ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÔNG LẬP

116 11 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÔNG LẬP Hanoi, 2016 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÔNG LẬP Hanoi, 2016 ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC ii MỤC LỤC HÌNH ẢNH v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Bố cục NCKH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Lý thuyết quản trị tinh gọn .7 1.1.1 Khái niệm quản trị tinh gọn .7 1.1.2 Nguồn gốc quản trị tinh gọn 1.1.3 Lợi ích quản trị tinh gọn 1.1.4 Các nguyên tắc quản trị tinh gọn .9 1.1.4.1 Nhận thức lãng phí 1.1.4.2 Sản xuất “Pull” .11 1.1.4.3 Chất lượng từ gốc 11 1.1.4.4 Liên tục cải tiến 11 1.1.5 Các công cụ quản trị tinh gọn 11 1.1.5.1 Tiêu chuẩn hóa (Standard Word) 11 1.1.5.2 5S quản lý trực quan (5S and Visual Management) 12 1.1.5.3 Cải tiến liên tục 12 1.2 Quản trị tinh gọn Việt Nam .14 1.2.1 Khái niệm .14 iii 1.2.2 Các công cụ, phương pháp khoa học triết lý áp dụng 15 1.2.3 Động lực áp dụng trì việc áp dụng theo triết lý tư quản trị tinh gọn doanh nghiệp/tổ chức .15 1.3 Giáo dục – Dịch vụ Giáo dụcChất lượng Giáo dục 16 1.3.1 Định nghĩa Giáo dục 16 1.3.2 Dịch vụ Giáo dục 17 1.3.3 Chất lượng giáo dục .17 1.4 Tiếp cận quản trị tinh gọn Giáo dục 18 1.4.1 Quan niệm GD tinh gọn vai trò tiếp cận quản trị tinh gọn GD 18 1.4.2 Đặc trưng tiếp cận quản trị tinh gọn GD 19 1.4.3 Thực trạng tiếp cận quản trị tinh gọn GD 19 1.4.4 Một số định hướng tiếp cận quản trị tinh gọn Việt Nam.20 1.5 Trường học tinh gọn – Lợi ích mang lại áp dụng quản trị tinh gọn vào GD 21 1.5.1 Khái niệm trường học tinh gọn 21 1.5.2 Những lãng phí tồn Giáo dục 25 1.5.3 Thành công mang lại cho trường học tất trình độ 27 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Thực trạng số trường tiểu học công lập, mục tiêu quan sát 31 2.2 Phương pháp thu thập liệu 33 2.2.1 Thu thập liệu thứ cấp 33 2.2.2 Thu thập liệu sơ cấp .33 2.3 Quá trình thực 35 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HAI TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ 38 3.1 Trường tiểu học Tuấn Hưng 38 3.1.1 Thông tin trường Tiểu học Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương 38 3.1.2 Triết lý giáo dục 38 3.2 Thông tin thực trạng trường tiểu học Hồ Tùng Mậu .57 3.2.3 Những thành công nhà trường đạt .58 Chất lượng giáo viên học sinh 60 iv 3.2.4 Các lãng phí tồn 62 3.3 So sánh hai trường tiểu học: trường tiểu học Tuấn Hưng – Hải Dương trường tiểu học Hồ Tùng Mậu – Hà Nội 71 CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ TINH GỌN VÀ TRIẾT LÝ QTTG MADE IN VIETNAM VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 74 4.1 Xây dựng Tâm 76 4.1.1 Tâm gì? 76 4.1.2 Áp dụng thực tế 76 4.2 Ứng dụng 5S 80 4.3 Cải tiến liên tục (Kaizen) 83 4.3.1 Kaizen gì? 83 4.3.2 Áp dụng thực tế 84 4.4 Tiêu chuẩn giảng dạy .91 4.5 Quản trị trực quan (Visual management) .92 4.5.1 Định nghĩa 92 4.5.2 Áp dụng thực tế 92 4.5.2.1 Trong lớp học 92 4.5.2.2 Đối với thầy cô giáo 94 4.6 Sự phối hợp nhà trường, gia đình xã hội giúp trẻ “học tập tốt nhà, thực hành tốt trường” 94 4.7 Những khó khăn, trở ngại, giải pháp khắc phục định hướng áp dụng quản trị tinh gọn vào giáo dục tương lai 98 4.7.1 Khó khăn, trở ngại áp dụng quản trị tinh gọn giáo dục: 98 4.7.2 Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn hướng áp dụng quản trị tinh gọn tương lai: 100 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 104 Những đóng góp đề tài 104 1.1 Những đóng góp đề tài mặt khoa học 104 1.2 Những đóng góp đề tài mặt thực tiễn 105 Những hạn chế đề tài .105 Hướng phát triển đề tài 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 v MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Mơ hình trường học tinh gọn 22 Hình 2.1 Khảo sát hực tế Trường Hồ Tùng Mậu 35 Hình 2.2: Quá trình thực nghiên cứu .36 Hình 2.3 Khảo sát hực tế Trường Hồ Tùng Mậu 37 Hình 3.1 Trường tiểu học Tuấn Hưng .38 Hình 3.2 Trường tiểu học Tuấn Hưng .39 Hình 3.3 Trường tiểu học Tuấn Hưng .40 Hình 3.4: Hình ảnh rác thải trường tiểu học Tuấn Hưng .42 Hình 3.5: Lớp học trường Tiểu học Tuấn Hưng 43 Hình 3.6: Thư viện trường tiểu học Tuấn Hưng 43 Hình 3.7: Thư viện trường tiểu học Tuấn Hưng .44 Hình 3.8: Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu 57 Hình 3.9 Cơ sở vật chất trường tiểu học Hồ Tùng Mậu 59 Hình 3.10 Phòng học trường tiểu học Hồ Tùng Mậu 60 Hình 3.11: Thư viện trường tiêu học Hồ Tùng Mậu 65 Hình 3.11: Thơng báo cổng trường tiểu học Hồ Tùng Mậu 66 Hình 4.1 Ví dụ lớp học sẽ, gọn gàng 82 Hình 4.2 Ví dụ quản lý trực quan 83 Hình 4.3 Ví dụ phương pháp Consensogram 86 Hình 4.4 Ví dụ phương pháp Plus/ Delta charts 87 Hình 4.5 Ví dụ phương pháp sơ đồ mối quan hệ 87 Hình 4.6 Mơ hình PDSA cycle 88 Hình 4.7 Ví dụ phương pháp khẳng định tầm nhìn sứ mệnh 89 Hình 4.8 Ví dụ trực quan lớp học 93 Hình 4.10 Ví dụ trực quan lớp học 93 vi MỤC LỤC BẢNG Bảng 3.1 Lãng phí hữu hình trường Tiểu học Tuấn Hưng…………………… 41 Bảng 3.2: Lãng phí vơ hình trường tiểu học Tuấn Hưng……………………….47 Bảng 3.3 Lãng phí hữu hình trường tiểu học Hồ Tùng Mậu 63 Bảng 3.4 Lãng phí vơ hình trường tiểu học Hồ Tùng Mậu…………………….67 Bảng 4.1 Giải pháp cho lãng phí tiểu học cơng lập………………………… 74 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NCKH: Nghiên cứu khoa học ĐH: Đại học QTTG: Quản trị tinh gọn QLGD: Quảngiáo dục GD: Giáo dục ĐT: Đào tạo MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ trước tới nay, hoạt động giáo dục coi hoạt động dịch vụ, bên người cung cấp dịch vụ giáo dục bên khách hàng người sử dụng dịch vụ Có thể nói, cải thiện chất lượng giáo dục, nay, mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý, trị gia đất nước, tầm quan trọng giáo dục tương lai người vận mệnh đất nước thực trạng nhiều vấn đề, yếu kém, lãng phí làm giảm hiệu quản lý hoạt động trường học, sở giáo dục Thực tế cho thấy, khơng riêng giới mà Việt Nam, đời sống kinh tế mức sống cải thiện việc đầu tư giáo dục cho cái, mong em học tập mơi trường tốt ngày tăng cao thành thị mà nơng thơn Trước tình hình phát triển chung đất nước, ngành giáo dục có cải tiến, đổi nâng cao chất lượng dạy học đáng kể nhiên nhiều vấn đề tồn đọng, đặc biệt trường công lập Một thực trạng rõ rệt thành thị cha mẹ cố gắng để học trường tư nhân, cho dù thu nhập hạn hẹp với mong ước đào tạo môi trường tốt hơn, phát triển tốt tương lai sáng lạng Vậy trường công mà lại trường tư? Có khác biệt hai loại hình trường học này? Trước bối cảnh đó, câu hỏi thiết đặt ra: trường học tổ chức giáo dục, đặc biệt trường công nơi hàng năm tiếp nhận giáo dục số lượng lớn học sinh từ độ tuổi khác phải làm để cao hiệu giáo dục nữa, làm để tạo lòng tin vững cho học sinh phụ huynh Với sứ mệnh giáo dục cao mình, ngành giáo dục nói chung trường học nói riêng cố gắng nâng cao thân cơng tác giảng dạy quản lý Với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục Đất nước, nhiều chuyên gia học giả cho triết lý “Quản trị tinh gọn” nói chung “Quản trị tinh gọn Made in Vietnam” nói riêng lựa chọn phù hợp bối cảnh Trên giới, đặc biệt nước phát triển họ áp dụng thành cơng gặt hái nhiều lợi ích nhờ việc áp dụng triết lý Quản trị tinh gọn vào nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục Tuy nhiên, Việt Nam, điều mẻ Tại Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có số trường học tư nhân quốc tế hay sở, trung tâm giáo dục áp dụng triết lý quản trị thấy thay đổi rõ rệt, lại đại đa số dừng lại việc định hướng tư theo mơ hình mới, khơng có chiến lược, quy trình hành động tiêu chuẩn cụ thể Mặc dù nhiều thách thức gặp phải nguy thất bại thực Lean Management Lean Thinking (quản trị tinh gọntinh gọn) đến lúc nhà quản lý ngành giáo dục nên xem xét tính hiệu lợi ích lâu dài mà tư tinh gọn mang lại để tiếp cận thúc đẩy, tiến hành đưa mơ hình đại vào tổ chức dịch vụ trường học Việt Nam Với may mắn học tập, nghiên cứu Quản trị tinh gọn triết lý Quản trị tinh gọn Việt Nam thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội với việc nghiên cứu, tìm hiểu nhiều mơ hình áp dụng thành cơng quản trị tinh gọn giáo dục giới, nhóm nghiên cứu nhận thấy triết lý Quản trị tinh gọn Việt Nam có tính thiết thực ứng dụng cao tình hình đất nước nói chung ngành giáo dục nói riêng Trong NCKH này, nhóm nghiên cứu sâu phân tích thực trạng, tìm phân loại lãng phí tồn tại số trường Tiểu học cơng lập để từ áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam với cơng cụ tư nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học giáo dục bậc Tiểu học Tình hình nghiên cứu Áp dụng quản trị tinh gọn quản trị nâng cao chất lương giáo dục thu hút ý nhiều học giả nhà nghiên cứu giới Trên giới có nhiều ví dụ thành cơng việc áp dụng quản trị tinh gọn đơn vị giáo dục 94 4.5.2.2 Đối với thầy giáo Văn phòng nhà trường dùng hình ảnh, sơ đồ tóm tắt kế hoạch, chiến lược cần thực với thời gian cụ thể nhà trường để nhắc nhở, đốc thúc các giáo viên Nhà trường dùng hình thức tuyên dương thành tích giáo viên bảng thơng tin nhà trường Bên cạnh nhà trường thiết kế góc đóng góp ý kiến giáo viên theo dạng bảng chia thành mục khác nhau, có ghim kẹp để giáo viên đính ý kiến lên Điều làm tương tự trước lớp học giành cho ý kiến phụ huynh học sinh em Để thực việc nhà trường cần tổ chức nhóm thu nhận phân tích ý kiến cách nghiêm túc 4.6 Sự phối hợp nhà trường, gia đình xã hội giúp trẻ “học tập tốt nhà, thực hành tốt trường” Đây giải pháp giúp xây dựng hệ thống liên hoàn thống nhất, tương tác, tương trợ nhà trường gia đình việc đồng hành trẻ tới trường Gia đình nhà trường giúp trẻ học thực hành kiến thức vào sống kiến thức học cách song song để từ việc học trẻ trở nên giá trị ý nghĩa Vai trò gia đình nhà trường kết hợp để giúp học sinh học tập tốt trường thực hành tốt nhà Theo Tiễn Sĩ Nguyễn Đăng Minh việc học có mục đích để làm cho sống ta tốt đẹp sống xung quanh tốt đẹp Học tập quan trọng cho sống người Để việc học học sinh thực hiệu cần có phối hợp sát cánh bên phụ huynh học sinh tức gia đình nhà trường Gia đình nhà trường làm tốt vai trò mình, khơng làm thay việc cho hỗ trợ phối hợp với Trẻ em đến trường cần học đến đâu thực hành đến đấy, học đến đâu tốt lên đến đấy, “trẻ em làm việc nhỏ tùy theo sức mình”, khơng nên để trẻ nghe qua lý thuyết thi cử khơng áp dụng vào thực tế lãng quên 95 không thực tạo giá trị giúp trẻ phát triển lực tư lực thực hành Học tập giúp cho trẻ phát triển bồi dững lực tư lực hành động Ở nhà trường trẻ bồi dưỡng lực tư duy, kỹ năng, thể chất với kiến thức giảng chi tiết, chuyên sâu lý thuyết tốt gia đình Nhưng ngược lại gia đình em thực hành lực hành động nhiều Ở gia đình trẻ áp dụng phần kiến thức vào sống, biết tự chăm sóc thân, giúp đỡ bố mẹ, trưởng thành lên ngày làm cho sống trẻ bố mẹ tốt đẹp Gia đình nhà trường đóng vai trò quan trọng việc phát triển tồn diện tư hành động cho trẻ, hỗ trợ, động viên trẻ áp dụng tri thức vào thực tiễn sống Chính gia đình khơng thể dồn hết trách nhiệm dạy trẻ học cho nhà trường Gia đình nơi để thực hành điều học, bố mẹ cần tạo điều kiện cho áp dụng điều học lớp vào thực tế, giúp hiểu ý nghĩa mơn học Ví dụ mơn tốn, bố mẹ nhờ đo hộ diện tích bàn, chiều ngang, chiều dọc để mua khăn trải bàn nhờ tính tiền mua sắm Quá trình học tập trẻ diễn thường xuyên liên tục nhà trường, gia đình xã hội Chúng ta nên giúp trẻ phát triển cân đối lực tư hành động không nên để lực tư phát triển cao thiếu thực tiễn, hành động ngược lại Hai lực cần phát triển rèn luyện song hành Học tập tốt trường giúp trẻ phát triển tốt lực tư phần lực hành động thực hành tốt nhà giúp trẻ phát triển, rèn rũa lực hành động phần lực tư Nhà trường chủ yếu mô phần thực tế sống gia đình ngồi xã hội thực tế sống trẻ tham gia hoạt động ngày tương tác với người Thực tiễn sống giúp rèn luyện lực hành động hành vi, nhân cách người Thế học tập tốt trường thực hành tốt nhà? Nhà trường tổ chức dạy trẻ môn học, tri thức kỹ tốt Về nhà trẻ áp dụng tri thức vào sống, ôn tập củng cố tri thức học ôn luyện, rèn rũa lực hành động 96 Nhà trường gia đình phối hợp nhuần nhuyễn để giúp việc học thực hành trẻ diễn hiệu Nhưng yếu tố cốt lõi trẻ em cần có ý thức học tập tốt hay nói cách khác có Tâm Thế tốt, có thấu hiểu rõ ràng cho việc học Các cần biết việc học có ích cho thân mình, cho tương lai từ có ý thức chăm học tập, học thực để phát triển lực thân tiến lên ngày Khi khơng có Tâm Thế việc học việc học trở nên vô nghĩa chống đối Trong mơ hình Tâm Thế cho việc học học sinh mà tiến sĩ đưa tâm bệ đỡ để học sinh học tốt trường thực hành tốt nhà, tâm tránh cho việc học bị trì trệ chán nản việc tránh bị ngã xuống “xình lầy” Một câu hỏi đặt làm để có Tâm Thế học tập hiệu câu trả lời nhiều tranh cãi khó khăn Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh đưa Tâm gồm thấu ý Ở Việt Nam việc giáo dục tâm thấu hiểu yếu, xã hội ngược lại trẻ em học trường dẫn đến việc trẻ em khơng tin vào thứ học hứng thú học tập Chính điều gia đình nhà trường cần giúp cho học sinh tự thấu hiểu việc học cần thiết ý nghĩa Chúng ta cần tự ý thức xây dựng, bồi dưỡng trì tâm nội từ bên cho cho trẻ, khơng thực tế xã hội mà đánh ý chí tâm minh Tâm khơng tự sinh dễ đi, cần giáo dục hình thành bồi dưỡng, trì Về phía nhà trường nên nghiêm khắc, khuyến khích động viên, khuyên giải trẻ việc học tập Về phía gia đình cần có kỷ luật, khen thưởng, động viên giảng giải Để trẻ vừa học tốt trường thực hành tốt nhà, bên cạnh trẻ có tâm rõ ràng, vững vàng việc học cần có phương pháp hỗ trợ trẻ học tốt trường thực hành hiệu nhà nhà trường gia đình phối hợp sáng tạo Gia đình nhà trường bệ đỡ cho việc học tập, thực hành phát triển trẻ Nhìn chung gia đình nhà trường ln ln phối hợp việc giáo dục phát triển trẻ toàn diện 97 Học tập tốt trường, làm để giáo viên giúp xây dựng tâm cho trẻ Bằng nhiều cách khác ví dụ trước giảng giáo viên nên giải thích cho trẻ hiểu phải học mơt mơn học, tiết học đó, mơn học óc ích cho sống Nếu học mơn học học sinh nhận lợi ích từ việc học Sau học giáo viên giúp gợi mở, hướng dẫn trẻ làm để áp dụng kiến thức học vào sống thực tế Nhà trường gia đình tham gia chạy tiếp sức Sau trẻ nhà, gia đình giúp trẻ củng cố thêm, nhắc lại kiến thức học trẻ giúp đỡ, động viên trẻ áp dụng tri thức vào sống Gia đình cần nhà trường phối hợp xây dựng phương pháp cách thức để xây dựng chương trình học tập tốt trường thực hành tốt nhà cho trẻ Bố mẹ người thầy vĩ đại kỹ thầy cô người thầy vĩ đại tri thức phối hợp với để tạo môi trường học tập thực hành tốt cho trẻ Trẻ em bên cạnh xây dựng tri thức, kỹ cần bồi dưỡng tinh thần, tình cảm tốt Dù cho xã hội ngồi lùm xùm không ủng hộ cho đổi tiến nhà trường gia đình cần bền bỉ giúp em có sống tốt đẹp Làm để nhà trường gia đình ln đồng hành chạy tiếp sức cho nhau? Đây vấn đề nhiều nan giải, thực tế nhiều phụ huynh nhà trường mong muốn vậy, hầu hết trừơng chưa thực thực điều Gia đình nhà trường chưa thường xuyên trao đồi sát đồng hành với trình học tập Nhiều phụ huynh thiên điểm số, làm tập thi giấy tốt đồng nghĩa với việc học tốt, hiểu bài, nắm Thực tế kiến thức học giúp ứng dụng sống lại quan tâm tới Điều dẫn đến tình trạng nhiều gia đình muốn đầu tư vào học hành không cần phải động chân tay vào việc gia đình nhiều em học sinh học giỏi theo lối thi cử, lại làm việc thực tế đơn giản chăm sóc thân, quét nhà, nấu cơm, giao lưu với xã hội Tình trạng phổ biến sinh viên đại học Nhiều cử nhân giỏi hay xuất sắc trường lại không làm việc, kỹ thực tế, thực 98 hành Nhiều trường học hạn chế cho học sinh thực hành thực tế, phần điều kiện khơng cho phép, phần khác chương trình giảng dạy nghèo nàn, ngại sáng tạo Bên cạnh thực hành thực tế tham quan trời nhà trường tổ chức sống thực tế gia đình chiếm phần nhiều thời gian hội đẻ trẻ áp dụng kiến thức học Để giải tình trạng này, gia đình nhà trường cần thống nhất, hỗ trợ xây dựng lên hệ thống liên hồn giúp trẻ học đơi với hành Hành có nghĩa thực hành kiến thức học vào thực tế sống áp dụng vào việc làm tập Ngoài kênh liên lạc truyền thống gia đình nhà trường thông qua họp phụ huynh theo kỳ, sổ liên lạc hay gọi điện trực tiếp, gặp mặt,…Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển nay, giáo viên lập nhóm facebook gmail cho toàn phụ huynh lớp, để ngày giáo viên viết tóm tắt học lớp yêu cầu cần nắm để phụ huynh thuận tiện theo dõi giúp thực hành nhà 4.7 Những khó khăn, trở ngại, giải pháp khắc phục định hướng áp dụng quản trị tinh gọn vào giáo dục tương lai 4.7.1 Khó khăn, trở ngại áp dụng quản trị tinh gọn giáo dục: Việc áp dụng triết lý quản trị tinh gọn Việt Nam giáo dục giúp tạo điều kiện tốt cho việc dạy học phát triển, tiến tới chất lượng cải thiện rõ rệt Tuy nhiên thân quản trị tinh gọn chưa đủ để đảm bảo chất lượng học tập học sinh giảng dạy giáo viên đạt mức tốt Bên cạnh áp dụng quản trị tinh gọn, nhà trường cần có chiến lược sáng tạo khác song song Để áp dụng thành cơng quản trị tinh gọn giáo dục, ví dụ giáo dục tiểu học nhà trường cần có lựa chọn kỹ lưỡng áp dụng cẩn thận triết lý quản trị tinh gọn cách phù hợp Nhà trường cần hiểu học sinh khách hàng sản phẩm lĩnh vực sản xuất lĩnh vực dịch vụ khác Học sinh khách hàng học sinh nhà trường đội ngũ giáo viên kết hợp xây dựng lên mơi trường học tập Hay nói cách khác học sinh phần quan trọng hệ thống sáng tạo giá trị Học sinh sản phẩm học sinh khơng thể giống 99 thích hợp với kiến thức giống theo cách dạy học giống việc lắp giáp oto hàng loạt nhà máy sản xuất oto Chắc chắn việc áp dụng triết lý quản trị tinh gọn nhà trường khơng thể giống hồn tồn việc áp dụng qttg sản xuất oto Tuy nhiên, khơng có nghĩa ngành giáo dục khơng thể tìm kiếm động lực, cảm hứng để nâng cao chất lượng thơng qua việc nâng cao chất lượng sản xuất ngành công nghiệp mũi nhọn giới Tương lai cho ngành giáo dục tốt đẹp ln tìm cách nâng cao chất lượng dạy học Những khó khăn gặp phải áp dụng quản trị tinh gọn Việt Nam giáo dụcÁp dụng cơng nghệ thơng tin đòi hỏi chi phí ban đầu cao, khó khăn lớn cho trường tiểu học nông thôn ngoại thành ● Cần vốn thời gian để đào tạo đội ngũgiáo viên xây dựng lại sở hạ tầng, quy hoạch lại cách bố trí mặt ● Mức độ cam kết trì thực giáo viênlà khơng cao, hầu hết họ phải quan tâm nhiều đến công việc giảng dạy ● Tư truyền thống ngành giáo dục khơng nhằm mục đích lợi nhuận bao trùm lên ngành giáo dục làm suy giảm động lực tâm thay đổi, đặc biệt Việt Nam ● Yêu cầu cao người để thực thành công Nhà lãnh đạo cần có tư lâu dài, hiểu biết cụ thể cơng việc để đưa mơ hình tinh gọn hiệu với trường học mình, phải có khả lãnh đạo, hướng tất đội ngũ giáo viên vào mục tiêu chung Nhân viên cần có kỹ làm việc theo nhóm có hiểu biết quản trị tinh gọn có thái độ đắn việc thực công cụ quản trị tinh gọn 100 4.7.2 Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn hướng áp dụng quản trị tinh gọn tương lai:  Tăng mức độ cam kết, nâng cao nhận thức lãnh đạo nhân viên quản trị tinh gọn nói chung quản trị tinh gọn Việt Nam nói riêng công cụ quản trị tinh gọn: Để nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học thơng qua phương pháp tinh gọn, cần thiết phải có cam kết thực lãnh đạo cấp cao – ban giám hiệu nhà trường, nâng cao nhận thức tồn nhà trường bất hợp lý diễn ra, tin tưởng chia sẻ thơng tin tồn tổ chức, ban giám hiệuvà giáo viên, đồng nghiệp với nhau, giáo viên học sinh, đào tạo trao quyền cho giáo viên  Lãnh đạo cam kết hỗ trợ: Điều kiện tiên cho thành công thực quản trị tinh gọn hiểu biết ủng hộ ban giám hiệu Lãnh đạo cần hình thành nhóm cơng tác đạo thực Ví dụ việc áp dụng 5S trường học Nhà trường cần yêu cầu phòng ban nhà trường phải thành lập nhóm An tồn Vệ sinh (Safety and Hygiene) nhằm triển khai tuần tra, kiểm tra, thống kê vấn đề cần khắc phục định kỳ hàng tháng Bên cạnh đó, quy chế nội Safety & Hygiene thơng báo cho tồn thể nhân viên nhà trường biết Chính quy tắc tiêu chuẩn hóa giám sát liên tục tạo văn hóa "sạch sẽ" doanh nghiệp Nhật theo thời gian biến thành thói quen khơng thể thiếu ● Các bước thực hiện: - Thành lập nhóm cải tiến chất lượng gồm đại diện ban giám hiệu phòng, khoa có liên quan để phối hợp triển khai giải pháp cải tiến quy trình giảng dạy - Đánh giá lại tồn quy trình giảng dạy nhà trường xây dựng Đề án cải tiến quy trình giảng dạy 101 - Xác định nội dung, vấn đề ưu tiên cải tiến nhằm cắt bỏ thời gian lãng phí giảng dạy tăng chất lượng giảng dạy - Phê duyệt đề án, triển khai giải pháp can thiệp, đánh giá hiệu quả, trì thực giải pháp cải tiến  Giáo viên tự nguyện tham gia thực tinh gọn: Để toàn thể giáo viên tự giác tham gia thực công cụ quản trị tinh gọn cơng việc hoạt động hàng ngày mình, cần có chương trình đào tạo để người nhận thức ý nghĩa hoạt động cơng cụ tinh gọn, tác dụng công việc, đồng thời cung cấp cho họ phương pháp thực để tự giáo viên đảm bảo tinh gọn cho chỗ làm việc Khi có nhận thức có phương tiện người tự giác tham gia chủ động hoạt động tinh gọn Ngồi ra, bí thành công thực quản trị tinh gọn nhân viên nhà trường cung cấp mơi trường thích hợp khuyến khích tham gia thường xuyên Chẳng hạn áp dụng chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo quý (hoặc theo năm) phù hợp với phòng ban thực trì cơng cục quản trị tinh gọn thành cơng, chí lặp lại vòng tinh gọn với tiêu chuẩn caoTinh gọn phần nhà trường: Thực tinh gọn phần chứng minh hiệu dễ dàng thực Các nhóm tư vấn quản trị tinh gọn thường thực số phận thường phận cấp thiết cần phải thay đổi phận dễ thực đơn giản trước Mục đích việc tạo thói quen cho nhân viên nhà trường với diện quản trị tinh gọn khó khăn gặp phải để loại bỏ với đơn vị khác  Xây dựng thành công khung chương trình áp dụng quản trị tinh gọn: Để thực chương trình tinh gọn, cần xây dựng kế hoạch thực hiện, bao gồm bước: 102 ● Bước 1: Chuẩn bị - Ban giám hiệu hiểu rõ nguyên lý lợi ích việc xây dựng trường học tinh gọn, thơng qua việc tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động quản trị tinh gọn - Cam kết thực quản trị tinh gọn - Thành lập ban đạo thực quản trị tinh gọn - Chỉ định người có trách nhiệm hoạt động tinh gọn, đào tạo người có trách nhiệm thành viên hướng dẫn thực ● Bước 2: Thơng báo thức lãnh đạo: - Thơng báo thức chương trình thực quản trị tinh gọn trình bày mục tiêu chương trình tinh gọn cho tất người - Cơng bố thành lập ban đạo thực hiện, phương hướng triển khai, phân cơng nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm khu vực cụ thể - Lập công cụ tuyên truyền, quảng bá biểu ngữ, áp phích, bảng tin - Tổ chức đào tạo nội dung quản trị tinh gọn cho người ● Bước 3: Thực áp dụng công cụ quản trị tinh gọn Nhà trường tổ chức áp dụng quản trị tinh gọn phần tồn với cơng cụ 5S, Kaize, quản trị trực quan, Nhà trường cần bước rút kinh nghiệm phát triển văn hóa thực hành tinh gọn học tập, giảng dạy, quản lý,… ● Bước 4: Đánh giá định kỳ Các hoạt động tinh gọn cần trì thường xuyên nâng cao Để khuyến khích trì nâng cao hoạt động cần có hoạt động đánh giá Nội dung công tác đánh giá bao gồm: - Lập kế hoạch đánh giá khuyến khích hoạt động tinh gọn 103 - Cán đánh giá thường xuyên hoạt động tinh gọn - Phát động phong trào thi đua phòng, khoa hoạt động tinh gọn Trao thưởng định kỳ cho nhóm cá nhân thực tốt - Tổ chức tham quan tìm hiểu việc thực tinh gọn đơn vị khác để hoàn thiện Nên ý với đặc điểm trường tiểu học Việt Nam gồm thành viên khơng có nhiều kiến thức quản trị tinh gọn chưa có tiền lệ thực nên cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước thực Tránh áp dụng máy móc, nhanh chóng, nóng vội, đặc biệt cần có tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực 104 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Gắn nghiên cứu khoa học sinh viên với thực tiễn liên quan tới đánh giá hiệu giáo dục tiểu học cơng lập nói riêng giáo Việt Nam nói chung – chủ đề mẻ Việt Nam, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận thực tế thực điều tra khảo sát đối tượng người tiêu dùng (học sinh) giáo viên số trường tiểu học Thông qua kết nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tìm hiểu rõ thiếu sót lãng phí giáo dục tiểu học qua quan sát đánh giá Kết nghiên cứu thể đóng góp mà đề tài nhóm nghiên cứu thực Những đóng góp đề tài 1.1 Những đóng góp đề tài mặt khoa học Là số nghiên cứu đề tài Quản trị tinh gọn giáo dục tiểu học, nghiên cứu thực với kì vọng đưa kết mang tính tảng tốt cho nghiên cứu chủ đề Đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu đề ra, nghiên cứu hoàn thành mục tiêu đề trả lời câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu trả lời qua việc áp dụng số công cụ tiêu biểu Quản trị tinh gọn 5S, Kaizen, Quản trị trực quan vào quản trị, nâng cao chất lượng dạy học trường tiểu học Nhóm khó khăn, trở ngại; giải pháp khắc phục định hướng áp dụng quản trị tinh gọn tương lai.Những khó khăn như: Mức độ cam kết trì thực nhân viên nhà trường không cao, hầu hết họ phải quan tâm nhiều đến cơng việc giảng dạy, Tư truyền thống ngành dịch vụ công cộng không nhằm mục đích lợi nhuận bao trùm lên ngành làm suy giảm động lực tâm thay đổi, đặc biệt Việt Nam….Vì vậy, để nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy tiểu học cần cam kết thực lãnh đạo – ban giám hiệu, nâng cao nhận thức toàn nhà trường bất hợp lý diễn ra, tin tưởng chia sẻ thơng tin tồn tổ chức Bên cạnh đó, nghiên cứu cung cấp kiến thức tảng Phương pháp Quản trị tinh gọn qua số công cụ phù hợp.Từ khái niệm, quy trình, cách 105 thức thực hiện, Tất kiến thức nhóm nghiên cứu đưa dựa trình đọc, tham khảo nhiều tài liệu khác nước quốc tế Nhờ vậy, nghiên cứu có nhiều thơng tin kiến thức đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác cho phần sở lí luận đưa chương I Ngoài ra, kết nghiên cứu lần khẳng định củng cố thêm cho kết nghiên cứu nghiên cứu trước việc áp dụng Phương pháp Quản trị tinh gọn vào Nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học 1.2 Những đóng góp đề tài mặt thực tiễn Khơng dừng lại với đóng góp mặt khoa học, kết đề tài thể đóng góp ứng dụng có thực tiễn cao nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy Những kết khơng nguồn tài liệu tham khảo có giá trị ứng dụng thực tiễn nâng cao chất lượng tiểu học thành phố lớn, mà cho sở giáo dục chưa phát triển nông thôn, vùng núi, Nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy khắc phục lãng phí tồn đọng giúp tiết kiệm, nâng cao hiệu suất thúc đẩy hài lòng học sinh, phụ huynh Thông qua kết nghiên cứu đề tài, nhà chức trách, cán ngành giáo dục tham khảo nắm bắt quy trình cách thức chung lợi ích to lớn từ việc áp dụng công cụ quản trị tinh gọn Từ đó, đưa định hợp lí quy trình, hoạch định trường học phân bổ nguồn lực hợp lí Điều giúp sở giáo dục nâng cao hiệu suất mức độ hài lòng từ học sinh, phụ huynh Nhờ vậy, họ đạt lợi ích hướng tới tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao nhận biết thương hiệu, tăng cường giá trị thương hiệu mình… Những hạn chế đề tài Tuy tìm kiếm có áp dụng đổi mới, nghiên cứu số hạn chế: Thứ nhất, kết nghiên cứu chưa thể khái quát hóa bất cập điểm tích cực hai trườngtrường tiểu học khảo sát, mơ hình áp 106 dụng cho số trường học chưa áp dụng công cụ Quản trị tinh gọn vào nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy Việc tiến hành khảo sát với số lượng trường học nghiên cứu nhiều đưa kết mang tính khái quát cao Thứ hai, hạn chế thời gian nguồn lực nên đối tượng thực quan sát giới hạn hai trường tiểu học trường thành thị trường thuộc khu vực nông thôn Nếu thực khảo sát thông qua bảng hỏi với nhiều trường học hơn, kết đưa có giá trị khái quát hóa kết quả, đưa khuyến nghị cho nhiều trường học Hướng phát triển đề tài Từ đóng góp hạn chế nêu trên, đề tài nghiên cứu có tiềm phát triển với số hướng sau: Thứ nhất, nghiên cứu mở rộng với nhiều trường tiểu học hơn, tiến hành khảo sát, phân tích số liệu để kiểm tra tính đắn mơ hình với nhiều trường tiểu học khác nhau, nhằm đưa kết luận có giá trị tham khảo có tầm khái quát hơn, từ kết đưa có giá trị tham khảo rộng nhà quản trị Thứ hai, mơ hình nghiên cứu tiếp tục phát triển với cơng cụ ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy trường tiểu học để kiểm định hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy sở giáo dục 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Anh: Neslihan Alp, “The lean transformation model for the education system” Betty Ziskovsky, Joe Ziskovsky, “Doing more with less-going lean in education” Shannon Flumerfelt, Ph.D, “Is Lean Appropriate for Schools?” Professor Zoe Radnor, Giovanni Bucci, “Analysis of Lean Implementation in UK Business Schools and Universities” James Bond, “Leading Lean Learning In Education” Matthew Lynch, Ed.D, “Applying the Japanese Philosophy of Kaizen to School Reform” Website: Lean Education Enterprises, Inc, http://www.leaneducation.com/ Tài liệu tham khảo Tiếng Việt: Nguyễn Đăng Minh(2015), “Quản trị tinh gọn Việt Nam-đường tới thành công” Tạ Quang Tuấn, “Tiếp cận lean giáo dục” Viện suất Việt Nam, “Hệ thống sản xuất tinh gọn - Lean (Lean Production System)”: http://vnpi.vn/Desktop.aspx/Lean-Manufacturing/Gioi-thieu-chunglean/Quan_ly_san_xuat_tinh_gon_theo_phuong_phap_Lean_Lean_Manufact uring/ Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Đạt Minh (2012), “Tư tinh gọn Lean Hướng cho bệnh viện Việt Nam”: http://monozukuri.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&i d=50&layout=blog&Itemid=98&lang=vi 108 Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Đăng Toản, Nguyễn Thị Linh Chi, Trần Thu Hoàn (2014), “Định hướng áp dụng quản trị tinh gọn doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, Tập 30, Số (2014) 63-71 Đề tài Lean Manufacturing – Nghiên cứu hệ thống sản xuất Toyota giải pháp áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-lean-manufacturing-nghien-cuu-he-thongsan-xuat-toyota-va-giai-phap-ap-dung-vao-cac-doanh-nghiep-viet-nam46457/ ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU... dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam với công cụ tư nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học giáo dục bậc Tiểu học Tình hình nghiên cứu Áp dụng quản trị tinh gọn quản trị nâng cao chất lương... học Hồ Tùng Mậu – Hà Nội 71 CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ TINH GỌN VÀ TRIẾT LÝ QTTG MADE IN VIETNAM VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 74 4.1 Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÔNG LẬP, ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÔNG LẬP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay