PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

239 28 0
  • Loading ...
1/239 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:57

... TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CPH 49 Quá trình hình thành, phát triển VRG 49 Thực CPH Công ty mẹ - Tập đoàn 50 II THỰC TRẠNG CỦA VRG TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GTDN 50 PHƯƠNG... cấu tổ chức VRG trước CPH 60 1.4 Các cơng ty VRG tham gia góp vốn thời điểm xác GTDN 69 1.4.1 Các công ty NN đơn vị SN Tập đoàn sở hữu 100% vốn 70 1.4.2 Các cơng ty mà VRG có quyền... 102 Bảng 14: Kết SXKD cơng ty VRG có quyền biểu 50% vốn điều lệ (trước CPH) 110 Bảng 15: Kết hoạt động SXKD công ty liên kết VRG (trước CPH) 120 Bảng 16: Bảng tổng hợp quỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay