CHUYÊN đề 5 NHÓM HALOGEN

31 40 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:24

... mục gỗ BaCl2 chất độc CaCl2 chất chống ẩm AlCl3 chất xúc tác Nhận biết muối halogenua Dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết gốc halogenua Ag+ + Cl-   AgCl  (trắng) as (2AgCl   2Ag  + Cl2  ) Biên... kim loại M halogen X ta thu 0,96 gam kim loại M catốt 0,896 lit khí (ở đktc) anơt Mặt khác hòa tan a gam muối A vào nước, sau cho tác dụng với AgNO3 dư thu 11,48 gam kết tủa Hỏi X halogen ? Đáp... MM  0,16.M X  178 2,87 Vì X phi kim hóa trị I muối AgX kết tủa trắng  X nguyên tố halogen trừ F Nguyên tố halogen: Cl Br I MX : 35,5 80 127 MM : 64 66,5 69,1 Chọn loại loại Chọn MX = 35,5 
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề 5 NHÓM HALOGEN, CHUYÊN đề 5 NHÓM HALOGEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay