SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI

72 5 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:54

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI UNDP SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI CHỦ NHIỆM: TS NGUYỄN MINH NGỌC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI – THÁNG - 2011 [HTX ASXH ] NHÓM NGHIÊN CỨU Chủ nhiệm: - TS Nguyễn Minh Ngọc Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân Các thành viên nhóm nghiên cứu - GS.TS Đặng Đình Đào Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân, - TS Lê Quốc Hội Tạp chí Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân - Th.S Lê Tất Phương Bộ Kế hoạch Đầu tư - PGS.TS Phạm Ngọc Linh Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân, - TS Vũ Minh Loan Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân - TS Đặng Thu Hương Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân - Th.S Phạm Minh Thảo Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân, - Th.S Lê Thu Hà Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân - TS Đặng Hà Giang Ngân Hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Bình Phước [HTX ASXH ] MỤC LỤC HÀ NỘI – THÁNG - 2011NHÓM NGHIÊN CỨU NHÓM NGHIÊN CỨU MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT GIỚI THIỆU 10 I KINH TẾ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ 12 1.1 Kinh tế hợp tác HTX 12 1.2 Đặc trưng HTX 13 II AN SINH XÃ HỘI 15 2.1 Khái niệm ASXH 15 2.2 Cấu trúc nội dung hệ thống ASXH 17 III SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ Ở VIỆT NAM 18 3.1 Sự phát triển tổ hợp tác 18 3.2 Sự phát triển HTX 20 3.3 Tình hình phát triển HTX giai đoạn 1955-1986 22 3.4 Tình hình phát triển HTX giai đoạn 1987-1996 24 3.5 Tình hình phát triển HTX giai đoạn 1997-2003 24 3.6 Tình hình phát triển HTX giai đoạn 2004 đến 25 IV TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ 26 4.1 Tác động chế kinh tế đến phát triển HTX 26 4.2 Tác động luật pháp đến phát triển HTX 28 4.3 Tác động sách phát triển HTX 30 V THỰC TRẠNG QUY MÔ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HTX 33 5.1 Quy mô giá trị gia tăng 33 5.2 Quy mô lao động 34 5.3 Quy mô vốn 35 5.4 Hiệu sản xuất kinh doanh 36 5.5 Thu nhập bình quân đầu người 37 VI THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Ở CÁC HTX 39 6.1 Mục tiêu hoạt động HTX nước ta 39 6.2 Thực trạng liên kết sức mạnh HTX 41 6.3 Thực trạng thực nguyên tắc tổ chức quản lý HTX 42 6.4 Mức độ hài lòng xã viên HTX 44 VII VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI 45 7.1 Vai trò HTX việc bảo đảm mức sống tối thiểu 45 7.2 Vai trò HTX việc cải thiện thị trường lao động 49 7.3 Vai trò HTX việc thực thi sách bảo hiểm 50 7.4 Vai trò HTX việc thực thi sách ưu đãi xã hội 51 7.5 Vai trò HTX việc thực trợ giúp xã hội 54 VIII MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ HIỆN NAY 55 8.1 Xu hướng gắn kinh tế gia đình với kinh tế HTX 55 8.2 Xu hướng phát triển HTX gắn liền với phát triển cộng đồng 58 8.3 Xu hướng doanh nghiệp hóa HTX 59 IX TƯƠNG LAI HỢP TÁC XÃ TỪ Ý KIẾN XÃ VIÊN 60 9.1 Mục tiêu hoạt động HTX 60 9.2 Yêu cầu xã viên 61 9.3 Vai trò HTX ASXH tương lai 62 X KẾT LUẬN 63 [HTX ASXH ] 10.1 Về trình phát triển HTX 63 10.2 Về tác động chế, luật pháp sách đến phát triển HTX 64 10.3 Về quy mơ, đóng góp, hiệu HTX 65 10.4 Về mục tiêu, tổ chức hoạt động HTX 65 10.5 Về vai trò HTX ASXH 66 10.6 Về xu hướng phát triển HTX 67 XI HÀM Ý CHÍNH SÁCH 67 11.1 Phát triển HTX yêu cầu khách quan phát triển 67 11.2 Phát triển HTX đòi hỏi trợ giúp đặc biệt từ Nhà nước 67 11.3 Phát triển HTX cần gắn với việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa / dịch vụ xã viên tạo công ăn việc làm cho người lao động 68 11.4 HTX cần coi công cụ quan trọng đảm bảo ASXH khu vực quan trọng kinh tế 68 11.5 HTX cần phát triển sở lấy nhu cầu hợp tác người lao động làm gốc 68 11.6 HTX cần phát triển theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển cộng đồng, không đề cao lợi nhuận 68 11.7 Luật pháp sách phát triển HTX cần hướng tới việc đảm bảo cho nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, công bằng, minh bạch tổ chức hoạt động HTX 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC I: ĐẶC ĐIỂM MẪU THĂM DÒ 71 [HTX ASXH ] DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Số liệu HTX phân theo lĩnh vực giai đoạn 2005 – 2010 26 Bảng 2: Lợi ích HTX xã viên 39 Bảng 3: Vai trò HTX tạo việc làm cung cấp dịch vụ cho xã viên 40 Bảng 4: Năng lực hợp tác HTX 41 Bảng 5: Nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, công 42 Bảng 6: Nguyên tắc dân chủ 43 Bảng 7: Nguyên tắc minh bạch 43 Bảng 8: Sự hài lòng xã viên HTX 44 Bảng 9: Thu nhập vai trò HTX việc tạo thu nhập cho xã viên 45 Bảng 10: Tính thường xuyên tính ổn định thu nhập 46 Bảng 11: Vai trò HTX việc tạo việc làm cung cấp dịch vụ cho xã viên 46 Bảng 12: Tính thường xuyên tính ổn định sử dụng hàng hóa / dịch vụ HTX 47 Bảng 13: Vai trò HTX việc tạo việc làm cho hộ xã viên 49 Bảng 14:Vai trò HTX việc tạo công ăn việc làm thường xuyên ổn định cho người lao động 50 Bảng 15: Vai trò HTX việc thực sách bảo hiểm cho xã viên 51 Bảng 16: Tỷ lệ xã viên hưởng ưu đãi xã hội từ thông qua HTX 51 Bảng 17: Tỷ lệ xã viên hưởng trợ cấp từ thông qua HTX 54 Bảng 18: Tác động lợi ích nâng cao lực sinh kế HTX 55 Bảng 19: Tác động lợi ích tiết kiệm chi phí HTX 56 Bảng 20: Tác động lợi ích hội HTX 57 Bảng 21: Ý kiến xã viên mục tiêu phát triển HTX tương lai 60 Bảng 22: Điều kiện quan trọng để trở thành xã viên 61 Bảng 23: Yếu tố quan trọng định bãi miễn tư cách xã viên 61 Bảng 24: Những điều HTX có nên thực 62 [HTX ASXH ] DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 1: Số lượng tổ hợp tác lao động tham gia tổ hợp tác giai đoạn 2000-2010 19 Đồ thị 2: Cơ cấu tổ hợp tác theo lĩnh vực hoạt động 20 Đồ thị 3: Số lượng HTX qua thời kỳ 21 Đồ thị 4: Cơ cấu HTX theo lĩnh vực hoạt động 22 Đồ thị 5: Giá trị gia tăng tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực HTX 33 Đồ thị 6: Tổng số lượng xã viên số lượng xã viên bình quân / HTX 34 Đồ thị 7: Quy mơ vốn bình qn HTX năm 2007 36 Đồ thị 8: Lợi nhuận bình quân / HTX 37 Đồ thị 9: Thu nhập bình quân lao động / năm 38 [HTX ASXH ] DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN ANGKASA Tổ chức HTX Malaixia ASXH An sinh xã hội ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CLT Liên đồn HTX Thái Lan CN/TTCN Cơng nghiệp/Tiểu thủ cơng nghiệp CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐBSCL Đồng sơng Cửu Long GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp GTVT Giao thông vận tải HTX HTX ICA Liên minh HTX quốc tế (International Cooperative Allien) ILO Tổ chức lao động quốc tế JCCU Liên hiệp HTX tiêu dùng Nhật Bản NCUI Liên minh HTX quốc gia Ấn Độ QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TCTK Tổng cục thống kê UBND Ủy ban Nhân dân WTO Tổ chức thương mại giới XD Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa [HTX ASXH ] TÓM TẮT Sự hưng thịnh (1955-1986), suy thoái (1986-2003) phục hưng (2004-2010) hợp tác xã (HTX) phản ánh tính bất ổn phát triển tính tất yếu khách quan việc phát triển HTX điều kiện kinh tế thị trường nước ta Cơ chế kinh tế, luật pháp sách phát triển HTX coi yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển HTX, chất HTX, nguyên tắc tổ chức hoạt động HTX Sau năm 1986, với việc chuyển đổi chế kinh tế, đời luật HTX năm 1996 góp phần làm cho nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, công bằng, minh bạch vào sống HTX ngày thực chất hơn, nhiên góp phần tạo suy thối HTX có tính hình thức lập trước năm 1986 Luật HTX năm 2003 thúc đẩy phát triển HTX thông qua việc cho phép pháp nhân tham gia HTX Tuy nhiên tham gia pháp nhân tạo định hướng lợi nhuận xu doanh nghiệp hóa nhiều HTX Các sách Nhà nước nhằm phát triển HTX chưa thực thi triệt để thiếu tính đồng nên tác động tương đối khiêm tốn đến phát triển HTX Quy mô giá trị gia tăng khu vực HTX nước ta tương đối thấp xu hướng giảm dần mức độ đóng góp vào GDP phản ánh tụt hậu khu vực HTX với khu vực kinh tế khác Quy mô vốn nhỏ tỷ lệ lợi nhuận vốn đầu tư thấp làm cho HTX khó tồn lấy lợi nhuận làm mục đích hoạt động Trên thực tế, quy mô lao động khu vực HTX tương đối lới có xu hướng gia tăng Lý tượng HTX giúp người lao động có khó khăn kinh tế đáp ứng nhu cầu họ hàng hóa/dịch vụ giá thấp tạo công ăn việc làm cho họ Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân lao động tương đối thấp, HTX tạo thu nhập tối thiểu khó giúp người lao động giàu lên Khơng có nhiều đóng góp cho tăng trưởng kinh tế GDP, HTX đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo ASXH cho người nghèo Thứ nhất, thu nhập từ HTX phần quan trọng thu nhập xã viên Thứ hai, HTX tạo số lượng lớn công ăn việc làm ổn định cho người có hội tham gia thị trường lao động Thứ ba, HTX có nhiều tiềm để giúp người nghèo tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Thứ tư, HTX thực hiên phần sách ưu đãi xã hội hình thức có tính cộng đồng cao Ngồi ra, HTX có khả thực hoạt động trợ giúp xã hội mà tổ chức khác không thực [HTX ASXH ] Hiện có ba xu hướng quan trọng phát triển HTX Thứ nhất, xu hướng phát triển HTX theo hướng gắn liền với kinh tế hộ Thứ hai, xu hướng phát triển HTX gắn liền với phát triển cộng đồng Thứ ba, xu hướng doanh nghiệp hóa HTX Trong sách phát triển, khơng nên coi HTX khu vực đóng góp quan trọng vào GDP hay tăng trưởng kinh tế, mà cần coi HTX khu vực quan trọng việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa / dịch vụ thiết yếu tạo cơng ăn việc làm cho người lao động có hồn cảnh khó khăn Tuy nhiên, khu vực kinh tế yếu gặp nhiều khó khăn, phát triển HTX đòi hỏi quan tâm trợ giúp đặc biệt từ Nhà nước quyền địa phương HTX cần coi tổ chức đảm bảo ASXH cho người nghèo HTX thực tốt vai trò đảm bảo mức sống tối thiểu, tạo công ăn việc làm, ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội Ngồi ra, tương lai HTX tổ chức giúp xã viên tiếp cận bảo hiểm y tế xã hội HTX thực tốt vai trò đảm bảo ASXH Nhà nước thực sách ưu đãi thuế HTX HTX cần phát triển theo mô hình HTX phục vụ xã viên mơ hình HTX lao động HTX hoạt động lợi nhuận Các HTX hoạt động ngược với hai mơ hình cần chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp Đặc biệt cần hạn chế tham gia pháp nhân vào HTX Để phát triển HTX theo hướng này, Nhà nước cần có sách ưu đãi thuế HTX miễn thuế thu nhập thuế VAT cho hàng hóa cho HTX Ngồi ra, q trình thành lập HTX mới, tiêu chí nhu cầu chung xã viên cần coi tiêu chí quan trọng việc thẩm định hồ sơ thành lập HTX Luật pháp sách phát triển HTX cần tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, cơng bằng, minh bạch Ngồi ra, để đảm bảo chất HTX không bị đảo lộn phát huy vai trò HTX ASXH, pháp nhân không nên tham gia vào HTX với tư cách xã viên Luật HTX củng cần quy định yêu cầu chuyền đổi hình thức tổ chức HTX sang loại hình doanh nghiệp phù hợp (cơng ty cổ phần) hai điều kiện xã viên khơng sử dụng sử dụng phần nhỏ sản phẩm / dịch vụ HTX tạo xã viên khơng góp sức mức góp sức xã viên so với tổng số lao động HTX Để thúc đẩy phát triển HTX, Nhà nước cần tổ chức triển khai sách hỗ trợ HTX cách đồng hơn, tránh tình trạng sách khơng thực thi cách đầy đủ thực tế vướng mắc trình thực thi [HTX ASXH ] GIỚI THIỆU Hiện có số quan niệm khác hợp tác xã (HTX) Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) “HTX liên hiệp hội/hay tổ chức tự chủ cá nhân liên kết với cách tự nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chung kinh tế, xã hội văn hóa thơng qua doanh nghiệp sở hữu chung kiểm soát cách dân chủ" Theo Luật HTX 2003 Việt Nam, " HTX tổ chức kinh tế tập thể cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau gọi chung xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định Luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên tham gia HTX, giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước” Theo luật này, “HTX hoạt động loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ nguồn vốn khác HTX theo quy định pháp luật" Sự khác biệt quan niệm HTX dẫn đến đánh giá khác định hướng phát triển HTX vai trò HTX an sinh xã hội (ASXH) Theo ILO, HTX tổ chức cá nhân theo Luật HTX năm 2003 HTX tổ chức cá nhân lẫn pháp nhân HTX với tham gia pháp nhân làm cho lợi ích mặt tài (mục tiêu lợi nhuận) đặt lên hàng đầu Trong HTX có cá nhân tham gia việc tạo công ăn việc làm đáp ứng nhu cầu chung hàng hóa-dịch vụ lại quan tâm Vì vậy, HTX với tham gia pháp nhân nhấn mạnh vai trò HTX việc cải thiện ASXH thơng qua tối đa hố lợi nhuận HTX với tham gia cá nhân nhấn mạnh vai trò HTX việc cải thiện ASXH thông qua đáp ứng nhu cầu chung tồn xã viên Vì vậy, nghiên cứu tập trung - Đánh giá tình hình phát triển thực trạng tổ chức-quản lý HTX - Làm rõ chất HTX xu hướng phát triển HTX - Phân tích vai trò HTX ASXH - Đánh giá khó khăn vấn đề hoạt động HTX - Đề xuất hàm ý cho sách phát triển HTX thời gian tới Cách tiếp cận: Để thực mục tiêu yêu cầu đặt dự án, nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp nhiều cách tiếp cận tùy theo mục tiêu chất công việc [HTX ASXH ] 10 lòng với tiêu chí mở rộng hội kinh tế cho xã viên nhóm xã viên có tổ chức hoạt động kinh tế hộ cao nhóm xã viên gia đình khơng tổ chức kinh tế hộ Điều phần phản ánh xã viên tham gia HTX để giúp họ mở rộng hội kinh tế cho hoạt động kinh tế hộ Các số liệu phản ánh phát triển HTX theo hướng gắn liền với kinh tế hộ xu hướng phát triển quan trọng HTX nước ta Xu hướng gắn kết kinh tế gia đình kinh tế HTX thể thông qua ba chế Thứ nhất, HTX góp phần nâng cao lực sinh kế cho xã viên Thứ hai, HTX giúp xã viên cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh Thứ ba, HTX giúp xã viên mở rộng phát triển kinh tế hộ 8.2 Xu hướng phát triển HTX gắn liền với phát triển cộng đồng HTX thường gắn với cộng đồng dân cư, tạo ổn định cộng đồng gắn kết thành viên cộng đồng với Thông qua HTX, thành viên cộng đồng giải vấn đề có liên quan đến sống họ thăm hỏi, giúp đỡ lúc hiếu, hỷ, ốm đau HTX theo lớn mạnh tổ chức hoạt động xã hội, văn hoá hoạt động chăm lo cộng đồng làm cộng đồng dân cư trở nên đoàn kết thân thiết với Từ đó, HTX góp phần giải gốc mâu thuẫn nội dân cư, góp phần củng cố an ninh trị trật tự an toàn xã hội Nhiều HTX đứng đầu tư sở hạ tầng cộng đồng nơi tiếp nhận / triển khai dự án đầu tư sở hạ tầng Nhà nước HTX cải thiện tình trạng xuống cấp khơng ngừng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn điện, đường, trường, trạm, nhà trẻ nhiều cơng trình phúc lợi xã hội khác Hơn nữa, HTX giúp cộng đồng quản lý khai thác hiệu công trình xây dựng sở nguồn vốn đầu tư Nhà nước, kết hợp với đóng góp HTX xã viên HTX HTX tổ chức tài trợ cho kiện văn hóa cộng đồng Các hoạt động văn hố phát triển cộng đồng xã viên HTX nói riêng cộng đồng dân cư địa phương nói chung Ngồi ra, HTX tác nhân quan trọng góp phần giữ gìn phát triển giá trị văn hóa cộng đồng thơng qua việc khơi phục phát triển làng nghề truyền thống Các cá nhân, hộ gia đình thơng qua HTX tập hợp tổ chức, giúp đỡ lẫn toàn diện kinh tế đời sống, tự giải vấn đề nội cộng đồng theo tinh thần tương thân, tương ái, từ góp phần giải từ gốc mâu thuẫn nội nhân dân, góp phần ổn định xã hội HTX góp phần nâng cao [HTX ASXH ] 58 tình làng, nghĩa xóm tinh thần tương trợ lúc khó khăn Các HTX đặc thù HTX người mù, HTX thương binh, HTX cựu chiến binh, HTX phụ nữ đơn thân tạo điều kiện cho xã viên có hồn cảnh đặc biệt, nương tựa vào tham gia sản xuất, tự nuôi sống thân, giảm gánh nặng cho gia đình xã hội Thực tế, khơng q khó khăn để nhìn thấy giá trị nhân văn HTX Với tên gọi tổ đoàn kết biển, tổ hợp tác, bà Quảng Bình, Khánh Hòa, Cà Mau… không tập hợp lại để giúp làm kinh tế, khai thác, đánh bắt hải sản mà hỗ trợ bảo vệ gặp hoạn nạn khơi xa Một nghiên cứu khác Liên minh HTX Việt Nam tiến hành cho thấy HTX có vai trò quan trọng việc giúp đỡ xã viên hộ gia đình xã viên điều kiện kinh tế khó khăn 88,3% HTX hỗ trợ kinh tế xã viên, hộ gia đình xã viên có việc hiếu hỷ, ốm đau, nhỡ; 61,5% HTX đầu tư xây dựng đường thôn, xã; 44,4% HTX đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng; 81,4% HTX đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu nội đồng…) Ở nhiều nước, HTX trở thành khu vực kinh tế phát triển, đóng vai trò tích cực việc bảo vệ quyền lợi xã viên HTX tổ chức thu hút đông đảo người dân hỗ trợ lẫn kinh tế bảo vệ quyền lợi đáng họ Các HTX tiêu dùng, nhà ở, thầy thuốc giúp xã viên giải nhu cầu sống Thơng qua HTX, Chính phủ giải mục tiêu xã hội cho cộng đồng Thực chất nước này, HTX phần trợ giúp Chính phủ giải vấn đề cụ thể, thiết yếu xã hội Xu hướng phát triển HTX gắn liền với phát triển cộng đồng hình thành rõ nét nước ta HTX góp phần phát triển cộng đồng thơng qua việc liên kết cá nhân cộng đồng xung quanh HTX, phát triển sở hạ tầng cộng đồng, tổ chức hoạt động văn hóa giữ gìn giá trị văn hóa cộng đồng, hỗ trợ lẫn sản xuất khó khăn 8.3 Xu hướng doanh nghiệp hóa HTX Xu hướng doanh nghiệp hóa HTX bắt đầu lên xu hướng HTX nước ta Các HTX (phần lớn HTX hình thành) hoạt động doanh nghiệp thường quản lý số người có số vốn góp chiếm ưu HTX, xã viên HTX thực chất người lao động làm th, quyền biểu họ mang tính hình thức Đây thực tế phần lớn HTX đánh giá HTX giàu, mạnh Việt Nam Bên cạnh đó, nhiều người lại hiểu HTX loại hình doanh nghiệp, lại [HTX ASXH ] 59 hưởng nhiều ưu đãi so với doanh nghiệp Cách hiểu dẫn đến tình trạng phổ biến có nhiều tổ chức mượn danh HTX, lại hoạt động doanh nghiệp Việc doanh nghiệp hóa HTX dẫn đến nguyên tắc HTX đặc biệt nguyên tắc dân chủ minh bạch không thực đầy đủ HTX gây khó khăn cho Nhà nước q trình thực sách HTX Hiện tượng doanh nghiệp hóa HTX xẩy tất phần lớn xã viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ HTX (đối với mơ hình HTX dịch vụ phục vụ xã viên) phần lớn xã viên vốn góp khơng lao động trực tiếp HTX (đối với mơ hình HTX người lao động) Tóm lại, xu hướng doanh nghiệp hóa HTX dần phổ biến nước ta Xu hướng xuất phát từ hai nguyên nhân Thứ nhất, số cá nhân góp vốn nhiều cho HTX định hướng phát triển theo mục đích lợi nhuận Thứ hai, xã viên HTX giảm dần việc sử dụng sản phẩm / dịch vụ HTX giảm dần việc góp sức vào HTX Các xu hướng làm cho HTX tồn không giống với chất chúng IX TƯƠNG LAI HỢP TÁC XÃ TỪ Ý KIẾN XÃ VIÊN 9.1 Mục tiêu hoạt động HTX Kết điều tra xã viên bảng 21 thể rằng, HTX tương lai cần định hướng để tạo công ăn việc làm cung cấp hàng hóa dịch vụ cho xã viên phát triển theo mơ hình doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận Kết phù hợp với thực trạng chất HTX nước ta (đã trình bày phần trước) Bảng 21: Ý kiến xã viên mục tiêu phát triển HTX tương lai Chung Có hoạt động kinh tế gia đình Khơng có hoạt động kinh tế gia đình Cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho xã viên 23,29% 38,10% 3,57% Tạo công ăn/việc làm cho xã viên 65,75% 57,14% 78,57% 10,96% 4,76% 17,86% 100% 100% 100% Chỉ tiêu Tạo lợi nhuận để phân phối lại cho xã viên Tổng Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, 2011 [HTX ASXH ] 60 9.2 Yêu cầu xã viên Về điều kiện tham gia HTX (xem bảng 22), theo ý kiến xã viên, cam kết góp sức điều kiện quan trọng để cá nhân trở thành xã viên HTX Trong góp vốn coi điều kiện quan trọng thứ hai và cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ điều kiện quan trọng thứ ba Bảng 22: Điều kiện quan trọng để trở thành xã viên Chung Có hoạt động kinh tế gia đình Khơng có hoạt động kinh tế gia đình Cam kết sử dụng sản phẩm/dịch vụ HTX 13,70% 16,67% 3,70% Cam kết đóng góp sức lao động vào HTX 46,58% 40,48% 59,26% Đóng góp vốn vào HTX 39,73% 42,86% 100% 37,04% 100% Chỉ tiêu Tổng 100% Có lẽ quy mơ vốn HTX thấp, nên để trì phát triển HTX nhiều xã viên cho tư cách xã viên bị miễn trừ họ khơng thực nghĩa vụ góp vốn Tuy nhiên nhóm xã viên có gia đình khơng tổ chức hoạt động kinh tế lại đề cao khía cạnh đóng góp sức lao động vào HTX (xem bảng 23) Bảng 23: Yếu tố quan trọng định bãi miễn tư cách xã viên Khơng có hoạt Có hoạt động kinh Chỉ tiêu động kinh tế gia Chung tế gia đình đình Khơng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ HTX 12 tháng liên tục 17,24% 22,22% 5,00% Khơng đóng góp sức lao động vào HTX ba tháng liên tục 37,93% 19,44% 75,00% Mức vốn đóng góp vào HTX thấp mức vốn tối thiểu vòng ba tháng liên tục 44,83% 58,33% 20,00% Tổng 100% 100% 100% Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, 2011 [HTX ASXH ] 61 9.3 Vai trò HTX ASXH tương lai Nhiều ý kiến xã viên cho tương lai HTX cần tăng cường thực vai trò ASXH cho người lao động cộng đồng, đặc biệt lập quỹ trợ giúp đột xuất cho xã viên (bảng 24) Bảng 24: Những điều HTX có nên thực Có hoạt động Chỉ tiêu Chung kinh tế gia đình Ưu tiên tuyển dụng người tàn tật vào làm việc 50,00% 52,63% HTX Khơng có hoạt động kinh tế gia đình 40,00% Trích quỹ để giúp xã viên mua bảo hiểm xã hội tự nguyện 59,70% 70,00% 45,45% Trích quỹ để giúp xã viên mua bảo hiểm xã hội bắt buộc 64,52% 82,05% 42,11% Trích quỹ để giúp xã viên mua bảo hiểm y tế tự nguyện 75,00% 80,49% 68,18% Trích quỹ để giúp xã viên mua bảo hiểm y tế bắt buộc 72,13% 86,84% 52,63% Lập quỹ trợ cấp đột xuất cho xã viên 84,38% 92,11% 68,18% Lập quỹ trợ cấp thường xuyên cho xã viên 61,02% 69,44% 40,00% Lập quỹ ưu đãi xã hội thông qua HTX 79,66% 86,11% 63,16% Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, 2011 Tóm lại, theo ý kiến xã viên tạo việc làm mục tiêu quan trọng mà HTX cần hướng tới, tiếp đến cung cấp sản phẩm / dịch vụ cho xã viên Tuy nhiên, góp sức yếu tố quan trọng góp vốn yếu tố quan trọng thứ nhì việc xác định tư cách xã viên HTX Ngoài ra, HTX tương lai cần lập quỹ để giúp xã viên tiếp cận dịch vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực ưu đãi xã hội trợ cấp xã hội Vai trò HTX Đức Mỹ Ở Đức Ở Cộng hòa liên bang Đức, HTX đóng vai trò quan trọng lĩnh vực nông nghiệp Các HTX nông nghiệp nắm thị phần cao nhiều sản phẩm nông nghiệp quan trọng; 70% thị phần sản phẩm thịt chế biến, 60% thị phần sản phẩm sữa, 30% thị phần rượu nho Ngoài ra, với 3000 HTX, TXNN chiếm khoảng 60% số lượng HTX toàn nước Đức Tổng doanh thu tất [HTX ASXH ] 62 HTX nông nghiệp 26 liên hiệp HTX nông nghiệp năm 2007 38,3 tỷ Euro Các HTX nông nghiệp thu hút tổng cộng 2,2 triệu thành viên HTX nông nghiệp Đức hoạt động đa dạng tất lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khác dịch vụ quản lý chợ, vệ sinh, vật liệu xây dựng, tín dụng Ở Mỹ HTX có vai trò đặc biệt quan trọng ngành nông nghiệp Mỹ Năm 2002, 3.140 HTX nông nghiệp cung cấp cho khoảng 3,1 triệu nông dân, dịch vụ tiếp thị nông nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu sản xuất nông nghiệp dịch vụ khác liên quan đến sản xuất nông nghiệp chiếm tới 28% thị phần Riêng khu vực HTX phi nông nghiệp, 84 triệu người dân Mỹ xã viên 9.500 liên hiệp tín dụng; 850 HTX điện phục vụ gần 40 triệu người dân 47 Bang Mỹ; khoảng 1,5 triệu gia đình sinh sống nhà HTX nhà triệu người xã viên 5000 HTX thực phẩm Khu vực HTX mạnh với số lượng lớn công dân Mỹ tham gia HTX kinh tế có tính cạnh tranh mạnh Mỹ chứng tỏ hiệu HTX HTX tổ chức để đáp ứng nhu cầu xã viên, tập trung vào việc tạo lợi ích cho xã viên lợi nhuận cho nhà đầu tư Việc định hướng vào xã viên làm cho HTX khác với công ty Nguồn: Vụ HTX, Bộ Kế hoạch Đầu tư X KẾT LUẬN 10.1 Về trình phát triển HTX Sự phát triển nhanh chóng tổ hợp tác năm gần mặt phản ánh nhu cầu cao hợp tác tổ chức sản xuất người lao động, mặt khác phản ánh hợp tác người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nguồn gốc động lực phát triển tổ hợp tác nói chung kinh tế hợp tác nói riêng Thực trạng phát triển HTX nước ta từ năm 1955 đến (hưng thịnh, suy thóai, phục hưng) phản ánh tính bất ổn phát triển HTX Tuy nhiên, phục hưng HTX gần 10 năm trở lại đây, diện HTX nhiều lĩnh vực khác phản ánh phát triển HTX yêu cầu khách quan điều kiện kinh tế thị trường nước ta Trong thời kỳ 1955-1986 phát triển HTX nước ta mang nặng tính áp đặt, nguyên tắc HTX tự nguyện, tự chủ, công minh chưa thực đầy đủ Điều tạo hệ thống HTX lớn mặt số lượng quy mô, không phản ánh chất HTX [HTX ASXH ] 63 Bài học suy thoái HTX giai đoạn 1987-2003 phản ánh lỗi thời hệ thống HTX hoạt động không dựa nguyên tắc HTX thành lập trước 1986 điều kiện kinh tế thị trường Ngoài ra, suy thoái hệ thống HTX thời kỳ cho thấy để tồn phát triển bền vững HTX cần thành lập sở nhu cầu chung xã viên áp đặt quan quyền Đặc điểm phát triển HTX giai đoạn 1997-2003 (giải thể, lập mới, chuyển đổi) khẳng định HTX không thành lập sở tinh thần tự nguyện xã viên, khơng có khả tự chủ khó có hội tồn điều kiện kinh tế thị trường Ngoài đời loạt HTX phát triển rộng rãi HTX khu vực nơng thơn khu vực khó khăn thời kỳ phản ánh HTX hình thức tổ chức kinh tế cần ưu tiên phát triển đặc biệt khu vực nông thôn khu vực mà người dân gặp nhiều khó khăn hay bất lợi Sự hồi phục phát triển HTX giai đoạn 2004 đến phản ánh xu phát triển tất yếu kinh tế hợp tác giai đoạn Ngoài phát triển hệ thống liên minh HTX ngành nghề thời kỳ phần phản ánh yêu cầu hợp tác trình độ cao kinh tế hợp tác 10.2 Về tác động chế, luật pháp sách đến phát triển HTX Trong giai đoạn 1955-1986, HTX coi hai hình thức tổ chức kinh tế thức phát triển rộng khắp nước Tuy nhiên, giai đoạn này, nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, công bằng, minh bạch không thực đầy đủ, dẫn đến phát triển thiếu nội lực Sau năm 1986, kinh tế vận hành theo chế thị trường làm cho vai trò HTX kinh tế giảm dần Để tồn phát triển điều kiện này, nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, công minh bạch dần củng cố HTX Điều tạo thay đổi chất HTX từ năm 1986 đến Tác động luật pháp HTX thể rõ vào năm 1996 năm 2003 Sự đời Luật HTX vào năm 1996 làm cho HTX trở nên tự chủ hơn, chịu chi phối từ quan hành Nhà nước Điều góp phần cải thiện nguyên tắc tự chủ HTX Luật HTX năm 2003 góp phần thúc đẩy phát triển HTX thông qua việc cho phép pháp nhân tham gia HTX Tuy nhiên tham gia pháp nhân tạo định hướng lợi nhuận hay doanh nghiệp hóa nhiều HTX Điều cản trở việc gia nhập HTX số lao động có hồn cảnh khó khăn nhiều địa phương [HTX ASXH ] 64 Trong thời gian qua Chính phủ đưa triển khai nhiều sách khác nhằm thúc đẩy phát triển HTX Các sách phần có tác động đến phát triển HTX, nhiên tác động hạn chế Những hạn chế mặt phản ánh việc thực thi sách chưa triệt để, mặt khác phản ánh thiếu đồng phối hợp quan liên quan việc thực thi sách 10.3 Về quy mơ, đóng góp, hiệu HTX Quy mơ nhỏ xu hướng giảm dần đóng góp kinh tế HTX vào GDP phản ánh kinh tế HTX khu vực kinh tế bị tụt hậu so với khu vực kinh tế khác Quy mơ vốn bình qn cấu trúc tài HTX phản ánh quy mơ vốn nhỏ khó khăn việc huy động vốn HTX Quy mô lao động lớn gia tăng quy mô lao động trong toàn khu vực kinh tế HTX phản ánh vai trò quan trọng HTX việc giải công ăn việc làm, đặc biệt cho lao động khu vực nơng thơn tính cộng đồng cao HTX Với số liệu năm 2007, mức vốn bình quân 2.375,09 triệu đồng mức lợi nhuận bình quân 89,38 triệu đồng/HTX, tỷ lệ lợi nhuận vốn đầu tư HTX đạt mức 3,7% Con số cho thấy hiệu kinh doanh HTX tương đối thấp Chính vậy, coi HTX tổ chức hoạt động lợi nhuận, HTX khó có hội tồn 10.4 Về mục tiêu, tổ chức hoạt động HTX Các số liệu mức thu nhập bình quân lao động HTX thấp nhiều so với khu vực khác Vì vậy, với mục tiêu tạo cơng ăn việc làm HTX phần giúp người lao động có mức thu nhập tối thiểu khó giúp người lao động làm giàu Các số liệu kinh tế thứ cấp kết điều tra xã viên khẳng định HTX tổ chức kinh tế tập hợp người lao động có điều kiện kinh tế khó khăn lại với nhằm mục đích sản xuất hàng hóa/dịch vụ phục vụ cho xã viên tạo công ăn việc làm cho xã viên Theo ý kiến xã viên tạo việc làm mục tiêu quan trọng mà HTX cần hướng tới, tiếp đến cung cấp sản phẩm / dịch vụ cho xã viên Bên cạnh đó, góp sức yếu tố quan trọng góp vốn yếu tố quan trọng thứ nhì việc việc xác định tư cách xã viên HTX Kết HTX thực tốt việc kết hợp sức mạnh nội bộ, nhiên chưa thực tốt việc liên kết sức mạnh với bên Ngoài ra, kết [HTX ASXH ] 65 củng phản ánh rẳng HTX tổ chức có vai trò phát huy sức mạnh hợp tác cho xã viên Các HTX phục vụ xã viên có hồn cảnh khó khăn (gia đình khơng tổ chức hoạt động kinh tế hộ) tốt việc phục vụ xã viên có điều kiện tốt (gia đình tổ chức hoạt động kinh tế) Nhìn chung, nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công bằng, minh bạch triển khai chưa đáp ứng nguyện vọng toàn thể xã viên Các nguyên tắc dân chủ minh bạch thực rộng rãi nhất, đáp ứng yêu cầu từ 62% đến 72% số xã viên Trong ngun tắc tự nguyện, tự chủ, cơng đáp ứng nhu cầu từ 50 đến 67% số xã viên Các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công bằng, minh bạch, tự chủ nhận đánh giá cao từ nhóm xã viên có gia đình tham gia hoạt động kinh tế Điều phản ánh HTX dịch vụ thực tốt HTX lao động việc thực thi nguyên tắc HTX Tỷ lệ xã viên hài lòng với HTX, tỷ lệ xã viên có ý định gắn bó với HTX, tỷ lệ xã viên có ý định giới thiệu người thân, bạn bè gia nhập HTX tương đối cao phản ánh HTX đáp ứng mong đợi xã viên, mặt khác phản ánh yêu cầu khách quan phải tiếp tục phát triển HTX thời gian tới 10.5 Về vai trò HTX ASXH HTX nước ta nơi tập hợp người lao động nghèo, thu nhập thấp, gặp nhiều khó khăn kinh tế Sự tồn phát triển HTX giúp nhóm người cải thiện đời sống đảm bảo mức sống tổi thiểu Thực tế HTX góp phần tạo nguồn thu nhập quan trọng cho xã viên, cung cấp hàng hóa/dịch vụ giá rẻ, cung cấp nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp hỗ trợ kỹ thuật cho xã viên HTX nước ta kênh quan trọng việc tạo công ăn việc làm ổn định cho đơng đảo người nghèo, có hội để tham gia thị trường lao động khu vực khác HTX phần thực vai trò giúp người dân tiếp cận với bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Các hình thức chủ yếu mà HTX thực thi để giúp người dân tiếp cận dịch vụ bảo hiểm đóng bảo hiểm cho xã viên khuyến khích, tạo điều kiện để xã viên mua loại bảo hiểm Tuy nhiên HTX chưa thực cách đầy đủ trách nhiệm đóng bảo hiểm bắt buộc cho xã viên theo quy định luật pháp Mặc dù không quy định nghĩa vụ luật HTX tổ chức có tính cộng đồng cao nên HTX thực hiên phần sách ưu đãi xã hội hình thức phong phú có tính cộng đồng cao [HTX ASXH ] 66 Ngoài việc thực trợ giúp xã hội hình thức trợ cấp thường xun trợ cấp đột xuất, HTX có khả thực hoạt động trợ giúp xã hội mang tính cộng đồng cao mà tổ chức khác không thực hỗ trợ vượt qua khó khăn hoạt động sản xuất Theo ý kiến xã viên, tương lai HTX cần lập quỹ để giúp xã viên tiếp cận bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực ưu đãi xã hội trợ cấp xã hội 10.6 Về xu hướng phát triển HTX Các số liệu phản ánh phát triển HTX theo hướng gắn liền với kinh tế hộ xu hướng phát triển quan trọng HTX nước ta Xu hướng gắn kết kinh tế gia đình kinh tế HTX thể thông qua ba chế Thứ nhất, HTX góp phần nâng cao lực sinh kế cho xã viên Thứ hai, HTX giúp xã viên cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh Thứ ba, HTX giúp xã viên mở rộng phát triển kinh tế hộ Xu hướng phát triển HTX gắn liền với phát triển cộng đồng hình thành rõ nét nước ta HTX góp phần phát triển cộng đồng thơng qua việc liên kết cá nhân cộng đồng xung quanh HTX, phát triển sở hạ tầng chung cộng đồng, tổ chức hoạt động văn hóa giữ gìn giá trị văn hóa cộng đồng, hỗ trợ lẫn sản xuất lúc khó khăn Doanh nghiệp hóa HTX trở nên ngày phổ biến nước ta Xu hướng xuất phát từ hai nguyên nhân Thứ số cá nhân góp vốn nhiều cho HTX định hướng phát triển theo mục đích lợi nhuận Thứ hai, xã viên HTX giảm dần việc sử dụng sản phẩm / dịch vụ HTX giảm dần việc góp sức vào HTX XI HÀM Ý CHÍNH SÁCH 11.1 Phát triển HTX yêu cầu khách quan phát triển Phát triển kinh tế hợp tác HTX yêu cầu khách quan phát triển Trên thực tế HTX khơng có nhiều đóng góp cho tăng trưởng hay GDP, nhiên HTX cần coi nhân tố tạo ổn định cho phát triển khắc phục yếu kinh tế thị trường 11.2 Phát triển HTX đòi hỏi trợ giúp đặc biệt từ Nhà nước Thực trạng HTX cho thấy, HTX khu vực yếu gặp nhiều khó khăn nội lực vốn, sở vật chất, hiệu kinh doanh Những người tham gia HTX đa phần có hồn cảnh khó khăn kinh tế Vì vậy, phát triển HTX đòi hỏi quan tâm trợ giúp đặc biệt từ Nhà nước quyền địa phương sở vật chất, tổ chức hoạt động, đào tạo, tài [HTX ASXH ] 67 11.3 Phát triển HTX cần gắn với việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa / dịch vụ xã viên tạo công ăn việc làm cho người lao động HTX cần phát triển theo hướng tạo công ăn việc làm cho người lao động cung cấp hàng hóa dịch vụ cho xã viên Về bản, khu vực kinh tế hợp tác có hiệu kinh doanh thấp vậy, khơng nên coi HTX tổ chức hoạt động lợi nhuận khơng nên coi HTX khu vực đóng góp quan trọng vào GDP hay tăng trưởng kinh tế, mà cần coi HTX khu vực quan trọng việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa / dịch vụ thiết yếu tạo cơng ăn việc làm cho người lao động có hồn cảnh khó khăn 11.4 HTX cần coi cơng cụ quan trọng đảm bảo ASXH khu vực quan trọng kinh tế HTX hình thức tổ chức kinh tế phù hợp với hồn cảnh mà hình thức tổ chức kinh tế phù hợp với khu vực / hay nhóm dân cư có nhu cầu chung / khó khăn việc đáp ứng nhu cầu cách riêng lẻ HTX hình thức tổ chức kinh tế cần ưu tiên phát triển đặc biệt khu vực nông thôn khu vực mà người dân gặp nhiều khó khăn hay bất lợi Chính vậy, HTX cần coi tổ chức đảm bảo ASXH cho người nghèo HTX thực tốt vai trò đảm bảo mức sống tối thiểu, tạo công ăn việc làm, ưu đãi xã hội trợ giúp xã hội Ngồi tương lai HTX tổ chức giúp xã viên tiếp cận bảo hiểm y tế xã hội HTX thực tốt vai trò đảm bảo ASXH Nhà nước thực sách ưu đãi thuế HTX 11.5 HTX cần phát triển sở lấy nhu cầu hợp tác người lao động làm gốc HTX cần coi tổ chức kinh tế tập hợp người lao động có điều kiện kinh tế khó khăn nhằm mục đích sản xuất hàng hóa/dịch vụ phục vụ cho xã viên tạo công ăn việc làm cho xã viên HTX thực hai mục tiêu thông qua phát huy sức mạnh hợp tác xã viên Do vậy, q trình thành lập HTX mới, tiêu chí nhu cầu chung xã viên cần coi tiêu chí quan trọng việc thẩm định hồ sơ thành lập HTX 11.6 HTX cần phát triển theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển cộng đồng, khơng đề cao lợi nhuận HTX cần phát triển theo mơ hình HTX phục vụ xã viên mơ hình HTX lao động HTX hoạt động lợi nhuận Các HTX hoạt động ngược với hai mơ hình cần chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp Đặc biệt, cần hạn chế tham gia pháp nhân vào HTX Tuy nhiên, để khuyến khích phát triển theo hướng [HTX ASXH ] 68 Nhà nước cần có sách ưu đãi HTX nghĩa vụ thuế Về bản, với mức thu nhập xã viên khơng phải chịu thuế thu nhập, nhiên Nhà nước cần thực sách miễn thuế bao gồm thuế thu nhập cho HTX thuế VAT cho hàng hóa sản xuất hay dịch vụ cung cấp HTX 11.7 Luật pháp sách phát triển HTX cần hướng tới việc đảm bảo cho nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, công bằng, minh bạch tổ chức hoạt động HTX Luật pháp sách phát triển HTX cần tơn trọng ngun tắc tự nguyên, tự chủ, dân chủ, công bằng, minh bạch Nếu luật pháp sách khơng đảm bảo nguyên tắc làm thay đổi chất HTX tồn mặt hình thức HTX Nếu HTX không thành lập hoạt động theo nguyên tắc định gặp phải khó khăn suy thối Ngồi ra, để đảm bảo chất HTX khơng bị đảo lộn phát huy vai trò HTX ASXH, pháp nhân không nên tham gia vào HTX với tư cách xã viên Luật HTX cần quy định yêu cầu chuyền đổi hình thức tổ chức HTX xã sang loại hình doanh nghiệp phù hợp xã viên khơng sử dụng sử dụng phần nhỏ sản phẩm / dịch vụ HTX xã viên khơng góp sức mức đóng góp sức so với u cầu lao động của HTX Nhà nước cần tổ chức triển khai sách hỗ trợ HTX đồng hơn, tránh tình trạng sách không thực thi cách đầy đủ thực tế vướng mắc trình triển khai [HTX ASXH ] 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động sơ dự thảo luật HTX (sửa đổi), 9/2010; Chính phủ, Báo cáo tổng kết thi hành luật HTX năm 2003, 10/2010; Liên minh HTX, Báo cáo BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa III Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV, 2010; Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo Phương hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2009, 2008 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo Tình hình Phát triển kinh tế tập thể năm 2009, Phương hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2010, 2009 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Vụ HTX, Bản chất HTX, thực tiễn Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế khả vận dụng Việt Nam, Hà Nội, T2/2007 Bùi Giang Long, Thực trạng giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn nay, Đại học Thái Nguyên, 2009 Bùi Văn Sơm, Một số vấn đề cần quan tâm việc xây dựng HTX nông nghiệp theo luật HTX Chu Tiến Quang, Lê Xuân Quỳnh, Tiếp tục đổi phát triển kinh tế hợp tác HTX Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, 2003 10 Đào Thế Tuấn, HTX: Vấn đề cũ, nhìn mới, Tạp chí Cộng sản, số 21 (141)/2007 11 Nguyễn Tấn Dũng, Đảm bảo ngày tốt ASXH phúc lợi xã hội nội dung chủ yếu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Tạp chí Cộng sản, Số 815 (9/2010), tr3 12 GS.TS Hồ Văn Vĩnh, Phát triển HTX nông nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta, Tạp chí Cộng sản, số 81-2005 13 Nguyễn Xuân Hiên, Phát triển HTX: Con đường để xóa đói giảm nghèo bền vững nông thôn, 2010 14 Nguyễn Minh Tú (2010), Mơ hình tổ chức HTX kiểu mới: Góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, chia sẻ thịnh vượng quản lý cách dân chủ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2010 15 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đề tài KX02.02/06-10 Nguyễn Hải Hữu (2008), Giáo trình ASXH, Nxb LĐ-XH, Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương (2009), Chiến lược ASXH Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020, Tạp chí Lao động xã hội, số 19 http://www.ciem.org.vn http://www.gso.gov.vn http://www.mpi.gov.vn http://www.vca.org.vn/ [HTX ASXH ] 70 PHỤ LỤC I: ĐẶC ĐIỂM MẪU THĂM DÒ PHÂN BỐ MẪU THĂM DÒ THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ STT Tỷ lệ 36,05% 43,02% 20,93% 100% Tỉnh/Thành phố Bạc Liêu Hà Nội Thừa Thiên Huế Tổng PHÂN BỐ MẪU THĂM DÒ THEO NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG Chỉ tiêu Tỷ lệ trả lời Nông nghiệp Thuỷ sản Công nghiệp/tiểu thủ công nghiệp Xây dựng Vận tải Thương mại/dịch vụ Tín dụng Tổng 40,23% 12,64% 11,49% 2,30% 17,24% 11,49% 4,60% 100% ĐẶC ĐIỂM MẪU THEO GIỚI TÍNH Chỉ tiêu Tỷ lệ trả lời Nam 60% Nữ 40% Tổng 100% ĐẶC ĐIỂM MẪU THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Chỉ tiêu Tỷ lệ trả lời Tiểu học 17,86% Trung học sở 34,52% Trung học phổ thông 13,10% Trung cấp 17,86% Đại học/cao đẳng 16,67% Trên đại học 0,00% Tổng [HTX ASXH ] 100% 71 SỐ NHÂN KHẨU VÀ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN / GIA ĐÌNH XÃ VIÊN 4.92 3.10 1.39 1.28 Số nhân gia đình Số lao động gia Số lượng lao động đình gia đình làm việc cho HTX Số lượng lao động gia đình xã viên HTX TỶ LỆ XÃ VIÊN CĨ GIA ĐÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ HỘ Chỉ tiêu Tỷ lệ trả lời Có 59,26% Khơng 40,74% Tổng [HTX ASXH ] 100% 72 ... 45 7.2 Vai trò HTX việc cải thiện thị trường lao động 49 7.3 Vai trò HTX việc thực thi sách bảo hiểm 50 7.4 Vai trò HTX việc thực thi sách ưu đãi xã hội 51 7.5 Vai trò HTX việc... vốn khác HTX theo quy định pháp luật" Sự khác biệt quan niệm HTX dẫn đến đánh giá khác định hướng phát triển HTX vai trò HTX an sinh xã hội (ASXH) Theo ILO, HTX tổ chức cá nhân theo Luật HTX năm... Khu vực mậu dịch tự ASEAN ANGKASA Tổ chức HTX Malaixia ASXH An sinh xã hội ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CLT Liên đồn HTX Thái Lan CN/TTCN Cơng nghiệp/Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay