Bài 42. Hệ sinh thái

54 70 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:01

Chương III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Quần Hệ sinh xãthái sinhlàvật gì?+ Sinh cảnh = Hệ sinh thái Sơ đồ bên mô tả cấp độ tổ chức sống nào? I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Khái niệm: Tại nói hệ sinh thái sinhcủa quần xã - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vậthệ vàthống sinh cảnh học hoàn và tác - Trong hệ sinh thái, sinh vật tác chỉnh động lẫn mộtcủa đối tương định? động qua lại với cácCho nhânvítốdụvơvềsinh sinhổn cảnh tạo nên hệ thống sinh học hoàn chỉnhvài vàHST tương đối ổn định Tại nói “Hệ sinh Ví dụ: - Một ao (hồ); Một cánh đồng; Một khu rừng… thái biểu chức tổ chức sống”? Trong hệ sinh thái, trao đổi chất lượng sinh vật nội quần xã quần xã với sinh cảnh, chúng biểu chức tổ chức sống I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: II CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: Kể tên thành phần hệ sinh thái? I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: II CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: Hệ sinh thái gồm thành phần: Tp vô sinh hữu sinh Thành phần vô sinh (sinh cảnh): - Ánh sáng - Khí hậu: Nhiệt độ, độ vơẩm, Thành phần sinh HST bao lượng mưa, gió… yếu tố - Đất: Các yếugồm tố thổ nhưỡng… - Nước - Xác chết sinh vật, chất thải hữu môi trường II CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: Thành phần vô sinh (sinh cảnh): Thành phần hữu sinh (QXSV): Thành phần hữu sinh HST bao gồm nhóm nào? II CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: Thành phần vô sinh (sinh cảnh): Thành phần hữu sinh (QXSV)  - Sinh vật sản xuất: Thực vật số vsv tự dưỡng → sử dụng NLASMT tổng hợp chất hữu - Sinh vật tiêu thụ: ĐV ăn TV ĐV ăn thịt - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, số loài ĐVKXS (giun đất, sâu bọ, ) → phân giải xác sinh vật chất thải hữu thành chất vô II CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: Thành phần vô sinh (sinh cảnh): Thành phần hữu sinh (QXSV): Ví dụ: hệ sinh thái đồng ruộng có số lồi sau: lúa, cua, chim, sâu, chuột, cỏ, vi khuẩn, rắn, nấm… Hãy xếp sinh vật theo nhóm sinh vật hệ sinh thái - Sinh vật sản xuất: lúa, cỏ - Sinh vật tiêu thụ: cua, chim, sâu, chuột, rắn - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm ▼Hãy nêu ví dụ hệ sinh thái nhân tạo Nêu thành phần hệ sinh thái biện pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái SO SÁNH HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO * Giống nhau: Gồm quần xã sinh vật & sinh cảnh tác động lẫn trao đổi vật chất lượng với môi trường * Khác nhau: So sánh hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo SO SÁNH HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO * Giống nhau: Gồm quần xã sinh vật & sinh cảnh tác động lẫn trao đổi vật chất lượng với môi trường * Khác nhau: Tiêu chí so sánh Thành phần lồi Tính ổn định Tốc độ sinh trưởng Năng suất sinh học Hệ sinh thái nhân tạo Ít Hệ sinh thái tự nhiên Nhiều Thấp, dễ bị sâu bệnh Cao, khó bị sâu bệnh Nhanh Chậm Cao Thấp Bài 42: HỆ SINH THÁI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Trong khu rừng có nhiều lớn nhỏ khác nhau, lớn có vai trò quan trọng bảo vệ nhỏ động vật sống rừng, động vật ăn thực vật ăn thịt loài động vật khác Các sinh vật rừng phụ thuộc lẫn tác động đến môi trường sống chúng tạo thành A Quần thể B Quần xã C Hệ sinh thái D Chuỗi thức ăn Bài 42: HỆ SINH THÁI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Tại hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định? A Vì sinh vật quần xã cạnh tranh với đồng thời tác động với thành phần vơ sinh sinh cảnh B Vì sinh vật quần xã tác động lẫn C Vì sinh vật quần xã ln tác động với thành phần vô sinh sinh cảnh D Vì sinh vật quần xã ln tác động lẫn đồng thời tác động lên thành phần vô sinh sinh cảnh Bài 42: HỆ SINH THÁI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Sinh vật gọi sinh vật sản xuất? A Con chuột B Cây lúa C Rắn D Vi khuẩn Bài 42: HỆ SINH THÁI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín B Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên C Do có can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng - Học cũ trả lời câu hỏi trang 190 - Nghiên cứu “TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI” HST nhân tạo HST tự nhiên Điểm khác biệt HST gì? Hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ) Hệ sinh thái nước chảy (suối, sông) Rừng ngập mặn Rạn san hô Hệ sinh thái vùng biển khơi ... CỦA HỆ SINH THÁI: III CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: Hệ sinh thái tự nhiên: Quan sát hình ảnh sau kể tên hệ sinh thái tự nhiên? Hệ sinh thái cạn Hệ sinh thái nước I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:... KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Quần Hệ sinh x thái sinhlàvật gì?+ Sinh cảnh = Hệ sinh thái Sơ đồ bên mô tả cấp độ tổ chức sống nào? I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Khái niệm: Tại nói hệ sinh thái sinhcủa quần... Các hệ sinh thái cn Thảo nguyên Các hệ sinh thái Rng lỏ rng ụn i cnnhit i Rng ma Các hệ sinh thái cn HST sa mạc Hoang mạc III CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: Hệ sinh thái tự nhiên: a Các hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 42. Hệ sinh thái, Bài 42. Hệ sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay