HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KINH ĐÔ MIỀN BẮC

98 11 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI o0o - VŨ THỊ DUNG HỒN THIỆN Q TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KINH ĐÔ MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI o0o - VŨ THỊ DUNG HỒN THIỆN Q TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KINH ĐÔ MIỀN BẮC Chuyên ngành : Kinh doanh thương mại Mã số : 60340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS AN THỊ THANH NHÀN Hà Nội - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn tác giả thực khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc có trích dẫn rõ ràng Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Tác giả Vũ Thị Dung ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian theo học hai năm Trường Đại học Thương Mại nhận nhiều hướng dẫn, giúp đỡ nhận xét từ thầy cô, anh chị lớp Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo giảng dạy chương trình cao học Kinh doanh thương mại 20B – trường Đại học Thương Mại kiến thức q báu tơi có suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới PGS,TS.An Thị Thanh Nhàn bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, thầy cô Trường Đại học Thương mại lãnh đạo, cán nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc bạn bè tạo điều kiện, giúp đỡ, cung cấp thơng tin góp ý để tơi thực luận văn cách tốt Cuối xin cảm ơn thành viên đại gia đình động viên, ủng hộ, chia sẻ chỗ dựa tinh thần vững giúp tơi tập trung nghiên cứu hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả Vũ Thị Dung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu hương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát sản phẩm tầm quan trọng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Sản phẩm 1.1.2 Sản phẩm 10 1.1.3 Tầm quan trọng phát triển sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 13 1.2 Phát triển sản phẩm doanh nghiệp sản xuất .15 1.2.1 Khái niệm định hướng phát triển sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 15 1.2.2 Q trình phát triển sản phẩm hồn tồn .17 1.2.3 Q trình phát triển sản phẩm kiểu cải tiến 23 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình phát triển sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 25 1.3.1 Các yếu tố chủ quan .25 1.3.2 Các yếu tố khách quan 27 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KINH ĐÔ MIỀN BẮC 30 2.1 Khái quát kết kinh doanh đặc điểm cặp sản phẩm thị trường Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .30 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 30 2.1.2 Các nguồn lực kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .31 2.1.3 Thị trường mục tiêu dòng sản phẩm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 38 2.2 Thực trạng tình hình phát triển sản phẩm q trình phát triển sản phẩm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .44 2.2.1 Tình hình phát triển sản phẩm cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .44 2.2.2 Quá trình phát triển sản phẩm hồn tồn cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .50 2.2.3 Quá trình phát triển sản phẩm kiểu cải tiến công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .57 2.3 Kết luận phân tích số yếu tố ảnh hưởng tới trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 59 2.3.1 Kết luận trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .59 2.3.2 Phân tích số yếu tố ảnh hưởng tới q trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV 68 KINH ĐÔ MIỀN BẮC 68 3.1 Dự báo thị trường bánh kẹo Việt Nam định hướng chiến lược phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .68 v 3.1.1 Dự báo thị trường bánh kẹo Việt Nam .68 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .70 3.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện q trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .74 3.2.1 Hoàn thiện định hướng trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 74 3.2.2 Cải tiến nội dung trình phát triển sản phẩm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 75 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 80 3.3 Một số kiến nghị 85 3.3.1 Đối với Bộ Công Thương 85 3.3.2 Đối với Hiệp hội chế biến lương thực thực phẩm Việt Nam 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số liệu cán công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc qua năm .34 Bảng : Nguồn vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc năm 01 -2015 35 Bảng : Một số máy móc dây chuyền Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 37 Bảng : Kết sản xuất kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc từ năm 01 - 2015 .37 Bảng : Đặc điểm khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 39 Bảng 6: Cấu trúc sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc theo nhóm hàng nhãn hàng .40 Bảng 7: Sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc từ năm 01 - 2105 .45 Bảng 8: Bảng đánh giá ý tưởng sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 52 Bảng 2.9: Một số nhà cung cấp Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 64 Bảng 1: Bảng đánh giá hấp dẫn mức độ sản phẩm .77 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Ba cấp độ cấu thành sản phẩm Hình : Chu kỳ sống sản phẩm theo mức tiêu thụ lợi nhuận Hình : Sơ đồ giai đoạn trình phát triển sản phẩm hoàn toàn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh .17 Hình : Sơ đồ giai đoạn trình phát triển sản phẩm kiểu cải tiến 23 Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 32 Hình : Cơ cấu tổ chức kinh doanh theo ma trận Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 33 Hình : Cơ cấu nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc Kinh Đơ Miền Bắc năm 01 …………………………………………………35 Hình : Chiến lược giá/chất lượng Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc .42 Hình : Mơ hình kênh phân phối Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 43 Hình 6: Mức tiêu thụ chu kỳ sống sản phẩm mua thường xuyên 54 Hình 7: Biểu đồ biểu diễn giá đường giới từ năm 2012- 2015 63 Hình 8: Biểu đồ thị phần bánh kẹo Việt Nam theo doanh thu năm 01 65 Hình 1: Biểu đồ dự báo phát triển ngành bánh kẹo Việt Nam 69 Hình : Cơ cấu ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam ước tính đến năm 0 70 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CCDV Cung cấp dịch vụ MTV Một thành viên R&D Research & Development: Nghiên cứu phát triển TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TM TNHH TVC Thương Mại Trách nhiệm hữu hạn Television Commercial: Phim quảng cáo 74 tết, nghiên cứu phát triển dòng Chocolate phục vụ Noel, Valentine phân khúc cao cấp xuất 3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện q trình phát triển sản phẩm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 3.2.1 Hồn thiện định h ớng q trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 3.2.1.1 Về định hướng phát triển sản phẩm Với phát triển sản phẩm mới: Có thể phát triển sản phẩm theo định hướng nhắm vào phân khúc cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng Hoặc phát triển sản phẩm dựa yếu tố đặc trưng vùng miền Cũng theo hướng phát triển sản phẩm mùa vụ sang sản phẩm phổ thơng, tiêu dùng hàng ngày Với nhóm sản phẩm suy thối (như sản phẩm bơ cân, sản phẩm bơ thiếc…) cần thay sản phẩm tiến sản phẩm cách thay mẫu mã, tăng chất lượng sản phẩm Đồng thời chấp nhận thiệt hại với sản phẩm cận date, tăng cường khuyến mại giảm giá thu hồi sản xuất hàng kịp thời Với nhóm sản phẩm khơng đa dạng (như nhóm Cakes): cần phân khúc lại sản phẩm từ thấp đến cao cách sử dụng thiết bị phụ trợ định hình, đóng gói…và có định hướng dài hạn sản phẩm Với việc thiết kế bao bì, nhãn hiệu: Cơng ty nên chọn cho nhãn hiệu (nhiều hai) màu sắc chủ đạo, thể xuyên suốt quán phương tiện trưng bày, quảng bá Những sản phẩm cao cấp dùng với mục đích biếu tặng nên chọn màu thể sang trọng với hoạt tiết D độc đáo, với sản phẩm tiêu dùng hàng ngày nên có cách thể sinh động bắt mắt bao bì Ngồi ra, ý đến yếu tố bảo vệ mơi trường, thay trước bao bì chủ yếu nilong công ty nên sử dụng giấy nhiều 3.2.1.2 Giải pháp hồn thiện q trình phát triển sản phẩm hồn tồn Q trình phát triển sản phẩm có ràng buộc tiến khoa học kỹ thuật tiến mặt kinh tế; rủi ro tính mạo hiểm việc phát triển mới; ràng buộc tài Một sản phẩm có cơng dụng, tính hồn 75 thiện hẳn sản phẩm có, thời hạn nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm kéo dài, chi phí sản xuất lớn làm giá bán cao, nảy sinh phức tạp xử dụng việc đưa sản phẩm loại thị trường có thành cơng hay khơng khó mà đốn trước Vì vậy, cơng ty cần: - Huy động ngân sách để có nguồn ngân sách dồi dào, tạo thuận lợi cho trình phát triển sản phẩm, q trình dự tính ngân sách marketing, cho thử nghiệm sản phẩm cho trình thương mại hóa Ngân sách phải đủ lớn để thực cơng việc khác q trình phát triển sản phẩm nắm bắt thành tựu khoa học công nghệ liên quan đến sản xuất bánh kẹo - Bổ sung bước “Đánh giá chấp nhận sản phẩm thông tin ngược người tiêu dùng” nhằm quan sát đánh giá thái độ khách hàng tiêu dùng sản phẩm mới, họ hài lòng hay chưa hài lòng họ hài lòng mức độ nào… Sau đó, phận marketing tập hợp thông tin, xử lý qua phần mềm SPSS gửi cho phận R&D để có chỉnh sửa sản phẩm hoàn thiện 3.2.1.3 Giải pháp hồn thiện q trình phát triển sản phẩm kiểu cải tiến Quá trình phát triển sản phẩm kiểu cải tiến công ty rút ngắn so với trình phát triển sản phẩm hồn tồn Tuy nhiên cơng ty cần bổ sung bước “Thử nghiệm sản phẩm cải tiến” với nhóm khách hàng mục tiêu cơng ty để có phản hồi từ phía khách hàng với điểm cải tiến Từ đó, phận R&D tiếp nhận thơng tin hồn thiện sản phẩm cải tiến trước đưa vào sản xuất đại trà Đây bước quan trọng giúp cho tỷ lệ thành công cao công ty tung sản phẩm cải tiến sản phẩm thị trường 3.2.2 Cải tiến nội ung trình phát triển sản phẩm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 3.2.2.1 Giải pháp hồn thiện giai đoạn hình thành ý tưởng Để có ý tưởng sáng tạo phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng thì hai trình phát triển sản phẩm hồn tồn sản phẩm cải tiến phải tăng cường nghiên cứu dự báo thị trường Nghiên cứu dự báo thị trường khâu quan trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm Từ khâu nghiên cứu dự báo trước thị trường, biết thị trường cần làm tăng khả thành cơng công ty đưa sản phẩm 76 thị trường Mặc dù, quan tâm tới thị trường đầu cho sản phẩm cơng ty nhiều hạn chế cơng tác nghiên cứu, phân tích dự báo thị trường Để đối phó kịp thời với thay đổi nhanh nhạy thị trường Kinh Đơ Miền Bắc cần: - Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng: tổ chức bán giới thiệu sản phẩm trường học, khu vực vui chơi giải trí, hay hội chợ, triển lãm… để có hội tiếp cận nhiều thông tin xác thực cập nhập thị trường nhanh chóng - Sử dụng thêm phương pháp nghiên cứu xã hội học, tâm lý học thống kê học để xác định nhân tố ảnh hưởng đến ưa thích, xu hướng tiêu dùng thời gian tới, thu nhập mức sống người dân để tạo sản phẩm phù hợp với thị trường - Tăng ngân sách đầu tư cho chi phí hoạt động nghiên cứu thị trường, chi phí tìm hiểu thơng tin tiếp thị - Bổ sung thêm nguồn lực số lượng chất lượng để đáp ứng nhu cầu thông tin từ công ty tới kênh phân phối vế sách tiêu thụ, khuyến mãi,…và thông tin khách hàng, thị trường kênh phân phối thông tin ngược trở lại cho cơng ty để phản ứng kịp thời trước biến động thị trường - Ngoài sử dụng đội ngũ nhân viên cơng ty cơng ty nên th cơng ty phân tích dự báo thị trường để có phân tích khách quan, số liệu có độ tin cậy xác cao, giúp phận R&D đưa ý tưởng đổi sản phẩm dễ dàng hiệu 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện giai đoạn sàng lọc ý tưởng Nhằm giúp cơng ty có lựa chọn ý tưởng sản phẩm tốt ngồi phương pháp công cụ đánh giá sàng lọc mà công ty sử dụng cơng ty cần sử dụng thêm số phương pháp sau: - hương pháp đánh giá hấp dẫn ý tưởng sản phẩm (xem bảng 3.1): phương pháp dùng cách cho điểm để đánh giá yếu tố tiềm sản phẩm như: Lợi ích kinh tế; Rủi ro mặt kỹ thuật; Rủi ro mặt kinh tế, Sự phù 77 hợp với chiến lược công ty Thông thường thang điểm dùng thang điểm số từ – tương ưng với mức độ: 1= kém, = bình thường, = khá, = tốt, 5= tuyệt vời Nếu tổng điểm ý tưởng từ 17- đánh giá ý tưởng kém, từ 41-6 ý tưởng trung bình, từ 66- ý tưởng tốt Bảng 3.1: Bảng đánh giá hấp dẫn ý tưởng sản phẩm Chỉ tiêu Ý tưởng Ý tưởng Ý tưởng Lợi ích Mức độ Thời điểm thu hoạch lợi ích Thời gian thu hoạch lợi ích Sự nhìn nhận từ phía cơng ty Rủi ro mặt kỹ thuật Tính phức tạp Khả tiến hành Quyền sở hữu Rủi ro mặt kinh tế Nhu cầu khách hàng Tiếp thị khách hàng Xu hướng tiêu dùng Kết điều chỉnh Các đối thủ cạnh tranh Sự phù hợp với chiến lược công ty Chiến lược nội địa Nền tảng chiến lược Khả mở rộng kinh doanh Các mối quan hệ khách hàng/đối tác Tác động lên cấu sản xuất Tổng điểm (8 điểm) - Ngoài ra, đội ngũ nhân viên R&D cần sàng lọc ý tưởng qua tiêu chí sau: khuynh hướng tốt cho sức khỏe, tính độc đáo sản phẩm, thiếu hụt thị trường, yêu tố tiềm năng… 3.2.2.3 Giải pháp cho giai đoạn hoạch định chiến lược marketing phân tích tình hình kinh doanh - Khi soạn thảo chiến lược marketing, công ty không ý đến việc lựa chọn nhà phân phối để phục vụ cho trình phát triển sản phẩm sau này, đồng thời 78 việc dự tính chi phí sử dụng thấp thực tế Giải pháp cho vấn đề phận marketing, phận kế toán ban lãnh đạo cần xem xét ý kỹ lưỡng nhà phân phối, lựa chọn tìm nhà phân phối đáng tin cậy, có uy tín để phục vụ cho q trình quảng bá sản phẩm trình phát triển sản phẩm tương lai Đồng thời, phận cần nghiên cứu chi tiết để dự tính chi phí cho thích hợp với biến động xảy thực tế, từ xác định xác mức lợi nhuận mức tiêu thụ sản phẩm để không vượt so với thực tế gây lúng túng, bị động vấn đề ngân sách dành cho sản phẩm 3.2.2.4 Giải pháp hoàn thiện giai đoạn thiết kế sản phẩm Để cạnh tranh với đối thủ kích thích nhu cầu tiêu dùng khách hàng, công ty cần phải cải tiến sản phẩm có cho đời sản phẩm với: - Chất lượng sản phẩm chế biến từ nguyên liệu tự nhiên với chế độ dinh dưỡng định sản phẩm, xu hướng người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thích dùng sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, khơng phải phản ứng hóa học, chất hóa học tạo Đồng thời, phận R&D cần nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm cao cấp nhằm thực chiến lược mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường nước theo định hướng Mondelez Kinh Đơ - Trọng lượng, kích thước bao bì đa dạng: tất chủng loại sản phẩm Kinh Đô Miền Bắc nên bổ sung thêm sản phẩm có trọng lượng từ nhỏ, trung bình, lớn lớn để người tiêu dùng dễ dàng mua sắm tiện lợi lựa chọn cho nhu cầu cá nhân người - Mẫu mã, màu sắc bao bì nên sử dụng màu sắc kích thích hấp dẫn, làm cho khách hàng vừa nhìn muốn thưởng thức ngay, hay màu tươi sáng xanh cây, vàng… - Trên bao bì có ghi thêm câu Slogan khẳng định đẳng cấp, hay vui dùng sản phẩm bữa tiệc party… 79 Để thực vấn đề công ty cần tổ chức lại hệ thống thiết kế sản phẩm, kích thích ý tưởng sáng tạo đời thông qua thi thiết kế ý tưởng cho sản phẩm, bao gói…đến cán công nhân viên công ty Và tách riêng phận chuyên thiết kế sản phẩm cho dòng sản phẩm riêng để tạo chuyên mơn hóa cao nắm rõ đặc điểm ngành hàng cách tường tận Khi thiết kế sản phẩm, phận sản xuất phận R&D phận hỗ trợ chưa dự tính thời gian cho cố xảy điều kiện tự nhiên, đặc biệt thời tiết khí hậu, cố phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hay vận hành máy móc sản xuất (mất điện, máy hóc…) Do đó, phận sản xuất phận R&D cần vận dụng phương tiện thiết bị đại với khả phán đoán phận để dự đốn xác yếu tố khơng thể kiểm sốt thời tiết, khí hậu, tình trạng máy móc thiết bị,…để có biện pháp ứng phó kịp thời, tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiến độ đưa sản phẩm thị trường 3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm sản phẩm Khi tiến hành đưa sản phẩm vào thử nghiệm, chi phí có hạn nên số lần đem thử nghiệm khơng nhiều việc nhìn nhận hoạt động phát triển thực tế sản phẩm không độ khách quan cao Giải pháp cần thiết cho vấn đề phận bán hàng, phận marketing phận R&D, đặc biệt nhà quản trị cần tập trung vốn, huy động vốn để đầu tư vào sản phẩm nhiều Đồng thời, phận cần ước tính chi phí dành cho thử nghiệm xác để tạo thuận lợi cho việc điều vốn vào hoạt động thử nghiệm để gia tăng số lần thử nghiệm đạt mục tiêu cuối đưa định lựa chọn sản phẩm để thương mại hóa tốt nhất, khả quan 3.2.2.6 Giải pháp hoàn thiện giai đoạn thương mại hóa sản xuất đại trà Khi định đưa sản phẩm cuối vào thương mại hóa, khả tài hạn chế nên việc xúc tiến sản phẩm không đầu tư nhiều, định thời điểm tung sản phẩm thị trường sau đối thủ cạnh tranh không đem lại hiệu cao mong đợi 80 Giải pháp cho vấn đề nhà quản trị với phận R&D, phận sản xuất phận bán hàng cần thu hút tập trung vốn đầu tư vào q trình thương mại hóa, bước cuối q trình, định tất cơng sức chi phí bước trước đó, cần trọng đầu tư Ngồi ra, phận cần phối hợp với nhà quản trị phận khác để đưa định thời điểm tung sản phẩm hợp lý khả thi nhất, thu hút ý người tiêu dùng đồng thời nâng cao số lượng khách hàng biết đến sản phẩm giai đoạn đầu để thúc đẩy phát triển sản phẩm giai đoạn sau 3.2.3 Các giải pháp hỗ tr trình phát triển sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đô Miền Bắc 3.2.3.1 Các giải pháp marketing hỗ trợ trình phát triển sản phẩm (1) Giải pháp giá Kinh Đô miền bắc nên xây dựng mức chiết khấu, thưởng hợp lý cho nhà phân phối điểm bán như: chiết khấu 25% trực tiếp đơn hàng, thưởng hoàn thành tiêu, xây dựng chế ưu đãi dành riêng cho khách hàng quan trọng (khách hàng Key- khách hàng có uy tín tầm ảnh hưởng địa bàn có doanh số bán lớn, đóng góp chủ yếu vào doanh thu nhà phân phối công ty) đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý nhằm gắn kết họ với công ty Đối với thay đổi giá có biến động cần phải xem xét kỹ xây dựng lộ trình thay đổi giá, tránh gây sốc cho khách hàng thị trường dẫn tới đánh thị phần cho đối thủ Như có biến động tăng giá nguyên vật liệu đầu vào cần phải xem xét tình hình chung, hành động đối thủ để xây dựng lộ trình tăng giá đầu hợp lý cho khách hàng, thị trường làm quen dần, tráng tăng giá cao đột ngột gây phản ứng không tốt cho khách hàng, thị trường, đối thủ lợi dụng hội gia tăng thị phần, mở rộng độ phủ chiếm lĩnh không gian, nguồn lực khách hàng Cần đẩy mạnh công tác dự báo, nghiên cứu biến động xu giá nguyên vật liệu đầu vào, lạm phát, đối thủ…để sớm có giải pháp ứng phó hợp lý 81 (2) Giải pháp phân phối Kinh Đơ Miền Bắc cần trì hiệu kênh phân phối phát triển mở rộng kênh phân phối tăng cường độ bao phủ thị trường miền bắc Để làm điều cơng ty phải: - Đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình quản lý hàng hóa, kho bãi, vận chuyển cho nhà phân phối nhằm tiết giảm chi phí tăng hiệu hoạt động; tổ chức khóa đào tạo kết hợp với hình thức hội nghị khách hàng hay hoạt động thăm quan du lịch dành cho nhà phân phối - Tăng cường hợp tác với kênh đại lý điểm bán sỉ nhằm mở rộng phân phối độ phủ đến khu vực vùng sâu vùng xa khu vực phía bắc - Thơng qua hệ thống kênh bán hàng đại lý/ sỉ nhằm giảm chi phí đầu tư, đầu tư chọn lọc nhà phân phối có ý nghĩa chiến lược việc mở rộng mạng lưới phân phối - Do cạnh tranh ngày gay gắt mặt bán lẻ, cơng ty cần nhanh chóng mua vị trí trưng bày khách hàng quan trọng (khách hàng Key) thời gian dài, tăng cường sách thưởng dài hạn gắn với trưng bày sản phẩm, chiếm dụng tối đa nguồn lực khách hàng Tạo mối quan hệ tốt khách hàng - nhà phân phối công ty - hân chia thị trường theo khu vực địa lý, thiết lập thêm kho chung chuyển vùng xa nhà máy, để tiết giảm chi phí vận chuyển đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị trường - Áp dụng hệ thống logistic linh hoạt với xe máy xe tải cho phép mở rộng phân phối độ phủ với chi phí hợp lý Xe tải có vai trò nhà kho lưu động cung cấp hàng cho nhân viên giao hàng Khi hết hàng, nhân viên giao hàng đến xe tải lấy hàng mà không cần phải trở kho - hát triển kênh bán hàng mới: trường học, căng tin, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, quan xí nghiệp…nhằm gia tăng sản lượng Với kênh này, cần chun biệt hóa bao bì, đóng gói đáp ứng nhu cầu kênh bán hàng đặc thù 82 (3) Giải pháp xúc tiến bán hàng - Quảng cáo internet: Với tập khách hàng nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên thường xuyên tiếp xúc với internet có thói quen dùng bánh kẹo ăn sáng, ăn trưa, ăn giờ, liên hoan, hội nghị, dã ngoại,… nên phù hợp để cơng ty triển khai hình thức quảng cáo mạnh mẽ (hiện tại, tỷ lệ nhận biết thương hiệu sản phẩm Kinh Đô qua internet thấp, chiếm 8%) Cơng ty nên quảng cáo logo loại bánh kẹo chủ đạo bánh mì Aloha, bánh AFC, Cosy, Snack…tại website có lượng truy cập cao vnexpress.net, youtube.com, hay quảng cáo qua mạng xã hội facebook… với đợt quảng cáo kéo dài từ 03 tuần – 04 tuần - Quảng cáo truyền hình: Mức độ nhận biết thương hiệu Kinh Đô qua kênh truyền hình chưa cao (6 %) Cơng ty cần tăng cường hoạt động quảng cáo truyền hình hình thức phim quảng cáo TVC giây giây phim tự giới thiệu doanh nghiệp 10 phút – phút Nội dung phim truyền tải thông điệp liên kết chặt chẽ với sắc cốt lõi thương hiệu thông điệp định vị thương hiệu Kinh Đô Quảng cáo nên gắn với sản phẩm bán chạy theo mùa vụ vào dịp Trung thu Tết Nguyên đán Mỗi chiến dịch quảng cáo truyền hình nên thực thời gian từ 04 tuần đến 08 tuần (theo chu kỳ mua sản phẩm người tiêu dùng ngành hàng tiêu dùng nhanh) tần suất quảng cáo hiệu khán giả mục tiêu nhìn thấy mẫu quảng cáo 03 lần Ngồi ra, cần có thử nghiệm đánh giá trước sau chiến dịch - Tổ chức kiện tài trợ: Công ty nên triển khai hoạt động tài trợ tổ chức kiện để thu hút tình cảm cơng chúng qua chương trình truyền hình mang tính xã hội cao, tài trợ giải thưởng, sản phẩm cho hoạt động sinh viên – học sinh thơng qua tổ chức Đồn – Hội trường học sinh – sinh viên đối tượng tiêu dùng mục tiêu ngành thực phẩm ăn nhanh bánh kẹo - Tổ chức cho dùng thử sản phẩm: Hoạt động cần thiết cho sản phẩm bánh kẹo tung lần đầu cải tiến chất lượng, cơng thức…nhằm mục đích tạo hội cho khách hàng dùng thử trải nghiệm sản phẩm trước định mua hàng Có thể triển khai chương trình dùng thử sản phẩm 83 thành phố lớn Hải hòng Hà Nội, tổ chức hệ thống siêu thị có lưu lượng khách hàng đơng đúc Big C, Vincom, The garden…với phương tiện hỗ trợ thu hút G, âm nhạc, băng rôn, hoạt náo viên - Trưng bày điểm bán: Đây mạnh hoạt trade Kinh Đơ có tới % người tiêu dùng nhận biết thương hiệu công ty nhờ sản phẩm trưng bày điểm bán Tuy nhiên, chiến tranh giành không gian điểm bán ngày trở nên liệt giới hạn diện tích quầy kệ gia tăng danh mục sản phẩm số lượng đối thủ cạnh tranh.Công ty cần trước đối thủ với việc triển khai mua vị trí dài hạn theo quy cách chuẩn, trang bị OSM chuyên biệt cho ngành hàng, thiết kế sáng tạo thu hút khách hàng Ngoài ra, cần ý kỹ thuật thực hiện: trưng bày theo chủng loại sản phẩm (theo mùi vị qui cách bao bì) với số lượng diện tích trưng bày tối thiểu, thời gian trưng bày, khoảng cách hai đợt trưng bày, số đợt trưng bày năm… 3.2.3.2 Đầu tư nguồn lực cho trình phát triển sản phẩm (1) Công nghệ Hiện nay, số dây chuyền công nghệ cũ Quế, Sandwich…cần đầu tư kịp thời để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ưu cạnh tranh khẳng định vị người dẫn đầu cơng ty Ngồi ra, cần đẩy mạnh yếu tố tự động hóa dây chuyển sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, giám áp lực nhân công mùa sản xuất cao điểm Trung thu, Tết Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 2200: 00 vào quản lý chất lượng theo định hướng công ty cần triển khai nghiêm túc theo quy trình để tạo lợi cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu xuất sản phẩm sang thị trường khó tính Mỹ, Nhật (2) Nhân Vấn đề khó khăn lớn gây cản trở cho việc giữ chân nhân cơng ty sách lương khơng linh hoạt Đơn cử trường hợp vị trí cơng tác nhân viên tuyển vào lại có mức lương cao nhân viên cũ Nguyên nhân nhân viên cũ thời gian dài không tăng lương 84 nhân viên vào phải đưa mức lương cạnh tranh tuyển dụng Do Công ty cần mạnh dạn thay đổi sách lương bổng khơng để thu hút mà để giữ chân nhân tài Cụ thể ngồi việc trả lương cao cạnh tranh cần thường xuyên có sách tăng lương tương xứng cho nhân viên gắn bó Cơng ty cần trọng hồn thiện sách nhân sự, triển khai Job – level, hệ thống đánh giá lực, mơ hình đào tạo chuẩn, chương trình phát triển nhân viên xuất sắc song song với tìm kiếm bổ sung người tài từ bên để bước đầu có nguồn nhân lực đạt chất lượng Trong việc đầu tư, phát triển nguồn lực chuyên nghiệp, vững mạnh, Công ty cần xây dựng đội ngũ nhân kinh doanh có tinh thần, tác phong kỹ làm việc chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng, kỷ luật cao chương trình đào tạo chất lượng, Cần ứng dụng phương pháp bán hàng đại Tập đoàn đa quốc gia phù hợp với kênh bán hàng Việt Nam Tiếp tục thực công tác quản lý nhân theo chiến lược 3B (Buil, Buy, Borrow) nhằm thu hút, giữ chân nhân viên tài chiến lược 4R nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực( Right people - tuyển người; Right Skill - Kỹ phù hợp với hệ thống, Right Pay Thu nhập tương xứng, Right Development -Xây dựng hệ thống đào tạo hiệu Bên cạnh đó, Cơng ty cần phát triển văn hóa doanh nghiệp mạnh “Winning team, winning culture” giúp tạo dựng tinh thần đoàn kết, sẵn sàng cống hiến, phát huy tài đội ngũ nhân Hoạt động truyền thông nội cần truyền thông điệp như: “Chúng ta thắng”, “Chính tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật, lửa nhiệt huyết đồng lòng, nỗ lực giúp cơng ty phát triển tồn diện theo chiến lược tăng trưởng nhanh, khác biệt bền vững” hay “Hãy đưa đội ngũ Sales Kinh Đô trở thành đội ngũ hàng đầu, nơi người làm Sales muốn gia nhập”… (3) Quản lý Trong công tác quản lý, cần trọng nâng cao hiệu quản trị hệ thống với mơ hình SB Mơ hình SB cần phân cơng cụ thể giúp thành viên hiểu rõ vai trò trách nhiệm thành viên khác, giúp tăng cường tính phối hợp tuân thủ Những người đứng đầu SB đòi hỏi phải có lực quản lý vượt trội, có tố chất nhà lãnh đạo có tư doanh nhân 85 Bên cạnh đó, hoạt động cần đưa quy trình kế hoạch chi tiết, trình bày đơn giản dễ hiểu để giúp người hiểu rõ cơng việc phối hợp Quy trình quản lý bán hàng cần chuyên nghiệp hóa hệ thống phần mềm, chuẩn hóa hệ thống báo cáo, hệ thống đo lường K I Ngoài ra, cần hoàn thiện việc quản trị nhà phân phối, quản trị lãnh thổ quản trị đội ngũ bán hàng, quản trị điểm bán sở triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp động PAS, tiếp tục đầu tư nâng cấp phần mềm POS nhà phân phối, triển khai công nghệ thông tin đặt hàng, bán hàng, lập kế hoạch dự báo… Các buổi họp theo quy định cần tạo khơng khí cởi mở, tạo điều kiện cho thành viên gặp, chia sẻ thông tin thảo luận thống giải pháp, tạo liên kết nhóm Ngồi ra, lập diễn đàn nội website kinhdo.vn cho nhân viên tồn cơng ty trao đổi thông tin hoạt động, chia sẻ ý tưởng cơng việc, khó khăn sống….giúp gắn kết nâng cao văn hóa doanh nghiệp Cần xây dựng ý thức tuân thủ tự giác nhân viên tồn cơng ty việc thực quy trình đánh giá lực nhân viên Mỗi nhân viên tự lập mục tiêu cá nhân vào đầu năm đánh giá mức độ đạt mục tiêu vào cuối năm Điều không giúp ban lãnh đạo đánh giá xác tình hình nhân sự, đánh giá lực nhân viên để có sách thu hút, bồi dưỡng phát triển nhân tài phù hợp mà động lực để nhân viên nâng cao tính tự giác làm việc tuân thủ 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đ i với Bộ Công Th ng - Bộ Cơng Thương cần có biện pháp hữu hiệu để chống hàng giả, hàng nhái cách xây dựng sách hữu hiệu bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đăng ký, rút ngắn thời gian thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Hiện để biết nhãn hiệu làm thủ tục đăng ký có bảo hộ hay khơng doanh nghiệp phải chờ từ tháng – 18 tháng từ Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Cơng Thương trình lên Chính hủ cần sớm có sách vĩ mơ nhằm kìm chế lạm phát, giải cứu thị trường chứng khốn hỗ trợ hệ thống ngân 86 hàng nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Bên cạnh bột mì, đường nguồn ngun liệu thứ hai để chế biến sản phẩm bánh kẹo Vì đề nghị Bộ Cơng Thương cần có sách biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ vùng sản xuất mía đường nguyên liệu, nhằm ổn định giá đường, tránh để xảy tình trạng giá tăng đột biến bất thường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp - Bộ Cơng Thương trình lên Chính hủ việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường cảng biển) tạo thuận lợi cho việc thông thương buôn bán 3.3.2 Đ i với Hiệp hội chế biến ng thực thực phẩm Việt Nam - Cần đẩy mạnh sớm phát động chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu Việt hỗ trợ chi phí, phương tiện truyền thơng, chương trình biểu dương thương hiệu Việt Ngồi ra, cần tích cực truyền thông nâng cao ý thức người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, kiên đấu tranh chống lại hành vi gian dối, vi phạm quy định VSATT , làm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng - Tăng cường hoạt động cung cấp, nghiên cứu thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hoạt động marketing công ty thông tin chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; thông tin thiết bị, công nghệ nhằm giúp Công ty việc đổi thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm; thông tin hình thức xúc tiến thương mại (như quảng cáo, hội chợ, khảo sát nghiên cứu thị trường.v.v.)… - Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên gia lĩnh vực marketing để chuyên sâu nghiên cứu, phân tích hội thị trường, phân tích thơng tin marketing hỗ trợ cho cơng ty tìm định hướng truyền thơng marketing phù hợp Nhà nước cần có sách hỗ trợ đào tạo chuyên gia cho ngành marketing việc cấp suất học bổng cho sinh viên giỏi có chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ sau nước, để nhân rộng số lượng chuyên gia trường đại học viện nghiên cứu 87 KẾT LUẬN hát triển sản phẩm đóng vai trò quan trọng q trình hoạt động doanh nghiệp nói chung với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đơ Miền Bắc nói riêng, sách quan trọng hệ thống Marketing –mix định đến lĩnh vực hoạt động công ty Kinh Đô Miền Bắc năm hoạt động phát triển, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, có vị đáng kể lòng khách hàng với điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay, với nhiều đối thủ cạnh tranh mẻ lớn mạnh, cơng ty gặp khơng khó khăn q trình phát triển sản phẩm Luận văn khái quát, hệ thống hóa đặc điểm sản phẩm mới, đặc điểm thị trường q trình phát triển sản phẩm cơng ty Bên cạnh đó, luận văn phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trình phát triển sản phẩm mới, thành công hạn chế công ty Từ đưa định hướng phát triển, giải pháp kiến nghị với ban ngành nhằm mang lại hiệu cao cho phát triển sản phẩm công ty Với hệ thống nhóm giải pháp kiến nghị chương , tác giả hy vọng thời gian tới, hoạt động phát triển sản phẩm có bước đột phá mới, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo cơng ty Do trình độ thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, kính mong đóng góp thầy độc giả quan tâm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trần Minh Đạo (2009), Giáo trình Quản trị Marketing, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội GS TS Nguyễn Bách Khoa, TS.Nguyễn Hoàng Long ( 00 ), Marketing thương mại NXB Thống Kê hilip Kotler ( 009), Quản trị Marketing, NXB Lao Động – Xã hội Báo cáo ngành bánh kẹo Việt Nam Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook, 2015 Tài liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kinh Đơ Miền Bắc Báo cáo tài thường niên công ty năm 01 Báo cáo tài thường niên cơng ty năm 01 Báo cáo tài thường niên cơng ty năm 01 10 Báo cáo kết kinh doanh 11 Báo cáo đánh giá thị phần 12 Danh mục sản phẩm bảng giá sản phẩm 13 Thống kê sản phẩm hàng năm công ty 14 Website: kinhdo.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KINH ĐÔ MIỀN BẮC, HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KINH ĐÔ MIỀN BẮC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay