NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

122 4 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SAHEP) Mã số dự án: P156849 TIỂU DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP) THÁNG - 2017 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC VIẾT TẮT I GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan 1.2 Các hợp phần tiểu dự án 1.2 Cơ sở pháp lý kỹ thuật thực ESMP 1.2.1 Quy định pháp lý Việt Nam 1.2.2 Các sách an tồn Ngân hàng Thế giới (WB) 11 1.2.3 Tiêu chuẩn quốc tế cho phòng thí nghiệm ISO 17025: 2005 12 MÔ TẢ DỰ ÁN 13 2.1 Vị trí thực tiểu dự án 13 2.2 Các hợp phần tiểu dự án 15 2.2.1 Các hạng mục xây dựng (Hạng mục tiểu hợp phần 2.2) 15 2.2.2 Mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm 19 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 23 3.1 Điều kiện địa hình, địa chất 23 3.2 Điều kiện khí hậu, khí tƣợng 24 3.3 Hiện trạng hạ tầng xung quanh 24 3.4 Hiện trạng quản lý chất thải rắn 25 3.5 Hiện trạng thu gom, xử lý nƣớc thải 25 3.6 Hiện trạng cấp điện, nƣớc 26 3.7 Hiện trạng đƣờng giao thông 26 3.8 Cơng tác phòng cháy chữa cháy 28 3.9 Hiện trạng giáo dục 29 3.10 Hiện trạng môi trƣờng 29 TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI 30 4.1 Giai đoạn xây dựng 30 4.1.1 Tác động chung 30 4.1.2 Tác động cụ thể 32 4.2 Giai đoạn xây dựng 33 4.2.1 Tác động chung 33 4.2.2 Tác động cụ thể 36 4.2.3 Tác động xã hội thời gian chuẩn bị giai đoạn xây dựng 41 4.3 Giai đoạn vận hành 42 4.3.1 Tác động chung 42 4.3.2 Tác động cụ thể 43 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 46 5.1 Tác động chung 46 5.2 Biện pháp giảm thiểu cụ thể 59 5.2.1 Giai đoạn chuẩn bị giai đoạn xây dựng 59 5.2.2 Giai đoạn vận hành 71 VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KHQLMT & XH 82 6.1 Tổ chức thực KHQLMT & XH 82 6.2 Trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng 83 KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƢỜNG 85 7.1 Trách nhiệm môi trƣờng Nhà thầu 85 7.2 An toàn Nhà thầu, nhân viên xã hội môi trƣờng (SEO) 86 7.4 Tuân thủ yêu cầu pháp lý 87 7.5 Tuân thủ yêu cầu hợp đồng 88 7.6 Báo cáo giám sát báo cáo 88 CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƢỜNG 89 8.1 Mục tiêu chƣơng trình giám sát môi trƣờng 89 8.2 Rà soát văn nhà thầu 89 8.3 Tiêu chí giám sát mơi trƣờng 89 8.3.1 Kế hoạch giám sát môi trƣờng 89 8.3.2 Kế hoạch giám sát xã hội 91 CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂNG LỰC 91 9.1 Hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực biện pháp bảo vệ 91 9.2 Chƣơng trình đào tạo đề xuất 92 10 ƢỚC TÍNH KINH PHÍ THỰC HIỆN KHQLMT & XH 94 10.1 Chi phí cho biện pháp giảm thiểu tác động nhà thầu 94 10.2 Chi phí cho việc giám sát việc thực KHQLMT & XH 94 10.3 Kinh phí đào tạo, tăng cƣờng lực quản lý môi trƣờng 95 11 CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (GRM) 96 12 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 98 12.1 Mục tiêu tham vấn công chúng 98 12.2 Kết tham vấn cộng đồng 99 12.3 Công bố thông tin 103 PHỤ LỤC 104 PHỤ LỤC 1: NGUYÊN TẮC AN TỒN TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM 104 PHỤ LỤC 2: AN TỒN MƠI TRƢỜNG VÀ AN TỒN QUẢN LÝ PHỊNG THÍ NGHIỆM 111 PHỤ LỤC HƢỚNG DẪN THIẾT KẾ BỀN VỮNG 119 DANH MỤC BẢNG Bảng Khối lƣợng cơng trình cần phá dỡ 13 Bảng Bảng tổng hợp quy mô nhà C7 15 Bảng Khối lƣợng vật liệu xây dựng 16 Bảng Tổng mức đầu tƣ xây dựng nhà C7 17 Bảng Danh mục trang thiết bị phục vụ đào tạo 73 Bảng Danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu 75 Bảng Địa chất cơng trình dự án 102 Bảng Chi tiết giá thành phần phụ 26 Bảng Đặc điểm địa lí dự án 27 Bảng 10 Tiếng ồn cộng hƣởng đƣợc tạo từ phƣơng tiện hoạt động máy móc 28 Bảng 11 Rung suy giảm theo khoảng cách từ máy xây dựng 28 Bảng 12 Giám sát xã hội giai đoạn xây dựng 73 Bảng 13 Các biện pháp giảm thiểu tác động chung 47 Bảng 14 Biện pháp cụ thể giai đoạn chuẩn bị xây dựng 47 Bảng 15 Chi phí thực đào tạo tăng cƣờng lực 65 Bảng 16 Đặc điểm đầu hệ thống xử lý nƣớc thải phòng thí nghiệm 14 Bảng 17 Khung kế hoạch hành động xã hội cho tiểu dự án 80 Bảng 18 Trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng 83 Bảng 19 Yêu cầu báo cáo thƣờng xuyên 86 Bảng 20 Địa điểm, thông số tần suất giám sát tuyệt khơng khí q trình xây dựng 75 Bảng 21 Địa điểm, thông số tần suất nƣớc thải trình Bảng 22 Quản lý xã hội trình xây dựng Bảng 23 Đào tạo nhân lực quản lí mơi trƣờng Bảng 24 Chi phí việc thực dự án ESMP Bảng 25 Chi phí việc đào tạo nhân lực Bảng 26 Tổng kết kết việc tham khảo ý kiến xã hội DANH MỤC HÌNH Hình Vị trí thực dự án 13 Hình Vị trí thực dự án đối tƣợng xung quanh 14 Hình Đƣờng vận chuyển chất thải 27 Hình Các đối týợng cần lýu ý tuyến đýờng quanh dự án 28 Hình Sõ đồ công nghệ xử lý nýớc thải hợp khối JOKASOU 73 Hình Sõ đồ cơng nghệ xử lý nýớc thải hóa chất phòng thí nghiệm 75 Hình Họp tham vấn dự án 102 DANH MỤC VIẾT TẮT CSCs Tƣ vấn giám sát xây dựng DONRE Sở TN&MT EA Đánh giá tác động môi trƣờng ECOP Kế hoạch thực hành môi trƣờng EMP Kế hoạch quản lý môi trƣờng ESIA Đánh giá tác động môi trƣờng xã hội ESMP Kế hoạch quản lý môi trƣờng xã hội HUST Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội MOET Bộ Giáo dục Đào tạo PMU Ban quản lý dự án PPE Thiết bị bảo hộ cá nhân QCTĐHN Quy chuẩn thủ đô Hà Nội QCVN Quy chuẩn Việt Nam TOR Điều khoản tham chiếu VND Việt Nam đồng WB World Bank I GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Dự án “Nâng cao chất lƣợng Giáo dục Đại học” (SAHEP) đƣợc tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB) cung cấp hỗ trợ tài kỹ thuật cho ba trƣờng đại học, bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Tiểu dự án “Dự án Nâng cao chất lƣợng giáo dục Đại học trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội” đƣợc tài trợ Ngân hàng Thế giới Chính phủ Việt Nam thơng qua việc đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học Mục tiêu phát triển dự án (PDO) tăng cƣờng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học quản trị đại học trƣờng đại học đƣợc lựa chọn tự chủ qua tăng cƣờng lực hệ thống giáo dục đại học quốc gia Mục tiêu tiểu dự án phát triển Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội thành sở đào tạo nghiên cứu hàng đầu nƣớc khoa học công nghệ; Tập trung nguồn lực nâng cao chất lƣợng đào tạo nghiên cứu; Hiệu phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực ƣu tiên then chốt; Hỗ trợ đổi chế hoạt động tự chủ toàn diện bền vững 1.2 Các hợp phần tiểu dự án Các tiểu dự án bao gồm bốn hợp phần nhƣ sau: Hợp phần 1: Tăng cƣờng lực giảng dạy lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ điện tử Công nghệ Vật liệu với hai tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần 1.1: Tăng cƣờng lực giảng dạy: (1) Xây dựng kiểm định chƣơng trình đào tạo; (2) Tăng cƣờng lực đội ngũ cán giảng dạy quản trị đại học; tổ chức hội nghị, hội thảo; (3) Mua tài liệu tham khảo mua tài liệu học tập Tiểu hợp phần 1.2: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy: (1) Mua sắm trang thiết bị cho văn phòng, lớp học phòng thí nghiệm; (2) Mua sắm trang thiết bị nâng cấp 15 phòng thí nghiệm đào tạo; Hợp phần 2: Tăng cƣờng lực nghiên cứu lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ điện tử Công nghệ vật liệu; bao gồm ba tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần 2.1: Xây dựng lực nghiên cứu: (1) Thiết lập đến chƣơng trình nghiên cứu liên ngành; (2) Thành lập 15 nhóm nghiên cứu tiêu chuẩn hóa khu vực hai lĩnh vực liên ngành (3) Đánh giá lực khoa học công nghệ (do tổ chức quốc tế); (4) Tăng số lƣợng quy mô đề tài nghiên cứu; (5) Tăng số lƣợng công bố quốc tế (ISI) Tiểu hợp phần 2.2: Xây dựng sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học: Xây dựng tòa nhà C7 bao gồm văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng họp, vv với diện tích 9,561m2 Tiểu hợp phần 2.3: Mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu: 16 phòng thí nghiệm lĩnh vực Điện – điện tử - Cơ điện tử Công nghệ Vật liệu đƣợc cung cấp trang thiết bị Hợp phần 3: Tăng cƣờng lực quản trị đại học Hợp phần bao gồm (i) Áp dụng hệ thống tích hợp cơng nghệ thơng tin (CNTT) phục vụ quản trị giáo dục đại học; (ii) đào tạo cán quản lý cán hành kỹ làm việc chuyên nghiệp kỹ quản lý giáo dục; (iii) Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên thành tích học tập hệ thống quản lý tài chính; (iv) Số hóa hệ thống quản lý tài - bao gồm tài khoản sở liệu; (vi) Phát triển hệ thống tiền lƣơng quản lý thơng tin tốn; (vii) Phát triển hệ thống sở liệu quản lý khoa học công nghệ thông tin; (viii) Phát triển hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ Hợp phần 4: Quản lý dự án: (i) Thành lập Ban Quản lý dự án (PMU); (ii) tƣ vấn xây dựng; (Iii) Thực hoạt động khảo sát, đánh giá thẩm định; (Iv) Định kỳ quản lý, đánh giá giám sát; (V) định kỳ đột xuất kiểm toán dự án theo yêu cầu nhà chức trách Về bản, tiểu dự án bao gồm hai nội dung nhƣ sau: (1) Xây dựng tòa nhà C7 diện tích 9,561m2 với tầng, tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 39.480 m2 (2) Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghiên cứu lĩnh vực: Điện – điện tử - Cơ điện tử Công nghệ vật liệu Tổng vốn đầu tƣ tiểu dự án 50 triệu USD, vốn vay WB 45 triệu USD, đồng tài trợ tổ chức triệu USD Thời gian thực tiểu dự án đƣợc dự kiến 2017-2022 Theo Luật Việt Nam bảo vệ môi trƣờng, Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng (EPP) cần phải đƣợc chuẩn bị nộp cho Phòng Tài ngun Mơi trƣờng quận Hai Bà Trƣng thẩm định phê duyệt EPP đƣợc đệ trình thẩm định vào tháng năm 2016 dự kiến đƣợc phê duyệt tháng năm 2017 Kế hoạch quản lý xã hội môi trƣờng (KHQLMT & XH) phần đánh giá mơi trƣờng tiểu dự án báo cáo (EA), tài liệu quan trọng để đáp ứng u cầu sách đánh giá mơi trƣờng (OP / BP 4.01) Ngân hàng Thế giới Mục đích KHQLMT & XH nhằm đảm bảo giảm thiểu tác động xã hội môi trƣờng đƣợc đề xuất EA thuộc tiểu dự án đƣợc thực Nội dung KHQLMT & XH bao gồm tóm tắt tác động tiểu dự án, biện pháp giảm thiểu, giám sát thực giai đoạn xây dựng hoạt động tiểu dự án để loại bỏ, bù đắp, giảm thiểu đến mức tác động tiêu cực đến môi trƣờng xã hội KHQLMT & XH bao gồm chƣơng trình giám sát giai đoạn xây dựng, vai trò bên liên quan, thủ tục báo cáo, xây dựng lực, thực ngân sách Các KHQLMT & XH đƣợc đƣa vào đấu thầu dự án tài liệu hợp đồng để thực giám sát trình thực 1.2 Cơ sở pháp lý kỹ thuật thực ESMP 1.2.1 Quy định pháp lý Việt Nam * Luật: - Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thơng qua khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23 tháng năm 2014 - Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 21 tháng 11 năm 2012 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thơng qua khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 18/06/2014 - Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng năm 2012 * Nghị định: - Nghị định 18/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng ban hành ngày 14/2/2015 - Nghị định 19/2015/NĐ-CP Chính Phủ quy định chi tiết số điều Luật bảo vệ môi trƣờng ban hành ngày 14/2/2015 - Nghị định 03/2015/NĐ-CP phủ quy định xác định thiệt hại môi trƣờng, ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2015 - Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trƣờng ban hành ngày 18/11/2016; - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ: Quy định quản lý chất thải phế liệu ban hành ngày 24/04/2015 * Thông tƣ: - Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng; - Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Quản lý chất thải nguy hại - Thông tƣ liên tịch số 63 /2013/TTLT-BTC-BTNMT Bộ Tài Bộ Tài ngun Mơi trƣờng hƣớng dẫn thực Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29-32013 Chính phủ phí bảo vệ mơi trƣờng nƣớc thải * Quyết định - Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 việc phê duyệt Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 10/01/2005 UBND Thành phố Hà Nội giảm thiểu bụi xây dựng - Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 UBND thành phố Hà Nội Quy định quản lý CTR thông thƣờng địa bàn Thành phố Hà Nội Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng - QCVN 03-MT: 2015/BNTMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép số kim loại nặng đất - QCVN 05-MT: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng khơng khí xung quanh - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải sinh hoạt - QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung - QCVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng 10 - Uống axit nhầm lẫn: Trƣớc tiên cho nƣớc cho nạn nhân uống nƣớc đá, vỏ trứng nghiền nát (1/2 thìa vào cốc nƣớc) uống từ từ bột oxit magiê (MgO) trộn với nƣớc (29 gam 300 ml nƣớc) Không sử dụng trừng - Nhiễm độc cách hấp thụ kiềm (amoniac, xút ): có nạn nhân uống dấm pha loãng (2% axit axetic) nƣớc cốt chanh Không uống trừng - Nhiễm độc tiêu hóa hợp chất thủy ngân, có nơn nạn nhân uống sữa với lòng trắng trứng Sau đó, có than hoạt tính nạn nhân uống - Nhiễm độc phospho: có nơn nạn nhân, sau uống dung dịch đồng sunfat (CuSO4) 0,5 gam lít nƣớc nƣớc đá Khơng uống sữa, lòng trắng trứng, dầu chất phốt chất tan - Nhiễm độc hỗn hợp chì: có sulfate nạn nhân uống natri (Na2SO4) 10% magiê sunfat (MgSO4) 10% nƣớc ấm, chất tạo thành kết tủa với chì Sau uống sữa với lòng trắng trứng than hoạt tính - Nhiễm độc hít phải khí độc nhƣ clo, brom (Cl2, Br2): thực nạn nhân để mở không gian, nới lỏng dây thắt lƣng, thở lƣợng nhỏ amoniac 900 rƣợu trộn với amoniac - Nhiễm độc hít phải khí hydrogen sulfide, oxit cacbon (H2S, CO): đặt nạn nhân không gian mở thở oxy tinh khiết để thở áp dụng hô hấp nhân tạo cần thiết - Nhiễm độc amoniac: nạn nhân hít nƣớc nóng, sau uống nƣớc chanh giấm pha lỗng chữa cháy phòng thí nghiệm a Nƣớc: - Nƣớc hiệu việc làm ẩm, làm mát, dập tắt ngăn chặn lửa lây lan phun lên vật liệu gần lửa Nó tốt để sử dụng máy bay phản lực nƣớc nhỏ với kích thƣớc giọt 0.3-0.8mm - Nƣớc hiệu việc chữa cháy chất rắn thông thƣờng: gỗ, giấy, than đá, cao su, vải số chất lỏng hòa tan nƣớc (axit hữu cơ, acetone, thấp xếp hạng rƣợu) Không sử dụng nƣớc khi: + Chữa cháy lửa thiết bị đƣợc hỗ trợ nhƣ phá hủy thiết bị khác + Có chất phản ứng với nƣớc khu vực cháy + Dập tắt lửa hydrocarbon lỏng hòa tan nƣớc mà nhẹ so với mật độ nƣớc Những chất mặt nƣớc lửa lan rộng - Cháy dầu, chất lỏng nhiệt độ cao chất rắn tan chảy Nó nguy hiểm để sử dụng nƣớc mà gây sôi, nổ tạo bọt b Bình CO2: CO2 điều áp (thƣờng 60atm) bay che lửa hình thức tuyết khô phát hành Ƣu điểm: - Dễ sử dụng, đặc biệt đám cháy nhỏ, CO2 khơng có hại cho máy móc thiết bị, bao gồm thiết bị điện 108 - CO2 đƣợc xác định cách cân xe tăng Không sử dụng bình CO2 trƣờng hợp sau đây: - Quần áo cháy (vì CO2 lạnh gây hại tiếp xúc với da) - Lửa kim loại kiềm, magiê, chất có khả tách oxy (peroxide, clorat, kali nitrat, tím, ), chất lỏng kim loại hữu nhƣ alkyl nhơm (tuy nhiên CO2 đƣợc sử dụng cho kim loại kiềm chất kim loại hữu hữu dung môi) - CO2 hiệu dập tắt lửa vật liệu mục nát c Bình bột chữa cháy: Bột Bình chữa (ví dụ, natri cacbonat chất phụ gia, ammonium phosphate chất phụ gia, số chất khác) + Khí trơ đƣợc nén chai nhỏ gắn bình chữa cháy Sử dụng: - Lật đổ bể, NaHCO3 phản ứng với sulfuric sinh axit CO2 bọt cách ly khơng khí từ lửa nguội đối tƣợng bị sa thải - Khi khơng có phƣơng tiện khác đám cháy dập tắt, phƣơng tiện khác - Hiệu để dập tắt đám cháy kim loại kiềm, kiềm thổ, kim loại hữu cơ, kim loại hiđrua - Ít độc hại, khơng có thiệt hại cho thiết bị, khơng có nguy bị điện giật Nhƣợc điểm: - Bột vỏ nên đủ dày cho lửa không đƣợc nối lại - Foam với axit muối → dẫn điện tốt → sử dụng điện bị ngắt kết nối - Không sử dụng nơi mà chất phản ứng với nƣớc để gây vụ cháy nổ, tách khí, khí ăn mòn, nhiệt (ví dụ nhƣ hóa chất peroxide, hyrua, cacbua, andrit, kim ) - Khơng sử dụng nơi hóa chất ăn mòn hƣ hỏng bọt chữa cháy - Nhất để dập tắt largefires phƣơng tiện khác hiệu - Phạm vi sử dụng thay đổi tùy thuộc vào loại bột nạp bình: Ví dụ, natri bicarbonate khơng đƣợc sử dụng cho đám cháy kim loại kiềm nóng phân hủy thành CO2 H2O, vật liệu lại tƣơng tác với kim loại kiềm nóng làm cho lửa mạnh d Vải amiăng: - Chỉ đƣợc sử dụng để dập tắt đám cháy nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay