QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH _ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

21 34 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:01

MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Lý Phối Quỳnh Lương Yến Trúc (Thuyết trình) Trần Tú Trinh (Thuyết trình) Hồ Lê Diệu Hồng Các thành viên nhóm Văn Huệ Mẫn Phan Thị Kim Ngân Nguyễn Đỗ Quỳnh Thơ Bùi Nhật Duy Phan Nhật Nam 10 Trần Thanh Huy 11 Đinh Hoàng Anh Tuấn QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH  KHÁI NIỆM PHỦ ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG  PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH  Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN  KHÁI NIỆM PHỦ ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG a) Khái niệm phủ định:  Dùng để thay vật vật khác, giai đoạn vận động, phát triển giai đoạn vận động, phát triển khác.  Ví dụ b) Phủ định biện chứng:  Là loại phủ định tạo điều kiện, tiền đề cho trình phát triển vật, tượng  Là trình khách quan, tự thân, trình kế thừa tích cực đạt từ cũ, mắt khâu trình dẫn tới đời vật tượng cao hơn, tiến VIDEO CLIP Q trình lồi sâu hóa thành bướm c) Đặc điểm phủ định biện chứng: Có đặc điểm TÍNH KHÁCH QUAN TÍNH KẾ THỪA  Tính khách quan: Ngun nhân phủ định nằm thân vật, tượng; kết q trình đấu tranh giải mâu thuẫn tất yếu, bên thân vật, tượng; tạo khả đời thay cũ, nhờ tạo nên xu hướng phát triển thân vật VIDEO CLIP Quá trình hạt giống nảy mầm VIDEO CLIP Q trình thay đổi Trái Đất  Tính kế thừa: Phủ định biện chứng phủ định trơn cũ, mà trái lại sở hạt nhân hợp lý cũ để phát triển thành mới, tạo nên tính liên tục phát triển Đó phủ định mà hình thành phát triển tự thân, thơng qua q trình chọn lọc, loại bỏ mặt tiêu cực, lỗi thời, giữ lại nội dung tích cực Ví dụ Các hình thái kinh tế - xã hội trình phát triển lịch sử SỰ PHỦ ĐỊNH DIỄN RA TRONG XÃ HỘI  PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH  Trong vận động vĩnh viễn giới vật chất, phủ định biện chứng q trình vơ tận, tạo nên khuynh hướng phát triển vật, tượng từ trình độ thấp đến trình độ cao hơn, diễn có tính chất chu kỳ theo hình thức “xốy ốc” Ví dụ Trứng (1) Chu kì phát triển của trứng tằm theo hình ‘‘xoáy ốc’’ Ngài Tằm Nhộng Trứng (2)  Trong chuỗi phủ định tạo nên trình phát triển vật, tượng, lần phủ định biện chứng  điều kiện, tiền đề cho phát triển  Trải qua "phủ định phủ định"  vận động theo chiều hướng lên vật tượng Trứng (1) Gà (1) Trứng (2) Chất lượng tăng cao sau mỗi lần phủ định Gà (2)  Tính chất chu kỳ trình phát triển thường diễn theo hình thức "xốy ốc" => Đó tính chất “phủ định phủ định”  Mỗi chu kì phát triển của sự vật, tượng trải qua lần phủ định hình thức tồn chủ yếu lần phủ định hình thức  Hình thức cuối chu kỳ lặp lại đặc trưng hình thái ban đầu chu kỳ sở cao trình độ phát triển nhờ kế thừa nhân tố tích cực loại bỏ nhân tố tiêu cực qua hai lần phủ định biện chứng  Quy luật phủ định phủ định: khơng phải phát triển theo hình thức đường thẳng mà theo hình thức xốy ốc  Khuynh hướng phát triển theo đường xoáy ốc thể tính chất biện chứng vật phát triển: Tính thừa kê Tính lặp lại Tính tiên lên  Sự tiếp nối vòng đường xốy ốc phản ánh q trình phát triển vơ tận từ thấp đến cao vật, tượng giới Là sở để nhận thức đắn xu hướng vận động, phát triển vật, tượng Q trình đường quanh co, phức tạp, gồm nhiều giai đoạn trình khác Cần nâng cao tính tích cực nhân tố chủ quan hoạt động, có niềm tin vào  Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN tất thắng Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ giáo điều, kìm hãm phát triển Trong trình phủ định cũ phải theo nguyên tắc kế thừa có phê phán; kế thừa nhân tố hợp quy luật lọc bỏ, tạo tiêu cực, nhằm thúc đẩy vật tượng, phát triển theo hướng tiến ... Tuấn QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH  KHÁI NIỆM PHỦ ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG  PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH  Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN  KHÁI NIỆM PHỦ ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG a) Khái niệm phủ định: ... Nhộng Trứng (2)  Trong chuỗi phủ định tạo nên trình phát triển vật, tượng, lần phủ định biện chứng  điều kiện, tiền đề cho phát triển  Trải qua "phủ định phủ định"  vận động theo chiều hướng... lần phủ định Gà (2)  Tính chất chu kỳ q trình phát triển thường diễn theo hình thức "xốy ốc" => Đó tính chất phủ định phủ định  Mỗi chu kì phát triển của sự vật, tượng trải qua lần phủ định
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH _ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH _ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay