ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN THI HỌC KÌ 1

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:11

1) Trình bày khái quát chủ nghĩa duy vật, đặc điểm cơ bản chủ nghĩa duy vật thời cổ đại, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa duy vật là trường phái triết học xuất phát từ quan điểm: bản chất của thế giới là vật chất; vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai; vật chất là cái có trước và quyết định ý thức. CNDV thời chất phác (CNDV cổ đại) là kết quả của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại, có đặc điểm cơ bản là: Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, chủ nghĩa thời kì này đã lý giải sự hình thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, coi đó là thực thể đầu tiên. Những lý giải của họ còn mang tính trực quan nên những kết luận của họ về thế giới cơ bản còn mang tính chất ngây thơ, chất phác. Có ưu điểm là đã lấy bản thân vật chất của giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên.Với hình thức điển hình là các học thuyết duy vật thời cổ đại ở Ấn Độ, Trung Hoa và Hy Lạp. CNDV siêu hình có đặc điểm cơ bản là: Là nhận thức thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại. Nếu có biến đổi thì chỉ có sự tăng, giảm đơn thuần về số lượng, do những nguyên nhân bên ngoài gây ra.Thể hiện tiêu biểu trong lịch sử triết học Tây Âu thế kỷ XVIIXVIII. CNDV biện chứng do MácĂngghen sáng lập, sau đó được Lênin , và có đặc điểm cơ bản là: Sự kế thừa những tinh hoa trong lịch sử triết học. Sử dụng triệt để những thành tựu của khoa học tự nhiên đương thời. Khi mới ra đời đã khắc phục được hạn chế của CNDV chất phác thời cổ đại và CNDV siêu hình thời cận đại Tây Âu. Trên cơ sở phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan trong mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, CNDV biện chứng là công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. The basic principles of Marxism – Leninism 1) Trình bày khái quát chủ nghĩa vật, đặc điểm b ản chủ nghĩa v ật th ời c ổ đại, chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật bi ện ch ứng  Chủ nghĩa vật trường phái triết học xuất phát từ quan điểm: chất giới vật chất; vật chất tính thứ nhất, ý thức tính thứ hai; vật chất có trước định ý thức  CNDV thời chất phác (CNDV cổ đại) kết nhà triết học vật thời kỳ cổ đại, có đặc điểm là: - Trong thừa nhận tính thứ vật chất, chủ nghĩa thời lý giải hình thành giới từ dạng vật chất cụ thể, coi thực thể - Những lý giải họ mang tính trực quan nên kết luận họ giới mang tính chất ngây thơ, chất phác - Có ưu điểm lấy thân vật chất giới tự nhiên để giải thích giới tự nhiên Với hình thức điển hình học thuyết vật thời cổ đại Ấn Độ, Trung Hoa Hy Lạp  CNDV siêu hình có đặc điểm là: - Là nhận thức giới cỗ máy giới khổng lồ mà phận tạo nên ln trạng thái biệt lập, tĩnh Nếu có biến đổi có tăng, giảm đơn số lượng, nguyên nhân bên gây Thể tiêu biểu lịch sử triết học Tây Âu kỷ XVII-XVIII  CNDV biện chứng Mác-Ăngghen sáng lập, sau Lênin , có đặc điểm là: - Sự kế thừa tinh hoa lịch sử triết học - Sử dụng triệt để thành tựu khoa học tự nhiên đương thời - Khi đời khắc phục hạn chế CNDV chất phác thời cổ đại CNDV siêu hình thời cận đại Tây Âu - Trên sở phản ánh đắn thực khách quan mối liên hệ phổ biến phát triển, CNDV biện chứng công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng 2) Trình bày hồn cảnh đời, nội dung định nghĩa vật chất Lênin nêu ý nghĩa định nghĩa  Hoàn cảnh đời: - Sự phát triển khoa học tự nhiên cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX, đặc biệt phát minh Rơnghen, Béccơren,… bác bỏ quan điểm nhà vật chất coi “giới hạn cùng”, từ dẫn tới khủng hoảng giới quan lĩnh vực vật lý học Những người theo CNDT lợi dụng hội để khẳng định chất “phi vật chất” giới - Trong bối cảnh lịch sử đó, để chống xuyên tạc nhà triết học tâm, bảo vệ  giới vật, Lênin tổng kết thành tựu KHTN, đồng thời kế thừa tư tưởng Mác-Ăngghen để đưa định nghĩa kinh điển vật chất  Định nghĩa: Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc vào cảm giác  Ý nghĩa quan trọng  CNDV nhận thức khoa học: Một là, khắc phục hạn chế quan niệm vật chất CNDV cũ khắc phục hạn chế tâm quan niệm xã hội Hai là, khẳng định tính thứ vật chất tính thứ hai ý thức theo quan điểm vật mà khẳng định khả người nhận thức thực khách quan  Ý nghĩa phương pháp luận: Giúp có thái độ khách quan suy nghĩ hành động 3) Trình bày quan điểm CNDV biện chứng nguồn gốc, b ản ch ất c ý th ức PQ  Nguồn gốc: Theo quan điểm vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội a Nguồn gốc tự nhiên ý thức: Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên ý thức óc người mối qhệ ng vs giới khách quan tạo nên tượng phản ánh động, sáng tạo Về óc ng: ý thức thuộc tính dạng, vật chất có tổ chức cao óc người, chức óc, kết hoạt động sinh lý thần kinh óc Về mối qhệ ng với giới khách quan: giới khách quan phản ánh thông qua hđ, giác quan tác động đến óc người, hình thành nên ý thức - Phản ánh tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức, trình độ: + Phản ánh vật lý, hóa học : hình thức phản ánh thấp nhất, đặc trưng cho vật chất vô sinh Thể qua nhữg biến đổi cơ, lý, hóa Hình thức phản ánh mang tính thụ động, chưa có định hướng lựa chọn vật nhận tác động + Phản ánh sinh học : hình thức phản ánh cao hơn, đặc trưng cho giới tự nhiên hữu sinh Thể qua tính kích thích, tính cảm ứng, phản xạ + Phản ánh tâm lý : phản ánh động vật có hệ thần kinh trung ương đc thực sở điều khiển hệ thần kinh thông qua chế phản xạ có điều kiện + Phản ánh động, sáng tạo : hình thức phản ánh cao nhất, đc thực dạng vật chất  cao nhất, có tổ chức cao óc người Đây phản ánh có tính chủ động lựa chọn, xử lý thông tin để tạo nhữg thông tin mới, phát ý nghĩa thông tin Sự phản ánh động, sáng tạo đc gọi ý thức b Nguồn gốc xã hội ý thức: Nhân tố trực tiếp tạo thành nguồn gốc xã hội ý thức lao động ngôn ngữ - Lao động : trình ng tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tồn  mình; trình vừa làm thay đổi cấu trúc thể ng, vừa làm giới tự nhiên bộc lộ thuộc tính, kết cấu,… - Ngôn ngữ : “cái vỏ vật chất” ý thức, tức hình thức vật chất nhân tạo đóng vai trò thể lưu giữ nội dung ý thức  Bản chất: Ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào óc ng (khả hoạt động tâm – sinh lý ng, trình ng tạo nhữg ý tưởng, giả thuyết,…); hình ảnh chủ quan giới khách quan (khơng y ngun giới khách quan mà cải biến thơng qua lăng kính chủ quan) 4) Trình bày mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, t rút ý nghĩa phương pháp luận  Mối qh vật chất ý thức: mối qh biện chứng Trong mối qh này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn ng a Vai trò vật chất ý thức: Trong mối qh với ý thức, vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất nguồn gốc định ý thức, ý thức phản ánh vật chất + Vật chất tiền đề, nguồn gốc cho đời, tồn phát triển ý thức + Điều kiện vật chất ý thức + Vật chất biến đổi ý thức biến đổi theo + Vật chất điều kiện để biến ý thức thành thực b Vai trò ý thức vật chất: Trong mối qh với vật chất, ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Nhờ có ý thức người nhận thức quy luật vận động, phát triển giới khách quan - Ý thức tác động lại vật chất theo hai chiều hướng: + Tích cực: Ý thức trở thành động lực  vật chất + Tiêu cực: Ý thức lực cản phá vỡ vận động  vật chất ý thức phản ánh sai, phản ánh xuyên tạc quy luật vận động khách quan vật chất  Ý nghĩa pp luận: - Biểu tôn trọng ngtắc khách quan: PQ + Đề phải xuất phát từ nhân tố VC + Tìm nhân tố VC, tổ chức nhân tố thành lực lượng VC để hoạt động + Khi giải thích tượng đời sống tinh thần phải trở nguồn gốc đời sống VC - Biểu phát huy tính động chủ quan: + Tơn trọng tri thức khoa học, tích cực học tập, nghiên cứu + Tự giác tu dưỡng, rèn luyện 5) Trình bày nội dung ý nghĩa phương pháp luận c nguyên lý m ối liên h ệ ph ổ biến Vận dụng nguyên lý vào công đổi nước ta  Khái niệm: Mối liên hệ phổ biến dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới, đồng thời dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới Trong đó, mối liên hệ phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới, mối liên hệ mặt đối lập, lượng chất, khẳng định phủ định, chung riêng, chất tượng…  Tính chất bản: Tính khách quan; tính phổ biến; tính đa dạng, phong phú  Ý nghĩa pp luận: - Từ tính khách quan tính phổ biến mối liên hệ  quan điểm tồn diện: đòi hỏi nhận thức xử lý các tình huống thực tiễn phải xem xét vật(sv), tượng(ht) mối qh biện chứng qua lại các phận, các yếu tố chính sv, ht tác động qua lại sv, ht với các sv, ht khác  nhận thức đúng, xử lý có hiệu các vấn đề đời sống thực tiễn - Từ tính chất đa dạng, phong phú mối liên hệ  quan điểm lịch sử - cụ thể: yêu cầu việc nhận thức xử lý tình trog hoạt động thực tiễn cần phải xét đến nhữg tính chất đặc thù đối tượng nhận thức tình phải giải ≠ thực tiễn Phải xác định rõ vị trí, vai trò ≠ mối liên hệ cụ thể trog tình cụ thể  giải pháp đắn có hiệu trog việc xử lý vấn đề thực tiễn  Vận dụng: Trong nghiệp đổi VN, Đảng Cộng sản VN xác định đổi toàn diện lĩnh vực đời sống xh (kt, trị, văn hố, giáo dục…), mà trc hết đổi tư lý luận, tư trị CNXH Cụ thể, xh: giải tốt mối liên hệ công nhân, nông dân trí thức tạo thành mối liên hệ cơng nơng trí thức; trị: đổi hệ thống trị, đổi hệ thống, chức năng, tạo đồng Đảng nhà nước; tư tưởng: với ba phận chủ yếu: văn hóa, giáo dục đào tạo khoa học cơng nghệ Nó phải có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu Tuy nhiên đổi tất lĩnh vực lúc (như không đủ nhân lực để thực hiện) mà phải xác định đổi có trọng tâm, trọng điểm Trong đổi lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa giáo dục,… Đảng xác định đổi kinh tế trước hết; đổi giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu sở phát huy sức mạnh nội lực tranh thủ ngoại lực 6)Trình bày nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý v ề s ự  Vận dụng nguyên lý vào công đổi nước ta  Khái niệm: Quan điểm siêu hình xem  tăng, giảm túy lượng, khơng có thay đổi chất sv, ht; đồng thời xem  q trình tiến lên liên tục, không trải qua bước quanh co phức tạp Đối lập với quan điểm siêu hình, trog phép biện chứng vật khái niệm  dùng để trình vận động sv, ht theo khuynh hướng lên: từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ hoàn thiện đến hoàn thiện  Tính chất bản: Tính khách quan; tính phổ biến; tính đa dạng, phong phú  Ý nghĩa pp luận: Theo quan điểm , để nhận thức giải vấn đề trog thực tiễn, cần phải đặt sv, ht theo khuynh hướng lên nó; đòi hỏi phải khắc phục tư tưởg bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với  nhận thức đc tính quanh co, phức tạp sv, ht q trình   Vận dụng: Trong trình đổi xây dựng đất nước, Đảng ta đấu tranh phê phán với quan điểm bảo thủ, trì trệ, định kiến Văn kiện Đại hội Đảng lần IX có viết: “ Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh PQ thần cởi mở, tin tưởng lẫn hướng tới tương lai” Gắn liền CNH với HĐH, đẩy mạnh CNH, HĐH để đến năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp theo hướng đại 7) Trình bày nội dung ý nghĩa phương pháp luận c quy lu ật th ống nh ất đ ấu tranh mặt đối lập Quy luật thống & đấu tranh mặt đối lập “hạt nhân” phép biện chứng  Nội dung quy luật: Theo quy luật này, nguồn gốc & động lực bản, phổ biến q trình vận động,  mâu thuẫn khách quan, vốn có sv, ht  Khái niệm mâu thuẫn: Theo phép biện chứng, mâu thuẫn: dùng để mối liên hệ thống nhất, đấu tranh & chuyển hóa mặt đối lập sv, ht sv, ht với Theo quan niệm siêu hình, mâu thuẫn: đối lập phản logic, khơng có thống nhất, khơng có chuyển hóa biện chứng mặt đối lập Nhân tố tạo thành mâu thuẫn mặt đối lập  Tính chất chung mâu thuẫn: Tính khách quan; tính phổ biến; tính đa dạng, phong phú  Ý nghĩa pp luận: - Cần tôn trọng & phát mâu thuẫn, phân tích đầy đủ mặt đối lập, nắm đc chất, nguồn gốc, khuynh hướng vận động  - Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể, tức biết phân tích cụ thể loại mâu thuẫn có phương pháp giải phù hợp - Phân biệt vai trò, vị trí loại mâu thuẫn trog hoàn cảnh, điều kiện định; nhữg đặc điểm mâu thuẫn  tìm phươg pháp giải từg loại mâu thuẫn cách đắn 8) Trình bày nội dung ý nghĩa phương pháp luận c quy lu ật chuy ển hóa t thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược l ại  Khái niệm: a Chất : dùng để tính quy định khách quan vốn có sv, ht; thống hữu thuộc tính cấu thành nó, phân biệt vs sv, ht b Lượng : dùng để tính quy định khách quan vốn có sv, ht phươg diện: số lượng yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại, tốc độ, nhịp điệu trình vận động,  sv, ht  Sự phân biệt chất & lượng tương đối: có mối qh đóng vai trò chất, mối qh khác lại lượng  Quan hệ biện chứng chất & lượng: a Sự thay đổi lượng  thay đổi chất: - Sự thay đổi lượg tất yếu dẫn tới chuyển hóa chất - Giới hạn định mà thay đổi lượg chưa làm chất thay đổi đc gọi “độ” + Độ: tính quy định, mối liên hệ thống chất & lượng, khoảng giới hạn mà trog thay đổi lượg chưa làm thay đổi chất sv, ht  trog giới hạn độ, sv, ht nó, chưa chuyển hóa thành sv, ht khác - Giới hạn định mà thay đổi lượg tất yếu dẫn đến nhữg thay đổi chất đc gọi “điểm nút” - Sự thay đổi lượng đạt tới điểm nút, vs nhữg điều kiện định tất yếu dẫn đến đời chất Đây bước nhảy trog trình vận động,  sv, ht + Bước nhảy: chuyển hóa tất yếu trog trình  sv, ht; kết thúc giai đoạn vận động,  ; đồng thời, cũg điểm khởi đầu cho giai đoạn b Sự thay đổi chất  thay đổi lượng: - Chất tác động tới lượng sv, ht nhiều phương diện như: làm thay đổi kết cấu, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động  sv, ht  Ý nghĩa pp luận: - Trong nhận thức & thực tiễn cần phải coi trọng loại tiêu chất & lượng - Trong hoạt động nhận thức & thực tiễn, tùy theo mục đích cụ thể, cần bước tích lũy lượng để làm thay đổi chất; đồng thời phát huy tác động chất theo hướng làm thay đổi lượng sv, ht PQ - Trong công tác thực tiễn cần phải khắc phục tư tưởng nơn nóng tả khuynh tư tưởng bảo thủ hữu khuynh + Tả khuynh: hành động bất chấp quy luật, chủ quan, ý chí, khơng tích lũy lượng mà trọng thực nhữg bước nhảy liên tục chất + Hữu khuynh: biểu tư tưởng bảo thủ, trì trệ, khơng dám thực bước nhảy lượng tích lũy tới điểm nút quan niệm  đơn tiến hóa lượng - Trong nhận thức & thực tiễn cần phải có vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy cho phù hợp vs điều kiện, lĩnh vực cụ thể PQ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN THI HỌC KÌ 1, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN THI HỌC KÌ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay