HINH VE THI NGHIEM FULL

33 17 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:41

Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn CHUYÊN ĐỀ 13 : PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HĨA HỌC A CÁC DẠNG CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HĨA HỌC I Điều chế thu khí phòng thí nghiệm Những vấn đề lý thuyết cần lưu ý : a Điều chế khí : ● Điều chế Cl2 : o t MnO2  4HClđặc   Cl2   MnCl  2H O (PbO )  2KCl  2MnCl  5Cl2  8H O 2KMnO  16HClđặc  (KClO3 ) ● Điều chế khí HCl, HF : o t NaCl ( raén )  H SO (đặc)   NaHSO  HCl  (CaF2 (raén ) ) (HF ) ● Điều chế O2 : o t 2KMnO (raén )   K MnO  MnO2  O  MnO , t o 2KClO3 (raén )   2KCl  3O  MnO ( raén ), t o  2H O  O2  2H O2 (dung dòch)  ● Điều chế SO2 : o t Na2 SO3 raén  H SO4   Na2 SO4  SO   H O (K 2SO3 ) (HCl) ● Điều chế H2S : ZnS  H SO   ZnSO  H S  (FeS) (HCl) ● Điều chế N2: o t NH NO3 (dd )  NaNO2 (dd)   N  2H O  NaNO3 ● Điều chế NH3 : o t 2NH Cl ( raén)  Ca(OH)2 (raén)   2NH3  2H O  CaCl ● Điều chế CO2 : o t Na2 CO3 raén  H SO   Na2 SO  CO2   H 2O (CaCO3 ) (HCl) ● Điều chế CH4 : Al4 C3 (raén )  12HOH   4Al(OH)3  3CH  Al C3 (rắn )  12HCl   4AlCl3  3CH  o CaO, t CH3  COONa ( raén)  NaO  H (raén )  CH   Na2 CO3 o CaO, t CH (COONa)2 ( raén)  2NaOH ( raén )  CH  2Na2 CO3 ● Điều chế C2H4 : H SO đặc C2 H OH (dd )   C2 H   H2 O Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn ● Điều chế C2H2 : CaC2  2HOH   Ca(OH)2  C2 H  b Tính tan (trong nước khí) Khơng tan tan Tan vừa phải Tan nhiều N2, H2, O2, CO2, CH4, SO2, HCl, NH3 Cl2 H2S, C2H4, C2H2 c Thu khí : Trong phòng thí nghiệm, người ta thường thu khí cách đẩy nước đẩy khơng khí Cách thu khí Hình vẽ minh họa Thu khí Thu khí khơng tan tan nước O2, H2, CO2, N2,… Đẩy nước Thu khí nặng khơng khí O2, CO2, SO2, Cl2, NO2,… Đẩy khơng khí Thu khí nhẹ khơng khí H2, NH3, H2S,… Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z: Phương trình hố học điều chế khí Z o t A 4HCl (đặc) + MnO2   Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O  H2↑ + ZnCl2 B 2HCl (dung dịch) + Zn   SO2↑ + Na2SO4 + H2O C H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn)  o t D Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn)   2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O (Kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2016) Hướng dẫn giải Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Từ hình vẽ thí nghiệm ta thấy khí Z khơng tan nước điều chế từ dung dịch X chất rắn Y Suy phương trình điều chế khí Z :  H2↑ + ZnCl2 2HCl (dung dịch) + Zn  Ví dụ 2: Khí X điều chế cách cho axit phản ứng với kim loại muối thu vào ống nghiệm theo cách sau : Khí X điều chế phản ứng sau đây? A Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2 B CaCO3 + 2HCl   CaCl2 + CO2 + H2O  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O C 2KMnO4 + 16HCl   Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O D Cu + 4HNO3  (Đề thi thử THPT lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) Hướng dẫn giải Từ cách thu khí ta suy X khí nhẹ khơng khí Vậy đáp án A Ví dụ 3: Trong phòng thí nghiệm khí oxi điều chế cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác thu cách đẩy nước hay đẩy khơng khí Trong hình vẽ cho trên, hình vẽ mơ tả điều chế thu khí oxi cách A B C D (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Cờ Đỏ – Nghệ An, năm 2015) Hướng dẫn giải Hình vẽ mơ tả điều chế O2 cách Vì O2 nặng khơng khí khơng tan nước nên thu O2 cách đẩy nước đẩy khơng khí Ống nghiệm chứa O2 trúc xuống để oxi nước thoát dễ dàng (KClO3 PTN thường bị ẩm) Ví dụ 4: Cho hình thí nghiệm sau: chất B chất X tương ứng Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn A KClO3 O2 C Zn H2 B MnO2 Cl2 D C2H5OH C2H4 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng, năm 2015) Hướng dẫn giải Từ hình vẽ ta thấy X khí nặng khơng khí X điều chế từ chất rắn B dung dịch A Suy B MnO2 Z Cl2 Phương trình phản ứng : MnO2  4HCl   MnCl  Cl2  2H O Ví dụ 5: Trong phòng thí nghiệm, dụng cụ vẽ dùng điều chế khí số khí sau: Cl2, NO2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4 A B C D (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đông Hiếu – Nghệ An, năm 2015) Hướng dẫn giải Từ hình vẽ ta thấy khí C nặng khơng khí Mặt khác, khí C điều chế từ dung dịch B chất rắn A nên khí C Cl2, NO2, SO2, CO2 Phương trình phản ứng : KMnO4  16 HCl  2KCl  2MnCl  5Cl2  8H2 O      B A Cu   Cu(NO3 )2  2NO2  2H O   HNO đặ c   A B Na2 SO3  H SO   Na2 SO  SO2   H O     A B Na2 CO3  H SO   Na2 SO  CO2   H O     A B Ví dụ tương tự : Ví dụ 6: Bộ dụng cụ hình vẽ bên dùng để điều chế thu khí Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Cho biết dụng cụ dùng cho trường hợp điều chế thu khí số trường hợp đây? A Điều chế thu khí H2S từ FeS dung dịch HCl B Điều chế thu khí SO2 từ Na2SO3 dung dịch HCl C Điều chế thu khí HCl từ NaCl H2SO4 đậm đặc D Điều chế thu khí O2 từ H2O2 MnO2 Ví dụ 7: Cho mơ hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Phương trình hóa học sau khơng phù hợp với hình vẽ ?  Ca(OH)2 + C2H2 A CaC2 + H2O  B CaCO3 + HCl   CaCl2 + CO2 + H2O C NH4Cl + NaNO2   NaCl + N2 + H2O D Al4C3 + 12H2O   4Al(OH)3 + 3CH4 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đô Lương – Nghệ An, năm 2015) Ví dụ 8: Trong phòng thí nghiệm, dụng vụ vẽ dùng để điều chế chất khí chất khí sau: Cl2, O2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4 ? A Cl2, NH3, CO2, O2 C Cl2, SO2, NH3, C2H4 B Cl2, SO2, H2, O2 D Cl2, SO2, CO2, O2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc, năm 2015) Ví dụ 9: Trong phòng thí nghiệm, khí C điều chế dụng cụ hình vẽ: Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Khí C dãy khí sau đây? A NO, CO2, C2H6, Cl2 B N2O, CO, H2, H2S C NO2, Cl2, CO2, SO2 D N2, CO2, SO2, NH3 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Hạ Long, năm 2016) Ví dụ 10: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X Hình vẽ minh họa phản ứng sau ? o t A NH4Cl + NaOH   NaCl + NH3 + H2O o t B NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)   NaHSO4 + HCl H SO đặ c, t o C C2H5OH   C2H4 + H2O o CaO, t D CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn)   Na2CO3 + CH4 Ví dụ 11: Cho thí nghiệm mơ tả hình vẽ Phát biểu sai ? A Khí Y O2 C X KMnO4 B X hỗn hợp KClO3 MnO2 D X CaSO3 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hồ Chí Minh, năm 2015) Ví dụ 12: Sơ đồ mơ tả cách điều chế khí SO2 phòng thí nghiệm Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Các chất X, Y, Z A HCl, CaSO3, NH3 C H2SO4, Na2SO3, NaOH 6D 7B 8D B H2SO4, Na2CO3, KOH D Na2SO3, NaOH, HCl (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa, năm 2015) ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ 9C 10C 11D 12C II Tính chất vật lý, hóa học chất Tính chất vật lý Ví dụ 1: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi ba chất sau: Chất A, B, C chất sau A CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH C C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH B CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH Hướng dẫn giải + Các chất A, B, C CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH ● Giải thích: CH3CHO có nhiệt độ sơi thấp phân tử khơng có liên kết hiđro Hai chất lại phân tử có liên kết hiđro, liên kết hiđro phân tử axit bền nên nhiệt độ sơi cao ancol Ví dụ tương tự : Ví dụ 2: Tiến hành thí nghiệm tìm hiểu nhiệt độ sơi chất hữu gồm C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C2H5NH2 biểu diễn giản đồ sau: Chọn câu trả lời A Chất X C2H5OH B Chất Y C2H5NH2 C Chất Z CH3COOH D Chất T CH3CHO Ví dụ 3: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi ba chất sau: Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Các chất A, B ,C A C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 2B B CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ 3D Tính chất hóa học Ví dụ 1: Cho sơ đồ điều chế axit clohiđric phòng thí nghiệm sau : Phát biểu sau ? A Khơng sử dụng H2SO4 đặc dùng H2SO4 đặc sản phẩm thành Cl2 B Do HCl axit yếu nên phản ứng xảy C Để thu HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl H2SO4 loãng D Sơ đồ dùng điều chế HBr, HI H2S (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) Hướng dẫn giải Phát biểu : Sơ đồ khơng thể dùng điều chế HBr, HI H2S Vì Br  , I  , S2  chất HBr, HI, H2S có tính khử mạnh nên bị H2SO4 đặc oxi hóa Phương trình phản ứng : o t 2NaBr  2H SO đặc   Br2  SO2  Na2 SO  2H O o t 8NaBr  5H2 SO đặc   4Br2  H S  4Na2 SO  4H O o t Na2 S  4H SO đặc   4SO2  Na2 SO  4H O Ví dụ 2: Trong thí nghiệm hình bên người ta dẫn khí clo điều chế từ MnO2 rắn dung dịch axit HCl đặc Trong ống hình trụ có đặt miếng giấy màu Hiện tượng xảy với giấy màu lần lượt: a) Đóng khóa K ; b) Mở khóa K Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn A a) Mất màu; b) Không màu B a) Không màu; b) Mất màu C a) Mất màu; b) Mất màu D a) Không màu; b) Không màu (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị, năm 2015) Hướng dẫn giải ● PS : + Cl2 điều chế từ MnO2 HCl đặc thường lẫn nước + Cl2 ẩm chất có khả tẩy màu Khi đóng khóa K, khí Cl2 có lẫn nước qua dung dịch H2SO4 đặc, H2O bị hấp thụ hết Cl2 khô sau theo ống dẫn khí sang ống hình trụ nên không làm màu miếng giấy Khi mở khóa K, khí Cl2 có hai đường để đến ống hình trụ chứa giấy màu (1) (2) Theo đường (2) khí Cl2 đến ống hình trụ khí Cl2 ẩm nên làm màu mảnh giấy màu Ví dụ 3: Cho sơ đồ thí nghiệm hình vẽ Biết khí có số mol Nghiêng ống nghiệm để nước nhánh A chảy hết sang nhánh B Xác định thành phần chất khí sau phản ứng A CO2, O2 B CO2 C O2, CO2, I2 D O2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Vĩnh Phúc, năm 2015) Hướng dẫn giải Khi nghiêng ống nghiệm để nước nhánh A chảy hết sang nhánh B xảy phản ứng : 2KI  O3  H O   2KOH   I2   O2   x mol 2x mol 2KOH   K CO3  H O   CO 2 2x mol x mol Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Vậy thành phần khí lại O2 Ví dụ 4: Cho phản ứng oxi với Na Phát biểu sau không ? A Na cháy oxi nung nóng B Lớp nước để bảo vệ đáy bình thủy tinh C Đưa mẫu Na rắn vào bình phản ứng D Hơ cho Na cháy ngồi khơng khí đưa nhanh vào bình Hướng dẫn giải Phát biểu khơng “Đưa mẫu Na rắn vào bình phản ứng.” Để thực thí nghiệm Na phải đốt cháy ngồi khơng khí trước đưa vào bình chứa O2 Đây thí nghiệm chứng minh O2 có tính oxi hóa mạnh Ví dụ tương tự : Ví dụ 5: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ bên: Sau thời gian ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy A khơng có tượng xảy B có sủi bột khí màu vàng lục, mùi hắc C có xuất kết tủa màu đen D có xuất kết tủa màu trắng (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2015) Ví dụ 6: Cho phản ứng Fe với oxi hình vẽ sau Vai trò lớp nước đáy bình A Giúp cho phản ứng Fe với oxi xảy dễ dàng B Hòa tan oxi để phản ứng với Fe nước C Tránh vỡ bình phản ứng tỏa nhiệt nhanh D Cả vai trò Ví dụ 7: Cho hình vẽ biểu diễn thí nghiệm oxi với Fe Điền tên cho kí hiệu 1, 2, cho Bạn 10 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Hiện tượng xảy thí nghiệm : A Nước phun vào bình chuyển sang màu xanh B Nước chậu không phun vào bình C Nước phun vào bình có màu tím D Nước phun vào bình chuyển sang màu đỏ Câu 2: Cho thí nghiệm hình vẽ, bên bình có chứa khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein Hiện tượng xảy thí nghiệm là: A Nước phun vào bình chuyển thành màu hồng B nước phun vào bình chuyển thành màu tím C Nước phun vào bình khơng có màu D Nước phun vào bình chuyển thành màu xanh Câu 3: Có ống nghiệm, ống đựng chất khí khác nhau, chúng úp ngược chậu nước X, Y, Z, T Kết thí nghiệm mơ tả hình vẽ sau: Hãy cho biết khí tan nhiều nước ? A T B X C Y Câu 4: Cách pha loãng axit H2SO4 đặc sau ? A D Z B Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 19 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn C D (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Phúc Thành – Hải Dương, năm 2016) Câu 5: Có ống nghiệm, ống đựng chất khí khác nhau, chúng úp ngược chậu nước X, Y, Z, T Kết thí nghiệm mơ tả hình vẽ sau: Các khí X, Y, Z, T : A NH3, HCl, O2, SO2 B O2, SO2, NH3, HCl C SO2, O2, NH3, HCl D O2, HCl, NH3, SO2 Câu 6: Cho thí nghiệm hình vẽ sau: Hiện tượng quan sát hai thí nghiệm là: A Ở thí nghiệm xuất khí mùi trứng thối nhanh thí nghiệm B Ở thí nghiệm xuất kết tủa vàng nhạt nhanh thí nghiệm C Ở thí nghiệm xuất kết tủa màu đỏ nhanh thí nghiệm D Ở thí nghiệm xuất bọt khí nhanh thí nghiệm (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Nghen – Hà Tĩnh, năm 2016) Câu 7: Quan sát sơ đồ thí nghiệm sau: Phát biểu sau khơng q trình điều chế HNO3 phòng thí nghiệm theo sơ đồ ? A Bản chất trình điều chế phản ứng trao đổi ion B HNO3 sinh bình cầu dạng nên cần làm lạnh để ngưng tụ C Quá trình phản ứng q trình thuận nghịch, chiều thuận chiều toả nhiệt D Do HNO3 có phân tử khối lớn khơng khí nên thiết kế ống dẫn hướng xuống Câu 8: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm : Bạn 20 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Hiện tượng xảy bình eclen (bình tam giác) chứa Br2: A Dung dịch Br2 bị màu B Dung dịch Br2 không bị màu C Vừa có kết tủa vừa màu dung dịch Br2 D Có kết tủa xuất Câu 9: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ : Ban đầu cốc chứa nước vôi Sục từ từ khí CO2 vào cốc dư Hỏi độ sáng bóng đèn thay đổi nào? A Tăng dần giảm dần đến tắt B Giảm dần đến tắt lại sáng tăng dần C Tăng dần D Giảm dần đến tắt Câu 10: Cho dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa NaF, NaCl, NaBr, NaI Hiện tượng xảy ống 1, 2, 3, : A Có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm, khơng có tượng B Khơng có tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa trắng, khơng có tượng C Khơng có tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng đậm, có kết tủa vàng D Khơng có tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm Hiện tượng xảy ống 1, 2, 3, : Khơng có tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm Câu 11: Cho thí nghiệm mơ tả hình vẽ sau: Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 21 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Biết sau phản ứng hồn tồn dung dịch Br2 bị màu A, B tương ứng có trường hợp sau: (1) CaC2, H2O; (2) Al4C3, H2O; (3) FeS, dung dịch HCl; (4) CaCO3, dung dịch HCl; (5) Na2SO3, dung dịch H2SO4 Số trường hợp thỏa mãn là: A B C D (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016) Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế sau : Trong điều kiện thích hợp, khí X phản ứng với chất số chất sau : Cl2 (khí), H2S (khí), S, CO, FeS2, C2H5OH, H2, SO2, Fe, Ag, NO, P ? A B C D 10 Câu 13: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí X phòng thí nghiệm : Trong điều kiện thích hợp, khí X phản ứng với chất số chất sau : dd KMnO4, nước Br2, dd FeCl3, khí H2S, Mg, dd NaOH dư, dd Na2SO3, dd BaCl2 ? A B C D Câu 14: Cho hình vẽ mơ tả q trình điều chế dung dịch X phòng thí nghiệm Bạn 22 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Trong điều kiện thích hợp, dung dịch X phản ứng với chất số chất sau : KMnO4, K2CO3, Fe3O4, NaHCO3, Ag, CuO, Al, Al(OH)3, dung dịch AgNO3, dung dịch Fe(NO3)2 ? A B C D 10 Câu 15: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế dung dịch X : Dung dịch X đặc nguội tham gia phản ứng oxi hóa - khử với chất số chất sau : CaCO3, Fe(OH)2, Fe2O3, Cu, FeS2, Fe, Cr, Fe(NO3)2, Al, Ag, Fe3O4 ? A B C D Câu 16: Có ống nghiệm nhãn, ống đựng khí H2, HCl, NH3, CH4, CO2, O2, với thể tích Đánh số ống nghiệm úp ngược chậu đựng nước, để yên thời gian dùng máy đo pH dung dịch thu kết hình vẽ : Chọn khẳng định sau đâu ? A Khi thêm vài giọt phenolphtalein vào chậu (3) dung dịch chuyển sang màu xanh B Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) mực nước ống nghiệm (3) dâng lên C Khi cho khí ống nghiệm chậu (2) tiếp xúc với khí ống nghiệm chậu (4) xuất khói trắng D Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) mực nước ống nghiệm (2) hạ xuống Câu 17: Lần lượt tiến hành thí nghiệm với phenol theo thứ tự hình (A), (B), (C) hình bên Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 23 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Kết thúc thí nghiệm (C), tượng quan sát A có tượng tách lớp dung dịch B xuất kết tủa trắng C có khí khơng màu D dung dịch đổi màu thành vàng nâu (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) Câu 18: Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn) Đồ thị sau biểu diễn biến thiên pH dung dịch theo thời gian (bỏ qua thuỷ phân muối)? C A B D (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Lê Q Đơn, năm 2016) Câu 19: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm : Hiện tượng xảy : A Miếng từ màu trắng chuyển sang màu đen, đồng thời có khí bay B Miếng bị tan hết, đồng thời tạo thành lớp chất lỏng bề mặt dung dịch H2SO4 Bạn 24 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn C Miếng không bị tan D Miếng bị tan dung dịch H2SO4, tạo thành dung dịch đồng Câu 20: Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu C6H12O6 : Hãy cho biết vai trò bơng CuSO4 khan thí nghiệm ? A Xác định có mặt O B Xác định có mặt C H C Xác định có mặt H D Xác định có mặt C Câu 21: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí X phòng thí nghiệm : Sau tiến hành thử tính chất khí X : Sục khí X dư vào dung dịch Br2 dung dịch AgNO3 Hiện tượng xảy : A Dung dịch Br2 bị nhạt màu, dung dịch AgNO3 xuất kết tủa màu trắng B Dung dịch Br2 bị màu, dung dịch AgNO3 xuất kết tủa màu trắng C Dung dịch Br2 bị nhạt màu, dung dịch AgNO3 xuất kết tủa màu vàng D Dung dịch Br2 bị màu, dung dịch AgNO3 xuất kết tủa màu vàng Câu 22: Tiến hành thí nghiệm (như hình vẽ) : Cho ml ancol etylic, ml axit axetic nguyên chất giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm Lắc đều, đồng thời đun cách thủy - phút nồi nước nóng 65 - 70oC Làm lạnh rót thêm vào ống nghiệm ml dung dịch NaCl bão hòa Hiện tượng xảy : A Dung dịch ống nghiệm thể đồng B Ống nghiệm chứa hai lớp chất lỏng kết tủa màu trắng C Ống nghiệm chứa dung dịch không màu kết tủa màu trắng Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 25 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn D Dung dịch ống nghiệm có hai lớp chất lỏng III Vai trò dụng cụ thí nghiệm Câu 1: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 dung dịch HCl: Khí Cl2 sinh thường lẫn nước hiđro clorua Để thu khí Cl2 khơ bình (1) bình (2) đựng A dung dịch H2SO4 đặc dung dịch NaCl B dung dịch NaCl dung dịch H-2SO4 đặc C dung dịch H2SO4 đặc dung dịch AgNO3 D dung dịch NaOH dung dịch H2SO4 đặc Câu 2: Cho hình vẽ mơ tả q trình điều chế Cl2 phòng thí nghiệm sau: Phát biểu sau không đúng? A Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, thay H2SO4 CaO B Khơng thể thay dung dịch HCl dung dịch NaCl C Có thể thay MnO2 KMnO4 KClO3 D Khí Cl2 thu bình eclen khí Cl2 khơ Câu 3: Khi dùng phễu chiết tách riêng hai chất lỏng X Y Xác định chất X, Y tương ứng hình vẽ? A Dung dịch NaOH phenol C Benzen H2O B H2O axit axetic D Nước muối nước đường (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Quỳnh Lưu – Nghệ An, năm 2016) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Bạn 26 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn I Điều chế thu khí phòng thí nghiệm 1C 2C 3A 4A 5A 6C 7B 8D 9C 10B 11C 12D 13A 14B 15C 16B Câu 1: Cách thu khí thu khí cách đẩy khơng khí Cách dùng để thu khí nặng khơng khí Dẫn khí cần thu vào ống nghiệm, khí nặng khơng khí nên đẩy khơng khí khỏi ống nghiệm chiếm chỗ khơng khí Suy : Trong số khí H2, N2, NH3, O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl thu cách Câu 2: M O2 32 Ta thấy :   Suy O2 nặng khơng khí Vậy phải đặt miệng bình thu khí O2 hướng lên để M kk 29 O2 vào đẩy khơng khí Câu 3: Vì khí O2 nặng khơng khí nên phải đặt ống nghiệm hình (III) để oxi dễ Câu 4: Cách thu khí phương pháp dời nước áp dụng khí khơng phản ứng phản ứng với nước, khơng tan tan nước Suy thu khí O2, N2, H2, CO2 phương pháp dời nước Câu 5: Hình : Thu khí cách đẩy khơng khí Cách dùng để thu khí nhẹ khơng khí Dẫn khí cần thu vào bình úp ngược, khí nhẹ khơng khí nên đẩy khơng khí khỏi bình chiếm chỗ khơng khí Hình : Thu khí cách đẩy khơng khí Cách dùng để thu khí nặng khơng khí Dẫn khí cần thu vào bình, khí nặng khơng khí nên đẩy khơng khí khỏi bình chiếm chỗ khơng khí Hình : Thu khí phương pháp đẩy nước Những khí thu phương pháp khí khơng tan tan nước, khơng phản ứng với nước phản ứng với nước Suy kết luận : "Hình : Thu khí N2, H2 He" N2, H2, He khơng phản ứng với nước tan nước Các kết luận lại sai : Hình : Khơng thể thu khí HCl, khí nặng khơng khí Hình : Khơng thể thu khí NH3, khí nhẹ khơng khí Hình : Khơng thể thu khí NH3, khí tan nhiều nước Câu 6: Dựa vào hình vẽ, ta thấy O2 thu cách đẩy nước Người ta làm O2 tan nước Câu 7: Các khí NH3, SO2, Cl2 khơng thu phương pháp đẩy nước : NH3 tan nhiều nước; SO2 Cl2 vừa có khả phản ứng với nước vừa tan nước Khí CO2 tan nước nên thu cách đẩy nước Vậy X CO2 Câu 8: Giải thích : Đây phương pháp thu khí cách đẩy nước Phương pháp áp dụng khí khơng tan tan nước Câu 9: Giải thích : X thu cách đẩy nước nên X NH3, HCl X N2 CO2 X điều chế cách cho chất lỏng phản ứng với chất rắn nên X N2 Câu 10: Dựa vào hình vẽ, ta thấy thí nghiệm điều chế CH4 o CaO, t CH   Na2CO3 Phương trình phản ứng : CH3 COONa  NaO  H  CH4 thu cách đẩy nước khơng tan nước Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 27 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Câu 11: Dựa vào hình vẽ, ta thấy thí nghiệm điều chế C2H2 Phương trình phản ứng : CaC2  2H O  Ca(OH)2  C2 H  C2H2 thu cách đẩy nước khơng tan nước Câu 12: Theo hình vẽ khí Y thu cách đẩy nước, suy Y NH3 HCl, khí tan nhiều nước Theo hình vẽ khí Y điều chế cách đun nóng dung dịch X nên chất tham gia phản ứng CH3COONa (rắn) NaOH (rắn) Vậy phản ứng điều chế khí C2H4 theo phương trình : o H 2SO4 , t C2 H 5OH   C2 H  H O Câu 13: Y chất rắn có màu đen, suy Y : CuO, Ag2O, FeO, MnO2, Tuy nhiên phản ứng điều chế khí nên Y phải MnO2 X khí Cl2 Phương trình phản ứng : MnO2  4HCl  MnCl2  Cl2  2H O Câu 14: Từ hình vẽ ta thấy : Đây thí nghiệm điều chế thu khí cách đẩy nước Chất khí Y khơng tan tan nước Suy dung dịch X chứa Ca(HCO3)2 NH4NO2 Phương trình phản ứng : o t Ca(HCO3 )2   CaCO3  CO2   H O o t NH NO   N  2H O Câu 15: Dựa vào hình vẽ mơ tả thí nghiệm, ta thấy thí nghiệm thu khí cách đẩy nước Do đó, Y phải khơng phản ứng khơng tan hay tan nước Vậy X, Y khơng thể Cu(NO3)2; (NO2, O2) Vì : 4NO2  O  2H O   4HNO3 Câu 16: Theo hình vẽ ta thấy khí Z điều chế thu cách đẩy nước Suy khí Z khơng tan nước tan nước Phản ứng hóa học xảy chất X, Y tiếp xúc với : (1) 2H O  CaC2  Ca(OH)2  C2 H   không tan nước (2) H SO loaõng  Na2 SO3  Na2 SO4  SO2   H O  tan nước (3) H SO loaõng  Fe  FeSO  H2   không tan nước (4) 6HCl  KClO3  KCl  Cl2   3H2 O  tan nước (5) H SO4 đặc  NaNO3  Na2 SO  HNO3   tan nước Vậy có hai cặp X, Y thỏa mãn (1) (3) II Tính chất vật lý, hóa học chất 1D 2A 3D 4A 5B 6B 7C 8A 9B 10D 11C 12D 13A 14C 15A 16B 17B 18A 19D 20C 21D 22D Câu 1: Hiện tượng xảy thí nghiệm "Nước phun vào bình chuyển sang màu đỏ" Giải thích : HCl tan nhiều nước, tạo giảm mạnh áp suất bình, áp suất khí đẩy nước vào chỗ HCl hòa tan Dung dịch HCl có tính axit nên làm quỳ tím đổi sang màu đỏ Bạn 28 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Câu 2: Hiện tượng xảy thí nghiệm : "Nước phun vào bình chuyển thành màu hồng" Giải thích : NH3 tan nhiều nước, tạo giảm mạnh áp suất bình, áp suất khí đẩy nước vào chỗ NH3 hòa tan Dung dịch NH3 có tính bazơ nên làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng Câu 3: Khí Z tan nhiều nước Giải thích : Z tan nhiều nước làm áp suất ống nghiệm giảm nhiều Do nước chậu dâng lên ống nghiệm cao Câu 4: Giải thích : Axit sufuric đặc hút nước mạnh tỏa nhiều nhiệt Vì thế, cách pha lỗng axit an tồn rót từ từ axit theo đũa thủy tinh chảy vào cốc chứa nước khuấy nhẹ Không làm ngược lại Câu 5: Các khí X, Y, Z, T : O2, SO2, NH3, HCl Giải thích : Khí O2 khơng tan nước, nước chậu khơng dâng lên ống nghiệm Khí SO2 tan nước, tạo mơi trường axit yếu có pH = Khí NH3 tan nước, tạo mơi trường bazơ yếu có pH =10 Khí HCl tan nước, tạo mơi trường axit mạnh có pH = Câu 6: Phản ứng H2SO4 với Na2S2O3 : Na2 S2 O3  H SO  Na2 SO4  SO  S   H O   natri thiosunfat Vì tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ chất tham gia phản ứng nên thí nghiệm kết tủa xuất trước Câu 7: Phản ứng điều chế HNO3 phản ứng bất thuận nghịch : o t NaNO3 (rắn)  H SO (đặc)   HNO3   NaHSO Câu 8: Từ hình vẽ mơ tả thí nghiệm, ta thấy khí vào bình eclen SO2 Phản ứng xảy bình eclen phản ứng SO2 với dung dịch Br2 Phương trình phản ứng : o ` t Na2 SO3  H SO   Na2 SO  SO   H O SO2  Br2  2H O  2HBr  H SO Suy : Dung dịch Br2 bị màu Câu 9: Khi sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi dư xảy phản ứng : Ca(OH)2  CO2  CaCO3   H O (1) CaCO3  CO2  H O  Ca(HCO3 )2 (2) Suy nồng độ ion cốc giảm dần đến mức thấp nhất, sau lại tăng dần Vậy độ sáng bóng đèn thay đổi sau : Giảm dần đến tắt lại sáng tăng dần Câu 10: Hiện tượng xảy ống 1, 2, 3, : Khơng có tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm Giải thích : Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 29 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn AgNO3  NaF   AgNO3  NaCl   AgCl   NaNO3   màu trắng AgNO3  NaBr   AgBr   NaNO3   màu vàng nhạt AgNO3  NaI   AgI   NaNO3    màu vàn g đậm Câu 11: Từ hình vẽ thí nghiệm giả thiết, ta thấy khí C phản ứng với dung dịch Br2 Vậy có trường hợp thỏa mãn (1), (3), (5) Giải thích : CaC2  2H O   CH  CH   Ca(OH)2 (1) :   CHBr2  CHBr2 CH  CH  2Br2   FeCl2  H S   FeS  2HCl  (2) :   8HBr  H SO4  H S  4Br2  4H O   Na SO  H SO4   Na2 SO  SO2   H O (3) :   2HBr  H SO SO2  Br2  2H O  trường hợp lại khơng thỏa mãn CH4, CO2 khơng phản ứng với dung dịch Br2 Al4 C3  12H O   3CH  4Al(OH)3  CaCO3  2HCl   CaCl  CO2   H O Câu 12: Từ hình vẽ thí nghiệm, ta thấy X O2 : o t 2KMnO4   K MnO  O2   MnO2 Trong số chất đề cho, khí O2 phản ứng với 10 chất : o t 3O2  2H S   2SO2  2H O o t O2  2H2   2H O to , V O o t  SO2 O2  S    2SO3 O2  2SO2   o t O2  2CO   2CO2 o t  2Fe2 O3  8SO2 11O2  4FeS2  o t  2CO2  3H2 O 3O2  C2 H5OH  o t 2O2  3Fe   Fe3O4 o t  2NO2 O2  2NO  o t  2P2 O5 10 5O  4P  PS : O2 không phản ứng trực tiếp với halogen Ag kim loại hoạt động hóa học yếu nên khơng phản ứng với O2 Câu 13: Từ hình vẽ mơ tả thí nghiệm, ta thấy X SO2 : o t Na2 SO3  H SO   SO   Na2SO  H O SO2 chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử oxit axit Suy : Trong số chất đề cho, SO2 phản ứng với chất : 5SO2  2KMnO  2H O  K SO4  2MnSO  2H SO SO2  Br2  2H O  2HBr  H SO SO2  2H S  3S  2H O SO2  2Mg  2MgO  S  SO2  2NaOH  Na2 SO3  H O SO2  Na2 SO3  H O  2NaHSO3 Bạn 30 phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Câu 14: Từ hình vẽ ta thấy : X khí HCl, dung dịch X dung dịch HCl   Dung dịch HCl vừa có tính axit vừa có tính khử : HCl  H   Cl  tính axit tính khử Suy : Dung dịch HCl phản ứng với chất : 16HCl đặc  2KMnO4  2KCl  2MnCl2  5Cl2  8H2 O 2HCl  K CO3  2KCl  CO2   H2 O 8HCl  Fe3O  FeCl2  2FeCl3  4H O HCl  NaHCO3  NaCl  CO2   H2 O 2HCl  CuO  CuCl2  H O 6HCl  2Al  2AlCl3  3H  3HCl  Al(OH)3  AlCl3  3H2 O HCl  AgNO3  AgCl   HNO3 3Fe2   NO3  4H   3Fe3  NO  2H O Câu 15: Dựa vào hình vẽ thí nghiệm, ta thấy X dung dịch HNO3 : NaNO3  H SO  NaHSO  HNO3  Nước đá có tác dụng làm lạnh HNO3 chuyển thành dung dịch Trong chất đề cho, CaCO3 Fe2O3 khơng có tính khử, Fe(OH)2, Cu, FeS2, Fe, Cr, Fe(NO3)2, Al, Ag, Fe3O4 có tính khử Tuy nhiên, kim loại Fe, Al, Cr bị thụ động hóa HNO3 đặc nguội Suy dung dịch HNO3 đặc nguội tham gia phản ứng oxi hóa - khử với chất : Fe(OH)2  4HNO3  Fe(NO3 )3  NO2  3H2 O Cu  4HNO3  Cu(NO3 )2  2NO2  2H O FeS2  18HNO3  Fe(NO3 )3  2H SO  15NO2  7H O Fe(NO3 )2  2HNO3  Fe(NO3 )3  NO2   H O Ag  2HNO3  AgNO3  NO2   H O Fe3 O  10HNO3  3Fe(NO3 )3  NO2  5H2 O Câu 16: Dựa vào kết thí nghiệm, ta thấy : Khí ống nghiệm chậu (1) không tan nước; khí ống nghiệm chậu (2) tan nước làm cho nước chậu dâng lên ống nghiệm chút, dung dịch chậu có tính axit; khí ống nghiệm chậu (3) tan nhiều nước nhất, làm cho nước dâng vào ống nghiệm cao nhất, dung dịch chậu có tính bazơ; khí ống nghiệm chậu (4) tan khí ống nghiệm (3), tan nhiều khí ống nghiệm (2), dung dịch chậu có tính axit mạnh Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) lượng axit bị giảm Suy khí ống nghiệm chậu (2) tan thêm vào nước nên mực nước ống nghiệm dâng cao Chậu (3) có tính bazơ nên cho phenolphtalein vào dung dịch chuyển sang màu xanh Khí ống nghiệm chậu (2) chậu (4) tan vào nước cho dung dịch axit nên phản ứng với tạo khói trắng Khi cho thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) lượng bazơ bị giảm Suy khí ống nghiệm tan thêm vào nước nên mực nước ống nghiệm dâng cao Vậy đáp án "Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) mực nước ống nghiệm (3) dâng lên" Câu 17: Hiện tượng thí nghiệm (C) xuất kết tủa trắng : C6 H ONa  CO2  H O   C6 H OH   NaHCO3 Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 31 Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn Dựa vào kết thí nghiệm, ta thấy : Khí ống nghiệm chậu (1) khơng tan nước; khí ống nghiệm chậu (2) tan nước làm cho nước chậu dâng lên ống nghiệm chút, dung dịch chậu có tính axit; khí ống nghiệm chậu (3) tan nhiều nước nhất, làm cho nước dâng vào ống nghiệm cao nhất, dung dịch chậu có tính bazơ; khí ống nghiệm chậu (4) tan khí ống nghiệm (3), tan nhiều khí ống nghiệm (2), dung dịch chậu có tính axit mạnh Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) lượng axit bị giảm Suy khí ống nghiệm chậu (2) tan thêm vào nước nên mực nước ống nghiệm dâng cao Chậu (3) có tính bazơ nên cho phenolphtalein vào dung dịch chuyển sang màu xanh Khí ống nghiệm chậu (2) chậu (4) tan vào nước cho dung dịch axit nên phản ứng với tạo khói trắng Khi cho thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) lượng bazơ bị giảm Suy khí ống nghiệm tan thêm vào nước nên mực nước ống nghiệm dâng cao Vậy đáp án "Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) mực nước ống nghiệm (3) dâng lên" Câu 18: Giải thích : Trên anot xảy oxi hóa ion Cl , q trình khơng ảnh hưởng đến pH dung dịch Trên catot xảy khử theo thứ tự ưu tiên sau : Fe3   1e   Fe2  : Quá trình không làm thay đổi pH  H : Quá trình pH làm pH giảm 2H   2e   Fe : Quá trình không làm thay đổi pH Fe   2e   2OH   H Quá trình pH làm pH tăng 2H O  2e  Câu 19: Từ hình vẽ mơ tả thí nghiệm, ta thấy phản ứng thủy phân xenlulozơ môi trường axit : H SO (C6 H10 O5 )n  nH O   n C6 H12 O6     xenlulozô glucozô Glucozơ sinh tan dung dịch Suy : Miếng bị tan dung dịch H2SO4, tạo thành dung dịch đồng Câu 20: Vai trò CuSO4 khan để xác định có mặt H C6H12O6 C6H12O6 bị oxi hóa CuO tạo thành hợp chất vô đơn giản khí CO2 H2O Hơi H2O qua tẩm CuSO4 khan làm màu sắc CuSO4 bị biến đổi từ màu trắng sang màu xanh Sơ đồ phản ứng : o t C6 H12 O6  CuO   CO2  H O  CuO CuSO khan  5H O  CuSO 5H2 O     maøu xanh maøu trắng Câu 21: Từ hình vẽ thí nghiệm, ta thấy khí X C2H2 : CaC2  2H O  Ca(OH)2  C2 H  Sục khí X dư vào dung dịch Br2 dung dịch AgNO3 xảy phản ứng sau : CH  CH  Br2  CHBr2  CHBr2   màu nâu đỏ không màu o t CH  CH  2AgNO3  2NH3   CAg  CAg   2NH4 NO3   maøu vaøng Vậy tượng xảy : Dung dịch Br2 bị màu, dung dịch AgNO3 xuất kết tủa màu vàng Câu 22: Phản ứng hóa học xảy đun ống nghiệm : Bạn 32 phải nhớ không mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! Vượt Vũ Mơn Hóa học 2017, tập – Nguyễn Minh Tuấn H SO , t o   CH3COOC2 H5  H2 O C2 H 5OH  CH3COOH   Như vậy, phản ứng điều chế este etyl axetat Sau làm lạnh cho vào ống nghiệm ml dung dịch NaCl dung dịch ống nghiệm tách làm hai lớp, lớp este este nhẹ không tan nước, lớp dung dịch NaCl III Vai trò dụng cụ thí nghiệm 1B 2A 3C Câu 1: Dẫn khí Cl2 có lẫn HCl H2O qua bình (1) chứa dung dịch NaCl bão hòa để hấp thụ HCl (do độ tan HCl lớn Cl2) Cl2 H2O khỏi bình (1) dẫn qua bình (2) chứa H2SO4 đặc để loại bỏ nước Câu 2: Phát biểu khơng "Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, thay H2SO4 CaO" H2SO4 đặc có vai trò hút nước đúng, khơng thể thay CaO CaO phản ứng với Cl2 có lẫn nước Phương trình phản ứng : CaO  H O  Ca(OH)  Ca(OH)  Cl2  CaOCl2  H O Câu 3: Giải thích : Vai trò phễu chiết : Tách chất lỏng có tỉ khối khác nhau, khơng bị hòa tan vào khỏi hỗn hợp Do đó, X, Y khơng thể : NaOH phenol; nước muối nước đường; H2O axit axetic Các hỗn hợp bị hòa tan vào Bạn phải nhớ khơng mang bạn đến với thành cơng ngoại trừ bạn ! 33 ... C2H2; CO2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Sở GD ĐT Nam Định, năm 2016) Câu 9: Hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí X phòng thí nghiệm X khí khí sau: A N2 B HCl C CO2 D NH3 (Đề thi thử THPT Quốc... N2 C Cu(NO3)2; (NO2, O2) D KMnO4; O2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2016) Câu 16: Chất khí Z điều chế phòng thí nghiệm thi t bị hóa chất hình vẽ : Cho cặp hóa chất... vàng nâu (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) Câu 18: Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn) Đồ thị sau biểu diễn biến thi n pH dung
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH VE THI NGHIEM FULL, HINH VE THI NGHIEM FULL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay