BÀI 9 TIẾT 2

71 5 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:15

GVHD: THẦY TẠ NGÂN HOÀI THIỆN GIÁO SINH: NGUYỄN THỊ NGUYÊN KiỂM TRA BÀI CŨ Trình bày nguồn gốc đời Nhà nước? Bài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (tiết 2) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam a) Thế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? CÂU HỎI NHÓM Em hiểu Nhà nước pháp quyền? Nhà nước pháp quyền tư sản gì? NHĨM Nhà nước phong kiến có phải Nhà nước pháp quyền khơng? Tại sao? NHĨM Em hiểu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ? Nhà nước pháp quyền Quản lý mặt đời sống xã hội pháp luật Nhà nước hoạt động khuân khổ pháp luật Nhà nước pháp quyền tư sản Là Nhà nước giai cấp tư sản Bảo lợi cấp sản vệ ích giai tư Nhà nước phong kiến Không phải Nhà nước pháp quyền Vì: người cầm quyền khơng chịu ràng buộc PL, dân phải theo pháp luật vua, vua khơng XHCN 57 II- NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Vai trò Nhà nước PQXHCN Việt Nam SÁCH GIÁO KHOA 58 III- TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PQ XHCN VIỆT NAM Gương mẫu thực tuyên truyền, vận động người thực Đăng kí khám nghĩa vụ quân tốt đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước 59 “Thay đổi nhỏ, khác biệt lớn" 60 Tích cực tham gia hoạt động: Xây dựng, củng cố, bảo vệ quyền; trật tự, an tồn xã hội Nạo quét đất bị sạc lỡ Điều tiết giao thông 61 Phê phán đấu tranh hành vi, vi phạm pháp luật Vi phạm giao thơng Mê tín dị đoan 62 Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ Học tập theo gương Bác đoạn chống phá lực thù địch 63 III- TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PQ XHCN VIỆT NAM Là học sinh em cần có trách nhiệm gì? 64 ? HỌC SINH Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong 65 ? HỌC SINH Nhận thức đắn đường lối pháp luật Đảng Nhà nước 66 ? HỌC SINH Sẵn sàng tham gia lao động góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN 67 ? HỌC SINH Hãy bảo vệ hành tinh Ln có ý thức bảo vệ tài ngun, mơi trường 68 CỘT A Tính nhân dân Nhà nước ta thể hiện: Quản lý Nhà nước CỘT B a Chăm lo lợi ích mặt cho dân tộc Việt Nam b Bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Tính dân tộc Nhà nước ta thể hiện: Một chức NN PQ XHCN c Là thống nhất, có phân cơng phối hợp quan Nhà nước d Là NN dân, dân, dân, thể ý chí nguyện vọng nhân dân 69 Bài So sánh chức Nhà nước bóc lột nhà nước pháp quyền XHCN? 70 Chức NN bóc lột CHNL, PK, TBCN Bạo Bảo vệ trì lực bóc lột giai trấn cấp thống trị với đa áp số nhân dân lao động Tổ Đem lại giàu có chức bóc lột ngày xây nhiều cho dựng giai cấp thống trị NN pháp quyền XHCN Việt Nam Chống lại giai cấp bóc lột lực thù địch, bảo vệ thành cách mạng Xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa phồn vinh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân 71 .. .2 KiỂM TRA BÀI CŨ Trình bày nguồn gốc đời Nhà nước? Bài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (tiết 2) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam a)... Cộng sản lãnh đạo Nhà nước thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động Nhà nước DẶN DÒ BÀI CŨ Học cũ Làm tập trang 80 Xem trước phần lại I- NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Nguồn gốc
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 9 TIẾT 2 , BÀI 9 TIẾT 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay