TOM TAT KIM LOAI FULL RAT HAY

35 14 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:39

Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017  ÔN TẬP KIM LOẠI - SỐ Định hướng ôn tập phần kim loại Lý thuyết: Vị trí cấu hình electron kim loại ion tương ứng; nguyên tắc điều chế kim loại; ăn mòn kim loại; bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn; ứng dụng kim loại (IA, IIA, Al, Fe, Cr) Bài tập: Điều kiện phản ứng, đặc điểm phản ứng kim loại với: nước, axit loại 1, axit loại 2, dung dịch muối, phi kim, I Ý NGHĨA DÃY ĐIỆN HĨA CỦA KIM LOẠI  Kiến thức: Dãy điện hóa kim loại Câu 1: Phản ứng sau chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu so với Cu : A Fe+Cu2+  Fe2++Cu B Fe2++Cu  Cu2++Fe 3+ 2+ 2+ C 2Fe +Cu  2Fe +Cu D Cu2++2Fe2+  2Fe3++Cu Câu 2: Cho biết phản ứng xảy sau : 2FeBr2+Br2  2FeBr3 2NaBr+Cl2  2NaCl+Br2 Phát biểu là: A Tính khử Cl- mạnh Br– B Tính oxi hố Br2 mạnh Cl2 – 2+ C Tính khử Br mạnh Fe D Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ Câu 3: Cho kim loại : Fe, Cu, Al, Ni dung dịch : HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3 Cho kim loại vào dung dịch muối có trường hợp xảy phản ứng? A 16 B 10 C 12 D Câu 4: Dùng phản ứng kim loại với dung dịch muối chứng minh : A Cu có tính khử mạnh Ag B Cu2+ có tính oxi hóa mạnh Zn2+ C Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Fe2+ D K có tính khử mạnh Ca 2+ Câu 5: Cho phương trình ion rút gọn : (1) M + X  M + X2+ (2) M + 2X3+  M2+ + 2X2+ Nhận xét sau đúng? A Tính khử : X > X2+ > M B Tính khử : X2+ > M > X C.Tính oxi hóa : M2+ > X3+ > X2+ D Tính oxi hóa : X3+ > M2+ > X2+ Câu 6: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất không tan Cu Phần dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan nào? A Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 B Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 C Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2 D Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 Câu 7: Cho kim loại: Mg, Fe, Cu, Ni Kim loại vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3? A Fe B Mg C Cu D.Ni Câu 8: Phương trình hóa học viết không ? A 6FeCl2 + 3Br2  4FeCl3 + 2FeBr3 B Fe3O4 + 8HI  3FeI2 + I2 + 4H2O C 2Fe + 3I2  2FeI3 D 2FeCl3 + H2S  2FeCl2 + S + 2HCl  Tính chất: Kim loại IA, IIA bảng tuần hồn (trừ Be, Mg) có tính khử mạnh, khử H2O nhiệt độ thường tạo H2 Câu 9: Kim loại sau tác dụng với nước nhiệt độ thường A Al B Mg C Hg D Ca Câu 10: Kim loại sắt không tác dụng với dung dịch muối đây? A Fe(NO3)2 B FeCl3 C CuCl2 D Cu(NO3)2 Câu 11: Hòa tan 20,55 gam Ba vào dung dịch đồng (II) sunfat dư Sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 17,475 B 14,7 C 49,65 D 34,95 Câu 12: Hòa tan 4,68 gam kali vào 50 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu A 8,58% B 12,32% C 8,56% D 12,29% 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu!  Tính chất: Kim loại đứng trước H đẩy H khỏi axit loại (HCl, H2SO4 loãng) o n M  M + ne  2H +2e  H Câu 13: Kim loại sau khơng phản ứng với axit sunfuric lỗng? A Al B Ag C Mg D Na Câu 14: Kim loại sau khơng phản ứng với axit HCl lỗng? A Ca B Ba C Cu D K Câu 15: Nhóm kim loại sau phản ứng với axit sunfuric loãng? A Mg, Al, Cu, Ca B Ca, Fe, Zn, K C Ag, Al, Cu, Pb D Pb, Cu, Mg, Fe Câu 16: Nhóm kim loại sau không phản ứng với axit clohiđric? A Cu, Ag, Al B Fe, Mg, Ag C Ba, Li, K, Al D Au Ag, Cu Câu 17: Kim loại sau tác dụng với axit sunfuric loãng thu muối kim loại có hóa trị III? A Ag B Al C Au D Fe Câu 18: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A Fe, Al, Cr B Cu, Fe, Al C Fe, Mg, Al D Cu, Pb, Ag Câu 19: Crom không phản ứng với chất sau ? A dung dịch H2SO4 lỗng đun nóng B dung dịch NaOH đặc, đun nóng C dung dịch HNO3 đặc, đun nóng D dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng Câu 20: Dung dịch HCl, H2SO4 lỗng oxi hóa crom đến mức oxi hóa ? A +2 B +3 C +4 D +6 Câu 21: Al Cr giống điểm : A tác dụng với HCl tạo muối có mức oxi hóa +3 B tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo chất Na[M(OH)4] C tác dụng với khí clo tạo muối có dạng MCl3 D bị thụ động dung dịch nước cường toan Câu 22: Trong câu sau, câu ? A Crom kim loại có tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C Trong tự nhiên, crom có dạng đơn chất D Phương pháp điều chế crom điện phân Cr2O3 Câu 23: Hoà tan m gam Fe dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị m A 5,6 B 1,4 C 11,2 D 2,8 Câu 24: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư Sau phản ứng thu 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X m gam kim loại không tan Giá trị m A 6,4 gam B 3,4 gam C 4,4 gam D 5,6 gam Câu 25: Cho 6,05 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu phản ứng hoàn tồn với dung dịch HCl lỗng (dư), thu 0,1 mol khí H2 Khối lượng Cu 6,05 gam X A 0,45 gam B 0,56 gam C 0,9 gam D 1,12 gam Câu 26: Hoà tan 6,5 gam Zn dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cạn dung dịch số gam muối khan thu A 27,2 gam B 13,6 gam C 14,96gam D 20,7gam Câu 27: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) A 3,36 lít B 6,72 lít C 4,48 lít D 2,24 lít Câu 28: Hòa tan hồn tồn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) dụng dịch H2SO4 lỗng (dư), thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Ba B Be C Mg D Ca Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Câu 29: Hòa tan hồn tồn 3,80 gam hỗn hợp kim loại kiềm thuộc chu kì liên tiếp dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Hai kim loại kiềm A Li Na B Rb Cs C Na K D K Rb Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Al Mg dung dịch HCl dư, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 36,2 B 22,0 C 22,4 D 28,4 Câu 31: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu 0,1 mol H2 Khối lượng dung dịch sau phản ứng A 52,68 gam B 13,28 gam C 52,48 gam D 42,58 gam Câu 32: Đem oxi hố hồn tồn 28,6 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg oxi dư thu 44,6 gam hỗn hợp ba oxit B Hoà tan hết B dung dịch HCl dư thu dung dịch D Cô cạn dung dịch D thu hỗn hợp muối khan A 99,6 gam B 49,7 gam C.7 4,7 gam D 100,8 gam Câu 33: Đốt cháy 25,7 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe, Al O2 dư thu 39,3 gam hỗn hợp oxit (X) Hòa tan hồn tồn X dung dịch HCl số mol HCl phản ứng a mol Giá trị a là: A 0.85 mol B 1,7 mol C 0.425 mol D 1.275 mol Câu 34: Cho 38,3 gam hỗn hợp gồm oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO Al2O3 tan vừa đủ với dung dịch chứa 78,4 gam H2SO4 Cô cạn dung dịch thu a gam muối khan Giá trị a là: A 68,1 gam B 86,2 gam C 102,3 gam D 90,3 gam Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 1,45 gam hỗn hợp kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư thu 0,896 lít H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch ta m (gam) muối khan Giá trị m là: A 4,29 gam B 2,87 gam C 3,19 gam D 3,87 gam Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 33,1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 13,44 lít khí (ở đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 78,7 gam B 90,7 gam C 75,5 gam D 74,6 gam Câu 37: Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Al dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X 11,08g muối khan Thể tích khí H2 sinh (ở đktc) là: A 0,896 lít B 1,344 lít C 2,016 lít D 1,568 lít Câu 38: Hồ tan hồn toàn 2,44g hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Al Zn dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X 21,64g muối khan Thể tích khí H2 sinh (ở đktc) là: A 3,360 lít B 3,136 lít C 3,584 lít D 4,480 lít Câu 39: Hồ tan hồn tồn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO dung dịch chứa 4,9 gam H2SO4 (phản ứng vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cô cạn dung dịch có khối lượng A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Câu 40: Cho 2,54g hỗn hợp Y gồm oxit FeO, MgO, Al2O3 tan vừa đủ dung dịch chứa 5,88 gam H2SO4 Cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m là: A 7,34 gam B 5,82 gam C 2,94 gam D 6,34 gam Câu 41: Cho 86,8 gam hỗn hợp Y gồm oxit CuO, CaO, ZnO tan vừa đủ với dung dịch chứa 39,2 gam H2SO4 Cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m là: A 111,8 gam B 118,8 gam C 119,6 gam D 80,4 gam Câu 42: Cho 26,3 gam hỗn hợp Y gồm oxit ZnO, CuO, Al2O3 tan vừa đủ dung dịch H2SO4, sản phẩm thu chứa gam H2O Cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m là: A 75,3 gam B 49 gam C 18,3 gam D 66,3 gam 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu!  Quan tâm: Phản ứng Al, Fe, Cr với dung dịch axit  Khi tác dụng với axit loại 1, Cr Fe thể mức oxi hóa +2 Câu 43: Cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,98 lít khí Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khơng có khơng khí) thu 38,8 lít khí Các khí đo đktc Thành phần phần trăm Fe, Cr Al hợp kim A 83%, 13%, 4% B 80%, 15%, 5% C 12%, 84%, 4% D 84%, 4,05%, 11,95% Câu 44: Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr Fe dung dịch HCl (lỗng), nóng thu 896 ml khí (đktc) Lượng crom có hỗn hợp : A 0,065 gam B 1,04 gam C 0,560 gam D 1,015 gam Câu 45: Cho 10,8 gam hỗn hợp Cr Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Tổng khối lượng (gam) muối khan thu : A 18,7 B 25,0 C 19,7 D 16,7 Câu 46: Hòa tan a gam crom dung dịch H2SO4 lỗng, nóng thu dung dịch X 3,36 lít khí (đktc) Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư khơng khí đến khối lượng không đổi Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng khơng đổi khối lượng (gam) chất rắn thu : A 7,6 B 11,4 C 15 D 10,2 Câu 47: Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m là: A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1  Tính chất : Oxit kim loại đứng sau Al bị khử chất khử C, CO, H2, Al, Bản chất: chất khử cướp oxi oxit kim loại Câu 48: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO dư nhiệt độ cao Sau phản ứng thu 33,6 gam chất rắn Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 80 gam kết tủa Giá trị m A 36,16 B 59,2 C 34,88 D 46,4 Câu 49: Thổi luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 CuO nung nóng thu 2,32 gam hỗn hợp rắn Tồn khí cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu gam kết tủa Giá trị m là: A 3,22 gam B 3,12 gam C 4,0 gam D 4,2 gam Câu 50 (một chút nâng cao thơi): Để 1,12 gam bột Fe khơng khí thời gian, thu 1,44 gam hỗn hợp rắn X gồm oxit sắt sắt dư Thêm 2,16 gam bột Al vào X thực hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu hỗn hợp rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu V lít khí NO2 (là sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V là: A 1,792 lít B 6,720 lít C 5,824 lít D 1,344 lít Câu 51 (kiến thức tái tạo kết tủa): Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 điều kiện khơng có khơng khí Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu dung dịch Y, chất rắn Z 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu 39 gam kết tủa Giá trị m A 48,3 B 57,0 C 45,6 D 36,7 Câu 52 (bảo toàn electron tương tự): Để khử hoàn toàn 20 gam bột Fe2O3 bột Al (ở nhiệt độ cao, điều kiện khơng có khơng khí) khối lượng bột Al cần dùng A 3,50 gam B 10,125 gam C 3,375 gam D 6,75 gam Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Câu 53 (KB - 2014) Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,04 mol Fe3O4 thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hồn tồn X dung dịch HCl dư 0,15 mol khí H2 m gam muối Giá trị m A 34,10 B 32,58 C 31,97 D 33,39 Câu 54 (KB - 2010) Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện khơng có khơng khí Hòa tan hỗn hợp rắn sau phản ứng dung dịch H2SO4 loãng dư thu 10,752 lít H2(đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm? (giả sử Fe3O4 bị khử thành Fe) A 80% B 90% C 70% D 60% Câu 55: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn toàn, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) V lít khí H2 (đktc) Giá trị V : A 7,84 B 4,48 C 3,36 D 10,08 Câu 56: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 (trong điều kiện khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hồn tồn Chia hỗn hợp thu sau phản ứng thành hai phần Phần phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (lỗng) Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl Giá trị a A 0,9 B 1,5 C 0,5 D 1,3 Câu 57: Để thu 78 gam Cr từ Cr2O3 phản ứng nhiệt nhôm (H = 90%) khối lượng nhơm tối thiểu A 12,5 gam B 27 gam C 40,5 gam D 45 gam Câu 58: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế 3,9 gam crom phương pháp nhiệt nhôm : A 20,250 gam B 35,696 gam C 2,025 gam D 81,000 gam Câu 59: Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m là: A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1  Tính chất đặc biệt: Trong môi trường kiềm (OH-) Al, Zn khử H2O tạo khí H2 Chú ý: chất khử Al ; chất oxi hóa H2O Câu 60: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al 2,3 gam Na tác dụng với nước dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng chất rắn lại A 2,3 gam B 4,05 gam C 2,7 gam D 5,0 gam Câu 61: Hòa tan 8,6 gam hỗn hợp kim loại K Al vào nước, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 5,6 lít khí (đktc) m gam chất khơng tan Giá trị m A 2,0 B 3,6 C 2,7 D 0,35 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu! II CHỦ ĐỀ KIM LOẠI KIỀM, OXIT KIM LOẠI KIỀM + DUNG DỊCH MUỐI  KẾT TỦA  Những đặc điểm lưu ý giải toán cation : Al 3 ,Cu  , Na, K, Ca, Ba, - Ban đầu: hh A gåm   hh dung dÞch B gåm  2  Na O,BaO, anion : SO , Cl , - Hiểu: hh A tác dụng với H2O trước tạo Na+, Ba2+, …và OH-  xem ion phản ứng với ion hh B - Định hướng giải : Nên tóm tắt sơ đồ “cả q trình” làm nhánh: nh¸nh 1:  ( ) hh A + hh B ưu tiên viết ion âm trước nhánh 2: dd lại ion kim loại theo thứ tù  anion cã thÓ cã - Phương pháp: Sử dụng định luật BTNT, BTĐT, … - Chú ý: Một số phản ứng hòa tan kết tủa OH- dư; phản ứng tái tạo kết tủa - Ví dụ:    OH võa ®đ  OH d ­ CO2 d ­ (hc HCl) HCl d ­ Al3   Al(OH)3 (kÕt tña)   NaAlO (tan)   Al(OH)3 (kÕt tña)   Al 3  Ví dụ minh họa Câu 62: Cho m gam hỗn hợp gồm Al Na vào nước dư Sau phản ứng thấy kim loại tan hồn tồn 8,96 lít khí H2 đktc Giá trị m A B C D 10 Hướng dn gii Al a b ả o toàn e NaAlO2 : a mol  b®   3a  a  2.0,  a  0,2  m  0,2.(27  23)  10 gam Na b®  a  Giải thích phản ứng sau - Giai đoạn 1: Chỉ có Na phản ứng với H2O: 2Na + 2H2O   2NaOH + H2  - Giai đoạn 2: Do Al có khả phản ứng với dung dịch ba zơ nên có phản ứng sau 2Al + 2NaOH   2NaAlO2 + H2  - Trả lời câu hỏi sau hiểu: + Toàn Al Na đâu? + Tóm lại phần tử thay đổi số oxi hóa? Câu 63: Hòa tan 18,8 gam K2O vào dung dịch chứa 0,12 mol Al(NO3)3 Sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,12 B 6,24 C 7,80 D 0,00 Câu 64: Hòa tan 13,65 gam K vào dd chứa 0,05 mol Al2(SO4)3 Sau phản ứng m gam kết tủa Giá trị m A 0,00 B 15,60 C 7,80 D 3,90 Câu 65: Cho 2,74 gam Ba vào lít dung dịch CuSO4 0,015 M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu A 3,31 gam B 2,33 gam C 2,526 gam D 4,965 gam Câu 66: Hòa tan hết 4,6 gam Na vào nước dư Sau phản ứng thu V lít khí đktc Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 3,36 D 1,12 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Câu 67: Cho m gam hỗn hợp Ba Al vào nước dư, sau phản ứng kim loại tan hết có 8,96 lít khí đtkc Giá trị m A 32,8 B 16,4 C 19,1 D 30,1 Câu 68: Cho hỗn hợp A gồm kim loại K Al vào nước, thu dung dịch X; 4,48 lít khí (đktc) 5,4 gam chất rắn không tan Khối lượng K Al A A 3,9 2,7 B 3,9 8,1 C 7,8 5,4 D 15,6 5,4 Câu 69: Cho 6,9 gam Na vào dung dịch AlCl3 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 10,2 B 13,35 C 7,8 D 23,4 Câu 70: Hòa tan 9,3 gam Na2O vào dung dịch chứa 0,02 mol Al2(SO4)3 Sau phản ứng m gam kết tủa Giá trị m A 0,00 B 10,92 C 3,12 D 3,90 Câu 71: Hòa tan m gam rắn X gồm Al Li vào nước dư, thu 0,16 mol khí H2 Nếu hòa tan m gam rắn X dung dịch LiOH dư, thu 0,22 mol khí H2 Giá trị m A 3,80 gam B 6,01 gam C 5,08 gam D 2,72 gam Câu 72: Cho 250 ml dung dịch KOH 2M tác dụng với 75 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M Khối lượng kết tủa A 15,6 B 11,7 C 7,8 D 3,9 Câu 73: Một dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,02 mol Al2(SO4)3 0,02 mol K2SO4 Thêm dung dịch chứa 0,08 mol Ba(OH)2 vào dung dịch khối lượng kết tủa sinh A 16,31 gam B 18,64 gam C 17,87 gam D 20,20 gam Câu 74: Cho V ml ddKOH 1M vào dd chứa 0,3 mol Al(NO3)3 Sau phản ứng thu 0,2 mol kết tủa Giá trị V A 900 B 700 C 1000 D 800 Câu 75: Cho kim loại Ba vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0,5M CuSO4 0,75M thu 2,24 lít H2 (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 44,75 B 9,80 C 28,20 D 4,90 III BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN CƠ BẢN (mức độ điểm)  Dạng : Điện phân nóng chảy Câu 76: Điện phân nóng chảy Al2O3 với điện cực than chì, thu m kilogram Al catot 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X anot Tỉ khối X so với H2 16,7 Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 1,5 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 115,2 B 82,8 C 144,0 D 104,4 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013) Câu 77: (KB 2009): Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al catot 67,2 m3 (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 16 Lấy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X sục vào dung dịch nước vôi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m gam A 108,0 B 67,5 C 54,0 D 75,6  Dạng : Điện phân dung dịch Câu 78: Điện phân 100 ml dd CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ thời gian thấy khối lượng catot tăng gam Nếu dùng dòng điện chiều có cường độ 1A, thời gian điện phân tối thiểu là: A 0,45 B 40 phút 15 giây C 0,65 D 50 phút 16 giây Câu 79: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với I = 9,65A Tính khối lượng Cu bám lên catot thời gian điện phân t1 = 200 giây, t2 = 500 giây : A 0,32 gam 0,64 gam B 0,64 gam 1,28 gam C 0,64 gam 1,32 gam D 0,32 gam 1,28 gam 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu!  Kỹ thuật: Tính số mol electron trao đổi bảo tồn electron Câu 80: Điện phân với điện cực trơ dung dịch muối clorua kim loại hóa trị II với cường độ dòng điện 3A Sau 1930 giây, thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam Kim loại muối clorua kim loại A Ni B Zn C Fe D Cu Câu 81: Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 NaNO3 (với điện cực trơ) thời gian 48 phút 15 giây, thu 11,52 gam kimloại M catôt 2,016 lít khí (đktc) anơt.Tên kim loại M cường độ dòng điện A Fe 24A B Zn 12A C Ni 24A D Cu 12A Câu 82: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,04 mol AgNO3 0,05 mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ), dòng điện 5A, 32 phút 10 giây Khối lượng kim loại bám vào catot là: A 6,24 gam B 3,12 gam C 6,5 gam D 7,24 gam  Kỹ thuật: Nhận định dung dịch sau điện phân chứa H+ hay OHCâu 83: Điện phân dung dịch AgNO3 0,8M Cu(NO3)2 1,2M điện cực trơ tới khí bắt đầu cực dừng điện phân, thấy khối lượng dd giảm 56,64 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam CuO Giá trị m A 4,8 gam B 76,8 gam C 38,4 gam D 2,4 gam Câu 84: (THPT Phụ Dực – Thái Bình 2015) Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M CuSO4 1,8M (bằng điện cực trơ màng ngăn xốp) tới nước bắt đầu điện phân điện cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Dung dich sau điện phân hoà tan tối đa 8,84 gam Al2O3 Giá trị m A 34,6 B 34,5 C 34,8 D 34,3  Kỹ thuật: Viết bán phản ứng dung dịch sau điện phân chứa H+ NO3Câu 85: Tiến hành điện phân 500 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M (điện cực trơ) với cường độ dòng điện 19,3A, sau thời gian 400 giây ngắt dòng điện để yên bình điện phân để phản ứng xảy hồn tồn (tạo khí NO sản phẩm khử nhất) thu dung dịch X Khối lượng dung dịch X giảm gam so với dung dịch ban đầu? A 1,88 B 1,28 C 3,8 D 1,24 (Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2011) Câu 86: Điện phân dung dịch AgNO3 0,8M Cu(NO3)2 1,2M điện cực trơ tới khí bắt đầu cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 56,64 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam Al thấy khí N2O thoát (sản phẩm khử NO3- ) Giá trị m A 6,912 gam B 6,129 gam C 6,750 gam D 6,858 gam Câu 87: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 1M Cu(NO3)2 1,5M điện cực trơ tới nước bắt đầu điện phân cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 29,5 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam Mg thấy khí NO (sản phẩm khử NO3- ) Giá trị m A 3,6 gam B 7,2 gam C 1,8 gam D 5,4 gam  Vận dụng linh hoạt định luật bảo toàn Câu 88: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 CuO tỉ lệ mol tương ứng : 2) lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu dung dịch Y Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, đến khối lượng dung dịch giảm 11,18 gam dừng điện phân thu dung dịch Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 H2SO4 loãng Giá trị V A 240 ml B 80 ml C 160 ml D 400 ml (Trích đề thi thử THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long – 2015) Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Câu 89: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, m gam kim loại M catot 0,784 lít khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 2,7888 lít Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị m A 4,480 B 4,788 C 3,920 D 1,680 (Trích đề thi thử THPT QG Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, lần 2/2017, mã đề 434) Câu 90: Tiến hành điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,4M Cu(NO3)2 0,5M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 8492 giây dừng điện phân, anot 3,36 lít khí (đktc) Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO (sản phẩm khử N+5) 0,8m gam chất rắn không tan Giá trị m A 25,2 B 29,4 C 19,6 D 16,8 (Trích đề thi thử THPT QG Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, lần 2/2017, mã đề 526) Câu 91: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl, tới nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân Ở anot, thu 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 6,8 gam Al2O3 Giá trị m A 44,73 B 59,7 C 92,8 D 89,4 (Trích đề thi thử THPT QG Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, lần 2/2017, mã đề 671) IV BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH (mức độ điểm)  Một số kiến thức ràng buộc kinh nghiệm giải toán Điều kiện để ion tồn dung dịch - Chúng không phản ứng với Cần ghi nhớ tốt dựa vào bảng tính tan để rèn luyện - Điều kiện để ion phản ứng với nhau: sản phẩm phản ứng phải có chất sau: kết tủa, chất khí, H2O chất điện li yếu (CH3COOH, …) So sánh độ mạnh, yếu tính oxi hóa - Trong dung dịch có H+ NO3- tính oxi hóa xếp theo thứ tự sau: (H+, NO3-) > H+ - Sản phẩm khử H+ H2 Hệ từ so sánh trên: có khí H2   chắn NO3- hết khơng tồn dung dịch sau phản ứng Dạng (H+, NO3-) cần có kỹ viết bán phản ứng - Dạng tồn sắt Các số oxi hóa Fe là: 0, +2, +3 Trong dung dịch Fe tồn dạng Fe2+ Fe3+ Cần nắm cặp oxi hóa – khử liên quan đến Fe vận dụng gặp tập cụ thể Ví dụ: tư chất rắn chứa kim loại đứng trước Fe, Fe, Cu, …thì dung dịch sau chắn khơng tồn Fe3+ - Fe2+ có tính khử: nên không tồn với dung dịch chứa (H+ NO3-) - Fe3O4 tổ hợp oxit FeO.Fe2O3 (theo tỉ lệ mol 1:1) Một số tập vận dụng phép quy đổi để giải nhanh chóng Dạng tồn nhơm - Các số oxi hóa Al là: 0, +3 - Trong dung dịch Al tồn dạng: Al3+ AlO2- - Kết tủa Al(OH)3 có tính lưỡng tính Hệ quả: sau phản ứng có kết tủa dung dịch sau phản ứng khơng thể chứa H+ dư hay OH- dư - Dd NH3 dư kết tủa hồn tồn Al3+ mà khơng lo kết tủa bị hòa tan - Dd NH3 dư khơng cho kết tủa với Cu2+, Zn2+, Ag+ NH3 dư tạo phức với ion - Dạng AlO2- tái tạo thành Al(OH)3 CO2(có mặt H2O) dung dịch HCl vừa đủ - Nếu CO2 dư kết tủa tái tạo khơng lo bị hòa tan - Nếu HCl dư kết tủa tái tạo bị hòa tan dần - Phản ứng đặc biệt: 3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O  3NaCl + 4Al(OH)3  120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu! Kinh nghiệm giải toán - Dung dịch chứa (H+ NO3-) thể tính oxi hóa mạnh, chất khử gặp (H+ NO3-) bị oxi hóa lên mức oxi hóa cao Ví dụ FeS, FeS2 …khi gặp (H+ NO3-) lên Fe3+, SO42-, … - Khi gặp Mg, Al, Zn tác dụng với (H+ NO3-) phải đề phòng có NH4+ dung dịch - Để tính số mol HNO3 phản ứng cần tư bảo toàn nguyên tố (N), (H), … - Dung dịch chứa HSO4- hiểu axit mạnh gồm (H+ SO42-) - Thường ion kim loại kiềm không tham gia phản ứng trao đổi ion Và dạng tồn chúng Na+, K+, Li+, … - Nếu dung dịch sau phản ứng nhận định số mol cation biết nhỏ (hoặc lớn hơn) số mol anion biết cần xem xét ion lại nên cation anion, …? - Cuối để giải tập phương pháp BTĐT thật tối ưu, em cần có vốn kiến thức lý thuyết vững, khơng theo kiểu dự đốn bừa ion bảo tồn; khơng biết chắn, khơng nắm ràng buộc định việc giải tốn bế tắc, phương hướng  Ví dụ minh họa Câu 92: Dung dịch X gồm 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- a mol Y2- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- giá trị m A SO42- 169,5 B CO32- 126,3 C SO42- 111,9 D CO32- 90,3 (THPT Yên Lạc, lần – 2016) Câu 93: Dung dịch X chứa đồng thời 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 loãng Khối lượng Fe tối đa có khả tác dụng với dung dịch X (biết sản phẩm khử NO3- khí NO nhất) A 5,6 gam B 4,48 gam C 2,24 gam D 3,36 gam (THPT Yên Lạc, lần – 2016) Câu 94: Hỗn hợp X gồm Al Mg Hòa tan hồn tồn 15,3 gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 loãng , dư thu dung dịch Z 1,344 lít hỗn hợp khí Y (dktc) gồm khí N2O ; N2 Tỷ khối hỗn hợp Y so với H2 18 Cô cạn dung dịch Z cẩn thận thu 117,9 gam chất rắn khan Số mol khí O2 cần để oxi hóa hết 7,65 gam X : A 0,3750 B 0,1875 C 0,1350 D 0,1870 (Chuyên KHTN, lần – 2016) Câu 95: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+ ; a mol Al3+ ; b mol NO3- ; 0,02 mol SO42- Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X sau kết thúc phản ứng thu 3,732 gam kết tủa Giá trị a,b : A 0,02 0,12 B 0,120 0,020 C 0,012 0,096 D 0,02 0,012 (Chuyên KHTN, lần – 2016)  Bài tập rèn luyện Câu 96: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước, thu dung dịch X Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, hết 100 ml bắt đầu xuất kết tủa; hết 300 ml 700 ml thu a gam kết tủa Giá trị a m A 23,4 35,9 B 15,6 27,7 C 23,4 56,3 D 15,6 55,4 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Chu Văn An – Hà Nội, năm học 2013 – 2014) Câu 97: Hòa tan hồn tồn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X (TN1) thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X (TN2) thu 2a gam kết tủa Giá trị m : A 17,71 B 16,10 C 32,20 D 24,15 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm học 2012 – 2013) Câu 98: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thiểu V : A 120 B 240 C 360 D 400 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm học 2012 – 2013) 10 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 - t PTHH: 8Al + 3Fe3O4   9Fe + 4Al2O3 Ban đầu có: nAl(bđ) = 0,4 ; n Fe3O4(bđ) = 0,15 mol Dựa vào số mol ban đầu tỉ lệ phương trình, nhận thấy: 0,4/8 = 0,15/3 nên hiệu suất phản ứng tính theo chất (nếu tỉ lệ khác hiệu suất phản ứng tính theo chất có tỉ lệ nhỏ hơn) Do H 0,15.2 nên phải anion AlO  : 0,35  0,15.2  0,05  BTNT.Al  Al(OH)3  0,05.2  0,05  0,05  m   0,05.78  3,9 gam  Câu 65: Cho 2,74 gam Ba vào lít dung dịch CuSO4 0,015 M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu A 3,31 gam B 2,33 gam C 2,526 gam D 4,965 gam Hướng dẫn giải: Với ví dụ khơng thiết phải tóm tắt dung dịch sau phản ứng, bảo tồn gốc xong Ba  : 0,02 Cu  : 0,015 Nhận xét:    Cu(OH)2 : 0,015 vµ BaSO : 0,015  m   4,965 gam  2  OH míi sinh : 0,04 SO : 0,015 Ứng dụng Câu 66: Hòa tan hết 4,6 gam Na vào nước dư Sau phản ứng thu V lít khí đktc Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 3,36 D 1,12 Câu 67: Cho m gam hỗn hợp Ba Al vào nước dư, sau phản ứng kim loại tan hết có 8,96 lít khí đtkc Giá trị m A 32,8 B 16,4 C 19,1 D 30,1 Câu 68: Cho hỗn hợp A gồm kim loại K Al vào nước, thu dung dịch X; 4,48 lít khí (đktc) 5,4 gam chất rắn khơng tan Khối lượng K Al A A 3,9 2,7 B 3,9 8,1 C 7,8 5,4 D 15,6 5,4 Câu 69: Cho 6,9 gam Na vào dung dịch AlCl3 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 10,2 B 13,35 C 7,8 D 23,4 Câu 70: Hòa tan 9,3 gam Na2O vào dung dịch chứa 0,02 mol Al2(SO4)3 Sau phản ứng m gam kết tủa Giá trị m A 0,00 B 10,92 C 3,12 D 3,90 Câu 71: Hòa tan m gam rắn X gồm Al Li vào nước dư, thu 0,16 mol khí H2 Nếu hòa tan m gam rắn X dung dịch LiOH dư, thu 0,22 mol khí H2 Giá trị m A 3,80 gam B 6,01 gam C 5,08 gam D 2,72 gam Câu 72: Cho 250 ml dung dịch KOH 2M tác dụng với 75 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M Khối lượng kết tủa A 15,6 B 11,7 C 7,8 D 3,9 Câu 73: Một dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,02 mol Al2(SO4)3 0,02 mol K2SO4 Thêm dung dịch chứa 0,08 mol Ba(OH)2 vào dung dịch khối lượng kết tủa sinh A 16,31 gam B 18,64 gam C 17,87 gam D 20,20 gam Câu 74: Cho V ml ddKOH 1M vào dd chứa 0,3 mol Al(NO3)3 Sau phản ứng thu 0,2 mol kết tủa Giá trị V A 900 B 700 C 1000 D 800 Câu 75: Cho kim loại Ba vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0,5M CuSO4 0,75M thu 2,24 lít H2 (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 44,75 B 9,80 C 28,20 D 4,90 24 Không tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 III BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN CƠ BẢN (mức độ điểm)  Dạng : Điện phân nóng chảy Câu 76: Điện phân nóng chảy Al2O3 với điện cực than chì, thu m kilogram Al catot 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X anot Tỉ khối X so với H2 16,7 Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 1,5 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 115,2 B 82,8 C 144,0 D 104,4 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013) Hướng dẫn - Tại catot, thu Al - Tại anot, thu khí O2 Anot than chì tác dụng với O2, sinh khí CO, CO2 - Suy ra, hỗn hợp khí gồm: CO, CO2, O2 dư - Xử lý số liệu 89,6 m3 hỗn hợp X gồm: CO2 = 1,2 Kmol; CO = 2,2 Kmol O2 dư = 0,6 Kmol - BTNT.O: BTNT.O    2. n O2  2.n CO2  n CO  2.n O2 d­  2.1,2  2,2  2.0,6  5,8   n O2  2,9 BT.e   3.n Al  4. n O2  n Al  58  m Al  104,4 (Kg)  chän D 15 Bình luận 1: Có thể tính số mol Al cách BT.e sau: 3.nAl = 4.nCO2 + 2.nCO + 4.nO2 dư Bình luận 2: Câu giống câu đề khối B/2009 Câu 77: (KB 2009): Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al catot 67,2 m3 (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 16 Lấy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X sục vào dung dịch nước vôi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m gam A 108,0 B 67,5 C 54,0 D 75,6  Dạng : Điện phân dung dịch Câu 78: Điện phân 100 ml dd CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ thời gian thấy khối lượng catot tăng gam Nếu dùng dòng điện chiều có cường độ 1A, thời gian điện phân tối thiểu là: A 0,45 B 40 phút 15 giây C 0,65 D 50 phút 16 giây Hướng dẫn - Ghi nhớ: Khối lượng catot tăng khối lượng kim loại catot - Có ngay, số mol e trao đổi = 1:64.2 = 0,03125 Tại I = ampe, suy ra: t = 50,26 phút = 50 phút 16 giây  Chọn D Bình luận: Cần phải khai thác tối đa công thức Faraday Ứng dụng Câu 79: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với I = 9,65A Tính khối lượng Cu bám lên catot thời gian điện phân t1 = 200 giây, t2 = 500 giây : A 0,32 gam 0,64 gam B 0,64 gam 1,28 gam C 0,64 gam 1,32 gam D 0,32 gam 1,28 gam 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương 25 Không muộn để bắt đầu!  Kỹ thuật: Tính số mol electron trao đổi bảo toàn electron Câu 80: Điện phân với điện cực trơ dung dịch muối clorua kim loại hóa trị II với cường độ dòng điện 3A Sau 1930 giây, thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam Kim loại muối clorua kim loại A Ni B Zn C Fe D Cu Hướng dẫn - Có ngay, số mol e trao đổi = 0,06 mol  số mol kim loại thoát = 0,03  M = 64  chọn D Câu 81: Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 NaNO3 (với điện cực trơ) thời gian 48 phút 15 giây, thu 11,52 gam kimloại M catôt 2,016 lít khí (đktc) anơt.Tên kim loại M cường độ dòng điện A Fe 24A B Zn 12A C Ni 24A D Cu 12A Hướng dẫn - Nhận định anot NO3- không bị điện phân  OH-(H2O) bị điện phân  nO2=0,09 mol - BT.e theo thứ tự sau: 2nM + 2nH2 = 4nO2  nM thực tế bị điện phân 0,18 (H+ chưa bị điện phân tạo H2) - Suy ra: M = 11,52/0,18=64 - Sử dụng e trao đổi=It/F  It/F= 4nO2=0,36  I=12 Câu 82: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,04 mol AgNO3 0,05 mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ), dòng điện 5A, 32 phút 10 giây Khối lượng kim loại bám vào catot là: A 6,24 gam B 3,12 gam C 6,5 gam D 7,24 gam Hướng dẫn - Số mol e trao đổi = It/F=0,1 - Thứ tự nhận e catot = 1.nAg+ + 2.nCu2+=0,1 Do Ag+ hết trước  nCu2+=0,03 - Vậy khối lượng kim loại sinh = 108.0,04 + 64.0,03 = 6,24 gam - Chú ý: 0,4 mol M2+ chưa điện phân hết, cần phải để ý số mol O2 thoát anot  Kỹ thuật: Nhận định dung dịch sau điện phân chứa H+ hay OHCâu 83: Điện phân dung dịch AgNO3 0,8M Cu(NO3)2 1,2M điện cực trơ tới khí bắt đầu cực dừng điện phân, thấy khối lượng dd giảm 56,64 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam CuO Giá trị m A 4,8 gam B 76,8 gam C 38,4 gam D 2,4 gam Hướng dẫn Phân tích: có điều - Để hòa tan CuO  cần có H+ dd sau điện phân  hiển nhiên OH- (H2O) bị điện phân bên anot sinh H+ - Độ giảm dd = klg kim loại + klg khí điện cực - Chú ý rằng: Cùng dung dịch tỉ lệ nồng độ tỉ lệ số mol - Đặt AgNO3=0,8a mol  Cu(NO3)2=1,2a mol (luận a V dung dịch) - Ở cực catot Ag+, Cu2+ bị điện phân trước  bắt đầu thoát khí điện cực dừng lại Tức H2O catot bắt đầu điện phân phải dừng lại, đồng nghĩa với Ag+, Cu2+ điện phân hết - Ở anot tất nhiên có OH- (H2O) bị điện phân - Bảo toàn e: 0,8a + 2.1,2a = 4nO2  nO2=0,8a - Bảo toàn Klg: mdd giảm = mAg + mCu + mO2  108.0,8a + 64.1,2a + 32.0,8a = 56,64  a = 0,3 Kinh nghiệm Có O2 = 0,8a = 0,24  4H+ (1 O2 OH- nhường 4e  4H+)  nH+=4nO2=0,96 - Tiếp 2H+  Cu2+ BTĐT: CuO=0,96/2=0,48 mol Vậy mCuO=38,4 gam 26 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Ứng dụng Câu 84: (THPT Phụ Dực – Thái Bình 2015) Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M CuSO4 1,8M (bằng điện cực trơ màng ngăn xốp) tới nước bắt đầu điện phân điện cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Dung dich sau điện phân hoà tan tối đa 8,84 gam Al2O3 Giá trị m A 34,6 B 34,5 C 34,8 D 34,3  Kỹ thuật: Viết bán phản ứng dung dịch sau điện phân chứa H+ NO3Câu 85: Tiến hành điện phân 500 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M (điện cực trơ) với cường độ dòng điện 19,3A, sau thời gian 400 giây ngắt dòng điện để n bình điện phân để phản ứng xảy hồn tồn (tạo khí NO sản phẩm khử nhất) thu dung dịch X Khối lượng dung dịch X giảm gam so với dung dịch ban đầu? A 1,88 B 1,28 C 3,8 D 1,24 (Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2011) Hướng dẫn - Cụm từ “ngắt dòng điện để yên bình điện phân” hiểu chất điện cực sau điện phân chúng lại tiếp xúc tác dụng với bình thường  Xử lý giai đoạn điện phân: - Có I, t tính ngay: ne trao đổi = 0,08 (mol) - Suy ra, sau điện phân: nCu = 0,04 < 0,05 (hợp lý) ; nO2=0,02  nH+ (dd) = 4.nO2=0,08  Xử lý giai đoạn ngắt điện: - Số mol e trao đổi= ¾.nH+ = 0,06 - Suy ra, sau ngắt điện: 3.nNO = 0,06 = 2.nCu bị hòa tan NO : 0,02 mol  Cu hßa tan : 0,03 mol  Cu cßn sau cïng  0,04  0,03  0,01 mol -BTKL: m (dd giảm) = 32.0,02 + 30.0,02 + 64.0,01 = 1,88 (gam) Đáp án A Câu 86: Điện phân dung dịch AgNO3 0,8M Cu(NO3)2 1,2M điện cực trơ tới khí bắt đầu cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 56,64 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam Al thấy khí N2O (sản phẩm khử NO3- ) Giá trị m A 6,912 gam B 6,129 gam C 6,750 gam D 6,858 gam Câu 87: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 1M Cu(NO3)2 1,5M điện cực trơ tới nước bắt đầu điện phân cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 29,5 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam Mg thấy khí NO thoát (sản phẩm khử NO3- ) Giá trị m A 3,6 gam B 7,2 gam C 1,8 gam D 5,4 gam  Vận dụng linh hoạt định luật bảo tồn Câu 88: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 CuO tỉ lệ mol tương ứng : 2) lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu dung dịch Y Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, đến khối lượng dung dịch giảm 11,18 gam dừng điện phân thu dung dịch Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 H2SO4 loãng Giá trị V A 240 ml B 80 ml C 160 ml D 400 ml (Trích đề thi thử THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long – 2015) 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương 27 Không muộn để bắt đầu! Hướng dẫn tư giải  2 Fe :0,03 mol  3 Fe O : 0,03 mol  Fe :0,06 mol  HCl - Xử lí số mol:   dd Y    CuO: 0,02 mol Cu :0,02 mol   BT §T Cl :0,28 mol (  )  - Nhận xét: m dd gi ¶ m  m Cl2  m Cu  m Fe > 0,28.35,5 +0,02.64 > 11,18  Fe2+ dư, H2O chưa bị điện phân - Khi điện phân Y, đặt số mol Cl- Fe2+ bị điện phân x, y Khi đó: BTe   1.n Fe3  2.n Cu2   2.n Fe2   1.n Cl 0,06  2.0,02  2y  x x  0,2 t ă ng giảm khối lượng 35,5x  64.0,02  56y  11,18 y  0,05   m dd gi ¶ m  m Cl2  m Cu  m Fe  2 0,04  0,08 BTe - Dd Z gồm: Fe : (0,03  0,06)  0,05  0,04 mol  5.n KMnO4  1.n Fe2   1.n Cl  n KMnO4   0,024  Cl : 0,28  0,2  0,08 mol - Vậy: V = 240 ml Chọn đáp án A - Lưu ý: Khi cho KMnO4/H2SO4 chất oxi hóa mạnh, có khả oxi hóa Fe2+ Cl- dung dịch lên Fe3+ Cl0 Câu 89: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, m gam kim loại M catot 0,784 lít khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 2,7888 lít Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị m A 4,480 B 4,788 C 3,920 D 1,680 (Trích đề thi thử THPT QG Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, lần 2/2017, mã đề 434) Hướng dẫn tư giải - Nhận xét: Khí anot O2, khí catot H2 0,784 - ĐLBTe, t giây: 2.n M(1)  4.n O   4.0,035  0,14  n M(1)  0,07 mol (*) 22,4 2,7888 - Tại 2t giây, số mol H2 thu catot là:  2.0,035  0,0545 mol 22,4 - ĐLBTe, 2t giây: 2.n M(2)  2.n H2  4.n O2  4.(0,035.2)  0,28  n M(2)  0,0855 mol = n MSO - Vậy chọn đáp án A b® 13,68  M  13,68 theo (*)  96  64 (Cu)   m  64.0,07  4,480 gam 0,0855 Câu 90: Tiến hành điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,4M Cu(NO3)2 0,5M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 8492 giây dừng điện phân, anot 3,36 lít khí (đktc) Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO (sản phẩm khử N+5) 0,8m gam chất rắn không tan Giá trị m A 25,2 B 29,4 C 19,6 D 16,8 (Trích đề thi thử THPT QG Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, lần 2/2017, mã đề 526) 28 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Hướng dẫn tư giải - Tư duy: Đề cho I = 5A thời gian 8492 giây, tính số mol e trao đổi = I.t 5.8492   0,44 F 96500 mol - Thứ tự điện phân catot: Cu2+ > H+ (H2O) Thứ tự điện phân anot: Cl - > OH- (H2O) - Dung dịch sau điện phân phản ứng với Fe tạo NO, chứng tỏ chứa H+ (do OH- điện phân ra) - Đặt số mol Cl- x, ĐLBTe: 2nCu + 2nH2 (nếu có) = 2nCl2 + 4nO2 = 0,44 mol (*) - Trước tiên, ta tìm x, cần quan tâm bên anot: - Theo (*)  x + 4.(0,15 – 0,5x) = 0,44  x = 0,16 Dựa vào quan hệ nồng độ  nCu2+ bđ = 0,2 mol  Theo (*) Cu2+ bị điện phân hết NO3 : 0,2.2  0,4  0,2m  Fe - Dd sau điện phân gồm: Na  : 0,16   2.n Fe  n H   0,24  m  25,2 gam BT.e 56 H  : 0,24  - Vậy chọn đáp án A - Bình luận: Giả thiết sau phản ứng Fe dung dịch sau điện phân chất rắn khơng tan, Fe dư Vậy sau q trình Fe thay đổi số oxi hóa từ  +2 Câu 91: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl, tới nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân Ở anot, thu 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 6,8 gam Al2O3 Giá trị m A 44,73 B 59,7 C 92,8 D 89,4 (Trích đề thi thử THPT QG Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, lần 2/2017, mã đề 671) Hướng dẫn tư giải - Thứ tự điện phân cực âm catot: Cu2+ > H+ (H2O) Thứ tự điện phân cực dương anot: Cl - > OH(H2O) - ĐLBTe: 2nCu + 2nH2 = 2nCl2 + 4nO2 Ở anot thu hỗn hợp khí, tư dung dịch sau có H+ - Cụm từ: “nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân” chứng tỏ Cu2+ bên catot bị điện phân vừa hết - BTĐT theo Al2O3: nH+ = 3.nAl3+  nH+ = 0,4 mol  n O2  n   0,1  n Cl2  0,1  n NaCl b®  0,2 H - Tư dung dịch sau điện phân BT § T SO 24 : 0,3 (  )   BTKL gồm:  Na : 0,2   m  160.0,3  58,5.0,2  59,7 gam BTNT H  : 0,4  - Vậy chọn đáp án B 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương 29 Không muộn để bắt đầu! IV BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH (mức độ điểm)  Một số kiến thức ràng buộc kinh nghiệm giải toán Điều kiện để ion tồn dung dịch - Chúng không phản ứng với Cần ghi nhớ tốt dựa vào bảng tính tan để rèn luyện - Điều kiện để ion phản ứng với nhau: sản phẩm phản ứng phải có chất sau: kết tủa, chất khí, H2O chất điện li yếu (CH3COOH, …) So sánh độ mạnh, yếu tính oxi hóa - Trong dung dịch có H+ NO3- tính oxi hóa xếp theo thứ tự sau: (H+, NO3-) > H+ - Sản phẩm khử H+ H2 Hệ từ so sánh trên: có khí H2   chắn NO3- hết khơng tồn dung dịch sau phản ứng Dạng (H+, NO3-) cần có kỹ viết bán phản ứng - Dạng tồn sắt Các số oxi hóa Fe là: 0, +2, +3 Trong dung dịch Fe tồn dạng Fe2+ Fe3+ Cần nắm cặp oxi hóa – khử liên quan đến Fe vận dụng gặp tập cụ thể Ví dụ: tư chất rắn chứa kim loại đứng trước Fe, Fe, Cu, …thì dung dịch sau chắn khơng tồn Fe3+ Fe2+ có tính khử: nên không tồn với dung dịch chứa (H+ NO3-) Fe3O4 tổ hợp oxit FeO.Fe2O3 (theo tỉ lệ mol 1:1) Một số tập vận dụng phép quy đổi để giải nhanh chóng Dạng tồn nhơm Các số oxi hóa Al là: 0, +3 Trong dung dịch Al tồn dạng: Al3+ AlO2- Kết tủa Al(OH)3 có tính lưỡng tính Hệ quả: sau phản ứng có kết tủa dung dịch sau phản ứng chứa H+ dư hay OH- dư Dd NH3 dư kết tủa hoàn toàn Al3+ mà khơng lo kết tủa bị hòa tan Dd NH3 dư khơng cho kết tủa với Cu2+, Zn2+, Ag+ NH3 dư tạo phức với ion Dạng AlO2- tái tạo thành Al(OH)3 CO2(có mặt H2O) dung dịch HCl vừa đủ Nếu CO2 dư kết tủa tái tạo khơng lo bị hòa tan Nếu HCl dư kết tủa tái tạo bị hòa tan dần Phản ứng đặc biệt: 3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O  3NaCl + 4Al(OH)3  10 Kinh nghiệm giải toán - Dung dịch chứa (H+ NO3-) thể tính oxi hóa mạnh, chất khử gặp (H+ NO3-) bị oxi hóa lên mức oxi hóa cao Ví dụ FeS, FeS2 …khi gặp (H+ NO3-) lên Fe3+, SO42-, … - Khi gặp Mg, Al, Zn tác dụng với (H+ NO3-) phải đề phòng có NH4+ dung dịch - Để tính số mol HNO3 phản ứng cần tư bảo toàn nguyên tố (N), (H), … - Dung dịch chứa HSO4- hiểu axit mạnh gồm (H+ SO42-) - Thường ion kim loại kiềm không tham gia phản ứng trao đổi ion Và dạng tồn chúng Na+, K+, Li+, … - Nếu dung dịch sau phản ứng nhận định số mol cation biết nhỏ (hoặc lớn hơn) số mol anion biết cần xem xét ion lại nên cation anion, …? - Cuối để giải tập phương pháp BTĐT thật tối ưu, em cần có vốn kiến thức lý thuyết vững, khơng theo kiểu dự đốn bừa ion bảo tồn; khơng biết chắn, khơng nắm ràng buộc định việc giải tốn bế tắc, phương hướng 30 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017  Ví dụ minh họa Câu 92: Dung dịch X gồm 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- a mol Y2- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- giá trị m A SO42- 169,5 B CO32- 126,3 C SO42- 111,9 D CO32- 90,3 (THPT Yên Lạc, lần – 2016) Câu 93: Dung dịch X chứa đồng thời 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 loãng Khối lượng Fe tối đa có khả tác dụng với dung dịch X (biết sản phẩm khử NO3- khí NO nhất) A 5,6 gam B 4,48 gam C 2,24 gam D 3,36 gam (THPT Yên Lạc, lần – 2016) Gợi ý: Bài viết phương trình: đơn giản, dung dịch sau có FeSO4 Dựa vào bán phản ứng NO3- hết trước Câu 94: Hỗn hợp X gồm Al Mg Hòa tan hồn tồn 15,3 gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 loãng , dư thu dung dịch Z 1,344 lít hỗn hợp khí Y (dktc) gồm khí N2O ; N2 Tỷ khối hỗn hợp Y so với H2 18 Cô cạn dung dịch Z cẩn thận thu 117,9 gam chất rắn khan Số mol khí O2 cần để oxi hóa hết 7,65 gam X : A 0,3750 B 0,1875 C 0,1350 D 0,1870 (Chuyên KHTN, lần – 2016) Câu 95: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+ ; a mol Al3+ ; b mol NO3- ; 0,02 mol SO42- Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X sau kết thúc phản ứng thu 3,732 gam kết tủa Giá trị a,b : A 0,02 0,12 B 0,120 0,020 C 0,012 0,096 D 0,02 0,012 (Chuyên KHTN, lần – 2016)  Bài tập rèn luyện Câu 96: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước, thu dung dịch X Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, hết 100 ml bắt đầu xuất kết tủa; hết 300 ml 700 ml thu a gam kết tủa Giá trị a m A 23,4 35,9 B 15,6 27,7 C 23,4 56,3 D 15,6 55,4 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Chu Văn An – Hà Nội, năm học 2013 – 2014) Câu 97: Hòa tan hồn toàn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X (TN1) thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X (TN2) thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 17,71 B 16,10 C 32,20 D 24,15 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm học 2012 – 2013) Câu 98: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thiểu V A 120 B 240 C 360 D 400 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm học 2012 – 2013) Câu 99: Hòa tan hồn tồn 0,1 mol FeS2 200 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu gồm dung dịch X chất khí Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu Biết trình trên, sản phẩm khử N+5 NO Giá trị m A 12,8 B 6,4 C 9,6 D 3,2 (Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2012) Câu 100: Hòa tan hết 31,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ, thu V lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 9,6 gam Cu Giá trị V A 8,21 lít B 6,72 lít C 3,36 lít D 3,73 lít (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Huế, năm học 2013 – 2014) Câu 101: Hòa tan hồn tồn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 400 ml dung dịch HNO3 3M (dư), đun nóng, thu dung dịch Y V lít khí NO (là sản phẩm khử nhất) Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y, thu 21,4 gam kết tủa dung dịch Z Giá trị V 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương 31 Không muộn để bắt đầu! A 3,36 B 5,04 C 5,6 D 4,48 (Đề thi thử Đại học – Trường THPT Lê Hồng Phong – Nam Định, năm học 2011 – 2012) Câu 102: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M H2SO4 0,25M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m V A 17,8 4,48 B 17,8 2,24 C 10,8 4,48 D 10,8 2,24 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009) Câu 103: Cho m gam Fe vào lít dung dịch X gồm H2SO4 0,1M, Cu(NO3)2 0,1M, Fe(NO3)3 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m khối lượng chất rắn khan thu cô cạn dung dịch Y A 25,8 78,5 B 25,8 55,7 C 20 78,5 D 20 55,7 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Cẩm Khê – Phú Thọ, năm học 2013 – 2014) Câu 104: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 0,1 mol KNO3 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu khơng khí Tỉ khối Y so với H2 12,2 Giá trị m A 61,375 B 64,05 C 57,975 D 49,775 (Đề thi thử Đại học lần – Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2013 – 2014) V BÀI TOÁN DUNG DỊCH CHỨA (Fe2+, H+, Cl-, …) PHẢN ỨNG VỚI AgNO3 dư  Cơ sở lý thuyết - Dung dịch chứa (Fe2+, H+, Cl-, …) cho thêm dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp ion sau: Fe2    trao ®ỉi: Ag   Cl   AgCl  H   xt hiƯn c¸c ph¶n øng   oxh  k : 3Fe 2  4H   NO3  3Fe3  NO  2H 2O Ag  NO   2  3 oxh  k : Fe  Ag  Fe  Ag    Cl   BT.e   n  n  NO BTNT Hd ­ BT.e  1.n Fe2   3.n NO  1.n Ag  BTNT   m   143,5.n Cl BTKL ban đầu n 1.n Ag Hd ­  108.n Ag  Bài tập ví dụ Câu 105: Cho 30,88 gam hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 vào V lít dung dịch HCl 2M dung dịch X lại 1,28 gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch X 0,56 lít khí Y (ở đktc) khơng màu hố nâu khơng khí m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V m A 5,04 lít 153,45 gam B 0,45 lít 153,45 gam C 5,04 lít 129,15 gam D 0,45 lít 129,15 gam (Thi thử THPT QG lần 1, Vĩnh Phúc – 2016) Phân tích, hướng dẫn giải - Khí khơng màu hóa nâu khơng khí NO: 0,025 mol - Do X + AgNO3 có khí NO  X chứa H+ - Do sau giai đoạn + HCl chất rắn khơng tan  Cu  X khơng chứa Fe3+ 32 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 m p /­ X  64a  232a  30,88  1,28  a  0,1 mol  nCu pư = nFe3O4= a mol  BTKL - Khi đó: Cu  : 0,1 BT.e BT §T    n H   x  4.n NO  x  0,1   2V  0,9  V  0,45 BTNT  2 d­   Fe : 0,3 AgNO3  BT.e X     1.n Fe2   3.n NO  1.n Ag  n Ag  0,225 H d ­ : x  BTNT  m   143,5.n Cl  108.n Ag  143,5.0,9  108.0,225  153,45 Cl : 2V BTKL ban đầu Cõu 106: Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch Ag NO3 dư vào dung dịch X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị cuat m A 7,36 D 8,61 C 9,15 D 10,23 (Thi THPT QG 2015 – BGD) Phân tích, hướng dẫn giải - Xử lý X: Cl  : 0,06 trao ®ỉi: Ag   Cl   AgCl   2 xuất phản ứng oxh k : 3Fe 2  4H   NO 3  3Fe3  NO  2H 2O Fe : 0,02  H  : 0,02  2  3  d­ oxh  k : Fe  Ag  Fe  Ag  BT.e   n  n H  5.103 NO BTNT d­ BT.e  1.n Fe2   3.n NO  1.n Ag  n Ag  5.103 BTNT   m   143,5.n Cl BTKL ban đầu 108.n Ag 143,5.0,06 108.5.10 3  9,15 (gam) Câu 107: Hòa tan hết 11,88g hỗn hợp X hồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào 200ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến phản ứng hoàn toàn thấy hết 290ml Kết thúc phản ứng thu m(g) kết tủa 224ml khí Biết NO sản phẩm khử N+5 trình Giá trị m gần A 41 B 43 C 42 D 40 (Nguồn đề: Thầy Hồng Chung) Phân tích, hướng dẫn giải Fe3 : a  b FeCl : a  HCl : 0,2 AgCl : 2a  0,2    NO  dd Z Cu 2 : c  H 2O Fe(NO3 )2 : b     NO   AgNO3 : 0,29 Ag : 0,09  2a 2b 0,01 mol   Cu : c NO  : 0,28     m(g)chÊt r¾n gép  11,88 gam BTKL :127a  180b  64c  11,88 a  0,04   BKL  b  0,02   m  41,26  41 BT §T (Z) : 3.(a  b)  2c  0,28 BTNT BT.e :1.(a  b)  c  3.0,01  3.2b  (0,09  2a) c  0,05   Hoặc: Tham khảo cách tư bấm máy thầy Hoàng Chung Số mol Fe(NO3)2 =(0,2-0,01*4):4:2=0,02 Gọi x số mol FeCl2 x+(11,88-127x-0,02*180):64*2+0,02*1=0,2:4*3+(0,29-2x-0,2) =>x=0,04 m  (0, 29  x  0, 2)  108  (0,  x )  143,5  41, 26 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương 33 Không muộn để bắt đầu!  Ứng dụng Câu 108: Hòa tan hết 2,52 gam bột Fe vào 130 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho X tác dụng với lượngdư dung dịch AgNO3, sau kết thúc phản ứng thu khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) m gam chất rắn Giá trị m A 18,655 B 4,86 C 23,415 D 20,275 (Thi thử THPT QG 2016, lần 1, Yên Lạc – Vĩnh Phúc) Câu 109: Hòa tan hỗn hợp chứa 1,12 gam Fe 0,72 gam FeO 500 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 14,35 B 8,61 C 10,23 D 9,15 (Nguồn đề: Thi thử Nguyễn Anh Phong, lần 10 – 2016)) Câu 110: Cho 63,2 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 Cu vào 800 ml dung dịch HCl 2,5M (dùng dư) thu dung dịch X lại 4,0 gam rắn chưa tan Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khối lượng catot tăng 35,2 gam dừng điện phân Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân thu m gam kết tủa Giá trị m A 57,4 B 79,0 C 114,8 D 86,1 (Nguồn đề: Thầy Hoàng Chung) VI THƯ GIÃN VÀ NGHỈ NGƠI Câu 111: Cấu hình electron lớp ngồi ngun tử kim loại kiềm thổ A ns2np1 B ns1 C ns2 D ns2np2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016) Phân tích, hướng dẫn giải - Tư duy, nhóm IIA, có electron lớp ngồi  ns2 Câu 112: Kim loại sau kim loại kiềm? A Al B Li C Mg D Ca (Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) Phân tích, hướng dẫn giải - Kim loại kiềm gồm: Li, Na, K, Cs, (Fr) Câu 113: Crom có số hiệu nguyên tử Z=24 Cấu hình electron sau khơng đúng? A Cr [Ar]3d54s1 B Cr : [Ar]3d44s2 C Cr2+ : [Ar]3d4 D Cr3+ : [Ar]3d3 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016) Phân tích, hướng dẫn giải - Kinh nghiệm: Z = 20 + x (x  10), cấu hình thường có dạng [Ar]3dx4s2 Ví dụ: Fe (Z=26): [Ar]3d64s2 - Học sinh tư Chọn đáp án B Câu 114: Kim loại có tính chất vật lý chung sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao B Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn có ánh kim C Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, cứng (Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD ĐT Kiên Giang, năm 2016) Phân tích, hướng dẫn giải - Cần nhớ: Giải thích tính chất vật lí chung kim loại dựa vào electron tự mạng tinh thể kim loại Câu 115: Trong số kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt : A Cu B Fe C Al D Au (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) Phân tích, hướng dẫn giải - Cần nhớ: Dãy kim loại dẫn điện mạnh nhất: Ag > Cu > Au > Al > Fe 34 Khơng tự đến, chẳng tự đi! Mục tiêu 7, điểm - Hóa học - 2017 Câu 116: Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch chứa chất sau : FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 dư, H2SO4 (đặc nóng, dư), NH4NO3 Số trường hợp phản ứng tạo muối sắt (II) A B C D Câu 117: Các dung dịch riêng biệt : Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành số thí nghiệm, kết ghi lại bảng sau: Dung dịch (1) (2) (4) (5) (1) khí có kết tủa (2) khí có kết tủa có kết tủa (4) có kết tủa có kết tủa (5) có kết tủa Các dung dịch (1), (3), (5) là: A H2SO4, NaOH, MgCl2 B Na2CO3, NaOH, BaCl2 C H2SO4, MgCl2, BaCl2 D Na2CO3, BaCl2, BaCl2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Sở Giáo Dục Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2016) Câu 118: Bốn kim loại Na, Al, Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T Biết: X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T là: A Na; Fe; Al; Cu B Na; Al; Fe; Cu C Al; Na; Cu; Fe D Al; Na; Fe; Cu (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016) Câu 119: Có kim loại X, Y, Z thỏa mãn tính chất sau: - X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH HNO3 đặc, nguội - Y tác dụng với HCl HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH - Z tác dụng với HCl NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội Vậy X, Y, Z A Zn, Mg, Al B Fe, Mg, Al C Fe, Al, Mg D Fe, Mg, Zn (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016) Câu 120: Cho phát biểu sau: (f) Dùng Na2CO3 để làm mềm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (g) Cu Fe2O3 tỉ lệ mol 1:1 tan hoàn toàn dung dịch HCl dư.Nguyên liệu để sản xuất nhôm quặng boxit Al2O3.nH2O (h) Đốt sắt khí clo xảy ăn mòn điện hóa (i) CrO3 oxit axit, có tính oxi hóa mạnh (j) Sr, Na, Ba Be tác dụng mạnh với H2O nhiệt độ thường Số phát biểu A B C D (Đề thi thử Huế, năm 2017) CHÚC CÁC SĨ TỬ MÙA THI 2017 ÔN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT! Còn tiếp 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương 35 ... tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, cứng (Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD ĐT Kiên Giang, năm 2016) Câu 115: Trong số kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt : A Cu B Fe... Ag C Ba, Li, K, Al D Au Ag, Cu Câu 17: Kim loại sau tác dụng với axit sunfuric loãng thu muối kim loại có hóa trị III? A Ag B Al C Au D Fe Câu 18: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không... chất khơng tan Giá trị m A 2,0 B 3,6 C 2,7 D 0,35 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu! II CHỦ ĐỀ KIM LOẠI KIỀM, OXIT KIM LOẠI KIỀM + DUNG DỊCH MUỐI  KẾT TỦA  Những đặc điểm lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: TOM TAT KIM LOAI FULL RAT HAY, TOM TAT KIM LOAI FULL RAT HAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay