BÀI 3 lớp 10 TIẾT 1 mới (1)

67 3 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:05

GV: NGUYỄN THỊ NGUYÊN Câu Triết học quan điểm lí luận chung giới vị trí người giới hệhệ thống A tồn B tổng thể C C thống D tất Câu Đối tượng nghiên cứu triết học A riêng biệt C lĩnh vực chung B phạm trù D biến D Quy quy luật luậtchung chungnhất, nhất,phổ phổ biến Câu Theo cách hiểu thông thường, giới quan …………… người giới A quan tâm B.B.quan quanđiểm điểm C quan sát D cách nhìn Thế giới vật chất luôn vận động a) Thế vận động b) Vận động phƣơng thức tồn giới vật chất c) Các hình thức vận động giới vật chất Thế giới vật chất luôn phát triển a) Thế phát triển b) Phát triển khuynh hƣớng tất yếu giới vật chất Thế giới vật chất luôn vận động a) Thế vận động? Trong sống hàng ngày, em thƣờng hiểu vận động gì? Thay đổi vị trí khơng ngừng vật thể Thay đổi tư thế, vị trí thân thể hay phận thể Tuyên truyền, giải thích, thuyết phục người khác tự nguyện làm việc Thế giới vật chất luôn vận động a) Thế vận động? TRÒ CHƠI Trong 60 giây bạn lên bảng viết ví dụ vận động Thế giới vật chất luôn vận động a) Thế vận động Quạt gió Chim mớm mồi Sâu bướm Xe lửa chạy Thế giới vật chất luôn vận động a) Thế vận động Nƣớc chảy từ cao xuống Ca sỹ hát Trẻ em vui đùa Cá bơi Có thể khái quát khái niệm phát triển qua sơ đồ sau Từ thấp Phát triển Vận động theo hướng tiến lên cao Từ đơn giản Từ hoàn thiện phức tạp hoàn thiện Cái đời thay cũ, tiến đời thay lạc hậu Sự phát triển diễn đâu? Giới tự nhiên Sự phát triển diễn Xã hội Tƣ b Phát triển là khuynh hướng tất yếu giới vật chất Quá trình phát triển vật tượng không diễn cách đơn giản, thẳng mà diễn cách quanh co, phức tạp, có đơi lúc thụt lùi tạm thời Đi lên Đi xuống Đỉnh điểm Như vậy, khuynh hướng tất yếu trình phát triển đời thay cũ, tiến thay lạc hậu Cáimới cũ Cái Cáitiến lạcbộ hậu Cái Vận dụng quan điểm em phân tích đấu tranh giải phóng dân tộc nƣớc ta giai đoạn từ năm 1945 -1954? Cuộc kháng chiến chống Pháp diễn khó khăn, phức tạp, lực lượng yếu so với địch, lương thực, thực phẩm cho quân dân thiếu thốn Có lúc tưởng thất bại, song cuối đến thắng lợi Em rút học gì? Với quan niệm phát triển, hiểu xem xét vật, tƣợng, đánh giá ngƣời, cần phát nét mới, ủng hộ tiến bộ, tránh thái độ thành kiến bảo thủ a Sự dao động lắc Cơ b Sự biến đổi công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại XH c Ma sát sinh nhiệt Lí d Chim bay Cơ đ Sự chuyển hóa chất hóa học Hóa e Cây cối hoa, kết Sinh g Nước bay Lí h Sự trao đổi chất thể sống môi trường Sinh i Sự thay đổi chế độ xã hội từ nguyên thủy đến XH Sự vật, tƣợng a Tàu hoả chạy b Đƣờng tàu, nhà ga c Học sinh ngồi lớp d Bông hoa nở e Tảng đá nằm đồi Vận động X X X X Đứng im X h Trao đổi chất thể sống và môi trƣờng X g Mƣa rơi X Tất vật tƣợng vận động, đứng im là tƣơng đối a) Sự biến hoá sinh vật từ đơn bào đến đa bào b) Sự thoái hoá lồi động vật c) Cây cối khơ héo d) Nước đun nóng bốc thành hơi, nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước + Thế nào là một mâu thuẫn? + Mâu thuẫn giải nào? THE END! ... hội Thế giới vật chất luôn vận động b) Vận động phương thức tồn vật chất THẢO LUẬN NHÓM NHÓM 1: Cuộc sống ẩn dật nhà sư có khiến nhà sư tách khỏi giới xung quanh khơng? Vì sao? NHĨM 2: Theo... ĐẠO Thế giới vật chất luôn vận động b) Vận động phương thức tồn vật chất THẢO LUẬN NHÓM NHÓM 1: Cuộc sống ẩn dật nhà sư có khiến nhà sư tách khỏi giới xung quanh khơng? Vì sao? NHĨM 2: Theo... dụ? Thế giới vật chất luôn vận động b) Vận động phương thức tồn vật chất THẢO LUẬN NHÓM NHÓM 1: Cuộc sống ẩn dật nhà sư không khiến nhà sư tách khỏi giới xung quanh Vì sống nhà sư mối liên
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 lớp 10 TIẾT 1 mới (1) , BÀI 3 lớp 10 TIẾT 1 mới (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay