Tài chính ngân hàng code

22 101 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:39

... CTRL+SHIFT+C Input the cheat code testingcheats true Search: Cheat Code stats.set_skill_level Major_Baking 10 Result Max out Baking skill (The Sims Get to Work Cheat Code Result stats.set_skill_level... Input the cheat code testingcheats true To make mutual changes to the relationship within one household you need to enter the cheat code for both Sims and switch the names Cheat Code modifyrelationship... Console by pressing CTRL+SHIFT+C Cheat Code Result careers.add_career {careername} Add Career careers.promote Astronaut Get promoted in the Astr Cheat Code Result (space ranger & interste careers.promote
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài chính ngân hàng code, Tài chính ngân hàng code

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay