Tieu luan chuyen vien chinh xu ly sai pham trong quan ly vien chuc va tai chinh

17 20 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:16

Xử lý sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT trong việc quản lý viên chức và quản lý tài chínhThực tế trong những năm qua, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được chú trọng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Số lượng cán bộ quản lý và giáo viên được cử đi học sau đại học hàng năm khoảng 50 người trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình tham gia học nâng cao trình độ, cán bộ quản lý và giáo viên được hưởng chế độ chính sách đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên ở một số trường trung học phổ thông, trong suốt thời gian đi học 2 năm, giáo viên không về trường, không báo cáo với Hiệu trưởng lịch học tập và không tham gia bất cứ hoạt động nào của đơn vị mặc dù học tập trung theo đợt, có lúc học và có lúc không học. Hiệu trưởng một số trường trung học cũng buông lỏng việc quản lý giáo viên đi học. Mặc dù vậy giáo viên vẫn hưởng đầy đủ lương, phụ cấp ưu đãi đứng lớp và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Như vậy là sai quy định về công tác quản lý viên chức và quản lý tài chính của Hiệu trưởng, gây ảnh hưởng đến nền nếp, kỉ cương trong trường học, lãng phí ngân sách nhà nước, không công bằng đối với những giáo viên ở các đơn vị khác. Chính vì những lý do đó tôi chọn đề tài “Xử lý sai phạm trong quản lý viên chức và tài chính”. MỞ ĐẦU Nước ta thời kỳ hội nhập phát triển Đặc biệt sau gia nhập WTO, vị Việt Nam trường quốc tế ngày củng cố nâng cao Với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực yếu tố cho phát triển nhanh bền vững, giáo dục đào tạo đường quan trọng việc phát huy nguồn lực người Từ lý luận thực tiễn, đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục xem lực lượng cốt cán nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, nhân tố quan trọng định nâng cao chất lượng giáo dục Quan điểm xuyên suốt Đảng, Nhà nước ta khẳng định tầm quan trọng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục việc tổ chức hoạt động hệ thống giáo dục ngày mở rộng phát triển Đặc biệt nay, ngành giáo dục tiếp tục thực đổi giáo dục phổ thơng vai trò trách nhiệm đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục lại quan trọng Chính vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQLGD, nêu rõ: “Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, điều kiện để phát huy nguồn nhân lực người Đây trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt” “Giáo dục Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam” Ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Việc phân cấp nhiệm vụ quyền hạn nhiều cho sở đòi hỏi người CBQL phải đủ lực để tính tốn, điều hành hoạt động đơn vị cách có hiệu Nhằm quán triệt cụ thể hóa chủ trương, định hướng đổi giáo dục đào tạo, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đất nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 13/6/2012 việc phê duyệt Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020, nêu rõ: “Đổi bản, tồn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành để mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng” Trong thời kỳ hội nhập, giáo dục cần thực đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đặc biệt công tác quản lý hoạt động chuyên môn đội ngũ cán quản lý giáo dục giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Theo Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thì: trường trung học sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Trường trung học có nhiệm vụ quyền hạn - Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp trung học sở cấp trung học phổ thông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Công khai mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục, nguồn lực tài chính, kết đánh giá chất lượng giáo dục; - Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định pháp luật; - Tuyển sinh tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; - Thực kế hoạch phổ cập giáo dục phạm vi phân công; - Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động giáo dục Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức cá nhân hoạt động giáo dục; - Quản lý, sử dụng bảo quản sở vật chất, trang thiết bị theo quy định Nhà nước; - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội; - Thực hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; - Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng - Xây dựng, tổ chức máy nhà trường; - Thực nghị Hội đồng trường quy định khoản Điều 20 Điều lệ này; - Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng tổ chức thực kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết thực trước Hội đồng trường cấp có thẩm quyền; - Thành lập tổ chuyên mơn, tổ văn phòng hội đồng tư vấn nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất thành viên Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền định; - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực công tác khen thưởng, kỉ luật giáo viên, nhân viên; thực việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định Nhà nước; - Quản lý học sinh hoạt động học sinh nhà trường tổ chức; xét duyệt kết đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) trường phổ thơng có nhiều cấp học định khen thưởng, kỷ luật học sinh; - Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; - Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; thực cơng tác xã hội hố giáo dục nhà trường; - Chỉ đạo thực phong trào thi đua, vận động ngành; thực công khai nhà trường; - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật Thực tế năm qua, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho cán quản lý giáo dục giáo viên trọng thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà Số lượng cán quản lý giáo viên cử học sau đại học hàng năm khoảng 50 người toàn ngành địa bàn tỉnh Vĩnh Long Trong trình tham gia học nâng cao trình độ, cán quản lý giáo viên hưởng chế độ sách đầy đủ theo quy định Nhà nước Tuy nhiên số trường trung học phổ thông, suốt thời gian học năm, giáo viên không trường, không báo cáo với Hiệu trưởng lịch học tập không tham gia hoạt động đơn vị học tập trung theo đợt, có lúc học có lúc khơng học Hiệu trưởng số trường trung học buông lỏng việc quản lý giáo viên học Mặc dù giáo viên hưởng đầy đủ lương, phụ cấp ưu đãi đứng lớp phụ cấp thâm niên nhà giáo Như sai quy định công tác quản lý viên chức quản lý tài Hiệu trưởng, gây ảnh hưởng đến nếp, kỉ cương trường học, lãng phí ngân sách nhà nước, không công giáo viên đơn vị khác Chính lý tơi chọn đề tài “Xử lý sai phạm quản lý viên chức tài chính” I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 1.1 Địa điểm, điều kiện xảy tình Trường THCS&THPT Trương Định tọa lạc ấp An phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; trường trung học công lập UBND tỉnh Vĩnh Long định thành lập Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long trực tiếp quản lý chun mơn, nhân sự, tài chính, sở vật chất Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 68 người, bao gồm: - Số cán quản lý: 03 người + Hiệu trưởng: 01 + Phó Hiệu trưởng: 02 - Số giáo viên dạy lớp: 60 giáo viên - Số nhân viên phục vụ giảng dạy: 05 người + Nhân viên thư viện: 01 + Nhân viên thiết bị: 01 + Nhân viên văn thư - thủ quỹ: 02 + Kế tốn: 01 Trình độ chun mơn cán bộ, giáo viên, nhân viên CB,GV,NV CBQL GV NV Đạt chuẩn 55 Tỉ lệ % 66,7 91,7 100 Trình độ chun mơn Trên Tỉ lệ % chuẩn 33,3 8,3 Dưới chuẩn Tỉ lệ % 0 Trong số 55 giáo viên đạt chuẩn, học chuẩn giáo viên - Hiệu trưởng trường: Ơng Trần Văn Tuấn, sinh năm 1965, trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Hóa (hệ đào tạo: chức) Thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng trường năm Trước Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bậc THCS bổ nhiệm thay Ông Nguyễn Thành Tâm hưu Về lực quản lý hạn chế chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học Tuy nhiên quản lý chuyên môn, nhân quản lý tài chính, tài sản trường khơng phân cơng cho 02 Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng chuyên môn giúp việc mà thân tự phụ trách giải kiểm tra việc thực nhiệm vụ giao cho cấp Trong quan hệ giao tiếp quan hệ công việc với đồng nghiệp cấp hay sợ lòng, thiện cảm người khác Những hạn chế, sai phạm cấp thường bỏ qua, không kiểm điểm, phê bình, uốn nắn để sửa sai năm sau hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Hiệu trưởng phải lấy ý kiến phiếu tín nhiệm để thăm dò bổ nhiệm lại chức vụ 1.2 Mơ tả tình Thực kế hoạch tra năm học 2013-2014 trường học tỉnh Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Ngày 15/12/2013 Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành tra chuyên đề kết hợp với tra hành trường THCS&THPT Trương Định Trong q trình tra Đồn Thanh tra đối chiếu bảng phân công chuyên môn cán bộ, giáo viên, nhân viên, sổ đầu lớp với bảng lương đơn vị phát Ơng Nguyễn Thanh Phú, giáo viên mơn Tốn trường học sau đại học Trường Đại học Cần Thơ, không Hiệu trưởng trường phân công chuyên môn, không giảng dạy lớp suốt từ tháng 05/2011 đến định cử học Sở Giáo dục Đào tạo Ơng Nguyễn Thanh Phú có nêu thời gian khơng tập trung học phải thực nhiệm vụ theo phân công Hiệu trưởng giấy báo tập trung học Trường Đại học Cần Thơ ghi tập trung học theo đợt, không học tập trung suốt Tuy nhiên Ơng Phú trường tốn đầy đủ phụ cấp ưu đãi đứng lớp phụ cấp thâm niên nhà giáo đầy đủ Đoàn Thanh tra tiến hành xác minh thời gian học thời gian làm việc trường Ông Nguyễn Thanh Phú, kết quả: từ tháng 05/2011 Ông Phú cử học đến khơng trường để làm việc, để nhận lương khoản phụ cấp khác Theo kế hoạch học tập Trường Đại học Cần Thơ khóa học Ơng Phú tham gia kết thúc từ tháng 08/2013 đến không trường để công tác Từ kết tra trên, Đoàn Thanh tra kết luận: - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Trương Định sai phạm việc quản lý viên chức quản lý tài đơn vị - Giáo viên Nguyễn Thanh Phú vi phạm quy chế người cử đào tạo, bồi dưỡng - Đoàn Thanh tra báo cáo kết tra đề nghị Giám đốc Sở có hình thức xử lý trường hợp sai phạm người sai phạm Hiệu trưởng trường II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Phân tích làm sáng rõ tình huống, tìm ngun nhân khách quan, chủ quan hậu tình gây để có sở đưa giải pháp xử lý tình quy định nhà nước 2.2 Cơ sở lý luận pháp lý Việc cử cán bộ, giáo viên, nhân viên học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thực thắng lợi q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 quan điểm, đường lối đạo Đảng Nhà nước ta Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQLGD, nêu rõ: “Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, điều kiện để phát huy nguồn nhân lực người Đây trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Đại hội XI Đảng đề quan điểm: “Đổi bản, toàn diện Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế, đổi chế quản lý giáo dục đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt ” Quản lý giáo viên, nhân viên quản lý tài chính, tài sản nhà trường nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, quy định cụ thể điểm đ, g h mục Điều 19 Điều lệ trường trung học sở, trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học, cụ thể sau: - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực công tác khen thưởng, kỉ luật giáo viên, nhân viên; thực việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định Nhà nước; g) Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; h) Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; thực công tác xã hội hoá giáo dục nhà trường; Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ Bộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 Thủ tướng Chính phủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trực tiếp giảng dạy sở giáo dục công lập: thời gian công tác, học tập nước không tham gia giảng dạy liên tục tháng khơng hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp Theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTCBLĐTBXH ngày 30/12/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Bộ Lao động, Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Chính phủ chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo: Nhà giáo biên chế, giảng dạy, giáo dục sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trường, trung tâm, học viện thuộc quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội (sau gọi tắt sở giáo dục công lập) nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp nguồn thu nghiệp theo quy định pháp luật) Do việc Ơng Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường không quản lý thời gian học, làm việc Ơng Nguyễn Thanh Phú; khơng phân cơng cơng tác mà lại toán đầy đủ chế độ phụ cấp đứng lớp cho Ơng Phú khơng quy định Cán bộ, giáo viên, nhân viên cử học phải tuân thủ theo quy định thời gian, chế độ học, không thực quy định phải bồi thường theo quy định Theo điểm Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo, cụ thể sau: Trong thời gian cử đào tạo, viên chức tự ý bỏ học đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; Viên chức hồn thành khóa học khơng sở đào tạo cấp văn tốt nghiệp, chứng nhận kết học tập; Viên chức hoàn thành cấp tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết Trường hợp Ông Nguyễn Thanh Phú Sở Giáo dục Đào tạo định cử học sau đại học nêu rõ thời gian không học (căn vào giấy báo Trường Đại học Cần Thơ) phải cơng tác trường theo phân công thủ trưởng đơn vị Tuy nhiên Ơng Phú khơng thực theo Quyết định cử học Sở Giáo dục Đào tạo, thời gian không học không trường hồn thành khóa học khơng trường (tự ý bỏ việc) để công tác sai quy định 2.3 Phân tích diễn biến Qua tình ta thấy Ông Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường công tác quản lý, điều hành đơn vị không sâu sát, cụ thể: không quản lý thời gian học giáo viên đơn vị mình, khơng phân công công việc cho giáo viên, đến giáo viên hồn thành khóa học khơng biết Quản lý tài chính, thực chế độ sách giáo viên không theo quy định Việc giáo viên không trực tiếp giảng dạy tháng mà toán phụ cấp ưu đãi đứng lớp, phụ cấp thâm niên nhà giáo sai Giáo viên không đến trường công tác mà khơng hay biết, trả lương bình thường, điều chứng tỏ Hiệu trưởng quản lý giáo viên lỏng lẽo dẫn đến sai phạm nghiêm trọng cơng tác quản lý Ơng Nguyễn Thanh Phú, giáo viên mơn Tốn cử học sau đại học để nâng cao trình độ Tuy nhiên khơng thực quy định quy định nhiệm vụ giáo viên, không tham gia giảng dạy hay phụ trách công việc khác theo phân công lãnh đạo đơn vị, chí tự ý bỏ việc hồn thành khóa học mà lại hưởng tất khoản lương, phụ cấp đơn vị toán vi phạm vào hành vi giáo viên không làm theo quy định 2.4 Nguyên nhân dẫn đến tình Về phía Ơng Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường: - Nguyên nhân khách quan: Do lực quản lý hạn chế chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học nên nắm rõ quy định việc quản lý giáo viên, nhân viên quản lý tài - Nguyên nhân chủ quan: Bản thân Ông Tuấn chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học trình thực nhiệm vụ, quyền hạn giao khơng nghiên cứu kĩ quy định, không xin ý kiến cấp phát sinh vấn đề mà thân chưa rõ Mặt khác với phong 10 cách xề xòa, dễ dãi quản lý, sợ lòng giáo viên, nhân viên ảnh hưởng đến việc lấy ý kiến tín nhiệm giáo viên, nhân viên đơn vị để bổ nhiệm lại nhiệm kỳ tới nên để xảy sai phạm quản lý Về phía Ơng Nguyễn Thanh Phú, Giáo viên Toán trường: - Nguyên nhân khách quan: không Hiệu trưởng kiểm tra, nhắc nhở, quản lý thời gian học thời gian không học Mặt khác Hiệu trưởng không phân công cơng việc nên có vào trường khơng học khơng có việc để làm - Ngun nhân chủ quan: Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn học tốn nhiều chi phí nên tham gia dạy thêm sở dạy thêm để kiếm tiền trang trải, khơng có thời gian để trường Khi hồn thành khóa học, trường đại học mời công tác trường với mức lương cao nên tự ý bỏ việc, hợp đồng giảng dạy với trường đại học 2.5 Hậu tình Những việc không giải theo quy định tạo tiền đề xấu cho giáo viên, trường khác sai phạm theo, làm cho việc quản lý ngành thêm phức tạp xảy việc thực chế độ sách quản lý giáo viên học trường không giống nhau, làm giảm hiệu quả, hiệu lực quy định nhà nước III XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Để việc quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên thực đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định nhằm góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng với nhu cầu đổi phát triển ngành đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế việc giải tình cần hướng tới mục tiêu sau: Thứ nhất, qua việc xử lý sai phạm việc quản lý, Hiệu trưởng nhà trường giáo viên vi phạm thấy sai phạm 11 thực nhiệm vụ, công việc giao việc chấp hành quy định ngành đơn vị Qua việc xử lý, để Ông Tuấn Ông Phú thấy rõ hạn chế, sai phạm thân, từ khắc phục hậu có ý thức rèn luyện mặt để phấn đấu vươn lên, vượt qua hồn cảnh khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao Thứ hai, giữ nghiêm quy định nhà nước, ngành Qua giải sai phạm trên, cần làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy tính nghiêm túc hoạt động nhà trường Các cấp quản lý có biện pháp việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhân viên toàn ngành học tập thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước quy định ngành Có kế hoạch đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra cấp Tăng cường công tác kiểm tra nội trường học nhằm tăng cường kỷ cương, nếp ngăn chặn, khắc phục tượng tiêu cực, sai phạm hoạt động nhà trường Thứ ba, giải tình đảm bảo quy định nhà nước Qua việc xử lý bước đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường THCS&THPT Trương Định nói riêng cán bộ, giáo viên nhân viên ngành nói chung thấy tính nghiêm minh việc chấp hành quy định nhà nước, từ tự nhìn nhận, tự đánh giá lại cơng việc thân để có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 3.2 Đề xuất phương án xử lý Phương án 1: Sở Giáo dục Đào tạo định xử lý sai phạm Ông Tuấn Ông Phú: - Kỉ luật Ông Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Trương Định với hình thức kỉ luật Khiển trách - Buộc thơi việc bồi hồn tồn tiền lương, phụ cấp, chi phí học tập từ thời điểm tháng 05/2011 đến tháng 12/2013 Ông Nguyễn Thanh Phú, Giáo viên Toán trường THCS&THPT Trương Định 12 Phương án 2: Ông Trần Văn Tuấn Ông Nguyễn Thanh Phú viết bảng kiểm điểm sai phạm thân Sở Giáo dục Đào tạo phê bình, nhắc nhở rút kinh nghiệm chung cho tòa ngành Phương án 3: Ông Trần Văn Tuấn Ông Nguyễn Thanh Phú viết bảng kiểm điểm sai phạm thân Sở Giáo dục Đào tạo thành lập hội đồng kỉ luật để xem xét, xử lý sai phạm cá nhân theo hướng: Kỉ luật Ông Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Trương Định với hình thức kỉ luật Khiển trách; Kỉ luật Ông Nguyễn Thanh Phú, Giáo viên trường THCS&THPT Trương Định với hình thức kỉ luật Khiển trách thu hồi toàn khoản phụ cấp ưu đãi đứng lớp, phụ cấp thâm niên nghề từ tháng 05/2011 Ban hành văn rút kinh nghiệm, chấn chỉnh toàn ngành 3.3 Lựa chọn phương án xử lý Tôi chọn phương án để xử lý tình sai phạm vì: Thực nghiêm quy định Nhà nước quản lý, sử dụng công chức, viên chức: Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNVBTC ngày 23/01/2006 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ Bộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 Thủ tướng Chính phủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trực tiếp giảng dạy sở giáo dục công lập; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ Quy định xử lý kỉ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ Quy định xử lý kỉ luật công chức 13 Căn vào quy định cơng chức, viên chức vi phạm đưa hội đồng kỉ luật để xem xét mức độ vi phạm có hình thức xử lý kỉ luật Đối với trường hợp sai phạm Ông Trần Văn Tuấn Ông Nguyễn Thanh Phú Sở Giáo dục Đào tạo thành lập Hội đồng kỉ luật theo quy định để xem xét trách nhiệm sai phạm: Đối với Ông Trần Văn Tuấn sai phạm việc quản lý giáo viên quản lý tài đơn vị, gây ảnh hưởng đến nếp, kỉ cương đơn vị, ngành Đối với Ông Nguyễn Thanh Phú sai phạm việc đảm bảo thực công việc giáo viên hưởng chế độ phụ cấp không theo quy định Tuy nhiên xét mặt khách quan Hiệu trưởng khơng phân cơng cơng việc nên Ơng Phú khơng có việc để làm Do Ơng Phú phải chịu kỉ luật hoàn trả toàn khoản phụ cấp nhận từ tháng 05/2011 Qua việc sai phạm trên, Sở Giáo dục Đào tạo văn để chấn chỉnh, uốn nắn toàn ngành để đảm bảo cá nhân, đơn vị ngành biết thực theo quy định Nhà nước IV KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 4.1 Kiến nghị Từ tình trên, để ngăn ngừa có hiệu trường hợp tương tự giải nhanh gọn tình xảy ra, tác giả kiến nghị: - Đối với quan Đảng, Nhà nước: Cần ban hành văn hành hướng dẫn cụ thể Luật Lao động; Luật Giáo dục; Luật Viên chức đến tận tay cán công chức để họ hiểu việc cần làm, hành vi bị cấm - Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long: Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra chế độ báo cáo định kỳ Nâng cao hiệu lực quản lý quy chế chuyên môn - Đối với trường học: Lãnh đạo trường cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra nội trường học 14 - Đối với cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường: Cần nắm vững nội dung loại văn luật pháp, văn liên quan đến ngành giáo dục, quy định ngành 4.2 Kết luận Quản lý nhà nước hoạt động giáo dục hiểu điều chỉnh có tính pháp quyền máy nhà nước hoạt động giáo dục đào tạo xã hội Sự điều chỉnh thực theo dải tần đủ rộng, bao quát tầm hoạt động vĩ mô cấp quốc gia, đến tầm hoạt động vi mơ cấp quyền sở gần dân Sự điều chỉnh diễn hình thức quy phạm pháp luật, hoạt động pháp luật hành áp dụng vào giáo dục đào tạo Là người cán quản lý đơn vị trường học, cần phải biết tổ chức quản lý quyền lực nhà nước thể cụ thể thông qua việc vận dụng sáng tạo luật như: Luật Giáo dục; Luật Viên chức; Điều lệ trường học văn có liên quan để trì ổn định đơn vị điều chỉnh hành vi cá nhân đơn vị, nhằm thực tốt nhiệm vụ trị đơn vị Góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển đạt mục tiêu giáo dục phù hợp theo giai đoạn thời kỳ mà nhà nước xây dựng TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40-CT/TW xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQLGD, Hà Nội BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Thông báo Kết luận Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII), 15 phương hướng phát triển GD&ĐT đến 2020, Thông báo số 242TB/TW ngày 15/4/2009 Bộ GD&ĐT, Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học, Thơng tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ GD&ĐT (2011), Quy hoạch Phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài (2005), hướng dẫn thực Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 Thủ tướng Chính phủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trực tiếp giảng dạy sở giáo dục công lập, Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ Bộ Tài Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (2011), hướng dẫn thực số điều Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Chính phủ chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLTBGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ Bộ Tài Bộ Nội vụ (2012), Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Chính phủ nước CHXHCNVN (2012), Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020, Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ Chính phủ nước CHXHCNVN (2011), Quy định xử lý kỉ luật công chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2012 16 10 Chính phủ nước CHXHCNVN (2012), Quy định xử lý kỉ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 11 Chính phủ nước CHXHCNVN (2012), Về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật viên chức, Số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010 13 Thủ tướng Chính phủ (2005), Về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trực tiếp giảng dạy sở giáo dục công lập, Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 17 ... cho cấp Trong quan hệ giao tiếp quan hệ công việc với đồng nghiệp cấp hay sợ lòng, thiện cảm người khác Những hạn chế, sai phạm cấp thường bỏ qua, khơng kiểm điểm, phê bình, uốn nắn để sửa sai năm... xử lý trường hợp sai phạm người sai phạm Hiệu trưởng trường II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Phân tích làm sáng rõ tình huống, tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan hậu tình gây... nhiệm toàn Đảng, toàn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Đại hội XI Đảng đề quan điểm: “Đổi bản, toàn diện Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan chuyen vien chinh xu ly sai pham trong quan ly vien chuc va tai chinh, Tieu luan chuyen vien chinh xu ly sai pham trong quan ly vien chuc va tai chinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay