Bai tap dien phan hay va kho nam 2017 có DA

43 11 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:47

Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến ĐIỆN PHÂN TỔNG HỢP Rạch Giá, ngày tháng năm 2017 Lời nói đầu: …………………………………………………………… Vốn dân nghiệp dư khơng thi vào nghành sư phạm, với đam mê môn hóa kiến thức tích lũy lâu nên (em) tận tâm sưu tầm giải điện phân mà gặp suốt q trình học tập ơn luyện Mong tài liệu hữu ích giúp bạn thêm nguồn tài liệu để học tập Chúc bạn sau đạt kết cao mùa thi tới Em xin chân thành cảm ơn nguồn tập mà em sưu tầm khơng qn gửi lời xin lỗi chưa phép tác giả mà đưa vào tài liệu Trong q trình biên soạn khơng tránh khỏi sai sót mong bạn bỏ qua! Tài liệu hồn tồn miễn phí, với mục đích đóng góp sức mong phản hồi từ q thầy bạn  CHUN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến PHẦN : LUYỆN TẬP VỜI CÁC ĐỀ THI ĐỀ THI THỬ CỦA BỘ  Năm 2017 Câu Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) dung dịch muối nitrat kim loại M (có hóa trị khơng đổi) Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam catot thu a gam kim loại M Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam catot thoát 0,224 lít khí (đktc) Giá trị a A 8,64 B 6,40 C 6,48 D 5,60 (Đề thi minh họa THPTQG 2017) Câu Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu dung dịch X Hấp thụ CO2 dư vào X, thu dung dịch chất Y Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol : 1, tạo chất Z tan nước Chất Z A Ca(HCO3)2 B Na2CO3 C NaOH D NaHCO3 (Đề thi minh họa THPTQG 2017) Câu Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M NaCl 1M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi 0,5A thời gia t giây Dung dịch sau điện phân khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị t A.27020 B 30880 C 34740 D 28950 (Đề thi THPTQG 2017- MĐ 204) Câu 4: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm CuSO4 KCl vào H2O, thu dung dịch Y Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến H2O bắt đầu điện phân hai điện cực dừng điện phân Số mol khí anot lần số mol khí thoát từ catot Phần trăm khối lượng CuSO X là: A 61,70% B 44,61% C 34,93% D 50,63% (Đề thi THPTQG 2017- MĐ 378)  Năm 2016 Câu 1: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều cường độ 2A (điện cực trơ, màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giả sử hiệu xuất điện phân 100%, khí sinh không tan dung dịch Giá trị t A 9408 B 7720 C 9650 D 8685 Câu 2: Điện phân nóng chảy hồn tồn 5,96 gam MCln, thu 0,04 mol Cl2 Kim loại M là: A Na B Ca C.Mg D.K Câu 3: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 KCl đến thấy bọt khí xuất hai điện cực trơ ngắt dòng điện Thấy anot 448 ml khí (ở đktc) dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 0,8 gam MgO Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm (coi H2O bay không đáng kể): A 2,25 gam B 2,57 gam C 2,79 gam D 2,95 gam (Đề thi minh họa THPTQG 2016)  Năm 2015 Câu 1: Trong công nghiệp sản xuất nhôm, người ta dùng phương pháp sau : 1) Khử Al2O3 khí CO nhiệt độ cao 2) Điện phân Al2O3 hòa tan Na3AlF6(Criolit) nóng chảy 3) Điện phân dd AlCl3 màng ngăn 4) Dùng Na tác dụng dd AlCl3 A 1,2 B C 3,4 D C â u : Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, thời gian t (giờ), thu dung dịch X Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu khí NO (sản phẩm khử  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến N+5) 13,5 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn hiệu suất trình điện phân 100% Giá trị t là: A 0,60 B 1,00 C 0,25 D 1,20 (Đề thi minh họa THPTQG 2015)  Năm 2014 Câu (A-2014): Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, thu 2,464 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 5,824 lít (đktc) Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị a là: A 0,15 B 0,18 C 0,24 D 0,26 Câu (A-2014): Cho phản ứng xảy theo sơ đồ sau : dien phan X1 + H2O  comang ngan X2 + X3 + H2↑; X2 + X4 → BaCO3 ↓ + K2CO3 + H2O Chất X2, X4 : A NaOH, Ba(HCO3)2 B KOH, Ba(HCO3)2 C KHCO3, Ba(OH)2 D NaHCO3, Ba(OH)2 Câu (CD-2014): Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) NaCl dòng điện cường độ khơng đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu dung dịch Y khí hai điện cực tổng thể tích 2,24 lít (đktc) Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t A 6755 B 7720 C 8685 D 4825  Năm 2013 Câu (CD-13): Sản phẩm thu điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) A K Cl2 B K, H2 Cl2 C KOH, H2 Cl2 D KOH, O2 HCl Câu (CD-13): Điện phân dung dịch gồm NaCl HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Trong trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH dung dịch thu A không thay đổi B giảm xuống C tăng lên sau giảm xuống D tăng lên Câu (B-13): Điện phân nóng chảy Al2O3 với điện cực than chì, thu m kilogam Al ởcatot 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X anot Tỉ khối X so với H2 16,7 Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 1,5 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 144,0 B 104,4 C 82,8 D 115,2 Câu (A-13): Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân, thu dung dịch X 6,72 lít khí (đktc) anot Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3 Giá trịcủa m A 25,6 B 50,4 C 51,1 D 23,5  Năm 2012 Câu (CD-12): Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dd CuCl2 0,5M Khi dừng điện phân thu dd X 1,68 lít khí Cl2(đktc) anot Toàn dd X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe Giá trị V A 0,15 B 0,60 C 0,45 D 0,80 Câu (B_12): Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2và 0,1 mol HCl (điện cực trơ) Khi catot bắt đầu khí anot thu V lít khí (đktc) Biết hiệu suất q trình điện phân 100% Giá trị V A 5,60 B 11,20 C 22,40 D 4,48 Câu (B_12): Người ta điều chế H2 O2 phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,67A thời gian 40 Dung dịch thu sau điện phân khối lượng 100 gam nồng độ NaOH 6% Nồng độ dd NaOH trước điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) A 5,08% B 6,00% C 5,50% D 3,16% Câu (A-12): Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối là: A Ni, Cu, Ag B Ca, Zn, Cu C Li, Ag, Sn D Al, Fe, Cr Câu (A-12): Điện phân 150 ml dd AgNO3 1M với điện cực trơ t giờ, cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A (hiệu suất q trình điện phân 100%), thu chất rắn X, dd Y khí Z Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến phản ứng kết thúc thu 14,5 gam hỗn hợp kim loại khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị t A 0,8 B 1,2 C 1,0 D 0,3  Năm 2011 Câu (CD-11): Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) catot thu 3,2 gam kim loại thể tích khí (đktc) thu anot A 2,24 lít B 3,36 lít C 0,56 lít D 1,12 lít Câu (A-11): Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) Tất chất tan dung dịch sau điện phân A KNO3, HNO3 Cu(NO3)2 B KNO3, KCl KOH C KNO3 Cu(NO3)2 D KNO3 KOH Câu (A-11): Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, y gam kim loại M catot 0,035 mol khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,1245 mol Giá trị y A 4,788 B 4,480 C 1,680 D 3,920 Câu (A-11): Khi điện phân dd NaCl (cực âm sắt, cực dương than chì, màng ngăn xốp) A cực âm xảy q trình oxi hố H2O cực dương xảy trình khửion Cl− B cực dương xảy q trình oxi hố ion Na+ ởcực âm xảy trình khử ion Cl− C cực âm xảy trình khử H2O cực dương xảy q trình oxi hố ion Cl− D cực âm xảy trình khử ion Na+ ởcực dương xảy q trình oxi hố ion Cl−  Năm 2010 Câu (CD-10): Điện phân dung dịch CuSO4 với anot đồng (anot tan) điện phân dung dịch CuSO4 với anot graphit (điện cực trơ) đặc điểm chung A catot xảy oxi hoá: 2H2O + 2e → 2OH – + H2 B anot xảy khử: 2H2O → O2+ 4H++ 4e C anot xảy oxi hoá: Cu → Cu2+ + 2e D catot xảy khử: Cu2+ + 2e →Cu Câu (B-10): Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, khối lượng giảm gam so với dung dịch ban đầu Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trịcủa x A 2,25 B 1,50 C 1,25 D 3,25 Câu (A-10): Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2(với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hố xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl đặc điểm là: A Phản ứng cực âm tham gia kim loại ion kim loại B Phản ứng cực dương oxi hoá Cl– C Đều sinh Cu cực âm D Phản ứng xảy kèm theo phát sinh dòng điện Câu (A-10): Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO4 số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong trình điện phân trên, sản phẩm thu anot A khí Cl2 H2 B khí Cl2 O2 C khí Cl2 D khí H2 O2 Câu (A-10): Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện cường độ 2A Thể tích khí (đktc) anot sau 9650 giây điện phân A 1,344 lít B 2,240 lít C 1,792 lít D 2,912 lít  Năm 2009 Câu (B-09): Điện phân màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A 3860 giây Dung dịch thu sau điện phân khả hoà tan m gam Al Giá trị lớn m A 4,05 B 2,70 C 1,35 D 5,40 Câu (B-09): Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al ởcatot 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X tỉ khối so với hiđro 16 Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m A 108,0 B 75,6 C 54,0 D 67,5  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến  Năm 2008 Câu (CD-08): Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Al Mg B Mg Zn C Na Fe D Cu Ag Câu (A-08): Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catơt xảy A oxi hoá ion Cl- B oxi hoá ion Na+ C khử ion Cl- D khử ion Na+ Năm 2007 Câu (CD-07): Trong công nghiệp, natri hiđroxit sản xuất phương pháp A điện phân dung dịch NaCl, khơng màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaNO3, khơng màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaCl, màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy Câu (B-07): Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b (biết ion SO4 2- không bị điện phân dung dịch) A 2b = a B b > 2a C b < 2a D b = 2a Câu (A-07): Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 gam Cu catơt lượng khí X anơt Hấp thụ hồn tồn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH (cho Cu = 64) A 0,15M B 0,2M C 0,1M D 0,05M PHẦN 2: MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG THẤP Câu 1: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa 200 ml dd AgNO3 Cu(NO3)2 thu 56 gam hỗn hợp kim loại catot 4,48 lít khí anot (đktc) Nồng độ mol AgNO3 Cu (NO3)2 X A 2M 1M B 1M 2M C 2M 4M D 4M 2M Câu 2: Điện phân lít dung dịch hỗn hợp gồm NaCl CuSO4 đến H2O bị điện phân hai cực dừng lại, catot thu 1,28 gam kim loại anot thu 0,336 lít khí (ở đktc) Coi thể tích dung dịch khơng đổi pH dung dịch thu A B C 12 D 13 Câu 3: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M FeSO4 0,5M điện cực trơ Khi catot 5,6 gam Cu thể tích khí anot A.0,672 lít B.0,84 lít C.1,344 lít D.0,448 lít Câu 4: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M CuCl2 0,5M điện cực trơ Khi catot 3,2 gam Cu thể tích khí anot A.0,672 lít B.1,12 lít C.6,72 lít D.0,448 lít Câu 5: Điện phân 200ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp Giả sử nước bay không đáng kể Độ giảm khối lượng dung dịch sau điện phân A 3,59 gam B 2,31 gam C 1,67 gam D 2,95 gam Câu 6: Điện phân 400 ml dung dịch chứa muối KCl CuCl2 với điện cực trơ màng ngăn anot thoát 3,36 lít khí (đktc) ngừng điện phân Để trung hòa dung dich sau điện phân cần 100 ml dd HNO3 1M Dung dịch sau trung hòa tác dụng với AgNO3 dư sinh 2,87 (gam) kết tủa trắng Tính nồng độ mol muối dung dịch trước điện phân A [CuCl2]=0,25M,[KCl]=0,03M B [CuCl2]=0,25M,[KCl]=3M C [CuCl2]=2,5M,[KCl]=0,3M D [CuCl2]=0,25M,[KCl]=0,3M Câu 7: Điện phân 200 ml dd CuSO4(dung dịch X) với điện cực trơ sau thời gian ngừng điện phân thấy khối lượng X giảm Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 500ml dd BaCl2 0,3M tạo kết tủa trắng Cho biết khối lượng riêng dung dịch CuSO4 1,25g/ml; sau điện phân lượng H2O bay khơng đáng kể Nồng độ mol/lít nồng độ % dung dich CuSO4 trước điện phân là? A 0,35M, 8% B 0,52, 10% C 0,75M, 9,6% D 0,49M, 12%  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến Câu 8: Điện phân dd hỗn hợp chứa Ag2SO4 CuSO4 thời gian thấy khối lượng catot tăng lên 4,96g khí anot tích 0,336 lít (đktc) Khối lượng kim loại bám catot là: A 4,32g 0,64g B 3,32g 0,64g C 3,32g 0,84 D 4,32 1,64 Câu 9: Sau thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 ( d = 1,25 g/ml) với điện cực graphit (than chì) thấy khối lượng dung dịch giảm gam Để làm kết tủa hết ion Cu2+ lại dung dịch sau điện phân cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5 M Nồng độ phần trăm dung dịch CuSO4 ban đầu là: A 12,8 % B 9,6 % C 10,6 % D 11,8 % Câu 10: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với cường độ dòng điện 9,65A Tính khối lượng Cu bám vào catot thời gian điện phân t1 = 200 s t2 = 500 s Biết hiệu suất điện phân 100 % A 0,32 gam 0,64 gam B 0,64 gam 1,28 gam C 0,64 gam 1,60 gam D 0,64 gam 1,32 gam Câu 11: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ cường độ dòng điện 5A Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam Giá trị m là: A 5,16 gam B 1,72 gam C 2,58 gam D 3,44 gam Câu 12: Hòa tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,6 M thu dung dịch X Đem điện phân dung dịch X (các điện cực trơ) với cường độ dòng điện 1,34A Khối lượng kim loại catot thể tích khí anot (ở đktc) (Biết hiệu suất điện phân 100 %): A 6,4 gam 1,792 lít B 10,8 gam 1,344 lít C 6,4 gam 2,016 lít D 9,6 gam 1,792 lít Câu 13: Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước dung dịch X Điện phân dung dịch X với điện cực trơ cường độ dòng điện 1,93A Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại M catot 156,8 ml khí anot Nếu thời gian điện phân 2t (s) thu 537,6 ml khí Biết thể tích khí đo đktc Kim loại M thời gian t là: A Ni 1400 s B Cu 2800 s C Ni 2800 s D Cu 1400 s Câu 14: 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 AgNO3, để điện phân hết ion kim loại dung dịch cần dùng cường độ dòng điện 0,402A Sau điện phân xong thấy 3,44 gam kim loại bám catot Nồng độ mol Cu(NO3)2 AgNO3 hỗn hợp đầu là: A 0,2 M 0,1 M B 0,1 M 0,2 M C 0,2 M 0,2 M D 0,1 M 0,1 M Câu 15: Điện phân hòa tồn 2,22 gam muối clorua kim loại trạng thái nóng chảy thu 448 ml khí (ở đktc) anot Kim loại muối là: A Na B Ca C K D Mg Câu 16 Dãy dung dịch sau đây, điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) tăng pH d dịch ? A KCl, KOH, HNO3 B CuSO4, HCl, NaNO3 C NaOH, KNO3,KCl D NaOH, BaCl2, HCl Câu 17: Điện phân màng ngăn với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM NaCl 1,5M với cường độ dòng điện 5A 96,5 phút Dung dịch sau điện phân khối lượng giảm so với ban đầu 17,15 gam Giá trị a A 0,4 B 0,6 C 0,5 D 0,474 Câu 18: Điện phân lít dung dịch hỗn hợp gồm NaCl CuSO4 đến H2O bị điện phân hai cực dừng lại, catốt thu 1,28 gam kim loại anơt thu 0,336 lít khí (ở đktc) Xem thể tích dung dịch khơng đổi pH dung dịch thu bằng? A 2,3 B C 12 D Câu 19: Điện phân dung dịch chứa 0,15 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2 0,1 mol HCl (điện cực trơ màng ngăn xốp) Khi anot 5,04 lít khí (đktc) ngừng điện phân Tại thời điểm khối lượng catot tăng A 6,0 gam B 8,4 gam C 12,8 gam D 9,6 gam Câu 20: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 dung dịch với điện cực trơ, sau điện phân khối lượng dung dịch giảm gam? A 6,4 gam B 1,6 gam C 18,8 gam D 8,0 gam  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến Câu 21: Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,60M CuSO4 1M với điện cực trơ, cường độ dòng điện chiều khơng đổi 1,34A, Số gam kim loại bám vào catot số lít khí (ở đktc) anot A 3,20 0,896 B 6,40 0,896 C 6,40 1,792 D 3,20 1,792 Câu 22: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I=9,65A Tính khối lượng Cu bám vào catôt sau khoảng thời gian điện phân t1=200 giây t2=500 giây (giả thiết hiệu suất phản ứng điện phân 100%, toàn kim loại sinh bám vào catot) A 0,64 gam 1,6 gam B 0,32 gam 0,64 gam C 0,32 gam 1,28 gam D 0,64 gam 1,28 gam Câu 23: Điện phân 200 ml dung dịch chứa NaCl 0,5M; Fe(NO3)3 0,3M Cu(NO3)2 0,3M điện cực trơ màng ngăn xốp đến khối lượng dung dịch giảm 5,63 gam dừng lại Dung dịch sau điện phân chứa A NaNO3, Cu(NO3)2 HNO3 B NaNO3 NaCl C NaNO3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 HNO3 D NaNO3 NaOH Câu 24: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 a M sau thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 6,4 gam so với ban đầu, dung dịch sau phản ứng khả tác dụng với tối đa 400ml dung dịch KOH 0,1M Ba(OH)2 0,25M Giá trị a là: A 0,6 M B 0,4 M C 0,06 M D 0,8 M Câu 25: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, mằng ngăn xốp) dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực dừng lại Ở anot thu 0,448 lít khí (đktc) Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 0,68g Al2O3 Giá trị m là: A 5,97 gam 8,946 gam B 11,94 gam 8,946 gam C 11,94 gam 4,473 gam D 5,97 gam 4,473 gam Câu 26 Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ t giờ, cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A (hiệu suất trình điện phân 100%), thu chất rắn X, dung dịch Y khí Z Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau phản ứng kết thúc thu 14,5 gam hỗn hợp kim loại khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị t A 0.8 B 0,3 C 1,0 D 1,2 Dãy gồm kim loại điều chế cơng nghiệp phương pháp điện phân hợp chất nóng Câu 27 chảy chúng, là: A Na, Cu, Al B Na, Ca, Zn C Na, Ca, Al D Fe, Ca, Al Câu 28: Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 0,2 mol FeSO4 bình điện phân khơng màng ngăn Sau thời gian thu 2,24 lít khí anot dừng lại, để n bình điện phân đến catot khơng thay đổi Khối lượng kim loại thu catot A 7,86 gam B 6,4 gam C 12 gam D 17,6 gam Câu 29 Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khí nước bị điện phân điện cực ngừng Thể tích khí anot sinh gấp 1,5 lần thể tích khí catot điều kiện nhiệt độ áp suất Quan hệ x y A x = 6y B x = 3y C y = 1,5x D x =1,5y Câu 30: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là: A Ni, Cu, Ag B Li, Ag, Sn C Ca, Zn, Cu D Al, Fe, Cr Hòa tan 28,9 gam AgNO vào nước thu dung dịch X Điện phân dung dịch X (với cường độ dòng Câu 31 điện I = 4,825A, điện cực trơ) thời gian 2t giây thu 3,13768 lít khí (đktc) Giá trị t A 3001 B 5603 C 6002 D 11206 Câu 32: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm: ZnCl2; CuSO4 Fe2(SO4)3, thu chất rắn catốt theo thứ tự là: A Cu, Zn, Fe B Cu, Fe, Zn C Fe, Zn, Cu D Fe, Cu, Zn Câu 33: Dãy gồm kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Zn, Fe, Ni, Na B Cu, Zn, Mg, Ag C Pb, Sn, Al, Ag D Cu, Fe, Ag, Sn  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến Câu 34: Điện phân màng ngăn 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,5M NaCl 2,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 7,5A 3860 giây thu dg X X khả hồ tan m gam Zn Giá trị lớn m A 9,75 B 3,25 C 6,5 D 13 Câu 35: Dùng phương pháp điện phân dung dịch điều chế tất kim loại sau A Na; Mg; Li; Al B Cu; Ni; Ag; Zn C Cr; Sn; Mg; Ag D Ag; Fe; Cu; Al Câu 36: Điện phân màng ngăn với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM NaCl 1,5M, với cường độ dòng điện 5A 96,5 phút Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu 17,15g Giá trị a A 0,5 M B 0,4 M C 0,474M D 0,6M Câu 37: Chọn phát biểu xác: A Khi điện phân dung dịch MgCl2 với điện cực trơ, màng ngăn độ giảm khối lượng dung dịch sau điện phân khác tổng khối lượng H2 Cl2 thoát (bỏ qua độ tan khí bay nước) B Hai muối tác dụng với (trong dung dịch) sản phẩm ln muối C Kim loại tính khử mạnh ln đẩy kim loại tính khử yếu khỏi dung dịch muối D Hai axit tác dụng với Câu 38: Điện phân dung dịch chứa a mol NaCl b mol CuSO4 (a < b) với điện cực trơ màng ngăn xốp Khi toàn lượng Cu2+ bị khử hết thu V lít khí anot Biểu thức liên hệ V với a b là: A V= 11,2(b-a) B V= 5,6(a+2b) C V= 22,4(b-2a) D V= 11,2a Câu 39 Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M, điện cực trơ,vách ngăn (d=1,1g/ml) catot 20,9 lit khí (đktc) dừng lại.Nồng độ phần trăm dung dịch sau điện phân là: A.34,84% B.9,32% C.30,85% D.8,32% Câu 40: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hố xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl đặc điểm là: A Phản ứng cực âm tham gia kim loại ion kim loại B Phản ứng xảy kèm theo phát sinh dòng điện C Đều sinh Cu cực âm D Phản ứng cực dương oxi hoá Cl– Câu 41: Điện phân 200ml dung dịch CuSO4 aM với điện cực trơ thời gian, khối lượng dung dịch giảm gam Để làm kết tủa hết ion Cu2+ lại dung dịch sau điện phân, cần dùng 300ml dung dịch NaOH 1M Giá trị a A 1,25 B 1,375 C 0,75 D 1,06 Câu 42: Nhận xét sau đúng? A Sự điện phân khơng dung mơi, điện li phải dung mơi B Sự điện phân q trình oxi hóa khử, điện li khơng C Sự điện phân ln sinh kim loại, điện li khơng D Sự điện phân tạo dòng điện, điện li khơng Câu 43: Điện phân dung dịch X (chứa y mol Cu(NO3)2 2y mol NaCl) điện cực trơ đến khối lượng catot khơng đổi ngừng thu dung dịch Z Bỏ qua độ tan khí nước Đo pH X (pHX) pH Z (pHZ), nhận thấy A pHX < pHZ = B pHX < < pHZ C pHX = pHZ = D pHZ < pHX = Câu 44 : Điện phân lít dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaCl CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn đến H2O bắt đầu điện phân hai cực dừng lại Tại catốt thu 1,28 gam kim loại đồng thời anôt thu 0,336 lít khí (ở đktc) Coi thể tích dung dịch khơng đổi pH dung dịch sau điện phân là: A B 12 C 13 D Câu 45 : Tiến hành điện phân 100 ml dung dịch Fe(NO3)3 1M Cu(NO3)2 1M bình điện phân với điện cực trơ, I=19,3A, sau thời gian lấy catot cân lại thấy nặng thêm 3,584 gam (giả thiết toàn kim loại sinh bám vào catot) Tính thời gian điện phân? A 1060 giây B 960 giây C 560 giây D 500 giây  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang Thước đo đời thời gian mà cống hiến Câu 46 Mắc nối tiếp hai bình điện phân chứa hai dung dịch NaCl(bình 1) AgNO3(bình 2) Sau thời gian điện phân thu catot bình 2,24lit khí (đktc) Khối lượng bạc bám catot bình thể tích khí anot bình : A 10,8g; 0,56(l) B 21,6g; 0,28(l) C 21,6g; 1,12(l) D 43,2g; 1,12(l) Câu 47 Khi điện phân dung dịch CuSO4 (cực dương làm đồng, cực âm làm than chì) A cực âm xảy q trình oxi hóa ion Cu2+ cực dương xảy trình khử H2O B cực âm xảy trình khử ion Cu2+ cực dương xảy trình oxi hóa Cu C cực âm xảy q trình khử ion Cu2+ cực dương xảy trình oxi hóa H2O D cực âm xảy q trình oxi hóa ion Cu2+ cực dương xảy trình khử Cu Câu 48: Điện phân dung dịch sau với điện cực trơ (có màng ngăn xốp hai điện cực):(1) Dung dịch KCl ; (2) Dung dịchCuSO4; (3) Dung dịch KNO3; (4) Dung dịch AgNO3; (5) Dung dịch Na2SO4; (6) Dung dịch Fe2(SO4)3 ; (7) Dung dịch NaCl ; (8) Dung dịch H2SO4; (9) Dung dịch NaOH ; (10) Dung dịch BaCl2 Số dung dịch sau điện phân khả làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ A (2),(4),(6),(8) B (2),(3),(4),(5),(6) C (2),(4),(6),(8),(10) D (2),(4),(8),(10) Câu 49 Cho muối : KNO3 , Na2SO4 , KCl , AgNO3 , ZnCl2 Điện phân dd với điện cực trơ , màng ngăn Dung dòch sau điện phaân cho dd axit , cho dd bazo ( theo thứ tự ): A KNO3 , Na2SO4 B AgNO3 , ZnCl2 C AgNO3 , KCl D ZnCl2 , KCl Câu 50.Khi điện phân dd hỗn hợp NaCl CuSO4 , dd sau điện phân hòa tan Al2O3 xảy Ra trường hợp A.NaCl dư B.CuSO4 dư C.NaCl dư CuSO4 dư D.NaCl CuSO4 hết Câu 51 Hòa tan 50 g tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dd HCl 0,6 M dd X Tiến hành điện phân (H=100%) dd X với cường độ dòng điện I = 1,34A dòng thu m gam kim loại catot V lít khí anot Gía trị m V : A.6,4 g 1,344lit B.3,2 g 1,12 lít C.6,4 g 2,24 lit D.6,4 g 1,792 lit Câu 52.Điện phân dd AgNO3 cho kết khối lượng catot tăng khối anot giảm , điều xảy trường hợp A.Anot làm Ag BAnot làm Cu C.Catot làm Cu D.Catot làm kim loại Câu 53.Điên phân dd sau : HCl , NaBr , KOH , H2SO4 , Cu(NO3)2 ,KNO3 trường hợp chất H2O điện phân : A.4 B.2 C.3 D.5 Câu 54.Điện phân dd chứa a mol NaCl b mol CuSO4 đến nước bắt đầu bị điện phân điện cực dừng lại Dung dịch sau điện phân khả tác dụng với Mg tạo khí Biểu thức rõ mối quan hệ a b : A.a < 2b B.a > 2b C.b < a< 2b D.a < b< 2a Câu 55 Điện phân dd chứa a mol KCl b mol Cu(NO3)2 đến nước bắt đầu bị điện phân điện cực dừng lại Dung dịch sau điện phân khả hòa tan Al2O3 Biểu thức rõ mối quan hệ a b : A.a 2b C.a = b D.Cả A , B Câu 56: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện trơ, sau thời gian thu dược 0,32gam Cu catot lượng khí X anot Hấp thụ hồn tồn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch khơng thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH là? A 0,15M B 0,2M C 0,1M D 0,05M Câu 57: Điện phân 200 ml dd CuSO4(dung dịch X) với điện cực trơ sau thời gian ngừng điện phân thấy khối lượng X giảm Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 500ml dd BaCl2 0,3M tạo kết tủa trắng Cho biết khối lượng riêng dung dịch CuSO4 1,25g/ml; sau điện phân lượng H2O bay không đáng kể Nồng độ mol/lít nồng độ % dung dich CuSO4 trước điện phân là? A 0,35M, 8% B 0,52, 10% C 0,75M,9,6% D 0,49M, 12% Câu 59: Từ quặng pirit đồng CuFeS2, malachit Cu(OH)2.CuCO3, chancozit Cu2S người ta điều chế đồng thơ độ tinh khiết 97 – 98% Để thu đồng tinh khiết 99,99% từ đồng thô, người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch CuSO4 với A điện cực dương (anot) đồng thô, điện cực âm (catot) đồng tinh khiết  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HAY KHÓ _ NTL_KIÊN GIANG Trang 10 Thước đo đời thời gian mà cống hiến B điện cực dương (anot) đồng thô, điện cực âm (catot) than chì C điện cực dương (anot) đồng thơ, điện cực âm (catot) đồng thô D điện cực dương (anot) than chì, điện cực âm (catot) đồng thơ Câu 60: Khi điện phân dung dịch A nồng độ nhỏ 0,5 M người ta thấy độ pH dung dịch tăng dần trình điện phân Dung dịch A (bình điện phân điện cực trơ màng ngăn xốp) A.dung dịch CuSO4 B dung dịch NaCl C.dung dịch NaNO3 D.dung dịch Fe(NO3)2 Câu 61: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 xM lỗng bình điện phân điện cực trơ đến K bắt đầu khí dừng lại ,để n bình điện phân đến khối lượng k khơng đổi ,nhấc K rửa làm khô đem cân thấy khối lượng K tăng 2,16 gam so với ban đầu Giá trị x A.0,2 M B.0,05 M C.0,1M D.0,4M Câu 62: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68 A, thời gian t thu dung dịch X (hiệu suất trình điện phân 100%) Cho 16,8 gam bột Fe vào X thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất) sau phản ứng hoàn toàn thu 22,7 gam chất rắn Giá trị t A 0,50 B 1,00 C 0,25 D 2,00 Dpdungdich Câu 63.Cho phản ứng : Muối A + H2O  KimloạiB + O2 + axit Đó phản ứng điện phân dd : A.Mg(NO3)2 B.Cu(NO3)2 C FeCl2 D.Ba(NO3)2 Câu 64:Cho phản ứng : Muối A + H2O đpddcó m.n BazơB + H2 + Phi kim Đó phản ứng điện phân dd : A.Mg(NO3)2 B.Cu(NO3)2 C.BaCl2 K2S D Ba(NO3)2 Câu 65: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b là(biết ion SO42không bị điện phân dung dịch)? A b>2a B b=2a C b7 sâu tăng dần đến 14 B ban đần pH 7 sâu tăng dần đến 14 B ban đần pH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap dien phan hay va kho nam 2017 có DA, Bai tap dien phan hay va kho nam 2017 có DA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay