mới nhất

88 8 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:13

GV: NGUYỄN THỊ NGUYÊN TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD - NH - QP KHỞI ĐỘNG Luật chơi nhƣ sau: Có câu hỏi trắc nghiệm, nhóm đƣa tay nhiều nhanh giành quyền trả lời Thời gian suy nghĩ sau nghe câu hỏi giây Trả lời đƣợc cộng điểm cho nhóm Trả lời sai không bị trừ điểm Câu 1: Cạnh tranh ……………… chủ thể kinh tế sản xuất kinh doanh hàng hóa? A giành điều kiện thuận lợi B giành giật, lấn chiếm C đấu tranh, giành giật 20 D ganh đua, đấu tranh START Câu 1: Cạnh tranh ……………… chủ thể kinh tế sản xuất kinh doanh hàng hóa? A giành điều kiện thuận lợi B giành giật, lấn chiếm C đấu tranh, giành giật D ganh đua, đấu tranh Câu 2: Cạnh tranh ngƣời bán ngƣời bán diễn thị trƣờng 20 START A thị trƣờng khủng hoảng B ngƣời mua nhiều, ngƣời bán C ngƣời bán nhiều, ngƣời mua D ngƣời mua ngƣời bán Câu 2: Cạnh tranh ngƣời bán ngƣời bán diễn thị trƣờng A thị trƣờng khủng hoảng B ngƣời mua nhiều, ngƣời bán C ngƣời bán nhiều, ngƣời mua D ngƣời mua ngƣời bán Câu 3: Cạnh tranh ngƣời mua ngƣời mua diễn thị trƣờng 20 START A thị trƣờng khủng hoảng B ngƣời mua nhiều, ngƣời bán C ngƣời bán nhiều, ngƣời mua D ngƣời mua ngƣời bán Câu 3: Cạnh tranh ngƣời mua ngƣời mua diễn thị trƣờng A thị trƣờng khủng hoảng B ngƣời mua nhiều, ngƣời bán C ngƣời bán nhiều, ngƣời mua D ngƣời mua ngƣời bán Câu 4: Theo em mục đích sản xuất hàng hố để làm gì? A Cho tiêu dùng B Bán, ăn cho B Ăn tiêu dùng D Tiêu dùng bán 20 START Câu 4: Theo em mục đích sản xuất hàng hố để làm gì? A Cho tiêu dùng B Bán, ăn cho B Ăn tiêu dùng D Tiêu dùng bán Thể lệ: Có gói câu hỏi - Mỗi gói tƣơng ứng với câu hỏi - Nhóm chọn gói câu hỏi trả lời theo hình thức trắc nghiệm - Trả lời đƣợc cộng 10 điểm, riêng nhóm chọn gói câu hỏi đƣợc cộng 20 điểm - bạn nhóm trả lời sai trừ điểm 77 Câu Khi ngƣời bán hàng thị trƣờng, để có lợi, em chọn A cung = cầu B cung > cầu C cung cungcầu B cầu C cung < cầu 20 START D cung # cầu 79 Câu 3: Cung giá có mối quan hệ A giá cao cung giảm B giá giá cao B cung cungtăng tăng C giá thấp cung tăng 20 START D giá biến động cung không biến động Câu Khi thị trƣờng giá giảm xảy A cung cầu tăng B cung cầu giảm C cung tăng, cầu giảm D cung cung giảm, giảm,cầu cầutăng tăng 20 START 81 Câu Khi thị trƣờng giá tăng xảy A cung cầu tăng B cung cầu giảm C cung cầu giảm C cungtăng, tăng, cầu giảm D cung giảm, cầu tăng 20 START 82 CHÀO TẠM BIỆT! HẸN GẶP LẠI! 85 S C T R A O G A L Ñ N N T I I O T O X H G T I A M I U V Q U A N H E C U N G C A U U A N H I N A A H I A N I Y T G A T T L U A I H A T T O H N R E U A O A U O N R A A I O N T N G Giá (P) P’’ P’ Q’ Q’’ Sản lƣợng (Q) Quan hệ tỉ lệ nghịch Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ số lƣợng cầu giá Giá (P) P’ Q’ Sản lƣợng (Q) Quan hệ tỉ lệ thuận Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ số lƣợng cung mức giá ... đƣợc đảm bảo số lƣợng tiền tƣơng ứng mà họ có Những yếu tố ảnh hƣởng đến cầu? Yếu tố quan trọng nhất? Vì sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: mới nhất , mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay