi lớn CT phải khắc phục năm 2013 2) Kết phát LKTT QLR đánh giá hàng năm (2012) Đã phát lỗi CT mắc phải Tuy lỗi nhỏ 3) Kết luận đánh giá năm 2012: Chứng trì 4.2.2 Phát LKTT QLR lập kế hoạch khắc phục năm 2013 1) Kết khắc phục LKTT phát đánh giá hàng năm (2012) Kết đánh giá cho thấy, năm 2013 CT khắc phục 06 LKTT QLR phát năm 2012, có lỗi nặng 2012-01 2) Kết phát LKTT QLR đánh giá hàng năm (2013) Đã phát lỗi CT mắc phải Tuy lỗi nhỏ 3i) Kết luận đánh giá năm 2013: Chứng trìị 4.2.3 Phát LCTT QLR lập kế hoạch khắc phục năm 2014 1) Kết khắc phục TT phát đánh giá hàng năm Kết đánh giá cho thấy, năm 2014 CT khắc phục 03 LKTT QLR phát năm 2013 2) Kết phát LKTT QLR đánh giá hàng năm (2014) Đã phát lỗi CT mắc phải Tuy lỗi nhỏ 3) Kết luận đánh giá năm 2014: Chứng trì 4.2.4 Nhận xét kết đánh giá hàng năm hoạt động QLR CT sau đƣợc CCR từ 2012-2014 Kết đánh giá QLR CT từ năm 2012-2014 trình bày phần cho thấy: Trong hoạt động QLR CTLN Bến Hải mắc nhiều lỗi, phần lớn lỗi nhỏ CT khắc phục hầu hết lỗi 4.3 Kế hoạch QLR CTLN Bến Hải giai đoạn 2016-2020 4.3.1 Mục tiêu quản lý 1) Mục tiêu kinh tế: Sử dụng có hiệu rừng đất rừng với chi phí hợp lý lợi nhuận cao, đảm bảo tính liên tục, ổn định, lâu dài; hạn chế đến mức thấp mâu thuẫn mặt kinh tế, môi trường xã hội 2) Mục tiêu xã hội: Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương sống gần ven rừng, đồng bào dân tộc thiểu số 3) Mục tiêu môi trƣờng: Tăng độ che phủ từ 79% lên 85% vào năm 2015 Phát huy tối đa chức rừng bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen loài động, thực vật quý 15 4.3.2 Quy hoạch sử dụng đất cho Công ty Bảng 4.14 Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch theo đơn vị hành Đơn vị tính: TT I II III Hạng mục TỔNG CỘNG Đất có rừng Rừng tự nhiên Rừng trồng Đất chưa có rừng IA IB IC Đất khác Đất BV HL ven suối Đất khác Tổng 12013,7 10713,0 3560,8 7152,2 993,2 293,7 453,8 245,7 307,5 256,9 50,5 XN3 4975,1 4207,8 1936,6 2271,2 731,5 285,3 277,9 168,4 35,8 20,4 15,4 XN2 4594,4 4170,5 1614,5 2556,0 250,6 8,4 170,7 71,5 173,3 172,7 0,6 XN1 2444,1 2334,7 9,7 2325,0 11,1 5,2 5,9 98,4 63,8 34,5 Bảng 4.15 Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phân theo loại rừng Đơn vị tính: TT A B Hạng mục TỔNG CỘNG RỪNG PHÒNG HỘ RỪNG SẢN XUẤT Tổng XN3 12013,7 3937,7 8075,9 4975,1 1900,1 3075,1 XN2 XN1 4594,4 1741,8 2852,6 2444,1 295,8 2148,3 4.3.3 Quy hoạch sản xuất phân theo xí nghiệp thành viên Tổng cộng diện tích rừng đất rừng 12.013,7 ha, quy hoạch sau: Bảng 4.16 Diện tích phân theo xí nghiệp TT NỘI DUNG QUY HOẠCH TỔNG CỘNG I QH rừng PH đầu nguồn II QH phòng hộ MT CO2 III QH đất sản xuất kinh doanh IV Đất khác 4.3.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh CỘNG 12.013,7 1.299,4 7.240,6 3.423,1 50,5 XN3 4.975,1 880,2 3.035,6 1.043,9 15,4 XN2 4.594,4 345,7 2.788,4 1.459,7 0,6 Đơn vị tính : XN1 2.444,2 73,5 1.416,6 919,5 34,5 4.3.4.1 Khai thác gỗ rừng trồng Bảng 4.17 Kế hoạch sản lƣợng gỗ khai thác rừng trồng giai đoạn 2016 – 2020 Giai đoạn 2016-2020 TT Hạng mục ĐVT Cộng 2016 2017 2018 2019 2020 Diện tích KT Ha 2.277,2 301,7 493,9 493,9 493,9 493,9 Sản lượng KT m3 164.467,2 21.788 35.670 35.670 35.670 35.670 Gỗ tròn m3 6.578,7 872 1.427 1.427 1.427 1.427 Gỗ nguyên liệu m3 148.020,4 19.609 32.103 32.103 32.103 32.103 Củi m3 9.868,0 1.307 2.140 2.140 2.140 2.140 16 4.3.4.2 Khai thác nhựa Thông Bảng 4.18 Kế hoạch khai thác nhựa Thông giai đoạn 2016-2020 TT Hạng mục Tổng cộng ĐVT Tấn Diện tích KT Sản lượng Giai đoạn 2016-2020 2016 2017 2018 2019 256,5 1.349,6 1.349,6 1.349,6 154,7 887,0 887,0 887,0 Cộng 5.654,8 3.702,8 2020 1.349,6 887,0 4.3.4.3 Khai thác mủ cao su Giai đoạn 2016 – 2020: Diện tích khai mủ cao su: có 2,1 HGĐ liên doanh với Công ty trồng năm 2015 đưa vào khai thác với sản lượng mủ đạt 0,2 4.3.4.4 Khai thác cỏ Diện tích cỏ trồng từ năm 2016 đến 2020 31,8 Sau trồng tháng thu hoạch Năng suất đạt tấn/ha Sản lượng cỏ khai thác giai đoạn 2016-2020 442,8 4.3.4.5 Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên Bảng 4.19 Tiến độ khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên TT ĐVT Hạng mục Tổng cộng Khoanh nuôi tái sinh rừng SX Khoanh nuôi tái sinh rừng PH Cộng 717,8 321,5 396,4 Lượt Lượt Lượt Giai đoạn 2016-2020 2016 2017 2018 2019 51,8 97,7 143,6 189,5 21,4 42,9 64,3 85,7 30,3 54,8 79,3 103,7 2020 235,4 107,2 128,2 4.3.4.6 Trồng rừng trồng công nghiệp Bảng 4.20 Kế hoạch trồng chăm sóc rừng theo giai đoạn 2016-2020 Đơn vị tính: Đối tƣợng TR sản xuất TR phòng hộ Giai đoạn 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Diện Diện Diện Diện Diện Trồng tích Trồng tích Trồng tích Trồng tích Trồng tích sau sau sau sau sau KT KT KT KT KT 86,8 301,7 86,8 443,1 86,8 441,1 86,8 441,1 86,8 439,3 31,7 31,7 29,1 29,1 29,1 Trồng cao su cỏ Bảng 4.21 Kế hoạch trồng chăm sóc Cao su Cỏ theo giai đoạn TT Loài Tổng cộng Cao su Cỏ ĐVT Ha Ha Ha Tổng Cộng 344,8 210,5 313,4 179,1 31,4 31,4 Giai đoạn 2016-2020 2016 2017 2018 2019 8,0 52,8 52,8 52,2 44,8 44,8 44,8 8,0 8,0 8,0 7,4 17 2020 44,8 44,8 20212025 134,3 134,3 4.3.4.7 Chăm sóc rừng trồng Bảng 4.22 Kế hoạch chăm sóc rừng trồng có theo giai đoạn Giai đoạn 2016-2020 TT Hạng mục ĐVT Tổng Rừng SX Rừng PH 17.687,2 16.308,6 4.846,0 4.210,8 2.812,8 2.490,3 1.948,7 Giai đoạn 20212025 1.378,5 14.089,4 13.256,5 3.974,5 3.403,5 2.658,6 1.876,1 1.343,9 832,8 Tổng Cộng 3.597,8 3.052,1 2011 871,5 2012 2013 807,3 154,2 2014 614,3 2015 604,8 545,7 4.3.4.8 Bảo vệ rừng 1) Bảo vệ rừng tự nhiên Bảng 4.23 Kế hoạch bảo vệ rừng tự nhiên theo giai đoạn 2016-2020 Đơn vị tính: Giai đoạn 2016-2020 Hạng mục Cộng BVR SX BVR PH Tổng 17.209,0 3.435,9 13.773,2 Cộng 2016 2017 2018 2019 2020 9.411,8 1.767,7 7.644,1 627,5 117,8 509,6 1.254,9 235,7 1.019,2 1.882,4 353,5 1.528,8 2.509,8 471,4 2.038,4 3.137,3 589,2 2.548,0 Giai đoạn 20202025 7.797,2 1.668,2 6.129,0 2) Bảo vệ rừng trồng Đối với rừng trồng phòng hộ không khai thác gỗ; rừng trồng sản xuất phân bố ven hồ, sông lớn khai thác với cường độ thấp khai thác theo băng Tăng cường cơng tác phòng chống cháy rừng Hàng năm Cơng ty tổ chức xây dựng kế hoạch phòng chữa cháy rừng Tăng cường tuần tra bảo vệ, ngăn chặn xử lý kịp thời trường hợp xâm phạm trái phép đến rừng trồng 4.3.4.9 Kế hoạch chế biến lâm sản Mục tiêu XNCBLS từ năm 2016 – 2020 chế biến 5000 m3 gỗ rừng trồng, bình quân chế biến 1000m3/năm 18 4.3.4.10 Kế hoạch xây dựng sở hạ tầng lâm nghiệp Bảng 4.24 Kế hoạch xây dựng sở hạ tầng lâm nghiệp Giai đoạn 2016-2020 TT Hạng mục Đường băng cản lửa Duy tu bảo dưỡng đường vận chuyển Trạm bảo vệ rừng Nâng cấp vườn ươm ĐVT Tổng Km 200 100 20 20 20 20 20 Km Cái Cái 300 2 150 30 30 1 30 30 30 Cộng 2016 2017 2018 2019 2020 Giai đoạn 20212025 100 150 4.3.4.11 Lâm nghiệp cộng đồng: Kết đánh giá tác động xã hội phân loại chức rừng cho thấy người dân xã lâm phần Công ty quản lý có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngược lại Rừng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội lợi ích bên tham gia quản lý bảo vệ rừng, Cơng ty có hình thức quản lý lâm nghiệp cộng đồng xã 4.3.4.12 Nhu cầu lao động vốn đầu tư 1) Nhu cầu lao động: Nhu cầu lao động giai đoạn 2016 – 2020 663 người/năm, biên chế Cơng ty có 100 người Như hàng năm Công ty phải phợp đồng thuê lao động chỗ thôn theo mùa vụ 563 người/năm 2) Chi phí nhu cầu vốn đầu tƣ Tổng nhu cầu vốn từ năm 2016 đến năm 2020 224.741,4 triệu đồng Trong đó: Vốn đầu tư phát triển rừng: 151.381,0 triệu đồng Vốn trồng Cao su: 19.865,4 triệu đồng Vốn đầu tư trồng cỏ ngọt: 48.654 triệu đồng Vốn đầu tư XDCSHT: 4.650 triệu đồng 4.3.5 Giải pháp thực phƣơng án QLRBV 1) Giải pháp chế sách: Sở TN&MT hỗ trợ thúc đẩy giao đất giao rừng bổ sung thêm 2.550,5 cho Công ty quản lý theo ranh giới tự nhiên bền vững 19 2) Giải pháp tài tín dụng: Sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi, vay vốn lãi suất thấp với thời hạn đủ dài cho chu kỳ kinh doanh rừng trồng (5-7 năm) 3) Giải pháp công tác bảo vệ rừng: Giáo dục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho toàn CBCNV tầm quan trọng việc bảo vệ rừng, từ nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân việc bảo vệ rừng Ban hành quy chế quản lý bảo vệ rừng để xử lý nghiêm minh vi phạm, khen thưởng thích đáng làm tốt 4) Giải pháp khoa học công nghệ Liên kết với quan nghiên cứu lĩnh vực: Tăng trưởng rừng tự nhiên rừng trồng; Khai thác rừng tác động thấp; 5) Giải pháp nguồn nhân lực Đào tạo ngắn hạn chỗ kỹ thuật quản lý rừng cho cán Cơng ty, bình quân 30 lượt người/năm đến năm 2015 50 lượt người/năm; Tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng mơ hình trình diễn, cung cấp sách báo tài liệu hướng dẫn, tổ chức tham quan học tập cộng đồng xung quanh 6) Giải pháp giảm thiểu tác động đến mơi trƣờng Bảo vệ nghiêm ngặt tồn 3.560,8 rừng rộng thường xanh; Bảo vệ hệ sinh thái có giái trị bảo tồn cao với diện tích 234,3ha; Bảo vệ hành lang hoạt động cho lồi động vật hoang dã với diện tích 1.795,8 ha; Áp dụng biện pháp chống xói mòn đất, nuôi dưỡng nguồn nước, chống ô nhiễm môi trường 7) Giải pháp giảm thiểu tác động đến xã hội Lập văn cam kết thực lâu dài tiêu chuẩn FSC Tuyên truyền tập huấn nguyên tắc quản lý rừng bền vững chứng rừng tới cán công nhân viên, người lao động người dân địa phương để họ hiểu ý nghĩa việc thực nguyên tắc quản lý rừng bền vững; 4.3.6 Dự báo hiệu thực Phương án QLRBV 20 1) Hiệu kinh tế Dự kiến, thực thành công phương án QLRBV đạt tiêu kinh tế tài sau: Doanh thu đạt 308.584 triệu đồng; Bình quân 30.858 triệu đồng/năm Tổng vốn đầu tư 224.741 triệu đồng; bình quân 22.474 triệu đồng/năm Lợi nhuận trước thuế 83.842 triệu đồng; Bình quân 8.384 triệu đồng/năm; 2) Hiệu xã hội Tạo việc làm theo thời giúp hộ gia đình, cộng đồng dân cư có thêm thu nhập, bình quân năm tạo 600 - 700 người có việc làm thêm từ cơng ty Ước tính thu nhập tăng thêm từ -5 triệu đồng/người/năm Người dân địa phương vùng mua củi, gỗ khai thác lâm sản Công ty để sử dụng cho nhu cầu hàng ngày 3) Hiệu môi trƣờng Lâm phần CTLN Bến Hải quản lý có diện tích rừng tự nhiên tập trung lớn, nguồn sinh thủy hệ thống sông suối vùng Khi áp dụng biện pháp quản lý rừng thích hợp phương án QLRBV nêu, độ che phủ rừng tăng lên 85%, chắn thảm thực vật rừng tự nhiên làm giảm xói mon đất, hạn chế lũ lụt bảo vệ đa dạng sinh học khu vực; 4) Hiệu kinh doanh trồng 1ha Keo lai Bảng 4.27 Một số số kinh tế rừng trồng Keo lai (chu kỳ năm) Lãi vay 10% Chỉ số NPV (đồng/ha) IRR BCR 41.590.719 21,7 1,54 Bảng 4.27 cho thây rừng trồng Keo lai có lãi với sơ IRR BCR cao 4.3.7 Tổ chức thực phƣơng án 1) Thời gian thực phƣơng án QLRBV : từ năm 2016-2025 chia thành hai giai đoạn; giai đoạn từ 2016 đến 2020, giai đoạn hai từ 2021 đến 2025 2) Tổ chức thực phƣơng án QLRBV a Đối với Công ty Tổ chức thực Phương án quản lý rừng bền vững phải tuân thủ quy định hành pháp luật yêu cầu phương án 21 b Mối quan hệ Công ty với quan quản lý Nhà nƣớc Công ty hoạt động điều hành UBND tỉnh Quảng Trị, mối quan hệ Cơng ty sau: Mối quan hệ với UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Nơng nghiệp PTNT, Sở Tài chính, UBND huyện Vĩnh Linh xã địa bàn 4.3.8 Giám sát đánh giá thực phƣơng án Giám sát đánh giá (GS&ĐG) tiến độ thực hoạt động phương án quản lý rừng bền vững điều kiện kiên bảo đảm hiệu quản lý rừng bền vững Công ty Kết theo dõi đánh giá báo cáo phân tích (1) kết làm tồn so với kế hoạch lập; (2) đề xuất giải pháp hoàn thiện việc chưa làm được; (3) đề xuất điều kế hoạch cho chu kỳ kế hoạch KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 1) Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau đây: - Cơng ty có tổng số 3430 rừng Keo lai quy hoạch rừng sản xuất Các diện tích rừng trồng theo phương thức lồi, đồng tuổi, có phân bố N-D N-H tuân theo phân bố Weibull lệch trái, chiều cao vút đường kính ngang ngực có tương quan chặt chẽ với hệ số xác định 0.547 Kết nghiên cứu quy luật phân bố N-D, N-H tương quan H-D cho phép xác lập sở tỉa thưa, dự tính dự báo trữ lượng, thiết kế biện pháp kỹ thuật điều chế rừng, khai thác phân cấp gỗ thương phẩm loại - Đề tài tiến hành điều sản lượng khai thác hàng năm Công ty trạng thái cân ổn định, cụ thể: diện tích khai thác hàng năm là: 490,0ha/năm, hay trữ lượng khai thác hàng năm là: 39.200m3/năm - Thực vật rừng tự nhiên Cơng ty phong phú số lồi, đặc biệt có lồi đặc trưng khu vực Trung Bộ Táu mật, Gụ Lau, Sao hải nam , Dẻ trung bộ, Trường mật, Trường Sâng, Trường kẹn Luận án tổng hợp 787 loài TV thân gỗ 159 họ với 490 chi thực vật (trong có 10 họ thực vật có số lồi lớn đặc biệt là: họ Ba mảnh, họ Cỏ, họ Dâu tằm, họ Cà phê có từ 33 – 47 lồi) - Số lượng lồi ĐVR Cơng ty thấp Các lồi thú đạt 0,07% so với tồn quốc; Chim 0,07%, Bò sát 0,06%, Lưỡng thê 0,08% Thêm vào đó, khơng có lồi đặc hữu cho Việt Nam, ghi nhận vùng khảo sát Công ty 22 - Các khu rừng có giá trị bảo tồn cao địa quản lý Công ty bao gồm HCVF4, HCVF5 HCVF6 Đề tài đề xuất giải pháp cụ thể để bảo vệ bảo tồn khu - Kết đánh giá cho thấy Công ty mắc 14 khiếm khuyết nhỏ môi trường QLR, 27 khiếm khuyết mặt xã hội QLR, 27 lỗi quan sát QLR - Kết đánh giá hàng năm hoạt động QLR Công ty sau cấp CCR từ 2012-2014 cho thấy: Trong năm 2012, Công ty khắc phục 22 lỗi nhỏ mắc phải năm 2011, lại mắc lỗi nhỏ; Trong năm 2013, Công ty khắc phục lỗi nhỏ mắc phải năm 2012, lại mắc lỗi nhỏ; Trong năm 2014, Công ty khắc phục lỗi nhỏ mắc phải năm 2013, lại mắc lỗi nhỏ Như vậy, hoạt động QLR Công ty lâm nghiệp Bến Hải sau CCR, từ năm 20122014 Cơng ty mắc nhiều lỗi, phần lớn lỗi nhỏ Công ty khắc phục hầu hết lỗi Chính mắc lỗi nhỏ khắc phục nên Công ty Tổ chức GFA trì Chứng rừng - Luận án đề xuất giải pháp để khắc phục khiếm khuyết môi trường QLR Công ty 15 giải pháp để khắc phục khiếm khuyết xã hội QLR Công ty - Luận án xây dựng Kế hoạch QLR cho Công ty giai đoạn 2016-2020 mở rộng đến 2025, đồng thời đề xuất giải pháp khả thi về: Cơ chế sách, tài tín dụng, cơng tác bảo vệ rừng, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội 2) Tồn Mặc dù đề tài luận án đạt mục tiêu đặt ra, có nội dung phương pháp nghiên cứu phù hợp đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn Tuy nhiên, đề tài luận án số điểm tồn sau: - Dung lượng mẫu điều tra, khảo sát rừng, vấn, đánh giá có tham gia hoạt động quản lý rừng hạn chế, việc nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trữ lượng rừng, kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng, phân tích hiệu kinh doanh rừng trồng tập trung chủ yếu vào rừng Keo lai - Việc xây dựng kế hoạch phương án quản lý rừng Cơng ty chưa phân tích nhiều kịch bản, nhiều phương án quản lý rừng, kịch tác động biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh hại rừng … 23 - Đề tài luận án tập trung chủ yếu vào chứng quản lý rừng bền vững chuối sản phẩm mà chưa đề cập nghiên cứu chứng kiểm soát gỗ (CW) 3) Khuyến nghị - Cần thực nghiên cứu tập trung chủ yếu vào đối tượng rừng tự nhiên rừng thông Công ty, nghiên cứu giải pháp chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn, đặc biệt cần tiến hành nghiên cứu phân chia điều kiện lập địa làm sở quản lý rừng bền vững Công ty giai đoạn - Để chủ động thị trường tiêu thụ gỗ, Công ty cần mở rộng thị trường tiêu thụ gỗ FSC phia Nam Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị có số đơn vị QLR cấp CCR FSC, như: CTLN Đường 9, nhóm hộ gia đình trồng rừng tỉnh Quảng trị Cơng ty có thẻ liên kết với Đơn vị QLR này, tạo trường gỗ đủ lớn để liên hệ thẳng với Doanh nghiệp tiêu thụ gỗ quốc tế để tự xuất gỗ - Cơng ty lập số lơ rừng trồng có điều kiện lập địa tốt thực phương thức chuyển hóa thành rừng cung cấp gỗ lớn kéo dài chu kỳ kinh doanh, khơng phải 6,7 năm mà 10,12 năm để đa số rừng đạt đường kính 1,3 >= 20 cm Sau mở rộng lơ rừng trồng khác có điều kiện tương tự Để mở rộng chuyển hóa lô rừng trồng thành rừng gỗ lớn trồng rừng gỗ lớn Công ty cần tiến hành phân chia lập địa cho lơ rừng trồng Từ xác định lô nên trồng rừng gỗ lớn, lơ rừng thực chuyển hóa thành rừng gỗ lớn lô rừng để kinh doanh gỗ nhỏ 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Hà Sỹ Đồng, Đỗ Anh Tuân, Lê Xuân Trường (2016) Tác động môi trường tác động xã hội quản lý rừng Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số - 2016 Lê Xuân Trường, Hà Sỹ Đồng (2016) Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng khai thác rừng trồng trạng thái cân bằng, ổn định Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số - 2016 25 ... bố N-D theo phân bố Weibull χ2 D1.3 (cm) 7-8 8-9 9-1 0 1 0-1 1 1 1-1 2 1 2-1 3 1 3-1 4 1 4-1 5 1 5-1 6 1 6-1 7 1 7-1 8 ft X xi 0-1 0.5 40 1-2 1.5 90 2-3 2.5 120 - 3.5 100 - 4.5 80 5-6 5.5 55 6-7 6.5 36 7-8 7.5... 1 0-1 1 150 2-3 2.5 8.2274 1234.1083 0.2917 159.3 159.3 150 0.539 1 1-1 2 130 3-4 3.5 17.8384 2318.9952 0.2335 127.5 127.5 130 0.050 1 2-1 3 60 4-5 4.5 31.7972 1907.8316 0.1248 68.1 68.1 60 0.969 1 3-1 4... Weibull lệch trái, chiều cao vút đường kính ngang ngực có tương quan chặt chẽ với hệ số xác định 0.547 Kết nghiên cứu quy luật phân bố N-D, N-H tương quan H-D cho phép xác lập sở tỉa thưa, dự tính
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ, ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay