Đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện vũ thư, tỉnh thái bình

111 73 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:58

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngày 0462010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800QĐTTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20102020. Mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, thuỷ lợi, trường học, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Theo Quyết định số 491QĐ TTg ngày 1642009 của Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nhằm xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí thứ 17 là tiêu chí về môi trường, bao gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia; Các cơ sở SXKD đạt tiêu chuẩn về môi trường; Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Có thể nói đây là một tiêu chí khó với nhiều chỉ tiêu cần thực hiện để đạt theo yêu cầu đề ra khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, đặc biệt đối với cộng đồng người dân sống ở khu vực nông thôn. Hằng ngày, người dân nông thôn phải đối mặt với nhiều loại chất thải khác nhau, nhưng việc đầu tư xử lý, giảm ô nhiễm môi trường bị bỏ ngỏ. Do việc phân loại chất thải nông thôn hiện nay vẫn còn hạn chế, cho nên các chất thải sinh hoạt không được phân loại tại nguồn, bị vứt bừa bãi ra đường làng, ngõ xóm. Một số nơi không quy định bãi tập trung rác, không có nhân viên thu gom rác, dẫn tới lượng rác tồn đọng tại các kênh, mương, khe, suối rất lớn, dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Vì vậy, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết (Thanh Bình, 2015). Hiện nay, cùng với cả nước triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng cũng đang chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của BCĐ chương trình XDNTM huyện Vũ Thư thì đến 122016 cả huyện có 19 xã trên tổng số 29 xã đạt chỉ tiêu về môi trường (chiếm 65,5%). Để có thể đưa ra các giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nói chung và thực hiện tiêu chí môi trường nói riêng cần thiết phải có đánh giá thực trạng việc thực hiện, xác định những thuận lợi, khó khăn và thách thức cụ thể trong công tác này (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư, 2016).Xuất phát từ thực tiễn trên đề tài:“Đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình”. được thực hiện.1.2. MỤC TIÊU1.2.1. Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tìm ra những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨUĐể giải quyết vấn đề nghiên cứu, một số câu hỏi nghiên cứu được đưa ra là: Tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình như thế nào? ... trường xây dựng nông thôn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận đánh giá thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn - Đánh giá thực tiêu chí mơi trường xây dựng NTM địa bàn huyện Vũ. .. dân bảo vệ môi trường PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NTM 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MỚI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NTM... dung đánh giá tình hình thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn Hướng dẫn thực tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn địa bàn tỉnh Thái Bình Ban đạo XDNT tỉnh hướng dẫn huyện thực theo Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện vũ thư, tỉnh thái bình, Đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện vũ thư, tỉnh thái bình, Với mục tiêu của Chiến lược là đẩy mạnh phát triển đất nước trên cơ sở phát triển bền vững môi trường dựa vào XHH công tác BVMT. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược để tích cực đẩy mạnh giáo dục và nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác BVMT v, Trong đó thanh niên là lực lượng trẻ, thích tiếp cận các vấn đềmới và thường cập nhật thông tin mới. Phụ nữ thường hay quan tâm đến các vấn đề của phụ nữ và gia đình đặc biệt là vấn đề vệ sinh nông thôn và nước sạch., - Nâng cao nhận thức của người dân, các cơ sở sản xuất về bảo vệ môi trường. Khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường (tiêu biểu như làm bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi)., Một là: Phân công rõ hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới đối với việc thực hiện tiêu chí môi trường. Việc xây dựng, thực hiện tiêu chí môi trường cần được triển khai rõ ràng, cụ thể, cần phải gắn với trác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay