PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH AN GIANG

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực TS LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NGHI MSSV: 4087830 Lớp: Kinh tế tài nguyên môi trường Khóa: 34 Cần Thơ, 2012 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian năm học Trường Đại học Cần Thơ, em quý Thầy Cô trường nói chung q Thầy Cơ Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng truyền đạt kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn vô quý giá lý thuyết thực tiễn Những kiến thức hữu ích trở thành hành trang giúp em trưởng thành tự tin bước vào sống Với tất lòng tơn kính, em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Nguyễn Đoan Khôi tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu để em hồn thành đề tài tốt nghiệp Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể Cơ, Chú, Anh, Chị phòng Nơng – Lâm – Ngư Nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối em xin kính chúc q Thầy Cơ tất Cơ Chú, Anh Chị phòng Nơng – Lâm – Ngư Nghiệp nhiều sức khỏe công tác tốt Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Phương Thảo Nghi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày…….tháng …….năm 2008 Sinh viên thực Nguyễn Phương Thảo Nghi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Số liệu sơ cấp 1.3.2 Số liệu thứ cấp 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO Ở HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH AN GIANG 1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 1.2 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 11 1.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội xã An Bình .11 1.2.2 Tình hình kinh tế - xã hội xã Bình Hòa 12 1.2.3 Tình hình kinh tế - xã hội xã Cần Đăng 14 1.2.4 Tình hình kinh tế - xã hội xã Vĩnh An 16 1.2.5 Tình hình kinh tế - xã hội xã Vĩnh Bình .17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CÁC KHÁI NIỆM 20 2.1.1 Khái niệm hộ kinh tế hộ 20 2.1.2 Các khái niệm nông nghiệp 22 2.2 CÁC CHỈ SỐ TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ .24 2.2.1 Khái niệm hiệu quả, hiệu sản xuất 24 2.2.2 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận .25 2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 26 2.3.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 26 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 26 2.3.3 Phương pháp thống kê .26 2.3.4 Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính 27 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ THU NHẬP TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NƠNG DÂN Ở HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH AN GIANG 29 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC HỘ TRONG MẪU .29 3.1.1 Mô tả mẫu điều tra 29 3.1.2 Đặc điểm chung nông hộ 30 3.2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ, DOANH THU VÀ THU NHẬP CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH 35 3.2.1 Phân tích chi phí .35 3.2.2 Doanh thu từ hoạt động trồng lúa hộ nông dân .42 3.2.3 Thu nhập hoạt động trồng lúa huyện Châu Thành .44 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG DÂN Ở HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH AN GIANG 47 4.1 MƠ HÌNH HÀM HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA VỤ ĐƠNG XN VÀ VỤ HÈ THU 47 4.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN SẢN XUẤT LÚA HAI VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ HÈ THU 48 4.2.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất lúa vụ Đông Xuân 48 4.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất lúa vụ Hè Thu 51 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH AN GIANG 56 5.1 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA NƠNG HỘ TAI HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH AN GIANG .56 5.1.1 Thuận lợi 56 5.1.2 Khó khăn 57 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH- TỈNH AN GIANG 58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 6.1 KẾT LUẬN 61 6.2 KIẾN NGHỊ .62 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 2.1 Lịch thời vụ nông dân sản xuất lúa .24 Bảng 3.1 Phân phối số hộ mẫu theo xã 30 Bảng 3.2 Mô tả đặc điểm chng nông hộ huyện Châu Thành 31 Bảng 3.3 Trình độ học vấn nông hộ trồng lúa phân theo cấp học .32 Bảng 3.4 Tỷ lệ tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa nông hộ 33 Bảng 3.5 Chi phí sản xuất lúa trung bình qua vụ .37 Bảng 3.6 Loại phân bón sử dụng qua vụ lúa 38 Bảng 3.7 Chi phí giống trung bình .41 Bảng 3.8 Năng suất, giá bán doanh thu trồng lúa trung bình 45 Bảng 3.9 Thu nhập tiêu tài hoạt động sản xuất lúa 45 Bảng 4.1 Bảng tóm tắt thơng số mơ hình hồi quy vụ Đông Xuân 49 Bảng 4.2 Bảng phân tích phương sai ANOVA vụ Đơng Xn 50 Bảng 4.3 Bảng phân tích hồi quy vụ Đông Xuân .50 Bảng 4.4 Bảng tóm tắt thơng số mơ hình hồi quy vụ Hè Thu 52 Bảng 4.5 Bảng phân tích phương sai ANOVA vụ Hè Thu 52 Bảng 4.6 Bảng phân tích hồi quy vụ Hè Thu 53 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long BVTV : Bảo vệ thực vật TBLS : Thương binh liệt sĩ TH : Tiểu học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phố thông DT : Diện tích SXKD : Sản xuất kinh doanh XDCB : Xây dựng BHYT : Bảo hiểm y tế ATGT : An toàn giao thong PCCC : Phòng cháy chữa cháy DT : Diện tích THT : Tụ huyết trùng LMLM : Lở mồm long móng GĐCS : Gia đình sách SXH : Sốt xuất huyết Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang  Về kỹ thuật - Vận động hộ nông dân tham dự hội thảo, tập huấn kỹ thuật trồng lúa Đồng thởi, Tăng cường việc mở lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, tham quan học hỏi kinh nghiệm nông dân sản xuất giỏi để nông dân học tập với - Tổ chức hội thi, thi kiến thức kỹ thuật trông lúa, nhằm tạo môi trường động lực để nơng dân học hỏi lẫn tìm hiểu cách trồng lúa mới, khoa học  Về gíống - Các nơng hộ cần thay đổi thói quen giảm lượng giống xuống gieo nhiều giống làm mật độ sạ dày vừa tốn chi phí giống tạo điều kiện cho sâu bệnh dễ dàng phát triển - Ngoài ra, cần ý đến việc xử lý giống trước gieo sạ hóa chất có tác dụng làm nảy mầm mạnh ngăn chặn trùng phá hoại  Về phân bón - Nơng dân phải bón phân theo ngun tắc ba giảm ba tăng kết hợp với so màu lúa theo hướng dẫn cán kỹ thuật để giảm tối đa chi phí sản xuất  Về nơng dược - Nông dân nên hạn chế sử dụng nông dược đồng ruộng, trùng sử dụng thiên địch thay thuốc nuôi cá đồng ruộng, thả vịt vào ăn, chuẩn bị đất thật kỹ trước xuống giống làm giảm bệnh chu kỳ sản xuất - Bên cạnh nơng dân phải thăm đồng thường xun để kịp thời phát sâu bệnh có biện pháp xử lý  Về giới hóa hoạt động sản xuất - Thành lập thêm hợp tác xã để liên kết hộ nông dân lại với nhau, giúp tạo điều kiện để nông dân thực việc giới hóa sản xuất,, nhằm tiết kiệm chi phí thời gian GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 59 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang  Về phía nhà nước - Nhà nước cần tiếp tục đầu tư sở hạ tầng nông thôn nhằm hỗ trợ gián tiếp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông sản xuất dễ dàng - Phải tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác nhà ( nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhà nước) để hạn chế tối đa tác hại sâu rầy dịch bệnh hại lúa để nâng cao phẩm chất sản phẩm, tăng suất sản xuất - Triễn khai nhân rộng chương trình cánh đồng mẫu lớn, giúp nơng dân có điều kiện thuận lợi từ chương trình : cung cấp giống đầu vào, hướng dẫn chăm sóc lúa theo quy trình “sạch”, bao tiêu sản phẩm đầu ra, giúp người nông dân đạt lợi nhuận 200% - Nhà nước cần tiếp tục đầu tư thêm cho sở hạ tầng triển khai giới hóa khâu để phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ngày tốt  Về vấn đề vốn - Các ngân hàng nên mở rộng cho vay sản xuất, mua vật tư thiết bị nông nghiệp để nơng dân giảm chi phí đầu vào tăng lợi nhuận - Khi xác định dự án cho vay vốn phải xác định nhu cầu tổng hợp kỳ hạn vay thời gian đủ dài để gối vụ - Các phòng ban chức huyện, xã nên thành lập quỹ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ khó khăn sản xuất nông nghiệp GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 60 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Sản xuất lúa hoạt động nơng dân ĐBSCL nói chung, người dân huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang nói riêng Vì mà thu nhập đời sống nông hộ phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động canh tác họ Đây nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho người góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương Qua q trình phân tích, đánh giá tiêu hiệu sản xuất 01 đất trồng lúa yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận nơng hộ đưa số kết luận sau: Đa số nơng hộ có kinh nghiệm sản xuất lúa lâu năm, trình độ học vấn chủ hộ tương đối thấp chủ yếu từ cấp II trở xuống, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc áp dụng KHKT tiếp cận thông tin thị trường họ Chi phí đầu tư cho vụ Đông Xuân vụ Hè Thu không chênh lệch nhiều cụ thể chi phí vụ Đơng Xn 14.633,66 đồng/ha, vụ Hè Thu 13.053,3 ngàn đồng/ha Năng suất vụ Đông Xuân cao hẳn so với vụ Hè Thu 2,7 tấn/ha (vụ Đông Xuân 9,35tấn/ha, vụ Hè Thu 6,65 tấn/ha) sản xuất vụ Hè Thu thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh hại lúa xuất nhiều nên đạt suất thấp so với vụ Đông Xuân Về doanh thu vụ Đơng Xn cao vụ Hè Thu 14.217,6 ngàn đồng/ha Về thu nhập vụ Đơng Xn cao vụ Hè Thu 12.637,24 ngàn đồng/ha Khi so sánh tiêu hiệu hiệu đầu tư vụ Đông Xuân đạt cao so với vụ Hè Thu Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất lúa nông hộ phụ thuộc vào yếu tố :diện tích, kinh nghiệm chi phí mua giống đầu vào, yếu tố trình độ học vấn, chi phí phân bón chi phí nơng dược có ảnh hưởng đến suất mặt thống kê không đủ sở kết luận nhân tố ảnh hưởng đến suất lúa GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 61 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với nông hộ Đối với nông hộ sản xuất lúa cần liên kết hộ nông dân lại, tránh tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, khơng hiệu bị thương lái ép giá Nông dân nên tham gia chương trình “cánh đồng mẫu lớn” để hưởng lợi ích mà chương trình mang lại từ việc cung cấp giống đầu vào, hướng dẫn chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn GAP, bao tiêu sản phẩm đầu dự trữ lúa để bán giá hợp lý Tích cực tìm hiểu thơng tin nhu cầu thị trường phương tiện thông tin đại chúng để có phương hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, sản phẩm làm dễ bán bán giá cao Nông dân cần luôn học hỏi nâng cao kiến thức ứng dụng KHKT vào sản xuất lúa Ngoài cần tăng cường đoàn kết hộ sản xuất nhằm khắc phục vấn đề thiếu lao động làm giảm hiệu sản xuất Phải thường xuyên tham gia buổi tập huấn cán địa phương tổ chức, tích cực tham gia vào tổ chức xã hội để tạo điều kiện liên kết, giúp đỡ tìm kiếm thơng tin thị trường Nông dân nên mạnh dạn áp dụng tập huấn vào thực tiễn nhằm nâng cao lợi nhuận Trong sản xuất phải đảm bảo áp dụng theo quy tắc “4 đúng”, “ phải, giảm”, “ giảm, tăng” sử dụng yếu tố phân bón, thuốc nơng dược, giống, nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu Tập trung đầu tư cho vụ Đông Xuân để khai thác lợi cạnh tranh củ vụ lúa Đối với vụ lúa Hè Thu, cần trì ổn định suất nâng cao chất lượng lúa 6.2.2 Đối với địa phương Cần trì cơng tác khuyến nơng, tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân, biểu dương nhân rộng mơ hình sản xuất đạt hiệu cao thơng qua báo đài địa phương nhằm khuyến khích hộ làm theo GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 62 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang Đối với cấp quản lý ngành có liên quan cần có sách bồi dưỡng khơng ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán khuyến nông để phục vụ tốt công tác hướng dẫn sản xuất cho bà nông dân Cung cấp hướng dẫn nông dân sử dụng hợp lý cân đối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đạt hiệu cao để góp phần gia tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng Phải tăng cường công tác giới thiệu thêm nhiều giống có chất lượng cao với số giống cao sản nơng dân trồng q Xây dựng mối liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo nông dân thơng qua hình thức hợp tác sản xuất thương mại hàng hóa nơng dân Chú trọng công tác khuyến nông chuyển giao tiến kỹ thuật lẫn chuyển giao quản lý, thông tin giá kịp thời cho nông dân 6.2.3 Đối với nhà nước Cần tăng cường nhiều lớp tập huấn kỹ thuật,chương trình cánh đồng mẫu lớn, chương trình hỗ trợ hay trợ giống, giá, phương tiện sản xuất cho nông hộ đặc biệt tăng cường đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật, thủy nông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất Thành lập trung tâm tư vấn cho nông dân việc lựa chọn giống, chăm sóc thu hoạch huớng dẫn nơng dân hạch tốn khoản chi phí doanh thu sản xuất để qua biết hiệu có bước đầu tư cho phù hợp Cần đổi phương thức cho vay cho phù hợp với đặc điểm riêng cho hộ nông dân Khi xác định dự án cho vay vốn phải xác định nhu cầu tổng hợp kỳ hạn vay thời gian đủ dài để gối vụ Đối với viện trường nhà khoa học cần tăng cuờng nghiên cứu tạo giống có suất cao, phẩm chất tốt nhằm bán giá cao đem lại lợi nhuận cao cho người nông dân Trong giai đoạn vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế thành cơng ngồi vấn đề kỹ thuật để có suất cao, an tồn cho người mơi trường cần phải ý đến việc quy hoạch vùng để tận dụng lợi vùng tạo sản GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 63 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang lượng hàng hóa lớn quan trọng đảm bảo giá bán đầu cho nông dân yên tâm sản xuất mở rộng sản xuất 6.2.4 Đối với nhà kinh doanh Cần mở rơng mơ hình hợp tác với nơng dân chương trình “cánh đồng mẫu lớn” để ứng vốn, cung cấp giống cho nông dân sản xuất Tổ chức bao tiêu sản phẩm cho nơng dân Cung cấp xác thông tin thị trường cho nông dân, không lợi dụng thiếu thông tin nông dân mà ép giá GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 64 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang PHỤ LỤC Phụ lục SUMMARY OUTPUT VỤ ĐÔNG XUÂN SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.57684 R Square Adjusted R Square 0.332745 Standard Error 0.224122 52543535 Observations 60 Phụ lục ANOVA VỤ ĐÔNG XUÂN ANOVA df Regression Residual Total SS MS F 5.92E+16 8.46E+15 3.063298 43 1.19E+17 2.76E+15 59 1.78E+17 Significance F 0.010456 Phụ lục 3.a COEFFICIENTS Intercept trinh DIEN TICH kinh nghiem CHI PHI MUA GIONG CHI PHI PHAN CHI PHI NONG DUOC TONG CHI PHI THUE NGOAI Standard Coefficients Error t Stat P-value -20041636.56 28962046 -0.692 0.492659 -157093.7483 2812333 -0.05586 0.955713 957756.8206 494590.6 1.936464 0.059401 1082049.304 605929.7 1.785767 0.081191 7.843773126 4.314588 1.817966 0.07604 -0.021107537 0.556039 -0.03796 0.969895 -0.252326174 16.58022 -0.01522 0.987928 0.282196833 1.502877 0.187771 0.851939 GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 65 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang Phụ lục 3.b COEFFICIENTS VỤ ĐÔNG XUÂN Lower 95% Upper 95% -78449167.46 38365894 -5828704.459 5514517 -39680.1108 1955194 -139924.3506 2304023 -0.857422048 16.54497 -1.142466489 1.100251 -33.68951659 33.18486 Intercept trinh DIEN TICH kinh nghiem CHI PHI MUA GIONG CHI PHI PHAN CHI PHI NONG DUOC TONG CHI PHI THUE NGOAI -2.748642612 3.313036 Lower Upper 95.0% 95.0% -7.8E+07 38365894 -5828704 5514517 -39680.1 1955194 -139924 2304023 -0.85742 16.54497 -1.14247 1.100251 -33.6895 33.18486 -2.74864 3.313036 Phụ lục SUMMARY OUTPUT VỤ HÈ THU SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.710857 0.505318 0.424788 34967416 60 Phụ lục BẢNG ANOVA VỤ HÈ THU ANOVA Regression Residual Total df 43 59 SS MS F 5.37E+16 7.67E+15 6.274928 5.26E+16 1.22E+15 1.06E+17 Significance F 4.25E-05 Phụ lục 6.a COEFFICIENTS VỤ HÈ THU Intercept TRINH DO DIEN TICH KINH NGHIEM so tien mua going chi phi phan tong chi phi nong duoc chi phi thue ngoai Standard Coefficients Error t Stat P-value 5598810 13164347 0.425301 0.672738 -2211590 1790193 -1.23539 0.223392 1258556 285396.3 4.409855 6.81E-05 704978.1 309296.6 2.279295 0.027672 5.471493 3.1448 1.739854 0.089039 -0.34751 0.298491 -1.16423 0.250751 -0.96789 4.436923 -0.21815 0.828348 -2.258366 1.404386 1.608081 0.115136 GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 66 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang Phụ lục 6.b COEFFICIENTS VỤ HÈ THU Lower Upper 95.0% 95.0% -2.1E+07 32147245 -5821859 1398679 682999.7 1834113 81222.18 1328734 -0.8706 11.81359 -0.94948 0.254453 -9.9158 7.980015 -0.57385 5.090581 Lower 95% Upper 95% Intercept -2.1E+07 32147245 TRINH DO -5821859 1398679 DIEN TICH 682999.7 1834113 KINH NGHIEM 81222.18 1328734 so tien mua giong -0.8706 11.81359 chi phi phan -0.94948 0.254453 tong chi phi nong duoc -9.9158 7.980015 chi phi thue ngoai -0.57385 5.090581 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ HUYỆN CHÂU THÀNHTỈNH AN GIANG Mẫu số: Ngày: I Thông tin tổng quát: Họ tên chủ hộ:…………………………… Năm sinh: Giới tính:… Địa chỉ: Ấp:…………… Xã:………………Huyện:CHÂU THÀNH, Tỉnh: AN GIANG  Kinh Dân tộc: Khmer  Hoa  Khác Trình độ văn hóa:………………………… Ơng/ bà sống bao lâu? năm, kinh nghiệm sản xuất……năm Số thành viên gia đình:…….Số lao động tham gia sản xuất:… Thành Quan hệ viên với Tuổi Giới tính Văn hóa Nghề nghiệp chủ hộ GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khơi 67 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang Hiện ơng/bà có tham gia tổ chức xã hội, đồn thể địa phương khơng?  có  khơng Nếu có, ơng/bà vui lòng cho biết tên tổ chức, đoàn thể tham gia…………………………………….Thời gian tham gia:…… …năm II Đất sản xuất: Diện tích đất sở hữu có ơng/ bà nay………cơng Trong đó: Diện tích trồng 03 vụ lúa…………….cơng(1000m2) Vì chọn lúa để canh tác (có thể có nhiều lựa chọn):  Tập quán canh tác địa phương  Nhu cầu thị trường  Thu nhập ổn định  Nguyên nhân khác 10 Trong năm gần (khoảng năm) diện tích đất canh tác ông/bà có thay đổi không?  tăng  giảm  khơng đổi 11 Nếu có thay đổi ơng/bà vui lòng cho biết nguyên nhân? ………………………………………………………………………………… III Kĩ thuật sản xuất: 12 Hiện nay, hộ có áp dụng kĩ thuật sản xuất lúa khơng?  có  khơng 13 Nếu trả lời “Có” tiếp tục hỏi: - Kĩ thuật hộ áp dụng sản xuất lúa gì? ………………………………………………………………………………… IV Hoạt động kinh tế nay: 14 Chu kỳ sản xuất vụ (tính theo âm lịch) Vụ mùa Từ tháng – đến tháng Vụ Đông xuân Vụ Hè thu GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 68 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang Vụ Thu đơng 15 Chi phí sản xuất Đvt: Đồng/1000m2 Khoản mục Vụ Đơng xn chi phí SL Đg Vụ hè thu Thành SL tiền Đg Vụ Đông xuân Thành SL tiền Đg Thành tiền Chuẩn bị đất (Cày, trục, xới, bơm nước…) Chi phí thuê mướn Cơng lao động gia đình Gieo trồng Chi phí giống Chi phí gieo trồng Chi phí dậm Cơng lao động gia đình Phân bón Chi phí phân bón sử dụng Chi phí th mướn Lao động gia đình cho bón phân Thuốc nơng dược (thuốc trừ GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 69 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang sâu + thuốc dưỡng) Chi phí nơng dược Chi phí th mướn Lao động gia đình cho xịt thuốc Chăm sóc 5.1 Làm cỏ Chi phí làm cỏ Chi phí sử dụng thuốc cỏ Lao động gia đình tham gia 5.2 Tưới tiêu Chi phí thuê mướn tưới tiêu Chi phí nhiên liệu (nếu có) Lao động gia đình tham gia Thu hoạch Chi phí thuê thu hoạch Chi phí suốt Chi phí phơi sấy Chi phí vận chuyển GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 70 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang Lao động gia đình tham gia Chi phí khác Tổng chi phí Thu nhập 10 Lợi nhuận 16.Ơng (bà) có thông tin kỹ thuật canh tác từ nguồn đây: (đánh số vào nguồn cho thông tin hữu ích mức độ hữu ích giảm dần: hữu [1], nhì [2], ba [3] [ ] Đại lý phân thuốc [ ] Hội thảo, khuyến nông [ ] Kinh nghiệm thân [ ] Hội nơng dân [ ] Sách vở, báo chí, truyền hình [ ] Nguồn khác: …………… 17.Ông (bà) sử dụng giống lúa từ nguồn nào?  Tự làm lúa giống  Mua từ trại giống/ TTKN  Mua từ người quen  Do TTKN hỗ trợ  Khác:…… 18 Các khó khăn, thuận lợi trình sản xuất? ( Đánh số 1,2,3…theo thứ tự 1: khó khăn nhất; 2:khó khăn nhì; 3: khó khăn ba) Các Khó khăn Thứ tự ưu tiên Ghi Thiếu vốn Hạn chế kĩ thuật Thiếu lao động Sâu bệnh lan tràn Đầu thiếu ổn định Thuận lợi: …………………………… ………………………………………………………………………………… V Thị trường: 19 Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ông (bà) nào?  Dễ mua  Bình thường  Khó mua 20 Nếu khó mua do: (nhiều lựa chọn) GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 71 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang  Ít người bán Chất lượng không ổn định  Đường xa  Không bán chịu  Giá thay đổi nhiều Khác……………… 21 Ơng (bà) mua vật tư nơng nghiệp khác như: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng,… từ đâu?  Cửa hàng vật tư nơng nghiệp  Khác: Ơng (bà) vui lòng cho biết lý Ơng (bà)chọn nơi để mua:  Thuận tiện, gần nhà  Đảm bảo chất lượng  Giá hợp lý  Cho toán sau vụ thu hoạch  Khác (ghi rõ): …………………… 22 Hình thức tốn mua vật tư nơng nghiệp Ơng (bà) gì?  Trả tiền mặt lần  Trả chậm tiền mặt nhiều lần  Trả sau thu hoạch 23 Có hỗ trợ giá, bao tiêu sản phẩm ơng (bà) khơng?  Có Khơng Nếu có, ai:…………………………………………………………… 24 Bán sản phẩm cho ai?  thương lái  đại lý, nhà máy  xí nghiệp  khác (ghi rõ)……… 25 Ai định giá cả?  nông dân  thương lái  hai nhà nước  khác:……… 26 Nguồn thông tin giá thị trường mà ơng(bà) có từ đâu? (nhiều lựa chọn)  Báo chí, ti vi, radio  Các doanh nghiệp  Thương lái trung gian  Bà con, người quen  Khác:…… 27 Khi bán?  vừa thu hoạch xong  giá cao  người bán cần  khác (ghi rõ)… 28.Tồn trữ sản phẩm?  có tồn trữ phần  không tồn trữ 30 Phương thức tốn?  trả  trả sau vài ngày  trả trước phần  khác:……… 31 Tiêu chuẩn chất lượng mà người mua đòi hỏi: ………………………………………………………………………………… GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 72 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi Phân tích hiệu kinh tế sản xuất lúa huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang ………………………………………………………………………………… 32 Khó khăn thuận lợi việc tiêu thụ sản phẩm Khó khăn Thuận lợi …………………………………………… …………………………………… …………………………………………… ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………………… ……… …………………………………… ……… …………………………………… ……… VI Nguồn tín dụng, nợ: Nguồn tín Mục đích Số tiền vay dụng nợ Lãi vay/ Điều kiện tháng vay Các khó khăn thuận lợi việc nhận tín dụng - Khó khăn: ………………………………… - Thuận lợi: …………………………………… Những đề xuất để phát triển mơ hình canh tác ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn hợp tác Ông (Bà)! GVHD: TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi 73 SVTH: Nguyễn Phuơng Thảo Nghi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH AN GIANG, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH AN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay