Mác Lênin _ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT

13 149 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:05

...LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN & GIÁ CẢ SẢN XUẤT Cạnh tranh nội ngành hình thành giá trị thị trường Cạnh tranh ngành hình thành lợi nhuận bình qn Sự chuyển hóa giá trị hàng hóa thành giá sản xuất Cạnh... SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HĨA THÀNH GIÁ CẢ SẢN XUẤT Khi hình thành lợiphí nhuận GCSX chi sản bình xuất quân, giá trị hàng hóa chuyển cộng với lợi nhuận bình qn hóa thành giá SX GCSX = k Quá... cầu  giá < giá trị  p’ giảm Biện Kết quả: phápdẫn cạnhđến tranh:sự hình thành p’ bình quân p bình quân Tự di chuyển tư Tương quan ngành có quân : nhuận bình quân: ấtbản lợi từ nhuận bình Cung-Cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mác Lênin _ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT, Mác Lênin _ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay