ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN THI HỌC KÌ 1

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:11

1) Trình bày khái quát chủ nghĩa duy vật, đặc điểm cơ bản chủ nghĩa duy vật thời cổ đại, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa duy vật là trường phái triết học xuất phát từ quan điểm: bản chất của thế giới là vật chất; vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai; vật chất là cái có trước và quyết định ý thức. CNDV thời chất phác (CNDV cổ đại) là kết quả của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại, có đặc điểm cơ bản là: Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, chủ nghĩa thời kì này đã lý giải sự hình thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, coi đó là thực thể đầu tiên. Những lý giải của họ còn mang tính trực quan nên những kết luận của họ về thế giới cơ bản còn mang tính chất ngây thơ, chất phác. Có ưu điểm là đã lấy bản thân vật chất của giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên.Với hình thức điển hình là các học thuyết duy vật thời cổ đại ở Ấn Độ, Trung Hoa và Hy Lạp. CNDV siêu hình có đặc điểm cơ bản là: Là nhận thức thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại. Nếu có biến đổi thì chỉ có sự tăng, giảm đơn thuần về số lượng, do những nguyên nhân bên ngoài gây ra.Thể hiện tiêu biểu trong lịch sử triết học Tây Âu thế kỷ XVIIXVIII. CNDV biện chứng do MácĂngghen sáng lập, sau đó được Lênin , và có đặc điểm cơ bản là: Sự kế thừa những tinh hoa trong lịch sử triết học. Sử dụng triệt để những thành tựu của khoa học tự nhiên đương thời. Khi mới ra đời đã khắc phục được hạn chế của CNDV chất phác thời cổ đại và CNDV siêu hình thời cận đại Tây Âu. Trên cơ sở phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan trong mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, CNDV biện chứng là công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN THI HỌC KÌ 1, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN THI HỌC KÌ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay