ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:54

Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM NGUYỄN THỊ TUỆ ANH* VŨ THỊ NHƯ HOA** Tóm tắt: Đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) có vai trò quan trọng nâng cao lực cạnh tranh quốc gia phát triển, có Việt Nam Kinh nghiệm nước khu vực Thái Lan, Malaysia Trung Quốc cho thấy, bên cạnh đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tạo việc làm, FDI quốc gia đóng góp đáng kể vào tăng tính sẵn có công nghệ - yếu tố làm tăng hiệu kinh tế ba trụ cột lực cạnh tranh quốc gia Tuy vậy, Việt Nam chưa thực khai thác FDI cho nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt đóng góp vào chuyển giao cơng nghệ Bài viết phân tích đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngồi, lực cạnh tranh, vốn, cơng nghệ, thị trường Khái quát lực cạnh tranh khu vực FDI giai đoạn 1988-2013 1.1 Năng lực vốn Từ năm 1988 đến năm 2013, Việt Nam có 15.696 dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 230,157 tỷ USD, không kể vốn tăng thêm Khu vực FDI trở thành cấu thành quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam lực cạnh tranh khu vực trước hết thể qua tiềm lực vốn Ở phạm vi tổng thể kinh tế, năm 2000 khu vực có vốn nước ngồi chiếm 18% tổng đầu tư xã hội năm 2013 22% Do đó, khu vực có tiềm lực vốn, kéo theo lực cơng nghệ Đây điểm khác biệt so với khu vực nước, doanh nghiệp vừa nhỏ thiếu vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến lực công nghệ.(*) Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (**) Thạc sĩ, Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội (*) 25 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 Bảng Cơ cấu vốn đầu tư thực theo thành phần kinh tế (giá hành, %) Thành phần kinh tế 2005 2009 2013 Tổng 100 100 100 Khu vực Nhà nước 47,1 40,5 40,4 Khu vực nhà nước 38,0 33,9 37,6 Khu vực có vốn nước ngồi 14,9 25,6 22,0 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a) (2013b) Ở cấp độ doanh nghiệp, khu vực FDI có lực vốn hẳn khu vực nhà nước, thấp so với khu vực nhà nước Điểm đáng ý tỷ trọng vốn kinh doanh tỷ trọng giá trị tài sản cố định tài dài hạn cao, có xu hướng giảm từ năm 2005 đến năm 2011 Sự giảm tương đối, tăng số tuyệt đối hai tiêu khu vực FDI có vươn lên khu vực nhà nước Bảng Cơ cấu số tiêu thể lực vốn khu vực doanh nghiệp theo sở hữu (giá hành, %) Thành phần kinh tế Khu vực Nhà nước 2005 2007 2011 Số DN Vốn Giá trị Số Vốn Giá trị Số Vốn Giá trị SXKD tài sản DN SXKD tài sản DN SXKD tài sản cố cố cố định định định 3,62 54,09 51,08 2,24 46,83 47,04 1,0 33,54 43,22 Khu vực nhà 93,11 26,15 20,60 94,57 34,84 31,90 96,23 50,47 38,48 nước Khu vực có vốn nước ngồi 3,27 Tổng 100 19,76 28,32 3,19 100 100 100 18,33 21,06 2,77 15,99 18,30 100 100 100 100 100 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a) 1.2 Năng lực cơng nghệ Trình độ cơng nghệ yếu tố định lực cạnh tranh doanh nghiệp Trên thực tế, khó đánh 26 giá trình độ công nghệ mà khu vực FDI đưa vào Việt Nam, theo nhiều đánh giá, khu vực có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng cơng nghệ cao so Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam với công nghệ doanh nghiệp nước, phần lớn dự án sử dụng cơng nghệ trung bình cơng nghệ thấp Điều thể qua ngành có tham gia FDI cao ngành khai thác dầu khí, cơng nghiệp chế tạo sử dụng nhiều lao động (dệt may, giày da, chế biến thực phẩm, đồ uống ), ngành sử dụng cơng nghệ trung bình thấp theo phân loại Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) Mặc dù từ vài năm gần đây, Việt Nam thu hút số tập đoàn điện tử lớn Canon, Samsung, doanh nghiệp chủ yếu tận dụng lao động mặt sản xuất Việt Nam thực khâu lắp ráp Việt Nam để xuất Trước năm 1995, 10 nhà đầu tư lớn vào Việt Nam nước Đông Á: đầu tư đến từ Châu Á (không kể Nhật Bản) chiếm gần 63% số dự án, 58% tổng vốn đăng ký; nước Tây Âu chiếm 12,6% số dự án 14,4% tổng vốn Nhật Bản đứng thứ ba với 8,7% số dự án 10% vốn đăng ký Còn lại 15,7% số dự án 17,5% tổng vốn đến từ nước khác Trong cấu hàng nhập khẩu, tới 60% nhập từ Đông Á (không kể Nhật Bản), 17% từ Nhật Bản, 15% từ Tây Âu 8% từ Trung Quốc, phần lớn tư liệu hàng hóa nhập từ Đông Á Trung Quốc Cơ cấu vốn theo đối tác đầu tư cấu nhập cho thấy, lực công nghệ khu vực FDI vào Việt Nam chưa cao Ngoài ra, xuất chủ yếu nông sản, dầu thô hàng dệt may, tức chủ yếu mặt hàng thơ, có hàm lượng công nghệ thấp Trong giai đoạn 1996-2000, khu vực có vốn nước ngồi trải qua thời kỳ cấu lại vốn FDI xét ngành nghề, qui mô dự án Tỷ trọng vốn đầu tư khu vực Đông Á Trung Quốc giảm nhẹ tổng đầu tư trực tiếp nước ngồi Cơ cấu hàng hóa xuất nhập thời kỳ thay đổi, bắt đầu hướng vào thị trường khác ngồi Châu Á EU, Bắc Mỹ, công nghệ khu vực có vốn nước ngồi khơng có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước Từ năm 2001 trở đi, sau Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA) có hiệu lực, từ Việt Nam thức thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có thay đổi tích cực trình độ cơng nghệ khu vực FDI, thể qua cam kết đầu tư 100 công ty đa quốc gia vào Việt Nam (chủ yếu lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin ) Intel, Panasonic, Canon, Robotech, Samsung, v.v Theo đó, trình độ cơng nghệ khu vực có vốn nước ngồi cao thiết bị tiên tiến có nước tương đương nước khu vực Tuy nhiên, đến chưa có số liệu thống kê điều tra trình độ cơng nghệ FDI phạm vi nước 27 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 1.3 Năng lực thị trường Tiếp cận nguồn nguyên liệu So với doanh nghiệp nước, khu Theo số liệu điều tra Báo cáo đầu vực doanh nghiệp FDI có lợi tư cơng nghiệp năm 2011 (Cục Đầu tư hẳn thị trường đầu vào sản xuất nước ngồi Tổ chức Phát triển Cơng thị trường đầu ra, thị trường nghiệp Liệp Hợp Quốc (UNIDO) 2011), xuất Xuất khu vực FDI doanh nghiệp FDI có tỷ lệ sử dụng đầu chiếm 50% tổng giá trị xuất vào nước tăng lên, thấp nước chứng cho thị trường nước không đáp ứng lực cạnh tranh cao khu yêu cầu công nghiệp hỗ trợ phát vực so với khu vực nước triển, họ có xu hướng nhập Nhiều mặt hàng xuất Việt đầu vào sản xuất, để sản xuất Nam biết đến nhờ khu vực FDI xuất Các doanh nghiệp 100% vốn linh kiện, điện tử, điện dân dụng, FDI có xu hướng nhập nguyên điện thoại di động máy văn phòng liệu đầu vào trung gian nhiều Các doanh nghiệp FDI tiếp cận thị doanh nghiệp liên doanh, điều cho trường nguyên liệu sản xuất dễ dàng thấy họ có tiềm vốn để sẵn sàng khu vực nước nhờ lực vốn nhập đầu vào so với loại hình cơng nghệ tốt doanh nghiệp lại Bảng Tỷ trọng doanh nghiệp mua nguyên liệu thô đầu vào trung gian theo hình thức pháp lý A: Nguyên liệu thô Địa điểm Doanh nghiệp FDI 100% vốn nước Liên doanh (DNNN + FDI) Liên doanh (DNTN + FDI) Cùng tỉnh 26,8 31,7 36,4 Tỉnh khác vùng 13,7 15,5 21,3 Vùng khác nước 17,1 18,7 15,7 Các nước ASEAN 11,6 14,0 9,1 Các nước ASEAN 30,8 20,1 17,5 Tổng số quan sát (805) (70) (77) B: Đầu vào trung gian Địa điểm Doanh nghiệp FDI 100% vốn nước ngồi Cơng ty liên doanh Công ty liên doanh (DNNN+ FDI) (DNTN + FDI) Cùng tỉnh 22,5 29,5 31,0 Tỉnh khác vùng 16,0 15,5 22,8 28 Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam Vùng khác nước 10,7 14,2 12,8 Các nước ASEAN 10,9 14,4 7,0 Các nước ASEAN 39,9 26,4 26,4 (1456) (76) (101) Tổng số quan sát Nguồn: Cục Đầu tư nước UNIDO (2011) Thị trường đầu Khu vực FDI chứng tỏ lực cạnh tranh qua kết xuất ấn tượng giai đoạn 25 năm qua, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO phần lớn sản phẩm tạo dành cho xuất Bảng Tỷ trọng sản phẩm xuất sang cơng ty mẹ nước ngồi đối tác nước Sản phẩm Các sản phẩm thực phẩm Doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp Tổng số FDI nhà nước tư nhân 45,43 26,8 38,62 58 - - 58 Dệt may 68,5 80 30,14 63,87 Hàng may mặc 71,48 69 56,84 67,99 Sản phẩm da đồ liên quan 87,66 39 40,75 80,71 Đồ gỗ 67,71 27.33 43,3 57,84 Giấy sản phẩm giấy 48,9 7,5 40,65 In ấn, sản phẩm băng đĩa 37,5 - - 37,5 Hoá chất sản phẩm hoá học 33,5 24 12 28,25 60 - 100 65,71 Cao su sản phẩm nhựa 59,19 90 31,55 54,22 Các sản phẩm khoáng phi kim loại khác 54,55 - 50 53,85 Các kim loại 68,38 - - 68,38 Các sản phẩm kim loại ngoại trừ máy móc 56,33 27,33 52,82 Máy tính, sản phẩm điện tử quang học 68,55 50 66,3 Đồ uống nhẹ Dược phẩm 29 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 Thiết bị điện tử 69,42 18 16,67 61,98 Máy móc thiết bị 74,74 4,67 64,19 Động mô tô 60,27 - 56 7,5 45 Đồ dùng gia dụng 72,69 10 63,94 68,79 Các sản phẩm chế tác khác 80,02 0 76,69 Tổng số 65,23 26,4 39,84 60,16 Thiết bị vận tải khác 60,27 Nguồn: Cục Đầu tư nước UNIDO (2011) Trong mặt hàng xuất nói trên, kim ngạch xuất cao thuộc hàng may mặc, dệt may, thiết bị điện tử lắp ráp Đây lại mặt hàng mang giá trị gia tăng thấp, chủ yếu tận dụng lợi nhân công dồi rẻ Việt Nam Đáng ý kim ngạch xuất loại khoáng sản kim loại chiếm tỷ trọng lớn so với khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khu vực tư nhân Một yếu tố chứng tỏ lực cạnh tranh khu vực FDI khả mở rộng thị trường quy mô thị trường xuất 1.4 Liên kết sản xuất lực tham gia chuỗi giá trị Năng lực cạnh tranh khu vực FDI thể qua khả liên kết sản xuất doanh nghiệp tập đồn/cơng ty hay với doanh nghiệp bên lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, điểm yếu doanh nghiệp nước Phần lớn nhà đầu tư đến Việt Nam 30 nhằm khai thác tài nguyên tận dụng sức lao động giá rẻ nguồn lao động dồi Vì thế, lĩnh vực hấp dẫn FDI khai khống cơng nghiệp chế tạo sử dụng nhiều lao động dệt may, da giày, linh kiện điện tử, v.v Tuy nhiên, dự án Việt Nam thực số công đoạn đơn giản chuỗi giá trị gia công, lắp ráp, tức sản xuất sản phẩm cuối cùng, đầu vào trung gian đòi hỏi cơng nghệ mức độ chun sâu cao phải nhập Đây nguyên nhân quan trọng làm hạn chế lan toả công nghệ khu vực cho doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp FDI Việt Nam có mối liên kết sản xuất chặt chẽ với doanh nghiệp khác tập đồn/cơng ty mẹ nước ngồi với đối tác làm ăn tập đoàn thiết lập trước phạm vi tồn cầu Vì vậy, doanh nghiệp nước khó chen chân vào mạng lưới sản xuất toàn cầu Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam Công ty đa quốc gia (MNCs), doanh nghiệp có quy mơ lớn Ví dụ, hãng Canon coi điển hình thành cơng việc xây dựng chuỗi cung ứng nội địa Việt Nam Tuy vậy, hầu hết doanh nghiệp vệ tinh Canon công ty Nhật Bản hoạt động Việt Nam, doanh nghiệp sở hữu nước Mối liên kết doanh nghiệp Nhật Bản hình thành sở quan hệ sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, kỹ thuật, quản lý có văn hóa kinh doanh, ngơn ngữ, tư kinh doanh Tình trạng liên kết chặt chẽ doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy mặt yếu doanh nghiệp nước chưa đủ lực tham gia liên kết sản xuất Hoạt động hầu hết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam sản xuất chưa phải để đáp ứng cho thị trường nội địa, mà chủ yếu để xuất theo tham số, điều kiện mà công ty mẹ đưa Theo đó, cơng ty mẹ thiết kế sản phẩm, cung cấp quy trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp FDI Việt Nam Đây điểm mạnh, thể lực cạnh tranh doanh nghiệp FDI qua công ty mẹ, lại điểm hạn chế doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị công ty mẹ doanh nghiệp thiết lập Đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào lực cạnh tranh quốc gia Đóng góp đầu tư trực tiếp nước ngồi vào lực cạnh tranh quốc gia đánh giá trực tiếp qua tiêu tổng hợp, tiêu suất lao động số tiêu trung gian đầu tư xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân tốn quốc tế Ngồi ra, FDI đóng góp gián tiếp thơng qua tác động làm tăng yếu tố thành phần, làm tăng hiệu kinh tế chuyển giao công nghệ, tăng cơng nghệ sẵn có nước thúc đẩy đổi sáng tạo 2.1 Đóng góp FDI tới tăng suất lao động Nhiều nghiên cứu khẳng định xuất doanh nghiệp FDI có tác động làm tăng suất lao động khu vực doanh nghiệp nói riêng suất lao động (NSLĐ) tổng thể kinh tế nói chung Mặc dù khu vực FDI có tốc độ tăng trưởng suất lao động thiếu ổn định, dẫn đầu suất lao động (NSLĐ) năm qua Năm 2012, NSLĐ khu vực có vốn nước ngồi tăng 5,11%, cao nhiều so với tốc độ tăng NSLĐ kinh tế hai thành phần kinh tế nhà nước nhà nước, giảm so với năm 2011 31 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 Hình Tốc độ tăng suất lao động thành phần kinh tế (%, giá 2010) 10.00 P hầ n t r ă m 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 T ổ ng Nhà nước Ngoài nhà nước -4.00 Khu vực FDI -6.00 2010 2011 2012 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a) Ghi chú: NSLĐ tính giá trị gia tăng lao động tạo năm Theo diễn biến tốc độ tăng NSLĐ năm 2012, khoảng cách NSLĐ khu vực nhà nước nhà nước với khu vực có vốn nước ngồi giãn thay thu hẹp lại NSLĐ khu vực nhà nước 56,8% khu vực ngồi nhà nước 10,4% khu vực có vốn nước Năm 2011, hai tỷ lệ tương ứng 58,6% 10,7% Hình Khoảng cách suất lao động khu vực kinh tế nhà nước ngồi nhà nước với NSLĐ khu vực có vốn nước (%, giá hành) Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a) 32 Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam Thực tế cho thấy NSLĐ trung bình tăng lên thời gia qua có đóng góp lớn khu vực doanh nghiệp FDI 2.2 Đóng góp khu vực FDI tới giảm thâm hụt cán cân thương mại cải thiện cán cân toán quốc tế Theo đánh giá Báo cáo lực cạnh tranh Việt Nam năm 2010, lực cạnh tranh vĩ mơ Việt Nam thấp có nguyên nhân quan trọng từ thâm hụt cán cân thương mại Do đó, việc khu vực FDI xuất siêu góp phần tích cực vào giảm nhập siêu, giảm áp lực lên tỷ giá, qua cải thiện tài khoản vãng lai, tài khoản vốn cán cân tốn, có nghĩa thúc đẩy cạnh tranh kinh tế Bảng Cán cân thương mại giai đoạn 1995-2013 Đơn vị: triệu USD Thành phần 1995 2000 2010 2013 Cán cân -22706,5 -1153,8 -12609,3 863 Trong đó: Khu vực nước Khu vực FDI -2711,5 +5 -3612,1 +2458,3 -14727,9 +2118,6 -13091 +13954 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a 2013b) Bên cạnh đó, nhờ dòng vốn FDI mà Việt Nam trì tăng thặng dư cán cân vốn, qua cải thiện cán cân tốn Thặng dư cán cân vốn, nhờ dòng vốn đầu tư nước ngồi (ròng), nguồn để bù đắp thâm hụt cán cân vãng lai, trước hết cán cân thương mại hàng hóa, nhập siêu khu vực nước 2.3 Đóng góp vào nâng cao lực xuất Việt Nam Bên cạnh chứng tỏ lực cạnh tranh qua giá trị xuất mở rộng thị trường xuất khẩu, khu vực FDI có tác động thúc đẩy hoạt động xuất khu vực doanh nghiệp nước Tác động thể qua nhiều khía cạnh: tăng trưởng xuất cao; đa dạng hóa sản phẩm thị trường xuất khẩu, v.v Khu vực FDI trở thành động lực cho tăng trưởng xuất Việt Nam, đặc biệt từ Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001 tiếp thực cam kết WTO từ tháng năm 2007 Sự xuất FDI Việt Nam 25 năm qua làm thay đổi đáng kể cấu mặt hàng xuất Theo đó, Việt Nam xuất mặt hàng hàng điện tử, máy tính linh kiện, sản phẩm từ plastic, dây điện cáp điện, xe đạp phụ tùng, sản phẩm chế biến từ sữa thực phẩm, đường Khu vực FDI mở đường, tạo hội cho hàng nông sản Việt Nam gia nhập 33 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 thị trường giới làm tăng hàm lượng giá trị hàng nông thuỷ sản chế biến Khu vực FDI có tác động đáng kể đến chuyển dịch cấu hàng xuất khẩu, chuyển dần từ cấu xuất truyền thống, nặng tài nguyên nông sản chưa chế biến sang tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến nông sản chế biến Bảng Chuyển dịch cấu mặt hàng xuất qua năm Đơn vị: phần trăm Nhóm hàng xuất 1995 2000 2005 2010 2013 Hàng công nghiệp nặng khoáng sản 25,3 37,2 36,1 27,8 44,3 Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp 28,4 33,9 41,0 45,1 38,1 Hàng nông sản 32,0 17,7 13,7 16,3 Hàng lâm sản 2,8 1,1 0,8 7,0 Hàng thuỷ sản 11,4 10,1 8,4 3,8 5,1 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a 2013b) Khu vực FDI có tác động tích cực tới mở rộng thị trường xuất Việt Nam sang nước phát triển Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU) từ năm 2001 (sau Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ) Việc tiếp cận thị trường Mỹ làm thay đổi đáng kể cấu thị trường xuất Việt Nam, đưa nước Mỹ trở thành thị trường xuất lớn thứ hai năm 2013, sau EU Năm 2013, xuất Việt Nam sang thị trường EU đạt 24,4 tỷ USD, sang Mỹ đạt 23,7 tỷ USD 2.4 Thúc đẩy chuyển giao công nghệ Khu vực FDI cho sử dụng trình độ cơng nghệ cao hơn, có trình độ quản lý tốt doanh nghiệp nước Do đó, lý 34 mong muốn thu hút FDI nhằm có chuyển giao cơng nghệ từ doanh nghiệp FDI yếu tố giúp nâng cao lực cạnh tranh quốc gia nói chung lực cạnh tranh doanh nghiệp nói riêng Tuy nhiên, theo đánh giá Diễn đàn kinh tế giới năm 2013, chuyển giao công nghệ từ FDI Việt Nam hạn chế, chí khơng có cải thiện nhiều năm qua Năm 2013, Việt Nam xếp thứ 103 148 kinh tế FDI chuyển giao công nghệ, giảm bậc so với năm 2012 Kết phù hợp với đánh giá tính sẵn có cơng nghệ Việt Nam xếp thứ 134, nguyên nhân quan trọng khả hấp thu Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam công nghệ doanh nghiệp mức thấp, đứng thứ 135, giảm bậc so với 2012 So với nước Trung Quốc, Malaysia Thái Lan, vai trò FDI chuyển giao cơng nghệ Việt Nam mờ nhạt Đó chứng cho thấy Việt Nam chưa tận dụng nguồn vốn cho nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, nước làm tốt điều Bảng So sánh xếp hạng FDI chuyển giao công nghệ Việt Nam với số quốc gia Việt Nam 2012 Mức độ sẵn có cơng nghệ Trung Quốc Malaysia 2013 2012 2013 2012 2013 Thái Lan 2012 2013 98 102 88 85 51 51 84 78 Tính sẵn có công nghệ 137 134 107 105 35 37 73 75 Mức độ tiếp thu công nghệ trình độ DN 126 135 71 71 29 33 54 50 FDI chuyển giao công nghệ 98 103 77 78 16 13 47 36 Trong đó: Nguồn: Diễn đàn kinh tế giới (2013) Ngồi ra, chuyển giao cơng nghệ từ FDI yếu chưa tạo dựng mối liên kết sản xuất khu vực FDI doanh nghiệp nước Theo Báo cáo công nghệ Năng lực cạnh tranh năm 2013 (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Đại học Copenhagen, 2013), chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI chủ yếu diễn nhờ dự án liên doanh thông qua hợp đồng dài hạn (trên năm) cung ứng đầu vào doanh nghiệp có vốn nước ngồi doanh nghiệp nước Tuy nhiên, hình thức đầu tư liên doanh chiếm tỷ lệ nhỏ Việt Nam, khoảng 17,35% tổng số dự án FDI cho giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2013 hợp đồng sản xuất ký kết thường có thời hạn năm trở xuống Do đó, chuyển giao cơng nghệ từ dự án FDI Việt Nam kết phù hợp với xếp hạng nêu Diễn đàn Kinh tế giới Một số nhận xét kết luận Năng lực cạnh tranh khu vực FDI cao so với khu vực nước, thể qua lực vốn, công nghệ, trình độ quản lý, khả tiếp cận thị trường (đầu vào tiêu thụ sản phẩm) lực tham gia mạng sản xuất toàn cầu Khu vực FDI có đóng góp tích cực vào thúc đẩy lực cạnh tranh quốc gia thể qua đóng góp thúc đẩy suất lao động, lực cạnh tranh vĩ mô xuất Mặc dù vậy, lực cạnh tranh khu vực 35 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 FDI đóng góp thúc đẩy lực cạnh tranh số hạn chế sau đây: Một là, thân doanh nghiệp có vốn nước ngồi có lực vốn, lại phụ thuộc vào công ty mẹ công ty nước ngồi đầu tư vào Việt Nam, tiềm lực vốn công nghệ doanh nghiệp phụ thuộc vào bên ngồi Điều hạn chế phần khả tự chủ doanh nghiệp FDI, nhiều doanh nghiệp FDI Việt Nam khó có lực vốn cơng nghệ doanh nghiệp cơng ty/tập đồn nước khác khu vực Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, v.v Hai là, phần lớn doanh nghiệp FDI Việt Nam sản xuất sản phẩm cuối cùng, thường khâu lắp ráp gia công chủ yếu để xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm trung gian thường đòi hỏi vốn lớn trình độ lao động cao Hơn nữa, xuất sản phẩm lại theo đặt hàng công ty mẹ cho đối tác nước theo định từ bên ngoài, ngành hàng xuất dù coi công nghệ cao khâu sử dụng công nghệ cao lại không hiển diện Việt Nam Do đó, doanh nghiệp FDI có tiềm lực vốn công nghệ cao so với doanh nghiệp nước, lại doanh nghiệp FDI hãng chuỗi giá trị nằm Việt Nam Nếu Việt nam dựa vào khu vực doanh nghiệp FDI 36 khó bắt kịp nước xung quanh lực cạnh tranh Ba là, tác động thúc đẩy suất, xuất khẩu, chuyển dịch cấu xuất chủ yếu dựa vào phát triển chiều rộng khu vực FDI Nói cách khác, khu vực FDI mang vốn vào Việt Nam để kết hợp với đất đai, lao động rẻ sách ưu đãi nhằm tối đa hóa lợi nhuận theo chiến lược kinh doanh họ Tới đây, khu vực không đem vào nhân tố làm tăng suất chiều sâu công nghệ, tiến kỹ thuật tác động nêu giảm dần lợi lao động, sách ưu đãi giảm dần Khi ấy, lực cạnh tranh khu vực FDI tác động thúc đẩy cạnh tranh khu vực bị giảm Tóm lại, sau 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam thu lượng vốn đáng kể, đóng góp tích cực vào tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, nguồn vốn chưa thật tận dụng cho nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nước quốc gia, đặc biệt đóng góp vào chuyển giao cơng nghệ Ngồi ngun nhân đến từ chủ quan doanh nghiệp FDI có ngun nhân rủi ro đến từ yếu tố nước Trước hết thiếu mạng lưới doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào trung gian đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng khu vực FDI Môi trường đầu tư kinh doanh nhiều rủi ro sách thiếu Đầu tư trực tiếp nước lực cạnh tranh Việt Nam đồng bộ, thủ tục hành phức tạp, hạ tầng sở lực lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu Khả hấp thu công nghệ yếu khu vực nước rào cản để khu vực đóng góp vào thúc đẩy lực cạnh tranh kinh tế Trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh quốc gia phát triển nói chung quốc gia khu vực nói riêng thu hút FDI, Việt Nam cần điều chỉnh sách FDI, tập trung hướng dòng vốn cho mục tiêu tái cấu trúc kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng nhằm tăng suất, hiệu lực cạnh tranh kinh tế Trước hết cần hạn chế thu hút FDI vào ngành cơng nghiệp phải đối mặt với lực cạnh tranh giảm thời gian tới, ngành sử dụng cơng nghệ thấp, nhiều lao động đòi hỏi sở hạ tầng lớn, tiêu tốn nhiều lượng Ưu tiên thu hút FDI nhằm hình thành hướng liên kết sản xuất với khu vực doanh nghiệp nước FDI cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm, tạo sức hút đầu tư khu vực tư nhân nước, thơng qua lơi tham gia khu vực tư nhân vào ngành hay khâu không cần thiết có tham gia FDI, qua tăng tiềm lực, thúc đẩy lực cạnh tranh khu vực nước Đồng thời, cần tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải vấn đề tồn cơng tác thu hút giải ngân FDI, tiếp tục đẩy nhanh cải cách thủ tục hành nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí cho nhà đầu tư thực thủ tục hành liên quan đến hoạt động đầu tư sau cấp giấy chứng nhận/cấp phép: nhanh chóng thực thuế, hải quan điện tử để giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo cơng khai minh bạch, gây dựng lòng tin cho nhà đầu tư Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Tuệ Anh, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Trần Toàn Thắng Nguyễn Mạnh Hải (2005), Tác động Đầu tư trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Báo cáo nghiên cứu khuôn khổ Dự án CIEMSIDA tăng cường lực cải cách kinh tế vĩ mô Việt Nam Cục Đầu tư nước ngồi UNIDO (2011), Báo cáo đầu tư cơng nghiệp Việt Nam năm 2011 Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Số liệu FDI tính đến tháng 10/2013 Diễn đàn Kinh tế giới (2013), Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2013-2014 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tổng cục Thống kê Khoa kinh tế, Đại học Copenhagen (2013), Năng lực cạnh tranh công nghệ cấp độ doanh nghiệp Việt Nam: Kết điều tra năm 2012, Nxb Lao động - Xã hội Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám thống kê năm 2012, Nxb Thống kê, Hà Nội Tổng cục Thống kê (2013), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, Nxb Thống kê, Hà Nội www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf 37 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(76) - 2014 38
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay