AN TOAN GIAO THONG 1

22 46 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:01

... soạn :08/ 11 / 2 017 Ngày dạy: 23/ 11 / 2 017 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thông Tên học: Đèn Tuần : 13 Tiết : 03 tín hiệu giao thơng I MỤC TIÊU: - Biết ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu giao thơng,... lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 10 ’ Giới thiệu tình an tồn khơng an tồn - HS quan sát tranh vẽ tình - Việc 1: CN quan sát tranh (trang 1, 2) nào,... Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận Ngày soạn : 15 / 08/ 2 016 Ngày dạy :15 / 09/ 2 016 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần : 04 Mơn: An tồn giao thơng Tiết : 01 Tên học : An toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOAN GIAO THONG 1, AN TOAN GIAO THONG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay