Chuyên đề rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh (Buổi 2)

4 428 12
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:56

Chuyên đề rèn luyện kỹ năng đọc hiểu phục vụ ôn thi kỳ thi THPT QG và ôn thi HSG các cấp môn tiếng Anh ... good relationships with _ A virtual pets B childlike robots C non-humans D robot toys Question 2: There is a lot of discussion about _ A what a human really is B the nature of a humanoid robot... more interesting C he can only make a part of a car D he does not know what he is doing Question 2: The word "argument" is closest in meaning to _ A speech B talk C lecture D discussion Question
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh (Buổi 2), Chuyên đề rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh (Buổi 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay