TƯ TƯỞNG HỒ CHÍNH MINH VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

109 23 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:59

... Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Tập 6, tr 186 37 Hồ Chí Minh, Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Tập 6, tr 186 35 23 nam cách thật thà"38 Đặc biệt, "Lời kêu gọi Liên... phát triển kinh tế - xã hội Hồ Chí Minh, Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Tập 4, tr 18 10 miền Bắc, giải phóng miền Nam, nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm đặt nghiệp cách mạng vừa động... ngƣời ta tăng thuế thân từ hào lên hai đồng rƣỡi 16 Những ngƣời chƣa đến tuổi nộp sƣu, nghĩa dƣới 18 tuổi, trƣớc khơng phải đóng góp gì, phải nộp thứ thuế nặng gấp lần thuế thân suất đinh trƣớc
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍNH MINH VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍNH MINH VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay