NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

122 18 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:57

... trƣờng đại học, bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Tiểu dự án “Dự án Nâng cao chất lƣợng giáo dục Đại học trƣờng Đại học Bách. .. nghiên cứu khoa học quản trị đại học trƣờng đại học đƣợc lựa chọn tự chủ qua tăng cƣờng lực hệ thống giáo dục đại học quốc gia Mục tiêu tiểu dự án phát triển Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội thành sở... đô Hà Nội QCVN Quy chuẩn Việt Nam TOR Điều khoản tham chiếu VND Việt Nam đồng WB World Bank I GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Dự án Nâng cao chất lƣợng Giáo dục Đại học (SAHEP) đƣợc tài trợ Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay