PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

239 3 0
  • Loading ...
1/239 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:57

BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TẬP ĐỒN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Tổ chức tư vấn: CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Tháng 9/2017 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA MỤC LỤC MỤC A: TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 13 I Thực trạng doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 13 Giới thiệu chung Tập đoàn 13 Cơ cấu tổ chức Tập đoàn 13 Thực trạng Lao động 14 Kết SXKD, tình hình tài 15 Thực trạng quỹ đất Tâp đoàn 17 Giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tập đoàn 20 II Phương án cổ phần hóa Tập đồn 20 Hình thức cổ phần hóa 20 Thơng tin doanh nghiệp cổ phần hóa 20 Ngành nghề kinh doanh 20 Cơ cấu tổ chức 21 Vốn điều lệ quy mô vốn điều lệ 22 Chào bán cổ phần 24 Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần 26 Chi phí cổ phần hóa 26 Phương án sử dụng nguồn thu từ bán cổ phần 27 10 Phương án sử dụng lao động 28 10.1 Phương án xếp lao động 28 10.2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 28 11 Phương án sử dụng đất sau CPH 28 11.1 Phương án sử dụng đất Cơng ty mẹ - Tập đồn, 20 công ty NN đơn vị SN 29 11.2 Đất bàn giao địa phương 32 11.3 Quỹ đất Công ty thành viên Công ty CP, Công ty TNHH quản lý 34 12 Phương sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 35 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 12.1 Chiến lược kinh doanh 35 12.2 Mục tiêu kế hoạch cho toàn Tập đoàn 35 12.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn 36 12.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng Cơng ty mẹ - Tập đồn 37 13 Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần 38 III Tổ chức thực kiến nghị 39 Lộ trình thực 39 Kiến nghị 39 MỤC B: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 41 PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HÓA 41 I CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CỔ PHẦN HÓA 41 II CÁC VĂN BẢN VỀ CPH CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN 43 III ĐƠN VỊ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 46 Kiểm toán BCTC hợp Cơng ty mẹ - Tập đồn 46 Kiểm tốn BCTC riêng Cơng ty mẹ - Tập đoàn 46 IV TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 46 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá AAFC (AAFC) 46 Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 47 Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC (AASC) 47 Công ty Cổ phần Thông tin Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) 47 V ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA 47 Tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa 47 Tư vấn xây dựng Phương án lao động bán cổ phần ưu đãi 48 VI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 48 PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA49 I Q TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CPH 49 Quá trình hình thành, phát triển VRG 49 Thực CPH Công ty mẹ - Tập đoàn 50 II THỰC TRẠNG CỦA VRG TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GTDN 50 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Tóm lược chung doanh nghiệp cổ phần hóa 50 1.1 Thơng tin Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam 50 1.2 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh 51 1.3 Cơ cấu tổ chức VRG trước CPH 60 1.4 Các công ty VRG tham gia góp vốn thời điểm xác GTDN 69 1.4.1 Các công ty NN đơn vị SN Tập đoàn sở hữu 100% vốn 70 1.4.2 Các cơng ty mà VRG có quyền biểu 50% vốn điều lệ 83 1.4.3 Danh sách công ty liên kết VRG 88 1.4.4 Danh sách doanh nghiệp phải cấu lại vốn góp 91 1.5 Thực trạng lao động VRG 99 Tình hình sản xuất kinh doanh 05 năm trước cổ phần hóa 100 2.1 Kết kinh doanh hợp Cơng ty mẹ - Tập đồn 100 2.3 Kết kinh doanh riêng Công ty mẹ - Tập đoàn 101 2.4 Kết SXKD riêng 20 công ty NN, đơn vị nghiệp 102 2.4 Kết SXKD công ty VRG có quyền biểu 50% vốn điều lệ 110 2.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty liên kết 120 Tình hình tài sản Cơng ty mẹ - Tập đồn 122 3.1 Tình hình vốn 122 3.2 Tình hình tài sản 122 3.3 Tình hình cơng nợ 122 3.4 Tổng giá trị đầu tư dài hạn 123 Thực trạng sử dụng đất diện tích sử dụng đất trước cổ phần hóa 126 4.1 Thực trạng đất đai diện tích sử dụng Cơng ty Mẹ - Tập đồn, 20 Cơng ty nơng nghiệp, Đơn vị nghiệp 127 4.2 Quỹ đất Công ty cổ phần, TNHH quản lý 137 Các dự án Cơng ty mẹ - Tập đồn chủ đầu tư 138 III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 139 Kết xác định giá trị doanh nghiệp 139 1.1 Giá trị doanh nghiệp Cơng ty mẹ - Tập đồn 139 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 1.2 Giá trị doanh nghiệp 20 công ty nông nghiệp, đơn vị nghiệp 141 Các vấn đề cần tiếp tục xử lý 142 PHẦN III: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 143 I NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 143 Mục tiêu cổ phần hóa 143 Yêu cầu cổ phần hóa 143 Hình thức cổ phần hóa 143 Thông tin chung doanh nghiệp sau cổ phần hóa 143 4.1 Thơng tin doanh nghiệp 143 4.2 Hình thức pháp lý 144 Cơ cấu tổ chức 144 5.1 Mơ hình tổ chức VRG sau cổ phần hóa: 144 5.2 Các đơn vị thành viên Công ty mẹ - Tập đồn sau cổ phần hóa 148 5.3 Thóa vốn đơn vị thành viên đầu tư ngành 149 5.4 Sắp xếp lại cấu vốn góp doanh nghiệp 150 5.5 Phân loại Doanh nghiệp thành viên sau CPH 154 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 162 6.1 Vốn điều lệ 162 6.2 Cơ cấu vốn điều lệ 163 Chào bán cổ phần 164 7.1 Bán đấu giá công khai 164 7.1.1 Quy mô chào bán 164 7.1.2 Phương pháp chào bán quan thực chào bán cổ phần 164 7.1.3 Xác định giá khởi điểm 164 7.2 Nhà đầu tư chiến lược 166 7.2.1 Quy mô chào bán 166 7.2.2 Mục tiêu chào bán 166 7.2.3 Tiêu chí lựa chọn 166 7.2.4 Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược xác định giá chào bán 167 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 7.2.5 Hạn chế chuyển nhượng nhà đầu tư chiến lược 167 7.3 Chào bán ưu đãi cho người lao động 167 7.3.1 Mục tiêu chào bán chế đặc thù áp dụng 167 7.3.2 Quy mô chào bán nguyên tắc xác định thời gian cơng tác tính cổ phần ưu đãi 168 7.3.2.1 Quy mô chào bán 168 7.3.2.2 Chào bán cho người lao động đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi 168 7.3.2.3 Chào bán thêm cho cán công nhân viên có cam kết làm việc lâu dài 169 7.4 Chào bán cho lao động có hợp đồng nhận khoán 171 7.5 Chào bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức cơng đồn 172 7.6 Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần 172 Xử lý cổ phần bán không hết 173 Chi phí cổ phần hóa 173 10 Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành 174 11.Kế hoạch đăng ký giao dịch thị trường chứng khoán 181 II PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: 182 Phương án sử dụng lao động 182 1.1 Kế hoạch xếp lại lao động 182 1.2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 184 III PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU CPH CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN 186 Văn chấp thuận địa phương phương án sử dụng đất cho Công ty Mẹ - Tập đồn; 20 cơng ty nơng nghiệp đơn vị nghiệp : 186 Nhu cầu đất phục vụ hoạt động SXKD sau cổ phần hóa 188 Tổng hợp diện tích đất bàn giao lại cho địa phương (sau CPH) 201 Diện tích đất Cơng ty CP, TNHH quản lý sau CPH: 205 Quỹ đất Tập đồn quản lý, sử dụng sau cổ phần hóa: 206 Nguồn: VRG 206 IV PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 206 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Mục tiêu, Chiến lược kinh doanh 206 Cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 207 2.1 Tình hình giới 207 2.2 Tình hình nước 207 2.3 Đặc điểm thị trường ngành nghề kinh doanh 209 2.3.1 Trồng khai thác cao su thiên nhiên 209 2.3.2 Chế biến sản phẩm công nghiệp cao su 210 2.3.3 Chế biến gỗ 210 2.3.4 Các khu công nghiệp 211 2.3.5 Nông nghiệp công nghệ cao 211 2.4 Điều kiện sở vật chất, hạ tầng VRG 211 2.5 Những nhân tố ảnh hưởng khác 212 Mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2018 – 2020 214 3.1 Mục tiêu kế hoạch cho toàn Tập đoàn 214 3.2 Kế hoạch kinh doanh riêng Cơng ty mẹ - Tập đồn 216 Giải pháp thực 220 4.1 Các giải pháp chung 220 - Cơng tác kế tốn tài 220 4.2 Các giải pháp cụ thể 221 4.2.1 Giải pháp kỹ thuật 221 4.2.2 Giải pháp thị trường: 222 4.2.3 Giải pháp đào tạo: 222 4.2.4 Giải pháp nguồn vốn 222 V DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG: 231 VI NHẬN DIỆN RỦI RO VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO : 231 6.1 Rủi ro kinh tế 231 6.2 Rủi ro luật pháp 232 6.3 Rủi ro cân đối dòng tiền 232 6.4 Rủi ro chi phí vốn 232 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 6.5 Rủi ro sức mua thị trường 233 6.6 Rủi ro tỷ giá hối đoái 233 6.7 Rủi ro đợt chào bán cổ phiếu 233 6.8 Các rủi ro khác 233 PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 234 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 235 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh 51 Bảng 2: Đặc điểm kỹ thuật cao su thiên nhiên dạng khối 55 Bảng 3: Đặc điểm kỹ thuật cao su ly tâm 57 Bảng 4: Đặc điểm kỹ thuật cao su tờ (RSS) 58 Bảng 5: Bảng tổng hợp doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn 69 Bảng 6: Danh mục 22 công ty NN, đơn vị nghiệp (doanh nghiệp cấp II) 70 Bảng 7: Cơng ty - VRG có quyền biểu 50% VĐL 83 Bảng 8: Công ty liên kết - VRG có quyền biểu 20% VĐL 89 Bảng 9: Danh sách doanh nghiệp phải cấu lại vốn góp 91 Bảng 10: Thực trạng chất lượng lao động 99 Bảng 11: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp VRG 100 Bảng 12: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh riêng Công ty mẹ - Tập đoàn 101 Bảng 13: Kết hoạt động SXKD 20 công ty nông nghiệp, đơn vị nghiệp (trước CPH) 102 Bảng 14: Kết SXKD cơng ty VRG có quyền biểu 50% vốn điều lệ (trước CPH) 110 Bảng 15: Kết hoạt động SXKD công ty liên kết VRG (trước CPH) 120 Bảng 16: Bảng tổng hợp quỹ đất toàn Tập đoàn 126 Bảng 17: Tổng hợp số liệu đất quản lý, sử dụng theo địa bàn 133 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 18: Tổng hợp quỹ đất sử dụng theo doanh nghiệp quản lý 134 Bảng 19: Tổng hợp số liệu đất công ty CP, TNHH quản lý, sử dụng 137 Bảng 20: Kết dự án mà VRG chủ đầu tư trực tiếp (trước CPH) 138 Bảng 21: Tổng hợp kết xác định GTDN để xác định vốn điều lệ 140 Bảng 22: Tổng hợp kết xác định GTDN để IPO 141 Bảng 23: Tổng hợp số lượng doanh nghiệp VRG sau CPH 148 Bảng 24: Tổng hợp biến động doanh nghiệp sau CPH 148 Bảng 25: Danh mục đơn vị thành viên cần thoái vốn đầu tư 149 Bảng 26: Bảng tổng hợp phương án cấu lại vốn góp 152 Bảng 27: Tổng hợp công ty Tập đoàn Cao su Việt Nam – CTCP (sau CPH) 155 Bảng 28: Tổng hợp cơng ty liên kết Tập đồn Cao su Việt Nam – CTCP (sau CPH) 161 Bảng 29: Nhu cầu vốn điều lệ VRG sau cổ phần hóa 162 Bảng 30: Cơ cấu vốn điều lệ VRG cổ phần hóa 163 Bảng 31: Bảng xác định giá khởi điểm theo phương pháp tài sản 165 Bảng 32: Dự toán chi phí cổ phần hóa 174 Bảng 33: Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành 174 Bảng 34: Bảng tổng hợp dự toán chi phí rà sốt, đo đạc, cấp GCNQSDĐ 177 Bảng 35: Tổng hợp mua cổ phần ưu đãi người lao động 181 Bảng 36: Kế hoạch xếp lại lao động 182 Bảng 37: Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 185 Bảng 38: Tổng hợp văn pháp lý 186 Bảng 39: Phương án sử dụng đất sau CPH Cơng ty mẹ - Tập đồn (phân loại theo địa bàn tỉnh) 195 Bảng 40: Phương án sử dụng đất sau CPH Công ty mẹ - Tập đoàn (phân loại theo đơn vị quản lý) 197 Bảng 41: Quỹ đất bàn giao lại cho địa phương phân theo địa bàn 202 Bảng 42: Quỹ đất bàn giao lại cho địa phương phân theo đơn vị quản lý 203 Bảng 43: Quỹ đất Công ty CP, TNHH quản lý chia theo nhóm ngành: 205 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 44: Bảng tổng hợp quỹ đất toàn tập đoàn sau CPH 206 Bảng 45: Sản lượng số sản phẩm 214 Bảng 46: Kế hoạch SXKD toàn Tập đoàn giai đoạn 2018 – 2020 215 Bảng 47: Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng giai đoạn 2018 – 2020 217 Bảng 48: Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức chia giai đoạn 2018 – 2020 218 Bảng 49: Tổng mức đầu tư dự án cho giai đoạn 2016 – 2020 223 Bảng 50: Kế hoạch tái canh trồng mới, giai đoạn 2018 - 2020 224 Bảng 51: Bảng tổng hợp nhu cầu vốn chủ sở hữu cho đầu tư 226 Bảng 52: Thối vốn đầu tư ngồi ngành kinh doanh 229 Bảng 53: Lộ trình tổ chức thực phương án cổ phần hóa 234 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Các sản phẩm gỗ cao su 54 Hình 2: Cao su Định chuẩn kỹ thuật 54 Hình 3: Mủ LA, mủ HA 57 Hình 4: Vườn ươm giống 59 Hình 5: Sản phẩm cơng nghiệp 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức VRG trước cổ phần hóa 60 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức VRG sau cổ phần hóa 146 10 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA + Lĩnh vực khu công nghiệp * Mở rộng giai đoạn khu công nghiệp đất cao su có quy hoạch phát triển Khu cơng nghiệp phủ, diện tích cho thuê lấp đầy 60% Với quy mô khoảng 1.700 đất thương phẩm * Việc đầu tư sở hạ tầng khu cơng nghiệp thực theo hình thức chiếu, có nhà đầu tư th hồn chỉnh sở hạ tầng Vốn đầu tư cho nhóm ngành lớn, khoảng 5.400 tỷ đồng, bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, chủ yếu sử dụng nguồn tiền khách hàng trả tiền thuê lần cho thời gian thuê đất, lợi nhuận từ khu có + Lĩnh vực nơng nghiệp cơng nghệ cao Tập đồn nghiên cứu thử nghiệm việc trồng sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, giá bán tốt chuối cấy mô… xuất sang thị trường Nhật bản, Châu âu Huy động vốn cho đầu tư: Đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư phát triển, Tập đoàn sử dụng nhiều giải pháp tổng thể để huy động nguồn lực cụ thể sau: Nguồn vốn chủ sở hữu: bao gồm từ nguồn vốn chủ sở hữu có Cơng ty mẹ - Tập đồn sau cổ phần hóa; vốn cơng ty tự huy động hình thành từ khấu hao tài sản cố định, khoản tích lũy từ lợi nhuận sau thuế huy động vốn từ các cổ đông bên ngồi VRG thơng qua chuyển đổi số cơng ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có 225 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Bảng 51: Bảng tổng hợp nhu cầu vốn chủ sở hữu cho đầu tư Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nhu cầu Vốn góp vốn đầu tư Nội dung A Các dự án VRG chủ đầu tư trực tiếp B Vốn thiếu 0 Đầu tư tài vào cơng ty con, cơng ty liên kết đầu tư tài dài hạn khác 31.401.285 25.592.687 5.808.597 I Đầu tư vào Công ty TNHH MTV 20.892.000 18.589.086 2.302.914 Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai 3.130.000 2.990.301 139.699 Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam 405.000 325.773 79.227 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận 345.000 313.742 31.258 Cơng ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 490.000 391.924 98.076 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam 790.000 600.469 189.531 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi 87.000 75.247 11.753 Cơng ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa 295.000 230.005 64.995 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 985.000 935.710 49.290 Cơng ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh 1.070.000 1.023.735 46.265 10 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 1.028.000 823.411 204.589 11 Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 1.455.000 1.236.898 218.101 12 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 840.000 679.206 160.794 13 Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh 690.000 547.811 142.189 226 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TT Nhu cầu Vốn góp vốn đầu tư Nội dung Vốn thiếu 14 Cơng ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 2.715.000 2.530.772 184.228 15 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 1.550.000 1.502.015 47.985 16 Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk 750.000 644.805 105.196 1.315.000 1.074.743 240.258 18 Công ty TNHH MTV Cao su Eahleo 610.000 572.039 37.960 19 Công ty TNHH MTV Cao su Chư sê 1.495.000 1.283.996 211.004 20 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 650.000 626.888 23.112 21 Viện nghiên Cứu Cao su Việt Nam 160.000 151.433 8.567 6.000 1.336 4.664 23 Tạp Chí Cao su Việt Nam 12.000 11.468 532 24 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su 19.000 15.359 3.641 6.606.613 3.944.740 2.661.873 25 Công ty CP Cao su Sa Thầy 443.231 333.131 110.100 26 Công ty CP Cao su Điện Biên 420.686 395.816 24.870 27 Công ty CP Cao su Hà Giang 400.488 229.914 170.574 28 Công ty CP Cao su Lai Châu 837.737 594.376 243.361 29 Công ty CP Cao su Lai Châu II 783.091 511.291 271.799 30 Công ty CP Cao su Sơn La 723.532 568.371 155.161 31 Công ty CP Cao su Yên Bái 800.000 297.464 502.536 17 Công ty TNHH MTV Cao su Chư păh 22 Trung tâm Y tế Cao su II Đầu tư vào công ty 50% vốn điều lệ 227 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TT Nhu cầu Vốn góp vốn đầu tư Nội dung 32 Công ty CP Quasa Geruco Vốn thiếu 714.424 564.979 149.445 1.006.424 449.397 557.027 477.000 477.000 3.902.672 3.058.862 843.810 35 Công ty CP Cao su Đồng Phú – Kratie 295.763 250.125 45.638 36 Công ty CP Cao su Bà Rịa - Kampong Thom 293.444 269.168 24.277 37 Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom 607.746 580.445 27.301 1.308.082 788.338 519.744 39 Công ty CP Cao su MangYang – Rattanakiri 865.996 749.265 116.731 40 Công ty CP Cao su Krông Búk – Ratanakiri 328.222 262.802 65.420 41 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Campuchia 203.419 158.720 44.699 31.401.285 25.592.687 5.808.597 33 Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An 34 Công ty cổ phần VRG MDF Kiên Giang III Đầu tư vào công ty liên kết 38 Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom Cộng Nguồn VRG  Thối vốn đầu tư ngồi ngành: Theo yêu cầu Chính phủ; định hướng sau cổ phần hóa tập trung phát triển lĩnh vực trồng khai thác mủ cao su; cơng nghiệp cao su; chế biến gỗ cao su; phát triển khu công nghiệp đất cao su nông nghiệp công nghệ cao Do Công ty mẹ - Tập đồn thối tồn vốn góp trực tiếp khơng thuộc ngành nghề chính; nguồn thu tái đầu tư góp vốn vào cơng ty hoạt động phù hợp với ngành sản xuất kinh doanh VRG Cụ thể : 228 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 52: Thối vốn đầu tư ngồi ngành kinh doanh Đơn vị tính: Triệu đồng Vốn góp VRG TT Tên công ty Công ty CP VRG Đắk Nông Công ty CP VRG - Bảo Lộc Công ty CP VRG Phú Yên Vốn điều lệ công ty Giá trị 100 2017 Cty 260.213 275.191 Chào bán rộng rãi, 71,03 trọn lô 100 2017 Cty 420.000 269.180 Chào bán rộng rãi, 81,77 trọn lô 100 2017 Cty 100 2018Cty 2020 100 2017 Cty Thoái sàn Upcom 100 2017 Cty Đấu giá 100 2017 Liên kết 15,00 Thoái sàn Upcom 100 2018Cty 2020 5,88 Thoái sàn Upcom 100 2017 ĐTTC 39.445 Công ty CP Thủy điện GERUCO Sông Côn 600.000 197.780 45.000 24.327 60.000 36.269 266.879 10.006 52.400 3.850 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Công ty CP Phát triển Đô thị KCN Cao su Việt Nam Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu Ghi Chào bán rộng rãi, 70,30 trọn lơ 427.000 Tỷ lệ thối 213.172 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Du lịch Cao su Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Cao su Phương thức thoái vốn Thời gian 297.728 Tỷ lệ % Kế hoạch bán vốn 229 52,51 Đấu giá Chào bán rộng rãi, 51,51 trọn lô 30,30 28,00 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 10 11 12 13 14 15 16 17 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi CTCP Công ty Cổ phần EVN Quốc tế Công ty CP Đầu tư XD PT Năng lượng Vinaconex Cơng ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG Cơng ty CP Điện Việt Lào Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh Công ty CP BOT Quốc lộ 13 An Lộc Hoa Lư Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam Cộng 134.998 24.419 2.400.000 44.118 547.200 67.783 610.000 134.573 5.300.000 79.568 750.000 153.847 162.000 12.778 1.600.000 69.797 13.933.418 1.656.103 Thoái sàn Upcom 100 2017 ĐTTC Đấu giá 100 2018ĐTTC 2020 11,40 Chào bán rộng rãi 100 2016 ĐTTC 15,30 Thoái sàn Upcom 100 2017 Liên kết Đấu giá 100 2018ĐTTC 2020 100 2016 ĐTTC 100 2018 ĐTTC 100 2017 ĐTTC 20,10 11,78 3,50 Hợp đồng chuyển 18,13 nhượng 14,00 Đấu giá Thối theo lộ trình 5,63 đóng Quỹ Nguồn: VRG  Vốn vay: Hình thành từ nhiều nguồn bao gồm vay nước vay thương mại nước, khoảng 7.600 tỷ đồng chiếm 30% tổng vốn cho dự án  Vốn khác: Chủ yếu khoản ứng trước nhà đầu tư lĩnh vực Khu công nghiệp chiếm 17% tương đương 4.400 tỷ đồng 230 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn Theo cấu, 20 Công ty nông nghiệp, đơn vị nghiệp (trước CPH) đơn vị mà Công ty mẹ - Tập đoàn đầu tư 100% vốn, tất nhu cầu vốn SXKD, hoạt động đầu tư đơn vị Công ty mẹ - Tập đoàn đáp ứng trực kế hoạch tiến độ thực Các Công ty khác có vốn gốp Cơng ty mẹ - Tập đồn, tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu vốn kết SXKD, Cơng ty mẹ - Tập đồn xem xét tăng vốn, cho vay bảo lãnh cho vay theo quy định V DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG: Cơng ty mẹ - Tập đồn xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn Cao su Việt Nam - Cơng ty cổ phần gồm 12 Chương Trong quy định cụ thể Chương – Quy định chung, Chương – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông, Chương – Cơ cấu tổ chức, quản lý kiểm soát, Chương – Quyền điều tra sổ sách hồ sơ, Chương – Cơng nhân viên cơng đồn, Chương – Quan hệ Tập đoàn với đơn vị thành viên, Chương – Phân phối lợi nhuận, Chương – Cơ chế tài chính, hệ thống kế tốn năm tài chính, Chương – Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo cơng chúng, Chương 10 – Kiểm tốn, dấu bảo mật, Chương 11 – Chấm dứt hoạt động, lý giải tranh chấp, Chương 12 – Điều khoản chung.Các chương cụ thể hóa thành 90 Điều, phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật hành (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm) VI NHẬN DIỆN RỦI RO VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO : Mọi rủi ro thị trường xuất phát từ thay đổi giá thị trường lãi suất, tỷ giá loại hàng hoá khác Ngồi có số rủi ro khác ảnh hưởng đến tài doanh nghiệp rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động sản xuất, rủi ro khoản rủi ro mang tính hệ thống tác động chung lên toàn thị trường Những rủi ro có tính liên kết tác động qua lại lẫn nên thị trường xuống, cộng hưởng chúng gây nên tổn thất khơn lường doanh nghiệp Vì vậy, cần phải nhận diện rủi ro để có biện pháp phòng chống thích hợp, cụ thể: 6.1 Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro định, biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam chủ thể tham gia vào kinh tế, nên hoạt động kinh doanh Tập đoàn chịu tác động trực tiếp gián tiếp từ thay đổi nhân tố Để hạn chế bớt tác động rủi ro kinh tế, Tập đoàn cần trọng cải tiến hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ trọng đến vấn đề quản lý chi phí 231 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 6.2 Rủi ro luật pháp Sau hồn thành cơng tác cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh Tập đoàn chịu ảnh hưởng quy định pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán, luật thuế văn hướng dẫn có liên quan Hiện nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta dần hoàn thiện thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, xã hội Tuy nhiên, hệ thống văn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Do vậy, việc nâng cao tính ổn định sách pháp luật Nhà nước cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế Việt Nam bước hòa nhịp với vận động phát triển không ngừng kinh tế giới Để hạn chế tác động rủi ro liên quan đến luật pháp, Tập đồn cần ln chủ động, thường xun cập nhật quy định pháp luật, tìm hiểu, nghiên cứu thay đổi pháp luật đồng thời thông tin kịp thời tới toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đồn 6.3 Rủi ro cân đối dòng tiền Việc cân đối luồng tiền thu - chi doanh nghiệp vơ quan trọng Tình trạng cân đối dòng tiền xảy ra, doanh nghiệp tiền thu nhỏ lượng tiền chi Việc làm ảnh hưởng lớn đến uy tín doanh nghiệp khơng tốn vật tư, nhân cơng, không trả khoản nợ đến hạn cách kịp thời dẫn đến việc khiếu kiện … Sự cân đối dòng tiền chia thành: cân đối tạm thời cân đối dài hạn Có thể nói, doanh nghiệp xảy cân đối tạm thời việc thu hồi khoản nợ phải thu khơng kế hoạch; việc góp vốn không thực cam kết cân đối tạm thời dòng tiền khắc phục nhiều biện pháp hậu thường không lớn Mất cân đối dài hạn xảy nguyên nhân quan trọng như: phần chi phí cố định tổng chi phí doanh nghiệp lớn doanh thu bị sụt giảm không đủ bù đắp chi phí thường xuyên, kết hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ; thiếu hụt vốn lưu động; nợ khó đòi tăng lên … Mất cân đối dài hạn dòng tiền làm cho doanh nghiệp bị phá sản 6.4 Rủi ro chi phí vốn Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, hầu hết tất doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay Do đó, lãi suất tiền vay (là chi phí sử dụng vốn) trở thành phận ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp Khi lập kế hoạch kinh doanh dự án đầu tư, lãi suất tiền vay dự tính Song, có nhiều nhân tố nằm ngồi tầm kiểm sốt doanh nghiệp tác động đến lãi suất tiền vay, lạm phát xảy Việc lãi suất tiền vay biến động làm ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp 232 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 6.5 Rủi ro sức mua thị trường Tình hình kinh tế khó khăn khiến nhu cầu mua thị trường bị suy giảm tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhưng rủi ro thường không kéo dài, cần có biện pháp kích phù hợp để đảm bảo nguồn sản phẩm hàng hoá 6.6 Rủi ro tỷ giá hối đoái Với khoản vay hợp đồng mua bán ngoại tệ, tỷ giá hối đối tăng, số lỗ tỷ giá làm giảm đáng kể, chí triệt tiêu toàn lợi nhuận thu kinh doanh Do phải đánh giá lượng hóa chi phí phải bỏ kể chênh lệch tỉ giá để so sánh với lợi ích thu đảm bảo không bị động tỷ giá thay đổi 6.7 Rủi ro đợt chào bán cổ phiếu Thị trường chứng khốn Việt Nam chưa thực sơi động; thêm vào đó, lịch thối vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước nhiều suốt năm 2016 năm 2017 thách thức không nhỏ VRG việc bán hết số lượng cổ phần chào bán công chúng 6.8 Các rủi ro khác Các rủi ro khác rủi ro thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, biến động trị, xã hội,…là rủi ro bất khả kháng có ảnh hưởng đến ngành nơng nghiệp nói chung doanh nghiệp cao su nói riêng 233 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sau phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam đươ ̣c Thủ tướng Chính phủ phê duyê ̣t, VRG tiếp tục thực nội dung công việc theo quy định Nghị định số 59/2011/ NĐ – CPvà quy định liên quan hành để hồn tất việc chuyển Cơng ty mẹ - Tập đồn sang cơng ty cổ phần theo lộ trình sau: Bảng 53: Lộ trình tổ chức thực phương án cổ phần hóa TT Nội dung cơng việc Thời gian dự kiến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngày T Tổ chức bán đấu giá cổ phần công khai T + 45 Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, tổ chức cơng đồn T + 60 Tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược T +60 Đề xuất, cử người đại diện vốn công ty cổ phần; tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu, bầu HĐQT, BKS T + 65 Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGĐ, KTT T + 80 Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu T + 90 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Tổ chức mắt cơng ty cổ phần, đăng báo theo thức có Giấy quy định chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tổ chức tốn; bàn giao Cơng ty mẹ thức có Giấy Tập đồn cơng ty cổ phần chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 234 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Thực Quyết định số 401/QĐ – BNN – QLDN ngày 02/02/2016 Bộ NN & PTNT việc tiến hành cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam; VRG thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thực công tác tổ chức xác định GTDN Công ty mẹ - Tập đồn, 20 cơng ty nơng nghiệp, đơn vị nghiệp; hiệu chỉnh kiến nghị lưu ý Kiểm tốn nhà nước theo Thơng báo số 149/KTNN – TH ngày 03/3/2017 Kiểm toán nhà nước Ngày 31/3/2017, Hội đồng thành viên Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam có tờ trình số 169/HĐTVCSVN – TCKT đề nghị phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn Theo đó, Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 3551/QĐ - BNN - QLDN ngày 31/8/2017 giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đoàn.Trên sở kết xác định giá trị doanh nghiệp phê duyệt, quy định hành Nhà nước, Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam phối với VCBS bên có liên quan xây dựng Phương án cổ phần hóa theo quy định hành Toàn nội dung Phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn xây dựng, thực cơng khai, minh bạch, chặt chẽ quy định toàn thể người lao động, Ban điều hành, Đảng ủy, Hội đồng thành viên Cơng ty mẹ - Tập đồn; đơn vị thành viên thống thông qua để báo cáo Bộ NN & PTNTthẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề nghị Ban đạo cổ phần hóa, Bộ NN & PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn theo quy định; Đề nghị Bộ NN & PTNT trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Bộ NN & PTNT tiếp tục quản lý, đạo trực tiếp với tư cách quản lý ngành quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước Tập đoàn sau cổ phần hóa; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép kinh phí thực đo đạc, rà sốt, cắm mốc, xác định ranh giới, hồn thành thủ tục thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ vào nguồn thu từ bán vốn Nhà nước theo quy định Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 118/2014/NĐ – CP ngày 17/12/2014 Chính phủ xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Cơng đồn Cao su Việt Nam mua cổ phần ưu đãi theo tiêu chuẩn tổ chức cơng đồn sở chấp thuận cho 36 CB.CNV quan Cơng đồn Cao su Việt Nam mua cổ phần ưu đãi CB.CNV Tập đoàn; Chấp thuận dùng nguồn tiền bán phần vốn Nhà nước doanh nghiệp toán chế độ người lao động tuyển dụng lần cuối từ ngày 21/4/1998 trở sau khơng bố trí việc làm phải chấm dứt hợp đồng lao động 235 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trên Phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam, kính đề nghị Ban đạo Cổ phần hóa báo cáo Bộ NN & PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Trân trọng kính trình! TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2017 TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; CHỦ TỊCH - Bộ NN & PTNT; - Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc CPH; - HĐTV, Ban TGĐ, KSV; - Các ban chuyên môn TĐ; - Đăng webside: VRG, VCBS; Võ Sỹ Lực - Lưu VT, KHĐT 236 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA BIÊN CHẾ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM Stt A Nội dung tài liệu QUYỂN I TỜ TRÌNH HĐTV TẬP ĐỒN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN Tờ trình Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam việc đề nghị phê duyệt Phương án cổ phần hóa Nghị HĐTV Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam việc thơng qua phương án cổ phần hóa Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Biên họp Tổ Giúp việc Ban đạo cổ phần hóa việc thơng qua phương án cổ phần hóa VRG B PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM C BIÊN BẢN HỌP HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG BẤT THƯỜNG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM D DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐỒN SAU CỔ PHẦN HĨA E PHỤ LỤC VỀ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIÁ KHỞI ĐIỂM QUYỂN Thông tin 24 đơn vị 100% vốn Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam QUYỂN Thông tin công ty cổ phần thành viên Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam H QUYỂN PHỤ LỤC VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Thuyết minh Phương án sử dụng đất Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Các phụ lục Phương án sử dụng đất Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Các văn trả lời Bộ/ngành/UBND tỉnh Phương án sử dụng đất Cơng ty mẹ - Tập đồn cơng nghiệp Cao su Việt Nam, 24 Côngty TNHH MTV đơn vị nghiệp 237 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Stt I K F G Nội dung tài liệu Hồ sơ pháp lý lô đất phương án sử dụng đất QUYỂN PHỤ LỤC VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Quyết định số3551./QĐ-BNNN-QLDN ngày 31/08/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Biên xác định giá trị doanh nghiệp theo Phương pháp Tài sản Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Biên họp Ban đạo cổ phần hóa Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam việc thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Bien họp Kiểm toán nhà nước thẩm tra kết ác định giá trị doanh nghiệp Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam PHỤ LỤC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài Hợp kiểm tốn năm 2015 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài Hợp kiểm tốn năm 2014 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài Hợp kiểm tốn năm 2013 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam PHỤ LỤC VỀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY Các văn Thủ tướng phủ/Bộ/Ngành liên quan đến cơng tác cổ phần hóa Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam QUYỂN PHỤ LỤC VỀ MUA CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CƠNG ĐỒN Bản Tổng hợp danh sách mua cổ phần ưu đãi Toàn tập đoàn Danh sách người lao động tham gia mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên cam kết Các Công văn/Văn đăng ký mua cổ phần Tổ chức Cơng đồn QUYỂN I PHỤ LỤC VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Phương án sử dụng lao động Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam (Mẫu số 10 theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) Danh sách lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 31/8/2017 (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) Danh sách lao động tiếp tục sử dụng sau xếp lại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 31/8/2017 (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TTBLĐTBXH) 238 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Stt Nội dung tài liệu Danh sách lao động nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 31/8/2017 (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TTBLĐTBXH) Danh sách lao động tuyển dụng trước ngày 21/04/1998 dôi dư (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) Danh sách lao động tuyển dụng từ ngày 21/04/1998 sau dôi dư (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) Chế độ với lao động dôi dư nghỉ hưu trước độ tuổi quy định tính đến ngày 31/8/2017 (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) Chế độ với lao động dôi dư tuyển dụng trước ngày 21/04/1998 dôi dư phải nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động thời điểm 31/8/2017 (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) Chế độ với lao động dôi dư tuyển dụng từ ngày 21/04/1998 sau dôi dư phải nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động thời điểm 31/8/2017 (Mẫu số theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) 239 ... TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CPH 49 Quá trình hình thành, phát triển VRG 49 Thực CPH Công ty mẹ - Tập đoàn 50 II THỰC TRẠNG CỦA VRG TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GTDN 50 PHƯƠNG... cấu tổ chức VRG trước CPH 60 1.4 Các cơng ty VRG tham gia góp vốn thời điểm xác GTDN 69 1.4.1 Các công ty NN đơn vị SN Tập đoàn sở hữu 100% vốn 70 1.4.2 Các cơng ty mà VRG có quyền... 102 Bảng 14: Kết SXKD cơng ty VRG có quyền biểu 50% vốn điều lệ (trước CPH) 110 Bảng 15: Kết hoạt động SXKD công ty liên kết VRG (trước CPH) 120 Bảng 16: Bảng tổng hợp quỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay