Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

12 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

Nêu điều kiện để tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNQ theo trường hợp học? A M TH2 AB AC = MN MQ µ µ A=M Q N ∆MNQ (c.c.c) ⇒ ∆ABC S TH1 AB AC BC = = ⇒ ∆ABC MN MQ NQ C S B ∆MNQ (c.g c) Tiết 46 - §7 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA ¶ · ¶ ¶ A = A'; B = B' Cho hai tam giác ABC A’B’C’ có Chứng minh rằng: ∆A 'B'C' A ∆ABC A’ B’ B S Bài toán: C C’ Nếu hai góc tam giác hai góc tam giác hai tam giác đồng dạng với A A’ ABC , A’B’C’ GT B’ B C C’ ∧ ∧ A = A' ∧ ∧ B = B' KL ABC ~ A’B’C’ (g.g) Bài tập1 Trong tam giác đây, cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy giải thích ? A 400 70 C a) 700 550 700 700 B M D E 550 F b) N P c) PMN ABC A’ 700 600 B’ 400 700 A’B’C’ M’ 700 650 600 500 d) D’ C’ D’E’F’ E’ 500 e) 500 650 F’ N’ f) P’ Bài tập Ở hình bên cho biết AB = 3cm; AC = 4,5 cm ·ABD = · BCA A x D 4,5 y a) Trong hình vẽ có bao B nhiêu tam giác? Có cặp tam giác đồng dạng với khơng? b) Hãy tính độ dài x y ( AD = x; DC = y ) c) Cho biết thêm BD tia phân giác góc B Hãy tính độ dài đoạn thẳng BC BD ? C Bài tập Cho hình vẽ, biết ·ABE = ·BDC a)Hãy kể tên tam giác vng b)Tính độ dài đoạn thẳng CD, BE, BD, ED Bài tập 4: Mỗi khẳng định sau hay sai? Nếu hai góc tam giác hai góc tam giác hai tam giác S Hai tam giác đồng dạng với Đ Hai tam cân có cặp góc đỉnh đồng dạng với Đ ∆ABC S 4.Nếu hai tam giác ABC v DEF cú DEF àA = D ả ;B µ =F µ S Bài tập Chứng minh tam giác A’B’C’ đồng dạng theo tỉ số k tỉ số hai đường phân giác tương ứng chúng k A GT KL ∆ABC theo tỉ số k ¶ ' =A ¶' ;¶ ¶ A A1 = A 2 S ∆A’B’C’ A’ A'D' = k AD B D C B’ D’ C’ Đo chiều cao vật Đo khoảng cách hai địa điểm có địa điểm khơng thể tới C A B HƯỚNG DẪN VỀ Ở NHÀ - Học thuộc, nắm vững định lí ba trường hợp đồng dạng hai tam giác - So sánh với ba trường hợp hai tam giác - Bài tập nhà: Bài 36; 37; 38 ( SGK ) Bài 39; 40 ( SBT ) - Tiết sau luyện tập ... đồng dạng với tam giác MNQ theo trường hợp học? A M TH2 AB AC = MN MQ µ µ A=M Q N ∆MNQ (c.c.c) ⇒ ∆ABC S TH1 AB AC BC = = ⇒ ∆ABC MN MQ NQ C S B ∆MNQ (c.g c) Tiết 46 - §7 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ... khơng thể tới C A B HƯỚNG DẪN VỀ Ở NHÀ - Học thuộc, nắm vững định lí ba trường hợp đồng dạng hai tam giác - So sánh với ba trường hợp hai tam giác - Bài tập nhà: Bài 36; 37; 38 ( SGK ) Bài 39; 40... Hai tam giác đồng dạng với Đ Hai tam cân có cặp góc đỉnh đồng dạng với Đ ∆ABC S 4.Nếu hai tam giác ABC v DEF cú DEF àA = D ả ;B µ =F µ S Bài tập Chứng minh tam giác A’B’C’ đồng dạng theo tỉ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba, Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay