BÀI 7 TIẾT 1

38 49 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:14

Giáo dục cơng dân Trò chơi trắc nghiệm Nhóm Chọn ý kiến ý kiến sau việc xây dựng sở vật chất –kĩ thuật chủ nghĩa xã hội nước ta ? • • • A : Nước ta tự nghiên cứu xây dựng B : Nhận chuyển giao kĩ thuật công nghệ đại từ nước tiên tiến C : Kết hợp vừa tự nghiên cứu xây dựng vừa nhận chuyển giao kĩ thuật công nghệ đại từ nước tiên tiến Đáp án : C Điền cụm từ sau Cơng nghiệp hóa , Lao động thủ cơng , Sử dụng máy móc, khí vào trống cho : Cơng nghiệp hóa hiểu cách đơn giản ? Cơng nghiệp hóa Sử dụng máy móc khí Lao động thủ cơng Chọn ý kiến đúng: Việt Nam gia nhập WTO thành viên tổ chức kinh tế APEC CNH, HĐH đất nước việc làm: • • • • A : Cần thiết cấp bách B : Bình thường C : Cần phải xem xét D : Cả ý kiến A Tại nước ta cơng nghiệp hóa lại gắn liền với đại hóa ? • • • • • • A : Vì muốn phát triển nhanh B : Vì Việt Nam cơng nghiệp hóa muộn C : Muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với nước phát triển D : Cả ý E : Chỉ B C F : Chỉ A C Đáp án : E Thế chuyển dịch cấu kinh tế ? Điền cụm từ sau vào ô trống cho : Cơ cấu nông nghiệp, Cơ cấu công, nông nghiệp , Cơ cấu công, nông nghiệp dịch vụ đại Cơ cấu công, nông nghiệp dịch vụ đại Cơ cấu công, nơng nghiệp Cơ cấu nơng nghiệp Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X xác định : • • • • A : Có TPKT B : Có TPKT C : Có TPKT D : Nhiều B Căn để xác định thành phần kinh tế : • • • • A : Sở hữu tư liệu sản xuất B : Quá trình phát triển đất nước C : Quan hệ tương tác thành phần kinh tế D : Sự xuất thành phần kinh tế A Hãy xác đinh có hình thức sở hữu kinh tế ? Hình thức Sở hữu Nhà nước Sở hữu Tư nhân Sở hữu Tập thể Các hình biểu cho thành phần kinh tế nước ta ? Kinh tế Nhà nước Thực kinh tế nhiều thành phần b) Các thành phần kinh tế nước ta Kinh tế Nhà nước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định nước ta có Kinh tế thành phần kinh tế? Kinh tế có vốn đầu tập thể tư nước Cơ cấu thành phần kinh tế Kinh tế Kinh tế tư Nhà tư nhân nước Thành phần kinh tế Kinh nước tế Khái niệm Nhà Là TPKT dựa hình thức sở hữu Nhà nước TLSX Nội dung Vai trò Bao gồm doanh nghiệp Nhà Giữ vai trò chủ nước, quỹ dự trữ quốc đạo, then chốt gia… Chia lớp thành nhóm thảo luận Nhóm 3: Nhóm 1: Trình Nhóm 2: Trình Nhóm4: bày khái niệm, bày khái niệm, bày khái niệm, nội dung, vai nội dung, vai trò kinh tế trò kinh tế Nhà nước tập thể Trình bày khái niệm, nội dung, vai trò kinh tế tư nhân Trình nội dung, vai trò kinh tế tư Nhà nước Nhóm 5: Trình bày khái niệm, nội dung, vai trò kinh tế có vốn đầu tư nước Thành phần kinh Khái niệm Nội dung Vai trò tế Kinh tế Tập thể Là TPKT dựa sở hữu tập thể TLSX HTX đơn vị KT xây dựng Cùng KT Nhà nước dựa nguyên tắc tự nguyện, hợp thành tảng KT có lợi quốc dân Thành phần kinh Khái niệm Nội dung Vai trò tế Kinh tế tư nhân Là TPKT dựa hình Bao gồm kinh tế thức sở hữu tư nhân cá thể, tiểu chủ TLSX Có vai trò quan trọng động lực KT Thành phần kinh Khái niệm Nội dung Vai trò tế Kinh tế tư Là TPKT dựa hình thức nước Gồm doanh Là hình thức KT trung gian, có Nhà sở hữu hỗn hợp vốn nghiệp sở vốn liên tiềm to lớn vốn, công KT Nhà nước tư doanh nhằm thu hút vốn, kĩ thuật, cơng nghệ Khai thác dầu khí Vũng Tàu nghệ, đóng góp khơng nhỏ cho KT Thành phần kinh tế Khái niệm Kinh tế có vốn Là TPKT dựa hình đầu ngồi tư Nội dung Qui mơ vốn lớn, trình độ Vai trò Thúc đẩy kinh tế nước thức sở hữu vốn quản lí đại, cơng nghệ nước ta tăng trưởng, nước ngồi cao, đa dạng phát triển Mối quan hệ thành phần kinh tế Các thành phần Góp phần khai kinh tế vừa hợp tác, thác nguồn lực vừa cạnh tranh lẫn để phát triển kinh tế Điều xảy ta triệt tiêu thành phần kinh tế nói trên? Biểu đồ so sánh thực trạng đóng góp thành phần kinh tế vào GDP năm 2002 Thực kinh tế nhiều thành phần c) Trách nhiệm công dân việc thực kinh tế nhiều thành phần - Tin tưởng, ủng hộ chấp hành tốt sách phát triển kinh tế nhiều thành phần nước ta - Tích cực tham gia lao động sản xuất gia đình - Vận động người thân gia đình đầu tư vốn nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh - Tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm - Chủ động tìm kiếm việc làm ngành nghề phù hợp với khả TĨM TẮT NỘI DUNG Ktế Ktế Tiểu K tế Chủ Tư Tư nhân Tư Nhân Ktế Ktế Tư Có vốn Nền kinh tế Đầu tư nhiều thành phần Nhà nước Nước Ktế Ktế Nhà tập thể Nước Ngân Doanh Nghiệp Ngân Nhà hàng Nước Tài Sách Bảo Kết cấu Nguyên Các Hiểm Hạ tầng Thiên Quỹ Xã hội Ktế_XH nhiên Dự trữ Đất đai BÀI TẬP CỦNG CỐ Yếu tố trực tiếp để xác định thành phần kinh tế A B C D C Khoa học công nghệ đại đến đâu Vốn lớn hay nhỏ Sở hữu tư liệu sản xuất Sản xuất nông thôn hay thành thị Các thành phần kinh tế nước ta, thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo a a b c d e Thành phần kinh tế Nhà nước Thành phần kinh tế tập thể Thành phần kinh tế tư nhân Thành phần kinh tế tư Nhà nước Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Kinh tế nhà nước khác với kinh tế tư nhà nước A Quan hệ quản lí B Hình thức sở hữu C Quan hệ phân phối D D Tất A, B, C Công việc nhà Học bài, làm Xem trước phần tập -> SGK vai trò quản lí kinh tế trang 65 Nhà nước Làm cách để tăng cường vai trò quản lí kinh tế Nhà nước ... đại từ nước Sai X X X Kinh tế nước ta trước năm 19 86 Em có nhận xét kinh tế nước ta trước vá sau đổi mới? Kinh tế nước ta sau năm 19 86 TIẾT 14 BÀI THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG... lực vai trò quản lí kinh tế quản lí kinh tế kinh Nhà tế Nhà nước nước cường vai trò nước Nhà TIẾT 1 Thực kinh tế nhiều thành phần a) Khái niệm thành phần kinh tế tính tất yếu khách quan kinh... nước ta ? Kinh tế Tư nhân Các hình biểu cho thành phần kinh tế nước ta Kinh tế Tập thể CỦNG CỐ BÀI CŨ Phương án chọn Đúng Ở nước ta sau tiến hành CNH thực HĐH Xây dựng cấu kinh tế hợp lí, đại
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 7 TIẾT 1 , BÀI 7 TIẾT 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay