Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương

141 115 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi quốc gia không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, phát huy lợi thế so sánh để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số bằng nghề nông, vì vậy cần phải xác định nông nghiệp là một thế mạnh cần phải khai thác trong điều kiện hiện nay.Trong nông nghiệp thì ngành nuôi trồng thủy sản đã và đang mang lại lợi ích kinh tế lớn và là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Phát triển nuôi trồng thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, từng bước trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hóa chủ lực. Nuôi trồng thủy sản không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với việc gia tăng sản lượng thuỷ sản, mang lại nguồn thu cho quốc gia, cải thiện đời sống mà còn giúp tái tạo và bảo vệ nguồn gen và môi trường sinh thái. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay, việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng là một yêu cầu có tính sống còn của nền kinh tế. Vì vậy phải nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất thủy sản nói riêng, áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật, tìm ra những giải pháp phát triển sản xuất bền vững để các sản phẩm thủy sản có thể cạnh tranh được với thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Nhiều chính sách lớn khuyến khích phát triển sản xuất thủy sản đã ra đời, trong đó có Nghị định số 672014NĐCP ngày 772014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Quyết định số 1445QĐTTg ngày 1682013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đó là những yếu tố hết sức thuận lợi cho sự phát triển thủy sản trong tương lai.Hải Dương là tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế được bao bọc bởi một hệ thống các con sông lớn như sông Thái Bình, sông Thương, sông luộc, sông kinh thầy, ... cung cấp cho tỉnh Hải Dương một lượng nước, lượng phù sa dồi dào, tạo lên những cánh đồng màu mỡ có nhiều vùng ruộng trũng nhất là vùng ven sông tạo cơ sở cho việc nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Đây là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển NTTS nước ngọt phát triển mạnh nhất khu vực phía Bắc nước ta; và là tỉnh có phong trào NTTS nước ngọt phát triển mạnh đứng đầu về năng suất nuôi cá nước ngọt của đồng bằng Sông Hồng. Huyện Kim Thành là một trong những huyện nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh của tỉnh Hải Dương. Trong những năm gần đây, nhiều hộ trong huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt trong cơ cấu kinh tế. Xu hướng chuyển đổi này góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì nuôi trồng thủy sản của huyện trong những năm gần đây còn gặp nhiều khó khăn như: hoạt động sản xuất kinh doanh thuỷ sản vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, sản phẩm hàng hoá không tập trung; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế nên chưa tham gia thị trường xuất khẩu được, dịch bệnh trên đàn cá ngày càng có xu hướng tăng, việc sử dụng thuốc phòng trị bệnh cá chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật... gây thiệt hại cho nông dân, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành thuỷ sản còn thiếu và yếu. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, tôi tiến hành đề tài: “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương” là cần thiết. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC ĐỒ THỊ viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC HỘP Ý KIẾN viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .ix THESIS ABSTRACT x PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Vai trò, Đặc điểm nuôi trồng thủy sản 2.1.3 Nội dung phát triển nuôi trồng thủy sản 11 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NTTS .14 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 18 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển nuôi trồng thủy sản giới 18 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển nuôi trồng trồng thủy sản Việt Nam 20 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho người dân huyện Kim Thành phát triển nuôi trồng thủy sản 27 i 2.2.4 Các sách Đảng, Nhà nước phát triển nuôi trồng thủy sản 31 2.2.5 Các nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản 34 PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .36 3.1.2 Đặc điểm kinh tế .38 3.1.3 Đặc điểm Văn hóa - xã hội .43 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 46 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 46 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 49 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 49 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 50 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53 4.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢNHUYỆN KIM THÀNH 53 4.1.1 Tình hình chung phát triển NTTS huyện Kim Thành thời gian qua .53 4.1.2 Tình hình hộ điều tra 55 4.1.3 Công tác quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành .59 4.1.4 Xác định cấu giống nuôi 60 4.1.5 Biến động diện tích, suất, sản lượng cá ni .64 4.1.6 Áp dụng khoa học - kỹ thuật sản xuất .66 4.1.7 Bảo vệ môi trường xử lý dịch bệnh .68 4.1.8 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 71 4.1.9 Kết hiệu phát triển nuôi trồng thủy sản 73 4.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 84 4.2.1 Điều kiện tự nhiên .84 4.2.2 Điều kiện sản xuất 87 4.2.3 Nhu cầu thị trường 96 4.2.4 Vấn đề chế, sách 97 4.2.5 Phân tích SWOT phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành 99 ii 4.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 102 4.3.1 Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành 102 4.3.2 Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản .103 Phần V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .113 5.1 KẾT LUẬN .113 5.2 KIẾN NGHỊ 115 5.2.1 Đối với nhà nước 115 5.2.2 Đối địa phương .116 5.2.3 Đối với hộ nuôi trồng thủy sản .116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 iii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ ATTP BQ BMP CC CP CoC : : : : : : Cs ĐVT FAO : : : GAP GDP GTSX HTX NĐ NTTS PTNT QĐ QM STT TĂCN Tr đ TS TT Tỷ đ UBND USD VietGap : : : : : : : : : : : : : : : : : : An tồn thực phẩm Bình qn Better Management Practices – Thực hành nuôi tốt Cơ cấu Chính phủ Cod of Conduct for Responsibe Aquaculture – Quy tắc ứng xử có trách nhiệm ni trồng thủy sản Cộng Đơn vị tính Food and Agriculture Organisation - Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Good Agriculture Production - Thực hành nông nghiệp tốt Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị sản xuất Hợp tác xã Nghị định Nuôi trồng thủy sản Phát triển nông thôn Quyết định Quy mô Số thứ tự Thức ăn chăn nuôi Triệu đồng Thủy sản Thị trường Tỷ đồng Ủy ban nhân dân United States dollar – Đô la Vietnamese Good Agricultural Practices – Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng sản lượng thủy sản giới 20 Bảng 2.2 Sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất sang Mỹ năm 2014 22 Bảng 2.3 Sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất sang EU năm 2014 23 Bảng 2.4 Sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc năm 2014 24 Bảng 2.5 Kết sản xuất thủy sản tỉnh Hải Dương từ năm 2012 – 2016 29 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kim Thành năm 2016 38 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất ngành địa bàn huyện giai đoạn 2014-2016 .41 Bảng 3.3 Số phiếu điều tra 47 Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu điều tra theo quy mô nuôi công thức ni 48 Bảng 4.1 Tình hình NTTS huyện Kim Thành giai đoạn 2014-2016 54 Bảng 4.2 Thông tin hộ điều tra 55 Bảng 4.3 Tỉ lệ diện tích bình qn theo quy mơ nuôi 57 Bảng 4.4 Bảng phân loại số hộ diện tích theo cơng thức nuôi 58 Bảng 4.5 Quy hoạch vùng NTTS tập trung đến 2020, định hướng 2030 .60 Bảng 4.6 Diện tích ni trồng thủy sản phân theo cấu giống nuôi huyện Kim Thành giai đoạn 2014-2016 61 Bảng 4.7 Diện tích NTTS phân theo loại hình mặt nước .63 Bảng 4.8 Diện tích, suất, sản lượng theo quy mô nuôi công thức nuôi 66 Bảng 4.9 Các biện pháp áp dụng khoa học - kỹ thuật sản xuất theo quy mô nuôi 67 Bảng 4.10 Các biện pháp áp dụng khoa học - kỹ thuật sản xuất theo công thức nuôi 68 Bảng 4.11 Một số bệnh thường gặp nuôi trồng thủy sản hộ điều tra .70 Bảng 4.12 Chi phí sản xuất cho ni cá phân theo công thức nuôi 74 Bảng 4.13 Chi phí sản xuất cho ni cá phân theo quy mô 75 Bảng 4.14 Giá bán loại cá thương phẩm 77 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế cho 1ha hộ nuôi cá theo công thức nuôi 79 Bảng 4.16 Hiệu kinh tế cho 1ha hộ nuôi cá theo quy mô nuôi 83 Bảng 4.17 Ảnh hưởng diện tích đến ni trồng thủy sản hộ 85 Bảng 4.18 Kết phân tích mẫu thủy lý, lý hóa mơi trường nước điểm nuôi 86 Bảng 4.19 Nguồn vốn đầu tư hộ điều tra 87 Bảng 4.20 Trình độ lao động hộ điều tra 88 Bảng 4.21 Tình hình sử dụng giống hộ theo Quy mô nuôi theo công thức nuôi 92 Bảng 4.22 Tình hình sử dụng thức ăn thủy sản hộ nuôi huyện Kim Thành giai đoạn 2014-2016 95 Bảng 4.23 Phân tích SWOT nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành .99 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Diện tích NTTS hộ phân theo quy mơ ni 57 Đồ thị 4.2 Diện tích NTTS hộ ni phân theo cơng thức ni 59 Đồ thị 4.3 Tỷ lệ diện tích NTTS phân theo đối tượng ni huyện Kim Thành năm 2016 .62 Đồ thị 4.4 Diện tích ni trồng thủy sản phân theo loại hình mặt nước 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Các kênh tiêu thụ cá huyện Kim Thành 72 DANH MỤC HỘP Ý KIẾN Hộp 4.1 Ảnh hưởng hệ thống cấp thoát nước đến NTTS 90 Hộp 4.2 Ảnh hưởng công tác khuyến nống đến NTTS 96 Hộp 4.3 Thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến hiệu kinh tế 97 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Kim Hoa Tên Luận văn: Phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ngành nuôi trồng thủy sản ngành mang lại lợi ích kinh tế lớn mặt hàng xuất có giá trị cao Phát triển nuôi trồng thủy sản xác định ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam, bước trở thành ngành sản xuất hàng hóa chủ lực Hải Dương tỉnh nằm vùng đồng sơng Hồng có nhiều lợi để phát triển ni trồng thủy sản.Đây tỉnh có tiềm phát triển NTTS nước phát triển mạnh khu vực phía Bắc nước ta; tỉnh có phong trào NTTS nước phát triển mạnh đứng đầu suất nuôi cá nước đồng Sông Hồng Huyện Kim Thành huyện nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh tỉnh Hải Dương Tuy nhiên bên cạnh kết đạt phát triển ni trồng thủy sản huyện mức thấp chưa tương xứng với tiềm có vùng chứa đựng số nhân tố thiếu tính bền vững Phát triển ni trồng thủy sản huyện mang yếu tố tự phát, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đào tạo kỹ thuật yếu, chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm hạn chế nên chưa tham gia thị trường xuất Vì nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành từ đề xuất số định hướng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản Với mục tiêu cụ thể là: (1) Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển nuôi trồng thủy sản; (2) Đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành; (3) Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản huyện; (4) Đề xuất số định hướng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành Trong nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp số liệu thứ cấp để đưa phân tích, đánh giá Trong số liệu thứ cấp lấy từ báo cáo tổng kết huyện, chi cục thủy sản, niên giám thống kê, internet, sách,… Số liệu sơ cấp thu thập công cụ vấn, điều tra cán Phòng Nơng nghiệp, cán 90 hộ nuôi cá xã Tam Kỳ, Đại Đức, Bình Dân Chúng tơi sử dụng phương pháp phân tích số liệu phương pháp hạch toán kinh tế, phân tổ thống kê, thống kê mơ tả, so sánh, phân tích SWOT để đánh giá, phân tích tình hình phát triển, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Qua q trình nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành Có thể nhận thấy Kim Thành phát triển sản xuất theo hướng tăng diện tích, suất, chất lượng, sản xuất theo hướng tập trung Từ năm 2014-2016 diện tích tăng 1,85%, suất tăng 1,77% Đối tượng ni chủ yếu cá truyền thống cá rơ phi có xu hướng phát triển năm gần Điều tra 90 hộ NTTS huyện phân theo quy mơ diện tích ni cơng thức ni; nhận thấy hộ có quy mơ sản xuất lớn hiệu sản xuất cao nhóm hộ có quy mơ sản xuất nhỏ, trung bình; Các hộ ni theo công thức nuôi chuyên canh cá rô phi cho suất cao sản lượng lớn hai công thức nuôi ghép Cá trăm, chép, mè, trôi, rô phi công thức Cá trăm, chép, mè, trôi Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ni trồng thủy sản huyện Kim Thành bao gồm: (1) Điều kiện tự nhiên; (2) Điều kiện sản xuất; (3) Nhu cầu thị trường; (4) Cơ chế, sách, quy hoạch Thơng qua nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản huyện như: (1) Hoàn thiện quanrlys quy hoạch phát triển NTTS gắn với phát triển kinh tế; (2) Hoàn thiện sở hạ tầng; (3) Giải pháp khoa học - kỹ thuật khuyến nông; (4) Giải pháp chế sách; (5) Giải pháp vốn; (6) Giải pháp môi trường quản lý dịch bệnh; (7) Giải pháp thị trường tiêu thụ PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, đòi hỏi ngành, lĩnh vực, quốc gia không ngừng nâng cao hiệu hoạt động mình, phát huy lợi so sánh để tăng sức cạnh tranh thị trường Nước ta nước nông nghiệp với 80% dân số nghề nông, cần phải xác định nơng nghiệp mạnh cần phải khai thác điều kiện Trong nơng nghiệp ngành ni trồng thủy sản mang lại lợi ích kinh tế lớn mặt hàng xuất có giá trị cao Phát triển nuôi trồng thủy sản xác định ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam, bước trở thành ngành sản xuất hàng hóa chủ lực Ni trồng thủy sản khơng đóng vai trò quan trọng việc gia tăng sản lượng thuỷ sản, mang lại nguồn thu cho quốc gia, cải thiện đời sống mà giúp tái tạo bảo vệ nguồn gen môi trường sinh thái Trong xu hội nhập tồn cầu hóa nay, việc sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng sở thích người tiêu dùng u cầu có tính sống kinh tế Vì phải nâng cao hiệu sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất thủy sản nói riêng, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật, tìm giải pháp phát triển sản xuất bền vững để sản phẩm thủy sản cạnh tranh với thị trường nước nước ngồi Nhiều sách lớn khuyến khích phát triển sản xuất thủy sản đời, có Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 Chính phủ số sách phát triển thủy sản, Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, yếu tố thuận lợi cho phát triển thủy sản tương lai Hải Dương tỉnh nằm vùng đồng sơng Hồng có nhiều lợi bao bọc hệ thống sông lớn sông Thái Bình, sơng Thương, sơng luộc, sơng kinh thầy, cung cấp cho tỉnh Hải Dương lượng nước, lượng phù sa dồi dào, tạo lên cánh đồng màu mỡ có nhiều vùng ruộng trũng vùng ven sông tạo sở cho việc nuôi trồng thủy sản tỉnh Đây tỉnh có tiềm phát triển NTTS nước phát triển mạnh khu vực phía Bắc nước ta; tỉnh có phong trào NTTS nước phát triển mạnh đứng đầu suất nuôi cá nước đồng Sông Hồng Huyện Kim Thành huyện nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh tỉnh Hải Dương Trong năm gần đây, nhiều hộ huyện thực chuyển đổi cấu sản xuất tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt cấu kinh tế Xu hướng chuyển đổi góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Tuy nhiên bên cạnh kết đạt ni trồng thủy sản huyện năm gần gặp nhiều khó khăn như: hoạt động sản xuất kinh doanh thuỷ sản sản xuất nhỏ, phân tán, sản phẩm hàng hố khơng tập trung; chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm hạn chế nên chưa tham gia thị trường xuất được, dịch bệnh đàn cá ngày có xu hướng tăng, việc sử dụng thuốc phòng trị bệnh cá chưa thực quy trình kỹ thuật, hướng dẫn cán kỹ thuật gây thiệt hại cho nông dân, đội ngũ cán kỹ thuật chuyên ngành thuỷ sản thiếu yếu Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó, tơi tiến hành đề tài: “Phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương” cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tình hình phát triển ni trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương từ đề xuất số định hướng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển nuôi trồng thủy sản; (2) Đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm qua; (3) Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (4) Đề xuất số định hướng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Phát triển Nuôi trồng thủy sản gì? Nội dung phát triển ni trồng thủy sản gồm nội dung gì? Kinh nghiệm cho phát triển nuôi trồng thủy sản giới Việt Nam cho huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? (2) Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương diễn nào? 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chi cục Thủy sản Hải Dương (2014) Báo cáo kết công tác năm 2014 tỉnh Hải Dương Hải Dương Chi cục Thủy sản Hải Dương (2015) Báo cáo kết công tác năm 2015 tỉnh Hải Dương Hải Dương Chi cục Thủy sản Hải Dương (2015) Đề cương dự án phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 Hải Dương, năm 2015 Chính phủ (2014) Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 số sách phát triển thủy sản Hà Nội, năm 2014 Chi cục Thủy sản Hải Dương (2016) Báo cáo kết công tác năm 2016 tỉnh Hải Dương Hải Dương Chi cục Thống kê huyện Kim Thành (2016) Niên giám thống kê huyện Kim Thành 2016 Hải Dương, năm 2016 Cục thống kê Hải Dương (2016) Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương 2016 Nhà xuất thống kê Hải Dương Công ty cổ phần nước Hải Dương (2016) Báo cáo kết thực công tác năm 2016 tỉnh Hải Dương Hải Dương Đoàn Quang Thọ, Trần Văn Thụy, Phạm Văn Sinh, Đồn Đức Hiếu, Vũ Tình, Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Lực, Dương Văn Thịnh (2007) Giáo trình triết học Nhà xuất lý luận trị, Hà Nội tr 323 10 Hải Băng (2014) Hướng thủy sản giới 2014 Truy cập ngày 07/1/2014, http://www.thuysanvietnam.com.vn/huong-di-nao-cua-thuy-san-the-gioi2014-article-6912.tsvn 11 Kim Văn Vạn (2009) Giáo trình ni trồng thủy sản đại cương Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 12 Mai Thanh Cúc cộng (2005) Giáo trình phát triển nơng thơn NXB nơng nghiệp, Hà Nội 13 MinhLong/VoV -Trung tâm tin (2016) Kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam 124 14 Nguyễn Bình (2014) Thái Bình: Phát triển nuôi cá lồng sông Tiềm đánh thức.Truy cập ngày 14/5/2014, http://http://www.thuysanvietnam.com.vn/thaibinh-phat-trien-nuoi-ca-long-tren-song-tiem-năng-duoc-danh-thuc-article-7543.tsvn 15 Nguyễn Quang Linh, Tôn Thất Chất, Nguyễn Phi Nam, Lê Văn Dân (2006) Giáo trình ni trồng thủy sản đại cương Nhà xuất Nông nghiệp, Huế 16 Nguyễn Kim Phúc (2011) Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành thủy sản Việt Nam Luận văn Tiến sĩ Đai học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 17 Nguyễn Hồng Việt (2006) Đánh giá hiệu kinh tế nuoi trồng thủy sản hộ gia đình xã Mai Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnhTĩnh Luận văn thạc sĩ Đại học nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Phương Huyền (2016) Nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ Đại học nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 19 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long (2009) Giáo trình ni trồng thủy sản Nhà xuất Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 20 Phòng Nơng nghiệp huyện Kim Thành (2014) Báo cáo kết thực công tác NTTS năm 2014 Hải Dương, năm 2014 21 Phòng Nông nghiệp huyện Kim Thành (2015), Báo cáo kết thực công tác NTTS năm 2015 Hải Dương, năm 2015 22 Phòng Nơng nghiệp huyện Kim Thành (2016), Báo cáo kết thực công tác NTTS năm 2016 Hải Dương, năm 2016 23 Phòng văn hóa Thơng tin huyện Kim Thành (2016) Báo cáo kết thực công tác năm 2016 Hải Dương, năm 2016 24 Phan Thúc Huân (2006) Kinh tế phát triển Nhà xuất thống kê, Hà Nội 25 Phùng Huy Đại (2011) Phát triển nuôihuyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Luận văn Thạc sĩ Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 26 Ronald D Zweig, Hà Xuân Thông, Lê Thanh Lựu, Jonathan R Cook, Michael Phillips (2005) Việt Nam: Nghiên cứu ngành thủy sản Truy cập ngày 17/2/2005, tại: http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAMINVIETNAMESE/Resources/vn_fish eries_report_final_vie.pdf 125 27 Thủ tướng Chính phủ (2013) Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội 28 Tổng cục Thống kê (2013) Hệ thống tiêu thống kê quốc gia https://www.gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_QG.aspx?ma_nhom=092309nuôi 29 Tổng cục Thủy sản (2014) Tỉnh hình kinh tế xã hội năm 2013 Truy cập ngày 16/10/2014, http://www.fistenet.gov.vn/e-nuoi-trong-thuy-san/b-nuoi-thuy-san/tongquan-nuoi-trong-thuy-san-the-gioi-giai-111oan-2000-2012/ 30 Trần Thị Thanh Hiền (2004) Giáo trình Dinh dưỡng thức ăn thủy sản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 31 Trần Ngọc Tài (2011) Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước địa bàn tỉnh Quảng Nam.Luận văn thạc sĩ Đại học nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2008) Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Hải Dương, năm 2008 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2009) Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008-2015 định hướng đến năm 2020 Hải Dương, năm 2009 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2011) Quyết định 2657/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 việc phê duyệt Đề án Phát triển chăn nuôi, thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015 Hải Dương, năm 2011 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2012) Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 16/1/2012 việc phê duyệt Dự án Phát triển thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015 Hải Dương, năm 2012 36 Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội năm 2017 Hải Dương, năm 2016 Tiếng Anh FAO (2016) the state of wrold fisheries anh aquculture Downloaded 05/10/2016 from http://fao.org/3/a-i5798e.pdf Trang web - www.vasep.com.vn 126 PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ngày điều tra: ……………/2017 PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ:………………… ………Tuổi.… ….Giới tính… ……… Địa chỉ: Thơn………………….Xã Kim Thành – Hải Dương Số gia đình:……… ;Nam:…… ….;Nữ: ………… Số lao động NTTS gia đình: .;Nam:…… ;Nữ: …… Trình độ văn hố ơng/bà? - Cấp - Cấp - Cấp - Đại học Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Trình độ khác: Nghề chủ hộ có liên quan đến ni trồng thủy sản: A Có B Không 10 Số năm kinh nghiệm NTTS: năm 11 Hiểu biết kỹ thuật NTTS Nội dung Hiểu biết kinh nghiệm Hiểu biết nhờ đọc tài liệu Trả lời (có khơng) 127 Được tập huấn theo chương trình khuyến nơng PHẦN THƠNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NTTS 2.1 Diện tích NTTS hộ: .m2 2.2 Thu nhập hàng năm: - Tổng thu nhập: Triệu đồng/năm - Thu nhập bình quân đầu người : .triệu đồng/người/năm - Sản lượng cá bình quân năm : kg - Năng suất : .kg/m 2.3 Đối tượng cá nuôi gia đình đối tượng nào? a, Cá Trắm d, Cá rô phi b, Cá Trôi đ, Cá chép c, Cá Mè e, Cá khác 2.4 Mơ hình ni thủy sản: Diện tích (m2 ) Cơng thức ni Số vụ nuôi / năm Thời vụ nuôi ( tháng ) Trắm +Trôi + mè + chép Trắm +Trôi + mè + chép+ rơ phi Rơ phi 2.5 Chi phí ni trồng thủy sản hộ nuôi theo công thức nuôi Chỉ tiêu Đơn Cơng thức ni vị tính Trắm +Trơi + Trắm +Trôi + mè + mè + chép chép+ rô phi I Chi phí Giống Thức ăn Lao động gia đình Lao động thuê Tiền điện Tiền thuốc phòng trị bệnh Tiền thuê đất Lãi suất tiền vay Khấu hao 10 Thuế 128 Rơ phi 11 Chi phí khác II Năng suất IV Giá bán 2.6 Hình thức ni gia đình: a, Quảng canh c, Thâm canh b, Quảng canh cải tiến d Bán thâm canh 2.7 Tình hình sử dụng giống Cơng thức ni Chỉ tiêu Trắm +Trôi + mè + chép Trắm +Trôi + mè + chép+ rô phi I Nguồn gốc giống mua Trại cá Người bán dong Nhập Tư nhân Thương lái Hợp tác xã II Giống cá có qua kiểm dịch khơng Có Không III Hiểu biết nguồn gốc giống Biết rõ Biết sơ qua Không biết IV Vấn đề quan tâm giống Chất lượng Giá Cả hai V Đánh giá chung chất lượng giống Tốt Trunh bình Kém 2.8 Ơng/bà có tập huấn kỹ thuật khuyến nơng, phòng trừ dịch bênh khơng? a, Có b, Khơng 129 Rô phi 2.9 Các biện pháp áp dụng khoa học - kỹ thuật sản xuất? stt Chỉ tiêu Đvt Làm theo kinh nghiệm % Kết hợp kinh nghiệm tập huấn % Hoàn toàn theo tập huấn kỹ thuật % Cá Trắm, chép, mè, trôi Cá Trắm, Chép, mè, trơi, rơ phi 2.10 Ơng/bà có sử dụng hóa chất để xử lý mơi trường ao ni khơng? a, Có b, Khơng 2.11 Ơng/bà có dùng thuốc phòng, trị bệnh cho cá ni khơng? a, Có b, Không 2.12 Nguồn thức ăn cho cá gồm loại nào? a, Cám công nghiệp c, Thức ăn tự chế: thóc ninh b, Rau, Cỏ 2.13 Mức độ hiểu biết ơng bà: có biết phòng, chữa bệnh cho cá khơng? a, Có b, Khơng 2.14 Ơng/bà có hỗ trợ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản không? a, Có b, Khơng 2.15 Nếu có, gia đình bác hỗ trợ gì? a, Hỗ trợ tiền mua giống b, Hỗ trợ cải tạo ao, hồ đầm 130 Cá Rơ phi c, Hỗ trợ thuốc phòng trị bệnh d, Hỗ trợ thức ăn 2.16 Một số bệnh thường gặp cá nuôi (ĐVT: % số hộ triều tra) Một số bệnh thường gặp cá Cá Trắm, chép, mè, trôi Cá Trắm, Chép, mè, trôi, rô phi Cá Rô phi Trùng mỏ neo Xuyất huyết Nấm Cá đen đầu Bệnh khác 2.17 Những thuận lợi khó khăn gặp phải q trình phát triển ni trồng thủy sản Stt Yếu tố Nguồn vốn Kỹ thuật Giống Thuận lợi 131 Khó khăn Dịch bệnh Nguồn nhân lực Thời tiết, khí hậu Chất lượng nguồn nước Thị trường tiêu thụ Chính sách PHẦN 3.QUAN HỆ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG, VẤN ĐỀ ĐẦU RA A QUAN HỆ TÀI CHÍNH 3.1 Hộ có vay vốn bắt đầu ni cá khơng? a, Có b, Khơng 3.2 Lượng vốn đầu tư cho NTTS: Cá Trắm, chép, Chỉ tiêu mè, trôi (Tr.đ/ha) Cá Trắm, chép, mè, trôi, rô phi (Tr.đ/ha) Rô phi (Tr.đ/ha) Tổng số vốn đầu tư cho NTTS Vốn tự có Vốn vay -NH Nơng nghiệp - Vay hội phụ nữ - Vay tư nhân - NH sách - Bạn bè, họ hàng - Khác 3.3 Thủ tục vay vốn dàng khơng a, Có b, Khơng 3.4 Vốn vay có đáp ứng u cầu phát triển NTTS khơng a, Có b, Khơng 3.5 Theo ông bà điểm bất cập sách cho vay vốn gì? B THỊ TRƯỜNG, VẤN ĐỀ ĐẦU RA 3.6 Ơng/bà có nhận xét thị trường tiêu thụ sản phẩm 132 3.7 Ông/bà có hài lòng thị trường tiêu thụ khơng? a, Rất hài lòng b, Hài lòng c, Bình thường d, Khơng hài lòng 8.Ơng bà thường bán sản phẩm cho a, Thương lái c, Bán trực tiếp cho người tiêu dùng b, Người mua buôn d, Chợ huyện d, Đối tượng khác (Ghi rõ): 3.9 Địa điểm bán a, Tại nhà c, Địa điểm khác b, Tại chợ 3.10 Ơng/bà có nắm bắt thị trường khơng? a, Có b, Khơng 3.11 Thị trường tiêu thụ khơng? a, Có b, Không 3.12 Đối tượng cá tiêu thụ mạnh a, Cá trắm c, Cá Trôi b, Cá chép d, Cá Rô phi đ, Cá Mè g, Cá khác (ghi rõ) 3.13 Giá bán sản phẩm Loại cá Giá bán (1.000đ) Loại II Loại I Loại III Cá trắm Cá chép Cá rô phi Cá mè Cá trơi 3.14 Các khó khăn tiêu thụ sản phẩm gì? 3.15 Theo ông, bà vấn đề thị trường có ảnh hưởng lớn đến NTTS khơng 133 a, Có b, Khơng Ảnh hưởng nào? Cần giải nào? 3.16 Doanh thu/năm từ hoạt động NTTS ông bà? 3.17 Trong năm tới ơng bà có định đầu tư thêm cho ni trồng thủy sản khơng? a, Có b, Khơng 3.18 Theo Ông/bà nghề NTTS có phải ngành kinh tế mũi nhọn huyện khơng? a, Có b, Khơng 3.19 Nghề nuôi trồng thủy sản làm tăng thu nhập cho cộng đồng a, Đồng ý b, Không đồng ý 3.20 Các kiến nghị với quyền cấp? PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỤ HƯỞNG CÁC CHÍNH SÁCH 4.1 Ơng/bà tiếp cận sách khơng? a, Có b, Khơng Lý do: 4.2 Theo ơng/bà sách đưa có phù hợp khơng? a, Có b, Khơng Lý do: 4.3 Theo ông/bà, sách có bất cập gì? Ơng/bà có đề nghị; kiến nghị sách đưa ra? 134 4.4 Trong trình đưa sách thực thi sách, phối hợp địa phương ơng/bà có diễn ra? Ơng/bà tháy phù hợp chưa? Vì sao? Ngày tháng .năm 2017 Người cung cấp thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ Ngày điều tra: Người điều tra: 135 Địa điểm: Xóm Xã huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Phần I Thông tin chung Họ tên: Nam/nữ: Tuổi: Đơn vị công tác: Phần II Nội dung 2.1 Tình hình thực giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Ông/bà cho biết đánh giá thực giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa phương? Ông/bà cho biết để hỗ trợ cho phát triển nuôi trồng thủy sản huyện, quan lãnh đạo huyện triển khai sách gì? Ông/ bà cho biết q trình triển khai thực sách đó? Ông/bà cho biết đánh giá thực sách phát triển ni trồng thủy sản? Đánh giá vè giải pháp Tốt Trung bình Kém Chỉ tiêu Tính cụ thể giải pháp Tình hình tổ chức thực Nguồn lực hỗ trợ thực sách 2.2 Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Quan điểm ông/bà việc phân bổ vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản huyện? 136 Ơng/bà thấy khó khăn cản trở vấn đề đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản huyện nay? a, Kinh phí b, Trình độ quản lý c, Trình độ nơng dân d, Chính sách Ý kiến khác: Ơng/bà có nhu cầu, mong muốn phát triển ni trồng thủy sản địa phương? 2.3 Tình hình thực thi sách Ơng bà cho biết sách triển khai nào? Ông/bà cho biết bất cập triển khai sách? Kết triển khai? a, tốt b, Khá c, Trung bình d, Ơng/bà có kiến nghị để cơng tác thực thi sách đạt hiệu quả? Ngày tháng .năm 2017 Người cung cấp thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) 137 ... Thành, tỉnh Hải Dương; + Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; + Đinh hướng giải phát phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành,. .. phát triển ni trồng thủy sản gồm nội dung gì? Kinh nghiệm cho phát triển nuôi trồng thủy sản giới Việt Nam cho huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? (2) Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện. .. phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? (5) Những giải pháp nhằm ổn định phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương, Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, Trong kinh tế, phát triển là quá trình chuyển biến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng sản phẩm, sự hoàn thiện về cơ cấu nền kinh tế và việc nâng cao chất lượng mọi mặt của cuộc sống, Như vậy, phát triển là sự tăng lên về quy mô, làm tăng giá trị sản lượng của vật chất, dịch vụ và sự biến đổi tích cực về cơ cấu kinh tế, tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý, đồng thời là quy luật tiến hoá, tiến trình đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hộ, * Phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Hải Dương, PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.2 Giá trị sản xuất của các ngành trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2016, Nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh cũng như của huyện Kim Thành hiện nay còn mang nặng yếu tố tự phát, sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp, manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp, công nghệ còn yếu kém, thiếu quy hoạch đồng bộ làm ảnh hưởng tới các ngành khác và ảnh, Bảng 3. 4 Cơ cấu mẫu điều tra theo quy mô nuôi và công thức nuôi, PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 1 .THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở HUYỆN KIM THÀNH, Bảng 4. 4 Bảng phân loại số hộ và diện tích theo công thức nuôi, + Diện tích mặt nước lớn: Là sông cụt, đầm, hồ có diện tích mặt nước từ 05ha trở lên., Như vậy qua số liệu thống kê ta có thể thấy diện tích nuôi càng lớn cho năng suất và sản lượng càng cao, diện tích nuôi nhỏ cho năng suất nuôi và sản lượng nuôi càng thấp. Do các hộ nuôi quy mô lớn thường là các hộ có nhiều kinh nghiệm, áp dụng khoa học k, Về phía các nhà quản lý, mặc dù việc kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản rất khó khăn so với các ngành khác nhưng khi có dịch còn chậm trong khâu tuyên truyền và xử lý dịch bệnh; không thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho người nuôi n, Như vậy qua bảng số liệu ta thấy các hộ nuôi theo công thức 3 nuôi chuyên canh cá rô phi cá ít bị mắc bệnh hơn so với nuôi ghép theo công thức 2:Trắm, chép,mè, trôi, rô phi và công thức 1: trắm, chép, mè, trôi. Do những hộ nuôi theo công thức 3 nuôi chuyê, Đặc biệt cuối năm 2016 đầu năm 2017 do khủng hoảng của ngành chăn nuôi lớn đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành nuôi trồng thủy sản, sản phẩm nuôi ra tiêu thụ rất châm, giá rẻ hơn nhiều so với những năm trước. Vì vậy, cần phải thực hiện phát triển chuyên môn hó, Qua kết quả điều tra, phỏng vấn trực tiếp các hộ nuôi trồng thủy sản về giá bán. Cho thấy, giá cá bán tại ao nuôi của các hộ cơ bản là giống nhau, chênh lệch không nhiều giữa các xã, các thời điểm có thể thay đổi theo giá thị trường, phụ thuộc phần lớn và, Giá trị sản xuất trung bình của 03 quy mô nuôi là 187,2 triệu đồng, cao nhất là quy mô nuôi lớn đạt 246,49 triệu đồng/ha/năm, thấp nhất là quy mô nuôi nhỏ 147,54 triệu đồng/ha/năm., Kết quả điều tra 90 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện cho thấy: Những hộ có diện tích lớn thường những hộ có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, đầu tư vốn lớn và chủ yếu sản xuất theo hướng thâm canh hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn,, Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016), Các chính sách đưa ra nhằm phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước đối với người dân. Chính sách đưa ra có thể có tác động tích cực và cũng có thể có ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh nói chúng của mỗi người dân và các hộ nuôi trồng thủy s, Thiếu quy hoạch đồng bộ, quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản tập trung của huyện Kim Thành nói riêng của tỉnh Hải Dương nói chung có tốc độ chậm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách những năm qua thường bị cắt giảm...dẫn đến cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, đư, - Phân vùng Quy hoạch tổng thể, vùng nuôi phải đảm bảo tính bền vững bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong NTTS, tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản, cần có những khung hình phạt nặng với c, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, Một số bệnh thường gặp ở cá, Cá Trắm, chép, mè, trôi, rô phi (Tr.đ/ha)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay