BÀI 2 k11

75 105 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:13

... lao động A máy khâu B kim C vải D áo, quần Nghe truyện Chi tiết truyện nói đến nội dung nào? BÀI 2: HÀNG HĨA - TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG Em cho biết người nguyên thủy làm để sống tồn tại? Trong xã hội... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Sản xuất cải vật chất giữ vai trò đến tồn xã hội? A Cơ sở B Động lực C Đòn bẩy D Nền... phẩm hàng hóa Có kiểu tổ chức xã hội Sơ đồ hai kiểu tổ chức sản xuất Gà lớn Ông A bán 80 Giữ lại 20 để giết thịt Ông A nuôi 100 gà Phần gà gọi hàng hóa? Em nêu ví dụ thực tiễn chứng minh thiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 2 k11 , BÀI 2 k11 , Câu 1. Hàng hóa có những thuộc tính là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay