Mác Lênin _ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT

13 31 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:05

LỢI NHUẬN BÌNH QN & GIÁ CẢ SẢN XUẤT NHĨM LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN & GIÁ CẢ SẢN XUẤT Cạnh tranh nội ngành hình thành giá trị thị trường Cạnh tranh ngành hình thành lợi nhuận bình qn Sự chuyển hóa giá trị hàng hóa thành giá sản xuất Cạnh giai tranh sản ganh Trong đoạn xuất tưđua, chủ nghĩa,tranh tồn tạigay hai gắt hình thức đấu cạnh tranh chủ yếu: chủ thể kinh tế nhằm giành giật điều kiện NIỆMsản CẠNH TRANH có KHÁI lợi xuất tiêu CẠNH TRANH TRANH thụ hàng hóa, CẠNH để thu lợi TRONG NỘI BỘ GIỮA CÁC nhuận cao NGÀNH NGÀNH Là tượng kinh tế tất yếu CẠNH TRANH TRONG NỘI BỘ NGÀNH Đó cạnh tranh nhà tư ngành, sản xuất loại hàng hoá nhằm giành điều kiện sản xuất tiêu thụ hàng hố có lợi để thu nhiều lợi nhuận siêu ngạch SỰ HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG  Biện pháp cạnh tranh: cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động,…  Kết cạnh tranh nội ngành dẫn đến hình thành giá trị xã hội (hay giá trị thị trường) hàng hoá, chất lượng hàng hoá nâng cao, giảm giá trị thị trường,… CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÀNH Nguyên nhân cạnh tranh: Là cạnh tranh Trong ngành sảnngành xuất khác nhà tưcác sản nhau, đặc điểm xuất khác nhằm tìm nơi ngành, tư liệu sản xuất (c), sức đầu tư có lợi hơn, tức tỉ lao động (v) ngành khác suất lợi nhuận cao nên tỷ suất lợi nhuận (p’) ngành khác VD: có ngành SX: khí, dệt, da, có lượng tư đầu tư 100, tỷ suất giá trị thặng dư (m’) =100%, cấu tạo hữu (c) khác nhau, tỷ suất lợi nhuận (p’) khác Tư ngành khí, ngành dệt chuyển sang ngành da làm cho: + SP ngành khí giảm: cung < cầu  giá > giá trị  p’ tăng + SP ngành da tăng: cung > cầu  giá < giá trị  p’ giảm Biện Kết quả: phápdẫn cạnhđến tranh:sự hình thành p’ bình quân p bình quân Tự di chuyển tư Tương quan ngành có quân : nhuận bình quân: ấtbản lợi từ nhuận bình Cung-Cầu p thấp sang ố nhuận bằngtrăm tư sốlợi tính theo phần tổng giá trị thay đổi ngành cao tổng sốcó tư pbản xã hội đầu tư vào g nhau, đầu tư vào ngành sản xu h sản xuất tư chủ nghĩa c u: p p’ ngành thay đổ ệu: Sự tự di chuyển tư ch tạm dừng p p’ ngành xấp xỉ = = SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HĨA THÀNH GIÁ CẢ SẢN XUẤT Khi hình thành lợiphí nhuận GCSX chi sản bình xuất qn, giá trị hàng hóa chuyển cộng với lợi nhuận bình qn hóa thành giá SX GCSX = k Q trình hình thành lợi nhuận bình quân giá sản xuất tóm tắt sau:  Trong giai đoạn cạnh tranh tự chủ nghĩa tư bản, m chuyển hóa thành giá trị hh (W) chuyển hóa thành GCSX NHĨM THANKS FOR YOUR ATTENTION ...LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN & GIÁ CẢ SẢN XUẤT Cạnh tranh nội ngành hình thành giá trị thị trường Cạnh tranh ngành hình thành lợi nhuận bình qn Sự chuyển hóa giá trị hàng hóa thành giá sản xuất Cạnh... SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HĨA THÀNH GIÁ CẢ SẢN XUẤT Khi hình thành lợiphí nhuận GCSX chi sản bình xuất quân, giá trị hàng hóa chuyển cộng với lợi nhuận bình qn hóa thành giá SX GCSX = k Quá... cầu  giá < giá trị  p’ giảm Biện Kết quả: phápdẫn cạnhđến tranh:sự hình thành p’ bình quân p bình quân Tự di chuyển tư Tương quan ngành có quân : nhuận bình quân: ấtbản lợi từ nhuận bình Cung-Cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mác Lênin _ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT, Mác Lênin _ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay