TONG HOP DE DA HOA 2010 2017

73 2 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Mơn: HỐ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 596 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 24− x mol OH − Dung dịch Y có chứa ClO −4 , NO 3− y mol H+; tổng số mol ClO −4 NO 3− 0,04 Trộn X Y 100 ml dung dịch Z Dung dịch Z có pH (bỏ qua điện li H2O) A B C 12 D 13 Câu 2: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn Cu có tỉ lệ mol tương ứng : vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kim loại Giá trị m A 6,40 B 16,53 C 12,00 D 12,80 Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm N2 H2 có tỉ khối so với He 1,8 Đun nóng X thời gian bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 A 50% B 36% C 40% D 25% Câu 4: Trong số chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo A C3H7Cl B C3H8O C C3H8 D C3H9N Câu 5: Thực thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (III) Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF Số thí nghiệm có phản ứng oxi hố - khử xảy A B C D Câu 6: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm Phát biểu nói cân là: A Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ D Phản ứng thuận thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ Câu 7: Cho m gam NaOH vào lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu lít dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 7,0 gam kết tủa Giá trị a, m tương ứng A 0,04 4,8 B 0,07 3,2 C 0,08 4,8 D 0,14 2,4 Câu 8: Một phân tử saccarozơ có A gốc β-glucozơ gốc β-fructozơ B gốc β-glucozơ gốc α-fructozơ C hai gốc α-glucozơ D gốc α-glucozơ gốc β-fructozơ Trang 1/6 - Mã đề thi 596 Câu 9: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO Cho toàn lượng anđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 23,76 gam Ag Hai ancol là: A C2H5OH, C2H5CH2OH B C2H5OH, C3H7CH2OH C CH3OH, C2H5CH2OH D CH3OH, C2H5OH Câu 10: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử C, tổng số mol hai chất 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hồn tồn M thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) 25,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hố (hiệu suất 80%) số gam este thu A 34,20 B 27,36 C 22,80 D 18,24 + 2+ Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na ; 0,003 mol Ca ; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– 0,001 mol NO3– Để loại bỏ hết Ca2+ X cần lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 Giá trị a A 0,222 B 0,120 C 0,444 D 0,180 Câu 12: Hỗn hợp khí sau khơng tồn nhiệt độ thường? B Cl2 O2 C H2S N2 D CO O2 A H2 F2 Câu 13: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 0,03 mol H2 bình kín (xúc tác Ni), thu hỗn hợp khí Y Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau kết thúc phản ứng, khối lượng bình tăng m gam có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát Tỉ khối Z so với H2 10,08 Giá trị m A 0,328 B 0,205 C 0,585 D 0,620 Câu 14: Nung nóng cặp chất sau bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r) Các trường hợp xảy phản ứng oxi hoá kim loại là: A (1), (3), (6) B (2), (3), (4) C (1), (4), (5) D (2), (5), (6) Câu 15: Tổng số chất hữu mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 16: Có phát biểu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 (3) Bột nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo (4) Phèn chua có cơng thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Các phát biểu là: A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (2), (4) Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Các kim loại: natri, bari, beri tác dụng với nước nhiệt độ thường B Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện C Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện D Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần Câu 18: Hồ tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 32,20 B 24,15 C 17,71 D 16,10 Câu 19: Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 596 Câu 20: Trong số phát biểu sau phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan nước tan nhiều dung dịch HCl (2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol khơng làm đổi màu quỳ tím (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc (4) Phenol tham gia phản ứng brom nitro dễ benzen Các phát biểu là: A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Câu 21: Có tripeptit (mạch hở) khác loại mà thủy phân hoàn toàn thu aminoaxit: glyxin, alanin phenylalanin? A B C D Câu 22: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X lượng oxi vừa đủ, thu 550 ml hỗn hợp Y gồm khí nước Nếu cho Y qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) lại 250 ml khí (các thể tích khí đo điều kiện) Công thức phân tử hai hiđrocacbon A C2H6 C3H8 B C3H6 C4H8 C CH4 C2H6 D C2H4 C3H6 Câu 23: Phát biểu là: A Khi thủy phân đến protein đơn giản cho hỗn hợp α-aminoaxit B Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất phức màu xanh đậm C Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ D Axit nucleic polieste axit photphoric glucozơ Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ancol đơn chức, thuộc dãy đồng đẳng, thu 3,808 lít khí CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Giá trị m A 4,72 B 5,42 C 7,42 D 5,72 26 55 Câu 25: Nhận định sau nói nguyên tử: 26 13 X, 26 Y, 12 Z? A X, Y thuộc nguyên tố hoá học B X Z có số khối C X Y có số nơtron D X, Z đồng vị nguyên tố hoá học Câu 26: Cho x mol Fe tan hoàn toàn dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = : 5), thu sản phẩm khử dung dịch chứa muối sunfat Số mol electron lượng Fe nhường bị hoà tan A 3x B y C 2x D 2y Câu 27: Axeton điều chế cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau thuỷ phân dung dịch H2SO4 lỗng Để thu 145 gam axeton lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất trình điều chế đạt 75%) A 300 gam B 500 gam C 400 gam D 600 gam Câu 28: Cho chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường A B C D Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D HCOOH C2H5COOH Câu 30: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng điện tích hạt nhân A bán kính ngun tử độ âm điện tăng B bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm C bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng D bán kính nguyên tử độ âm điện giảm Trang 3/6 - Mã đề thi 596 Câu 31: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng A 0,50 B 0,65 C 0,70 D 0,55 Câu 32: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl lỗng, thu 5,6 lít khí (đktc) Kim loại X, Y A natri magie B liti beri C kali canxi D kali bari Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K Ba vào nước, thu dung dịch X 2,688 lít khí H2 (đktc) Dung dịch Y gồm HCl H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng : Trung hoà dung dịch X dung dịch Y, tổng khối lượng muối tạo A 13,70 gam B 18,46 gam C 12,78 gam D 14,62 gam Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hố: dung dÞch Br NaOH CuO,t o O ,xt CH OH,t o ,xt C H ⎯⎯⎯⎯⎯2⎯ → X ⎯⎯⎯→ Y ⎯⎯⎯⎯ → Z ⎯⎯⎯ → T ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → E (Este đa chức) Tên gọi Y A propan-1,3-điol B propan-1,2-điol C propan-2-ol D glixerol Câu 35: Cho dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF Chất không tác dụng với dung dịch A KOH B BaCl2 C NH3 D NaNO3 Câu 36: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hoá xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A Phản ứng xảy ln kèm theo phát sinh dòng điện B Đều sinh Cu cực âm C Phản ứng cực âm có tham gia kim loại ion kim loại D Phản ứng cực dương oxi hoá Cl– Câu 37: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A 3-etylpent-3-en B 2-etylpent-2-en C 3-etylpent-2-en D 3-etylpent-1-en Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: + H d− (Ni, to ) o + NaOH d−, t → Y ⎯⎯⎯⎯ + HCl → Z Triolein ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ X ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tên Z A axit linoleic B axit oleic C axit panmitic D axit stearic Câu 39: Phát biểu không là: A Hiđro sunfua bị oxi hoá nước clo nhiệt độ thường B Kim cương, than chì, fuleren dạng thù hình cacbon C Tất ngun tố halogen có số oxi hố: -1, +1, +3, +5 +7 hợp chất D Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc 1200oC lò điện Câu 40: Đốt cháy hồn tồn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m A 7,20 B 6,66 C 8,88 D 10,56 _ II PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Chất dùng để tẩy trắng giấy bột giấy công nghiệp A CO2 B SO2 C N2O D NO2 Trang 4/6 - Mã đề thi 596 Câu 42: Hỗn hợp X gồm mol aminoaxit no, mạch hở mol amin no, mạch hở X có khả phản ứng tối đa với mol HCl mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn X thu mol CO2, x mol H2O y mol N2 Các giá trị x, y tương ứng A 1,0 B 1,5 C 1,0 D 1,5 Câu 43: Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm, thu hỗn hợp X Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M Hiệu suất trình lên men giấm A 80% B 10% C 90% D 20% Câu 44: Các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 là: A CuO, Al, Mg B Zn, Cu, Fe C MgO, Na, Ba D Zn, Ni, Sn Câu 45: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng Giá trị k A 4/7 B 1/7 C 3/14 D 3/7 Câu 46: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu số mol CO2 A 0,030 B 0,010 C 0,020 D 0,015 Câu 47: Cho m gam hỗn hợp etanal propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 43,2 gam kết tủa dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni hai axit hữu Giá trị m A 10,9 B 14,3 C 10,2 D 9,5 Câu 48: Hỗn hợp gồm 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối axit với kim loại kiềm có tổng khối lượng 15,8 gam Tên axit A axit propanoic B axit metanoic C axit etanoic D axit butanoic Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Công thức phân tử X A C3H4 B C2H6 C C3H6 D C3H8 Câu 50: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO4 có số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong trình điện phân trên, sản phẩm thu anot A khí Cl2 O2 B khí H2 O2 C có khí Cl2 D khí Cl2 H2 B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (6) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 52: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện có cường độ 2A Thể tích khí (đktc) anot sau 9650 giây điện phân A 2,240 lít B 2,912 lít C 1,792 lít D 1,344 lít Câu 53: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu chất rắn X (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) Phần trăm khối lượng Cu X A 12,37% B 87,63% C 14,12% D 85,88% Câu 54: Đốt cháy hồn tồn V lít amin X lượng oxi vừa đủ tạo 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ nước (các thể tích khí đo điều kiện) Amin X tác dụng với axit nitrơ nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ Chất X A CH2=CH-NH-CH3 B CH3-CH2-NH-CH3 C CH3-CH2-CH2-NH2 D CH2=CH-CH2-NH2 Trang 5/6 - Mã đề thi 596 Câu 55: Hiđro hoá chất hữu X thu (CH3)2CHCH(OH)CH3 Chất X có tên thay A metyl isopropyl xeton B 3-metylbutan-2-on C 3-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-3-on Câu 56: Trong số nguồn lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hố thạch; nguồn lượng là: A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3) Câu 57: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic hai axit cacboxylic (no, đơn chức, dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng 6,72 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) chất hỗn hợp phản ứng vừa đủ với tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%) Hai axit hỗn hợp X A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D C3H7COOH C4H9COOH Câu 58: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl lỗng, nóng thu dung dịch Y khí H2 Cơ cạn dung dịch Y thu 8,98 gam muối khan Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hỗn hợp oxit thể tích khí O2 (đktc) phản ứng A 2,016 lít B 0,672 lít C 1,344 lít D 1,008 lít Câu 59: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic ancol Y tạo anken Đốt cháy số mol ancol lượng nước sinh từ ancol 5/3 lần lượng nước sinh từ ancol Ancol Y A CH3-CH2-CH(OH)-CH3 B CH3-CH2-CH2-CH2-OH C CH3-CH2-CH2-OH D CH3-CH(OH)-CH3 Câu 60: Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇄ 2NO2 (k) 25oC Khi chuyển dịch sang trạng thái cân nồng độ N2O4 tăng lên lần nồng độ NO2 A tăng lần B tăng lần C tăng 4,5 lần D giảm lần HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 596 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Mơn: HỐ HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 174 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C6H10O4 Thuỷ phân X tạo hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon phân tử gấp đôi Công thức X A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 2: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 2,71 gam hỗn hợp Y Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 phản ứng A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,18 Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X thu 15,232 lít khí CO2 (đktc) 11,7 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X A 0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 Câu 4: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua lượng dư dung dịch A Pb(NO3)2 B NaHS C AgNO3 D NaOH Câu 5: Phát biểu sa u khơng so sánh tính chất hóa học nhơm crom? A Nhơm crom bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 đặc nguội B Nhơm có tính khử mạnh crom C Nhôm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ số mol D Nhôm crom bền khơng khí nước Câu 6: Hai hợp chất hữu X Y có công thức phân tử C3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y có phản ứng trùng ngưng Các chất X Y A vinylamoni fomat amoni acrylat B amoni acrylat axit 2-aminopropionic C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D axit 2-aminopropionic axit 3-aminopropionic Câu 7: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu a gam kim loại M Hoà tan hết a gam M dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Oxit MxOy A Cr2O3 B FeO C Fe3O4 D CrO Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Trang 1/6 - Mã đề thi 174 Câu 9: Đipeptit mạch hở X tripeptit mạch hở Y tạo nên từ aminoaxit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH) Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol Y, thu tổng khối lượng CO2 H2O 54,9 gam Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu cho lội từ từ qua nước vôi dư, tạo m gam kết tủa Giá trị m A 120 B 60 C 30 D 45 Câu 10: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X Y (MX > MY) có tổng khối lượng 8,2 gam Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 11,5 gam muối Mặt khác, cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 21,6 gam Ag Công thức phần trăm khối lượng X Z A C3H5COOH 54,88% B C2H3COOH 43,90% C C2H5COOH 56,10% D HCOOH 45,12% Câu 11: Các chất mà phân tử không phân cực là: A HBr, CO2, CH4 B Cl2, CO2, C2H2 C NH3, Br2, C2H4 D HCl, C2H2, Br2 3+ Câu 12: Một ion M có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 19 Cấu hình electron nguyên tử M A [Ar]3d54s1 B [Ar]3d64s2 C [Ar]3d64s1 D [Ar]3d34s2 Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm ankan anken Tỉ khối X so với H2 11,25 Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo đktc) Cơng thức ankan anken A CH4 C2H4 B C2H6 C2H4 C CH4 C3H6 D CH4 C4H8 Câu 14: Phát biểu sau không đúng? A Trong dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn B Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu kết tủa xanh C Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng D Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu kết tủa trắng Câu 15: Dãy gồm chất tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo sản phẩm có khả phản ứng với Na là: A C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH B C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH C C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH D CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH Câu 16: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất khơng chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân A 48,52% B 42,25% C 39,76% D 45,75% Câu 17: Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín nung nóng nhiệt độ cao Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu x mol hỗn hợp khí gồm: CO2, CO, N2 H2 Giá trị x A 0,60 B 0,36 C 0,54 D 0,45 Câu 18: Hỗn hợp X gồm ancol sản phẩm hợp nước propen Tỉ khối X so với hiđro 23 Cho m gam X qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y gồm chất hữu nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, tạo 48,6 gam Ag Phần trăm khối lượng propan-1-ol X A 65,2% B 16,3% C 48,9% D 83,7% Câu 19: Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH Phản ứng chứng tỏ C6H5-CHO A vừa thể tính oxi hố, vừa thể tính khử B thể tính oxi hố C thể tính khử D khơng thể tính khử tính oxi hố Câu 20: Hồ tan hồn tồn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy Cu dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) Sau phản ứng thu 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat Phần trăm khối lượng Cu X A 39,34% B 65,57% C 26,23% D 13,11% Trang 2/6 - Mã đề thi 174 Câu 21: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm gam so với dung dịch ban đầu Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trị x A 2,25 B 1,50 C 1,25 D 3,25 Câu 22: Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhơm điều kiện khơng có khơng khí Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu 10,752 lít khí H2 (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm A 80% B 90% C 70% D 60% Câu 23: Cho hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) hiđrocacbon Y, có tổng số mol 0,2 (số mol X nhỏ Y) Đốt cháy hồn tồn M, thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Hiđrocacbon Y A CH4 B C2H2 C C3H6 D C2H4 Câu 24: Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A glixerol, axit axetic, glucozơ B lòng trắng trứng, fructozơ, axeton C anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic D fructozơ, axit acrylic, ancol etylic Câu 25: Cho dung dịch X chứa KMnO4 H2SO4 (loãng) vào dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc) Số trường hợp có xảy phản ứng oxi hố - khử A B C D Câu 26: Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 lỗng nóng là: A tơ capron; nilon-6,6; polietilen B poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna C nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren D polietilen; cao su buna; polistiren Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin no, mạch hở X oxi vừa đủ, thu 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng A 0,1 B 0,4 C 0,3 D 0,2 Câu 28: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu dung dịch Y 4,68 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu 2,34 gam kết tủa Giá trị x A 1,2 B 0,8 C 0,9 D 1,0 Câu 29: Phát biểu sau không đúng? A Dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 gọi thủy tinh lỏng B Đám cháy magie dập tắt cát khô C CF2Cl2 bị cấm sử dụng thải khí phá hủy tầng ozon D Trong phòng thí nghiệm, N2 điều chế cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hồ Câu 30: Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 31: Thủy phân este Z môi trường axit thu hai chất hữu X Y (MX < MY) Bằng phản ứng chuyển hố X thành Y Chất Z A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Câu 32: Tổng số hợp chất hữu no, đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C5H10O2, phản ứng với dung dịch NaOH khơng có phản ứng tráng bạc A B C D Câu 33: Hòa tan hồn tồn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Hai kim loại X A Mg Ca B Be Mg C Mg Sr D Be Ca Trang 3/6 - Mã đề thi 174 Câu 34: Cho cân sau: (I) 2HI (k) ⇄ H2 (k) + I2 (k); (II) CaCO3 (r) ⇄ CaO (r) + CO2 (k); (III) FeO (r) + CO (k) ⇄ Fe (r) + CO2 (k); (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi giảm áp suất hệ, số cân bị chuyển dịch theo chiều nghịch A B C D Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá: +H PO +KOH +KOH → Y ⎯⎯⎯⎯ → X ⎯⎯⎯⎯ → Z P2O5 ⎯⎯⎯⎯ Các chất X, Y, Z là: A K3PO4, K2HPO4, KH2PO4 B KH2PO4, K2HPO4, K3PO4 C K3PO4, KH2PO4, K2HPO4 D KH2PO4, K3PO4, K2HPO4 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 lượng O2 vừa đủ, thu khí X Hấp thụ hết X vào lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M KOH 0,1M, thu dung dịch Y 21,7 gam kết tủa Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất thêm kết tủa Giá trị m A 23,2 B 12,6 C 18,0 D 24,0 Câu 37: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: o +H , t o xt, t +Z C H ⎯⎯⎯ → X ⎯⎯⎯⎯→ Y ⎯⎯⎯⎯ → Cao su buna-N Pd, PbCO3 t o , xt, p Các chất X, Y, Z là: A benzen; xiclohexan; amoniac B axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien C vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren D vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X gồm ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu 11,2 lít khí CO2 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V A 14,56 B 15,68 C 11,20 D 4,48 Câu 39: Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối Giá trị m A 112,2 B 165,6 C 123,8 D 171,0 Câu 40: Trong chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả làm màu nước brom A B C D _ II PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Phát biểu sau đúng? A Khi đun C2H5Br với dung dịch KOH thu etilen B Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng C Dãy chất: C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I có nhiệt độ sơi tăng dần từ trái sang phải D Đun ancol etylic 140oC (xúc tác H2SO4 đặc) thu đimetyl ete Câu 42: Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu (1:1); (b) Sn Zn (2:1); (c) Zn Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 Cu (1:1); (e) FeCl2 Cu (2:1); (g) FeCl3 Cu (1:1) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch HCl lỗng nóng A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 174 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 136 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Chất sau thuộc loại chất điện li mạnh? A H2O B C2H5OH C NaCl D CH3COOH Câu 2: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Benzyl axetat B Tristearin C Metyl fomat D Metyl axetat Câu 3: Kim loại sắt không phản ứng với dung dịch sau đây? A H2SO4 đặc, nóng B HNO3 lỗng C H2SO4 loãng D HNO3 đặc, nguội Câu 4: PVC chất rắn vơ định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, PVC tổng hợp trực tiếp từ monome sau đây? A Vinyl clorua B Propilen C Acrilonitrin D Vinyl axetat Câu 5: Kim loại X sử dụng nhiệt kế, áp kế số thiết bị khác Ở điều kiện thường, X chất lỏng Kim loại X A W B Cr C Pb D Hg Câu 6: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A đá vôi B boxit C thạch cao nung D thạch cao sống Câu 7: Chất sau thuộc loại amin bậc ba? A C2H5–NH2 B (CH3)3N C CH3–NH–CH3 D CH3–NH2 Câu 8: Etanol chất có tác động đến thần kinh trung ương Khi hàm lượng etanol máu tăng cao có tượng nơn, tỉnh táo dẫn đến tử vong Tên gọi khác etanol A ancol etylic B axit fomic C etanal D phenol Câu 9: Trước năm 50 kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu dựa nguyên liệu axetilen Ngày nay, nhờ phát triển vượt bậc công nghệ khai thác chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi nhiều so với axetilen Công thức phân tử etilen A CH4 B C2H6 C C2H4 D C2H2 Câu 10: Kim loại sau kim loại kiềm? A Al B Li C Ca D Mg Câu 11: Chất X có cơng thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A propyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D etyl axetat Câu 12: Chất X (có M = 60 chứa C, H, O) Chất X phản ứng với Na, NaOH NaHCO3 Tên gọi X A axit fomic B ancol propylic C axit axetic D metyl fomat Câu 13: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu 0,04 mol Cl2 Kim loại M A Ca B Na C Mg D K Trang 1/6 - Mã đề thi 136 Câu 14: Cho phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ (b) Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (d) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm Số phát biểu A B C D Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m A 3,15 B 5,25 C 6,20 D 3,60 Câu 16: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z: ` Phương trình hố học điều chế khí Z A 2HCl (dung dịch) + Zn ⎯⎯ → H2↑ + ZnCl2 B H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn) ⎯⎯ → SO2↑ + Na2SO4 + H2O o t C Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn) ⎯⎯ → 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O o t D 4HCl (đặc) + MnO2 ⎯⎯ → Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O Câu 17: Phát biểu sau sai? A Cr2O3 tan dung dịch NaOH lỗng B Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng +2, +3, +6 C CrO3 oxit axit D Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam Câu 18: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (c) Cho CaO vào nước (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala dung dịch NaOH dư, thu m gam muối Giá trị m A 16,8 B 22,6 C 20,8 D 18,6 Câu 20: Cho nhóm tác nhân hóa học sau: (1) Ion kim loại nặng Hg2+, Pb2+ (2) Các anion NO3-, PO43-, SO42- nồng độ cao (3) Thuốc bảo vệ thực vật (4) CFC (khí từ số thiết bị làm lạnh) Những nhóm tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước là: A (1), (2), (3) B (1), (2), (4) C (1), (3), (4) D (2), (3), (4) Trang 2/6 - Mã đề thi 136 Câu 21: Đốt cháy đơn chất X oxi thu khí Y Khi đun nóng X với H2, thu khí Z Cho Y tác dụng với Z tạo chất rắn màu vàng Đơn chất X A lưu huỳnh B cacbon C photpho D nitơ Câu 22: Phương trình hóa học sau sai? A 2Na + 2H2O ⎯⎯ → 2NaOH + H2 B Fe + ZnSO4 (dung dịch) ⎯⎯ → FeSO4 + Zn to C H2 + CuO ⎯⎯→ Cu + H2O → CuCl2 + 2FeCl2 D Cu + 2FeCl3 (dung dịch) ⎯⎯ Câu 23: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al Mg khí oxi dư, thu 3,43 gam hỗn hợp X Toàn X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 160 B 320 C 240 D 480 Câu 24: Thủy phân m gam saccarozơ môi trường axit với hiệu suất 90%, thu sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ Giá trị m A 22,8 B 17,1 C 18,5 D 20,5 Câu 25: Cho dãy chất: CH ≡ C–CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH–CH2–OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2 Số chất dãy làm màu nước brom A B C D Câu 26: Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO Fe2O3 (nung nóng), thu m gam chất rắn hỗn hợp khí X Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 3,88 B 3,75 C 2,48 D 3,92 Câu 27: Hòa tan hết 0,54 gam Al 70 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,56 B 0,39 C 0,78 D 1,17 Câu 28: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu dung dịch chứa 28,25 gam muối Giá trị m A 37,50 B 18,75 C 21,75 D 28,25 Câu 29: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm VIIA bảng tuần hồn ngun tố hóa học Công thức oxit cao R A RO3 B R2O7 C R2O3 D R2O Câu 30: Axit fomic có nọc kiến Khi bị kiến cắn, nên chọn chất sau bôi vào vết thương để giảm sưng tấy? A Vôi B Giấm ăn C Nước D Muối ăn Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ gọi đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo đieste glixerol với axit béo (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ (f) Tinh bột lương thực người Số phát biểu A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 136 Câu 32: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu hai muối A B C D Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2 (đktc), thu 2016 ml CO2 (đktc) 1,08 gam H2O Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu dung dịch Y (giả thiết xảy phản ứng xà phòng hóa) Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, khối lượng Ag tối đa thu A 8,10 gam B 10,80 gam C 4,32 gam D 7,56 gam Câu 34: Cho hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có số nguyên tử cacbon phân tử, phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư Trong phát biểu sau: (a) mol X phản ứng tối đa với mol H2 (Ni, to) (b) Chất Z có đồng phân hình học (c) Chất Y có tên gọi but-1-in (d) Ba chất X, Y Z có mạch cacbon khơng phân nhánh Số phát biểu A B C D Câu 35: Cho dãy chuyển hóa sau: + FeSO + H SO loãng, dư + dung dòch NaOH dư + dung dòch NaOH dư 4 CrO3 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ → X ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → Y ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ →Z Các chất X, Y, Z là: B Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3 A Na2Cr2O7, CrSO4, NaCrO2 C Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2 D Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3 Câu 36: Hỗn hợp X gồm peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng : : Tổng số liên kết peptit phân tử Y, Z, T 12 Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 0,2 mol X3 Biết X1, X2, X3 có dạng H2NCnH2nCOOH Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 26 B 28 C 31 D 30 Câu 37: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 (trong Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 NO (sản phẩm khử N+5) có tỉ khối so với H2 18,5 Số mol HNO3 phản ứng A 1,8 B 3,2 C 2,0 D 3,8 Câu 38: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực có tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan dung dịch Giá trị t A 9650 B 8685 C 7720 D 9408 Trang 4/6 - Mã đề thi 136 Câu 39: Cho 7,65 gam hỗn hợp Al Mg tan hoàn toàn 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M H2SO4 0,28M, thu dung dịch X khí H2 Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 16,5 gam kết tủa gồm chất Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M Ba(OH)2 0,1M vào X đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 27,4 B 46,3 C 38,6 D 32,3 Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T với hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO2 Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 7,09 B 5,92 C 6,53 D 5,36 Câu 41: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic (trong nguyên tố oxi chiếm 41,2% khối lượng) Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 20,532 gam muối Giá trị m A 13,8 B 13,1 C 12,0 D 16,0 Câu 42: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 KClO3, sau thời gian thu 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu 15,12 lít Cl2 (đktc) dung dịch gồm MnCl2, KCl, HCl dư Số mol HCl phản ứng A 2,1 B 2,4 C 1,9 D 1,8 Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo 14,4 gam H2O Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư số mol Br2 phản ứng tối đa A 0,33 B 0,26 C 0,30 D 0,40 Câu 44: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Y khí Z có tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh không tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hoàn toàn dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu dung dịch chứa 21,23 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 (trong có khí hóa nâu khơng khí) Giá trị m A 13,76 B 11,32 C 13,92 D 19,16 Câu 45: Ứng với công thức C2HxOy (M < 62) có chất hữu bền, mạch hở có phản ứng tráng bạc? A B C D Câu 46: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 0,05 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 5,25 gam kim loại dung dịch Y Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn thu 6,67 gam Giá trị m A 3,60 B 2,02 C 4,05 D 2,86 Câu 47: Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe Cu 126 gam dung dịch HNO3 48%, thu dung dịch X (không chứa muối amoni) Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M KOH 0,5M, thu kết tủa Y dung dịch Z Nung Y khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 20 gam hỗn hợp Fe2O3 CuO Cô cạn Z, thu hỗn hợp chất rắn khan T Nung T đến khối lượng không đổi, thu 42,86 gam hỗn hợp chất rắn Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 8,2 B 7,9 C 7,6 D 6,9 Trang 5/6 - Mã đề thi 136 Câu 48: Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) có loại nhóm chức Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu 164,7 gam nước 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 14,85 gam H2O Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O MT < 126) Số nguyên tử H phân tử T A 10 B C D 12 Câu 49: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh tím Y Cu(OH)2 mơi trường kiềm Có màu tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng T Nước Br2 Kết tủa trắng Dung dịch X, Y, Z, T là: A Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ B Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ C Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin D Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin Câu 50: Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng sau: mkết tủa 0,03 Giá trị V A 300 0,13 n CO2 B 250 C 400 HẾT D 150 Trang 6/6 - Mã đề thi 136 ĐÁP ÁN CÁC KỲ THI ĐẠI HỌC VÀ THPT.QG (từ 2010-2017) MƠN HĨA HỌC Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2010 A.596 B.174 A A A D D A D B D C B B C C D D C A D B A B A B A C C B A A C B B C D B A A B C D C D A A D A A B C B D C D B A A B C D B A A D B D A D D C C C C D D A C A C B B C C C C B D D D C B B A A C C D C A D B B C B A A C D B D D A B D D C B A B B 2011 A.758 B.794 D D D A B A C C D A D D D B A D B B C C C A B C C B C A B B D C B D C D B C D B A B A A C D C C C D B D A C A B D A B D B C C C D B B D A A B C D D B A A A D A B A A C A A C A B D D B C D D B A C B B A D D A D B C C A C A D A B C B A C C B 2012 A.647 B.359 A D D D C C A B D D D C B A B A A D B A A D A B A A A C C A B B B D A C A B C D A D D A B C D B D A D D A A D B D C D C A D C C B A C D B C D A D D C B A C A A D B D D C A C D C B B A B C C D D B C B C B B A B B C C B C C A B B B C A B C C 2013 A.374 B.537 C A C D D A A A A A B B D B B D A B A B B C A B B A D A D D C B A B D D B B B A C D D B C C C B C C C C B C D D A D D C B A A D A A A C A D C B B C B C D A A B D D A B B D B C B C B A C B C A D D C A D C C A A D C D A C D D B A D C D C C B 2014 A.596 B.739 B A D D C A A D A C B D B A B A D D B A D C D C B D D B C C A D D A C D C C A B A D D C D B D D B B B C B A C A C C C C A D B A D B B B C A D C C B A B C B A B A D C B A A A D B B A C A C A A D B C D 2015 M.836 A B B C D C C A B B C D D D A B D D D D C A C C D B D C A A A D D B A C D B D D B B A C A B C A B A 2016 M.136 C B D A D D B A C B B C D C A A A A C A A B B A C D D B B A D D B D C A B C C A D D D A A C B B C C 2017 M.204 41 A 42 B 43 A 44 D 45 B 46 C 47 D 48 B 49 B 50 C 51 A 52 C 53 C 54 D 55 B 56 A 57 A 58 C 59 C 60 D 61 C 62 C 63 A 64 C 65 D 66 A 67 A 68 A 69 B 70 C 71 C 72 B 73 D 74 A 75 B 76 D 77 B 78 B 79 D 80 D ... chuyển từ màu vàng sang màu da cam B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu D Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam Câu 57: Cho phản ứng... trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Mơn: HỐ HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 174 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên... điện iot D Tính khử ion Br − lớn tính khử ion Cl − Câu 10: Phèn chua dùng ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu ngành nhuộm vải, chất làm nước Cơng thức hố học phèn chua A Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG HOP DE DA HOA 2010 2017, TONG HOP DE DA HOA 2010 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay