Bài 2. Trường từ vựng

31 104 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

... vội vã từ giã mẹ Lí Thông, trở túp lều cũ dới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. - Bằng phơng tiện lời nói -> Lời nói Lí Thông hành động Vì có tính mục đích => Hành động Lí Thông hành động nói 2.Ghi... ? U không cho nhà ? Khốn nạn thân ! Trời ! - Thảo luận nhóm phút -Nhóm 1,2 Từ Cái Tí …………….Cụ Nghị thơn Đồi -Nhóm 3,4 Từ Cái Tí nghe nói… Trời ơi! Chỉ hành động nói cho biết mục đích hành động... cơm Trình bày (Kể) Nó ăn thằng Mục nấp nhà, …, dốc ngược lên Trình bày (Kể, tả) Bài :Đoạn trích có ba câu chứa từ hứa Hãy xác định kiểu hành động nói câu Em nhanh giường, đặt Em Nhỏ quàng tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Trường từ vựng, Bài 2. Trường từ vựng, - Câu phủ định là câu có những từ phủ định: không, chẳng, chả, chưa, không phải (là), chẳng phải (là) đâu có phải (là), đâu có, ... - Câu phủ định dùng để: + Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (câu phủ định miêu tả). V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay