ĐÁP án CHUYÊN đề bài tập thi thpt môn sinh

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:38

1: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trộilà trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quátrình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạngvới cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu đượcF2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây về F2 đúng?(I) Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.(II) Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.(III) Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm SINH HỌC BEECLASS CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN (BT 01) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B C D Câu 1: Ở loài thực vật, xét tính trạng, tính trạng gen có alen quy định, alen trội Đáp án trội hoàn toàn Hai gen nằm nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử Giao phấn chủng có kiểu hình trội tính trạng với có kiểu hình lặn tính trạng (P), thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết khơng xảy đột biến Theo líthuyết, có kết luận sau F2 đúng? (I) Có loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen (II) Kiểu hình trội tính trạng ln chiếm tỉ lệ lớn (III) Kiểu hình lặn tính trạng ln chiếm tỉ lệ nhỏ (IV) Có 10 loại kiểu gen A B C D Hướng dẫn: C Xét hệ P: chủng có kiểu hình trội tính trạng có kiểu gen: AB/AB, có kiểu hình lặn tính trạng có kiểu gen: ab/ab, thu F1: AB/ab F1: AB/ab x AB/ab Xét phát biểu đề bài: - Phát biểu (I): Có loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen Phát biểu kiểu gen dị hợp cặp gen có kiểu gen AB/ab Ab/aB - Phát biểu (II): Kiểu hình trội tính trạng ln chiếm tỉ lệ lớn Phát biểu theo hệ thức Đê- cat-tơ: Kiểu hình A_B_= 50% + aabb → A_B_ ≥ 50% Kiểu hình A_bb= aaB_= 25% - aabb - Phát biểu (III): Kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ nhỏ Phát biểu sai vìkiểu hình aabb chiếm tỉ lệ lớn kiểu hình A_bb aaB_ Kiểu hình aabb= ab × ab Xét trường hợp f= 20% → giao tử ab= 40% → Kiểu hình aabb= 16% → Kiểu hình A_bb= aaB_= 25% - aabb = 9% - Phát biểu (IV): Có 10 loại kiểu gen Phát biểu áp dụng cơng thức: số kiểu gen tối đa = 2.2.(2.2+1)/2 = 10 kiểu gen Câu 2: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Hướng dẫn: C Màu sắc hoa gen có hai alen quy định, (P) chủng đỏ × trắng → F1: 100%Aa (hồng) F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Quy luật phân li, trội khơng hồn tồn → Quy ước gen: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng (hoặc AA: hoa trắng; aa: hoa đỏ) Xét phát biểu đề bài: - Phát biểu 1: Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình Phát biểu kiểu gen khác thìkiểu hình khác - Phát biểu 2: Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử Phát biểu theo quy ước gen thìkiểu hình đỏ trắng kiểu gen đồng hợp tử Kiểu hình hồng kiểu gen dị hợp tử - Phát biểu 3: Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Phát biểu sai vìnếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời toàn hoa hồng - Phát biểu 4: Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen Phát biểu theo giả thiết, tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định (A, a) Xét theo quy ước gen alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng Tính trạng hoa hồng hình thành alen A va alen a tương tác với Câu 3: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho hai (P) chủng khác hai cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với thể đồng hợp tử lặn hai cặp gen, thu Fa Biết không xảy đột biến có hốn vị gen thìtần số hốn vị 50%, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình Fa? (1) Tỉ lệ : : : (2) Tỉ lệ : (3) Tỉ lệ : (4) Tỉ lệ : : : (5) Tỉ lệ : : (6) Tỉ lệ : : : A B.3 C D Hướng dẫn: D Xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen → gen nằm cặp NST khác nằm cặp NST TH1: gen nằm cặp NST khác nhau: Cho hai (P) chủng khác hai cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 → giả sử F1 có kiểu gen AaBb F1 x thể đồng hợp tử lặn cặp gen: AaBb x aabb => Fa: KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Kiểu hình: - Trường hợp 1: Nếu gen quy định tính trạng, Fa có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 - Trường hợp 2: Nếu gen tương tác với theo kiểu 9:7 13 : 15 : thìFa thu tỉ lệ 3:1 - Trường hợp 3: Nếu gen tương tác với theo kiểu 9:6:1 12 : : Fa thu tỉ lệ 1:2:1 TH2: Nếu gen nằm NST: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP + Nếu gen liên kết hồn tồn Fa thu tỉ lệ 1:1 + Nếu gen xảy hoán vị với f = 50% Fa thu tỉ lệ 1:1:1:1 Vậy có trường hợp: 2, 3, 5, Câu 4: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo líthuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (6) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Hướng dẫn: Cây thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen: aaBB aaBb A TH1: có kiểu gen aaBB → 100% thân thấp, hoa đỏ TH2: aaBB : 2aaBb → 1/3 aaBB : 2/3 ( 1/4 aaBB : 1/2 aaBb : 1/4 aabb) → thân thấp, hoa vàng sinh = 2/3.1/4 = 1/6; thấp, đỏ = 1/3 + 2/3 (1/4 +1/2) = 5/6 → tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ : thân thấp hoa vàng → TH3: aaBB : aaBb → 2/3 aaBB : 1/3( 1/4 aaBB : 1/2 aaBb : 1/4 aabb) → thân thấp, hoa vàng sinh = 1/3 1/4 = 1/12; thấp, đỏ = 2/3 + 1/3(1/4 + 1/2) = 11/12 => tỉ lệ kiểu hình 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp hoa vàng → TH4: 100% (cả cây)có kiểu gen aaBb → thân thấp hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng → Vậy có phương án Câu 5: Ở loài động vật, xét phép lai sau: Phép lai 1: (P) XAXA × XaY Phép lai 2: (P) Xa Xa × XAY Phép lai 3: (P) Dd × Dd Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến; phép lai tạo F1, cá thể F1 phép lai ngẫu phối với tạo F2 Theo líthuyết, phép lai (P) có: (1) phép lai cho F2 có kiểu hình giống hai giới (2) phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn (3) phép lai cho F2 có kiểu hình lặn gặp giới (4) phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình Trong kết luận trên, có kết luận đúng? A B C D Hướng dẫn: B Xét trường hợp XX cái, XY đực - Phép lai 1: P: XAXA x XaY F1: 1/2 XAXa : 1/2 XAY F2: Kiểu gen: ¼ XAXA : ¼ XAXa : ¼ XAY : ¼ XaY : Kiểu hình: trội : đực trội : đực lặn - Xét phép lai 2: P: XaXa x XAY F1: ½ XAXa : ½ XaY SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP F2: ¼ XAXa : ¼ XaXa : ¼ XAY : ¼ XaY: Kiểu hình: trội : lặn : đực trội : đực lặn - Xét phép lai 3: P: Dd × Dd F1: 1/4DD : 2/4 Dd : 1/4 dd F2: 1/4DD : 2/4 Dd : 1/4 dd : Kiểu hình: (3 trội : lặn).(1 : đực) Xét kết luận đề bài: + Kết luận 1: phép lai cho F2 có kiểu hình giống hai giới Kết luận phép lai cho F2 có kiểu hình giống giới + Kết luận 2: phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn Kết luận phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn + Kết luận có phép lai cho F2 có kiểu hình lặn gặp giới + Kết luận sai vìchỉ có phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai số Vậy có kết luận Câu 6: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo líthuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Hướng dẫn: D Quy ước gen: A_B_ : hoa đỏ; A_bb : hoa vàng; aaB_ aabb: hoa trắng Cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn (A_B_ × A_B_), F1 gồm loại kiểu hình: - Để có kiểu hình hoa vàng F1 phải có bb→ P: Bb× Bb - Để có kiểu hình hoa trắng F1 phải có aa→ P: Aa× Aa → Cây hoa đỏ (P) phải dị hợp cặp AaBb (P) AaBb × AaBb F1: AaBb; AaBB; AABb; AABB :9 hoa đỏ Aabb; AAbb :3 hoa vàng aaBb; aaBB; aabb: hoa trắng Xét kết luận đề bài: + Kết luận hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 có kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ 2/16 = 12,5% + Kết luận hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen aaBB + aabb = 1/16 + 1/16 = 2/16 = 12,5% + Kết luận F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng aaBb; aaBB; aabb + Kết luận sai vìtrong hoa trắng F1 ( aaBb, aaBB, aabb), hoa trắng đồng hợp tử chiếm tỉ lệ: (1/4 + 1/4 )/ (2/4 + 1/4 +1/4) = ½ = 50% Vậy có kết luận Câu 7: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1) F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 50% (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% A B C D Hướngdẫn: A Theo đề bài: A hoa đỏ, a hoa vàng; B tròn, b bầu dục KG F1 (Aa,Bb) Do A-bb = 0,09 Các tính trạng di truyền theo quy luật di truyền liên kết gen Ta có: A-bb = 0,25 – aabb = 0,09 => aabb = 0,16 = 0,4ab x 0,4ab (a liên kết hoàn toàn với b) AB AB Phép lai F1: , f = 20% x ab ab Nhận xét phép lai (kết F2): (1) Số loại KG: x + = 10 kiểu => sai AB AB AB AB Ab (2) Có loại KG thoả A-B- gồm ( ) => , , , , AB ab Ab aB aB AB (3) Số cá thể có KG giống F1: = 2(0,4AB x 0,4ab) = 0.32 => sai ab (4) f = 20% Có (2) (4) Câu 8: Xét bệnh di truyền đơn gen người alen lặn gây nên Một người phụ nữ bình thường có cậu (em trai mẹ) mắc bệnh lấy người chồng bình thường có mẹ chồng chị chồng mắc bệnh Những người khác gia đình khơng bị bệnh này, bố đẻ cô ta đến từ quần thể khác trạng thái cân di truyền có tần số alen gây bệnh 10% Cặp vợ chồng sinh gái đầu lòng khơng mắc bệnh Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thơng tin trên, cho biết số dự đoán đây, có dự đốn đúng? (1) Xác xuất để người gái vợ chồng mang alen gây bệnh 16/29 (2) Xác xuất thứ hai vợ chồng trai không bị bệnh 29/64 (3) Xác xuất để bố đẻ người vợ mang alen gây bệnh 4/11 (4) Có thể biết xác kiểu gen người gia đình A B.1 C.2 D.4 Hướng dẫn: A Quy ước: A: bình thường >> a: bị bệnh Người phụ nữ bình thường A-, ơng bà ngoại bình thường có em trai bị bệnh aa => mẹ người phụ nữ có dạng (1/3AA : 2/3Aa) Bố bình thường A-, đến từ quần thể có tần số alen a = 10% Cấu trúc quần thể là: 0.81AA : 0.18Aa : 0.01aa Vậy người bố có dạng (9/11AA : 2/11Aa) - Bố mẹ người phụ nữ: (1/3AA : 2/3Aa) * (9/11AA : 2/11 Aa) Sinh đời theo líthuyết: 20/33AA : 12/33Aa:1/33aa Vậy người phụ nữ có dạng: (5AA : 3Aa) Người nam giới bình thường A- có mẹ bị bệnh aa => người nam giới có kiểu gen Aa Cặp vợ chồng xét: (5AA : 3Aa) * Aa - Xác xuất cặp vợ chồng sinh gái, không bị bệnh là: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP - 1/2 * (1 – (3/16 * 1/2)) = 29/64 Xác xuất cặp vợ chồng sinh gái có kiểu gen Aa là: 1/2 * ((13/16 * 1/2) + (3/16 * 1/2)) = 1/4 Vậy xác xuất gái cặp vợ chồng mang alen gây bệnh là: 1/4 : (29/64) = 16/29 => (1) Xác xuất sinh đứa thứ hai không bị bệnh cặp vợ chồng 29/64 => (2) Xác xuất để bố đẻ người vợ mang alen gây bệnh 2/11 => (3) sai biết xác kiểu gen của: Bên phía vợ: cậu (aa), ông bà ngoại người vợ: Aa * Aa Bên phía người chồng: mẹ chồng (aa), chị chồng (aa), chồng (Aa), bố chồng (Aa), ông bà ngoại người chồng: Aa * Aa Vậy biết kiểu gen người => (4) Câu 9: Giả sử có hai quần thể gà rừng trạng thái cân di truyền sống hai bên sườn núi dãy Trường Sơn Quần thể sống sườn phía Đơng, quần thể sống sườn phía Tây Quần thể có tần số alen lặn mẫn cảm với nhiệt độ (kíhiệu tsL) 0.8; quần thể khơng có alen Sau đợt lũ lớn, “hẻm núi” hình thành nối thơng hai sườn dãy núi Do nguồn thức ăn sườn phía Tây phong phú hơn, số lượng lớn cá thể từ quần thể di cư sang quần thể chiếm 30% số cá thể sinh sản quần thể Tuy nhiên, nhiệt độ mơi trường sống sườn phía Tây thay đổi nên alen tsL trở thành alen gây chết phôi trạng thái đồng hợp tử Mặc dù, alen không làm thay đổi khả thích nghi cá thể dị hợp tử cá thể đồng hợp tử trưởng thành di cư từ quần thể sang Cho phát biểu đây, có phát biểu đúng? (1) Sau đợt lũ, tần số alen quần thể giảm (2) Tần số alen tsL quần thể sau đợt lũ 0.24 (3) Sau hệ ngẫu phối, tần số alen quần thể 0.21 (4) Tần số alen xét quần thể so với quần thể sau đợt lũ 0.3 A B C D Hướng dẫn: B L Kíhiệu tần số alen ts a - Trước đợt lũ: quần thể có a = 0.8; quần thể có a = - Sau đợt lũ: quần thể có a = 0.8 (tần số alen khơng đổi, có số lượng cá thể giảm đi) Vậy (1) sai Quần thể có tần số a = (0*0.7 + 0.8*0.3)/(0.7+0.3) = 0.24 (2) Sau hệ chọn lọc loại bỏ kiểu gen, tần số alen quần thể là: (6/25) : ( + 5*(6/25)) = 0.11 => (3) sai Tần số alen quần thể so với quần thể 1: 0.24 : 0.8 = 0.3 => (4) Vậy phát biểu (2) (4) Câu 10: Ở loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, gen quy định enzim khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau: Gen A Gen B Gen D Enzim A Enzim B Enzim D Chất không màu chất không màu sắc tố vàng sắc tố đỏ Các alen lặn a, b, d không tạo enzim A, B, D tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành thìhoa có màu trắng Cho hoa đỏ đông hợp tử cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP tử cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết khơng xảy đột biến, có kết luận đúng? (1) Ở F2 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ (2) Ở F2 kiểu hình hoa vàng có kiểu gen quy định (3) Trong số hoa trắng F2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp cặp gen 78.57% (4) Nếu cho hoa vàng F2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu F3 0% A B C D Hướng dẫn: D P: AABBDD * aabbdd F1: AaBbDd F1 * F1 => F2: Số kiểu gen quy định hoa đỏ (A-B-D-) : 2*2*2 = => (1) Kiểu hình có kiểu gen quy định hoa vàng (A-B-dd) = 2*2 = (do kiểu hình hoa trắng có số kiểu gen quy định là: 3*3*3 – - = 15) => (2) Tỉ lệ hoa đỏ là: ¾ * ¾ * ¾ = 27/64 T l hoa vng l: ắ * ắ * ẳ = 9/64 Tỉ lệ hoa trắng: – 27/64 – 9/64 = 28/64 Tỉ lệ hoa trắng đồng hợp: (aabbdd + Aabbdd + aaBBdd + aabbDD + aaBBDD + AabbDD) = aa(BB+bb)(DD+dd) + Aabb(DD+dd) l ẳ * ẵ * ẵ + ẳ * ẳ * ẵ = 6/64 T l hoa trắng có cặp gen dị hợp 28/64 – 6/64 = 22/64 Suy tỉ lệ hoa trắng có cặp gen dị hợp tổng hoa trắng 22/28 = 78.57% (3) Hoa vàng F2: (AA+Aa)(BB+Bb)dd Hoa vàng * hoa vàng cho F3 khơng có hoa đỏ vìkhơng tạo kiểu hình D- (4) Suy tất nhận định Câu 11: Tần số alen nhóm máu ABO người quần thể là: p(IA) = 40%, p(IB) = 40%, p(IO) = 20% Nếu quần thể trạng thái cân Hardy – vanbec, cho biết phát biểu sau có phát biểu đúng? (1) Trong quần thể này, số người có nhóm máu A số người có nhóm máu B (2) Trong quần thể này, số người có nhóm máu A số người có nhóm máu AB (3) Trong quần thể này, số người mang kháng nguyên B 32% (4) Locut ABO nằm NST thường vìtần số nhóm máu nam giới nữ giới A B C D Hướng dẫn: B A B - Trong quần thể ta thấy tần số alen I = I , nên tỉ lệ nhóm máu A nhóm máu B quần thể nhau, (1) - Số người nhóm máu A chiếm tỉ lệ: 0.4*0.2*2 + (0.4)2 = 0.32, tỉ lệ nhóm máu AB chiếm 0.4*0.4*2 = 0.32, (2) - Số người mang kháng nguyên B gồm người có nhóm máu B AB: 0.32 + 0.32 = 0.64 (3) sai - Các alen quy định nhóm máu nằm NST thường bình đẳng hai giới việc khơng nằm NST giới tính khơng liên quan đến tần số nhóm máu nam nữ, (4) sai Vậy có ý SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP Câu 12: Từ dòng hoa đỏ (D), phương pháp gây đột biến chọn lọc, nhà khoa học tạo hai dòng trắng chủng (dòng dòng 2) Cho biết khơng phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Trong dự đốn sau đây, có dự đốn đúng? (1) Cho dòng dòng giao phấn với dòng D, phép lai cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : thìkiểu hình hoa trắng dòng dòng alen đột biến gen quy định (2) Cho dòng giao phấn với dòng 2, thu đời có tồn hoa đỏ thìtính trạng màu hoa gen khơng alen quy định dòng bị đột biến gen khác (3) Cho dòng D giao phấn với dòng dòng 2, thu đời gồm tồn hoa đỏ thìkiểu hình hoa đỏ dòng D alen trội quy định (4) Nếu cho dòng dòng tự thụ phấn thu đời gồm toàn hoa trắng A B C D Hướng dẫn: A Cây hoa đỏ dòng D, hoa trắng chủng dòng hoa trắng chủng dòng - Dự đốn 1: cho dòng giao phấn với dòng D, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : thìdòng D phải cho loại giao tử, dòng chủng cho loại giao tử Do dòng D dị hợp cặp gen có kiểu gen AaBb, dòng D có cặp gen quy định màu hoa, nên tương tác gen Quy ước: A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb : hoa trắng Kiểu gen dòng D AaBb, kiểu gen dòng dòng Aabb, aaBB, aabb vìtheo quy luật tương tác gen nên kiểu hình hoa trắng dòng dòng alen đột biến gen khác quy định (vídụ: từ dòng D có kiểu gen AaBb, phương pháp gây đột biến chọn lọc gen A ta thu dòng có kiểu gen aaBB, dòng có kiểu gen Aabb Vậy (1) sai - Dự đoán 2: với quy ước gen A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng; kiểu gen dòng dòng AAbb aaBB ngược lại Khi cho dòng giao phấn với dòng 2, có phép lai Aabb * aaBB, đời thu kiểu hình 100% hoa đỏ (AaBb) Vậy từ hoa đỏ dòng D thuộc kiểu AABB, AaBB, AABb, AaBb, dùng phương pháp gây đột biến chọn lọc ta thu dòng Aabb dòng aaBB ngược lại Vậy (2) - Dự đoán 3: Dự đoán với quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb; aaB-; aabb: hoa trắng; kiểu gen dòng D AABB, kiểu gen dòng dòng AAbb aaBB (hoặc ngược lại), aabb AAbb (hoặc ngược lại), aabb aaBB (hoặc ngược lại) Khi cho dòng D giao phấn với dòng dòng 2, ta có phép lai AABB*AAbb, AABB*aaBB, đời cho 100% hoa đỏ (A-B-), hoa đỏ dòng D có kiểu gen AABB, kiểu hình hoa đỏ alen trội A B quy định Dự đoán với quy ước gen A: hoa đỏ > a = a1 : hoa trắng Dòng D có kiểu gen AA, dòng dòng có kiểu gen aa a1a1 Khi cho dòng D giao phấn với dòng dòng ta có phép lai AA*aa AA*a1a1, đời thu 100% hoa đỏ (A-), kiểu hình hoa đỏ gen trội A quy định Suy (3) - Dự đoán 4: Dự đoán với quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb; aaB-; aabb: hoa trắng; kiểu gen dòng D AABB, kiểu gen dòng dòng AAbb aaBB (hoặc ngược lại), aabb AAbb (hoặc ngược lại), aabb aaBB (hoặc ngược lại) Khi cho dòng tự thụ phấn ta có phép lai AAbb*AAbb, aaBB*aaBB aabb*aabb thu kiểu hình 100% hoa trắng SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP Dự đoán với quy ước gen A: hoa đỏ > a = a1 : hoa trắng Dòng D có kiểu gen AA, dòng dòng có kiểu gen aa a1a1 Khi cho dòng dòng tự thụ có phép lai aa*aa, a1a1*a1a1, cho kiểu hình hoa trắng Vậy Các dự đốn (2), (3),(4) Câu 13: Cho ruồi giấm mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu F1 toàn ruồi mắt đỏ Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng, tất ruồi mắt trắng ruồi đực Cho biết tính trạng màu mắt ruối giấm gen có hai alen quy định Theo líthuyết, có phát biểu phát biểu đây? (1) Ở P, ruồi mắt đỏ có hai loại kiểu gen (2) Ở F2 có loại kiểu gen (3) Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 3: 1:3:1 (4) Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81.25% A B C D Hướng dẫn: B P: mắt đỏ * mắt trắng, F1 tồn mắt đỏ, tính trạng màu mắt gen có hai alen quy định Vậy mắt đỏ trội so với trắng F2 phân li không đồng hai giới (mắt trắng đực) nên gen nằm vùng không tương đồng NST X: XA: mắt đỏ > Xa: trắng P: XAXA * XaY => F1: ½ XAXa : ½ XAY F1 * F1: XAXa * XAY => F2: ¼ XAXA : ¼ XAXa : ¼ XAY : ¼ XaY Phát biểu (1) sai P, ruồi mắt đỏ có loại kiểu gen XAXA vìF1 tồn ruồi mắt đỏ Phát biểu (2) sai vìchỉ có loại kiểu gen XAXA, XAXa, XAY, XaY Phát biểu (3) ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên, thu tổ hợp lai sau: F2: ( ½ XAXA : ½ XAXa) * XAY tạo đời F3: 3/8XAXA, 1/8 XAXa, 3/8 XAY, 1/8 XaY Phân li theo tỉ lệ kiểu gen : : : => (3) Phát biểu (4) ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên có tổ hợp lai sau: ( ½ XAXA : ẵ XAXa) * (ẳ XAY : ẳ XaY) => F3: 3/16 XAXA : 4/16 XAXa : 1/16 XaXa : 6/16XAY : 2/16 XaY Số ruồi mắt đỏ = 3/16 + 4/16 + 6/16 = 13/16 = 81.25% => (4) Câu 14: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao hai gen quy định, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp ba cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? (1) Kiểu gen (P) (2) Ở Fa có loại kiểu gen (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo líthuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0.49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo líthuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Hướng dẫn: D Phân tích tỉ lệ kiểu hình thu Fa: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP Tính trạng chiều cao cây: 25 cao : 75 thấp = : Quy ước gen: B-D-: thân cao; B-dd, bbD-, bbdd: thân thấp Nếu cá gen PLĐL thìsẽ có phép lai phân tích AaBbDd * aabbdd, phép lai cho đừi phân li theo tỉ lệ (1 đỏ : trắng).(1 cao : thấp) = : : : (khác với giả thiết : 18 : 32 : 43) Vậy có tượng liên kết gen gen Aa với gen Bb Dd Xét trường hợp gen Aa liên kết với gen Bb: Cây thân cao, hoa đỏ Fa: 0.07 = 0.07 ABD * abd => (P) cho giao tử ABD = 0.07 = 0.14AB * ½ D => (P) có tượng hốn vị gen với tần số f = 2*0.14 = 0.28 = 28% => (P) , f = 28% => (1) sai Ta có phép lai phân tích (P): * , đời có loại kiểu gen => (2) - Cho (P) tự thụ phấn, ta có phép lai * (f = 28%) Theo líthuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn ba cặp gen chiếm tỉ lệ 0.07 abd * 0.07 abd = 0.49 => (3) Cho (P) tự thụ phấn, ta có phép lai * = ( * ) (Dd * Dd) Số kiểu gen = 10.3 = 30, số kiểu hình 2*2 = => (4) sai Trường hợp Aa liên kết với Dd xét tương tự Có kết luận (2) (3) Câu 15: Giả sử giống ngô, alen quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hạt trắng Một trung tâm giống tạo giống ngô hạt vàng Để kiểm tra độ chủng giống này, người ta lấy ngẫu nhiên 2000 hạt đem gieo thành cây, sau cho 2000 giao phấn với hạt trắng, thu đời có 3% hạt trắng Theo líthuyết, có dự đoán dự đoán đây? (1) Nếu cho 2000 giao phấn với đời có số hạt trắng chiếm tỉ lệ 0.09% (2) Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo có 120 hạt có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho 2000 tự thụ phấn bắt buộc thìở đời số hạt vàng chiếm tỉ lệ 98.5% (4) Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo, số hạt vàng có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 97% A B C D Hướng dẫn: C Quy ước gen: A: hạt vàng > a: hạt trắng Giống hạt vàng có kiểu gen AA Aa, cho giao phấn với hạt trắng (aa), cho 3% hạt trắng đời Nên có: 3% đời hạt trắng phép lai Aa * aa, đời cho ½ hoa vàng, ½ hoa trắng, phép lai tạo 3% hạt trắng 3% hạt vàng, suy Aa chiếm 6% Trong 2000 hạt đem gieo không chùng Aa chiếm tỉ lệ 6% 6% * 2000 = 120 hạt (2) Trong 2000 hạt đem gieo chủng có kiểu gen AA chiếm tỉ lệ: 100% - 6% = 94%, (4) sai Công thức quần thể ngẫu phối (P): 0.94AA + 0.06Aa => pA = 0.97, qa = 0.03 => số hạt trắng chiếm tỉ lệ: aa = q2 = (0.03)2 = 0.09, (1) Nếu cho 2000 tự thụ phấn bắt buộc đời là: (P): 0.94AA : 0.06Aa => F1 = 0.94 + 0.06 * = 0.955; Aa = 0.06*1/2 = 0.03; aa = 0.06* = 0.015 Ở đời con, số hạt vàng chiếm tỉ lệ: A- = AA+Aa = 0.955 + 0.03 = 0.985, (3) Câu 16: Ở người, alen A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh N; alen B quy định khơng bị bệnh M trội hồn toàn so với alen b quy định bệnh M Hai gen nằm vùng không tương SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 10 đồng nhiễm sắc thể giới tính X giả sử cách 20cM Người phụ nữ (1) không bị bệnh N M kết hôn với người đàn ông (2) bị bệnh M, sinh gái (5) không bị hai bệnh Một cặp vợ chồng khác (3) (4) không bị bệnh N M, sinh trai (6) bị bệnh M gái (7) không bị bệnh N M Người gái (7) lấy chồng (8) không bị hai bệnh trên, sinh gái (10) không bị bệnh N M Người gái (5) kết hôn với người trai (6), sinh trai (9) bị bệnh N Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Người gái (10) mang alen quy định bệnh M (2) Xác định kiểu gen tối đa người gia đình (3) Người phụ nữ (1) mang alen quy định bệnh N (4) Cặp vợ chồng (5) (6) sinh thứ hai trai khơng bị bệnh N M (5) Người gái (7) có kiểu gen XAbXaB (6) Xác xuất sinh thứ hai gái không bị bệnh N M cặp vợ chồng (5) (6) 12.5% A B C D Hướng dẫn: A Theo giải thiết, ta vẽ sơ đồ phả hệ sau: Nam, nữ bì nh thường (2) (1) (3) (4) (6) (5) (7) Nam bệnh M (8) Nam bệnh N (10) (9) Xác định kiểu gen người phả hệ sau: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 11 Xét kết luận: - Kết luận (1):đúng, người (7) nhận alen b từ người (3) thìalen truyền cho người (10) - Kết luận (2): sai, xác định kiểu gen người: (2), (4), (5), (6), (8), (9) - Kết luận (3): đúng, người (9) bị bệnh N tức người (9) mang alen a, alen nhận từ người (5) người (6) cho nst Y Người (5) có mang alen a, alen nhận từ người (1) người (2) cho alen A - Kết luận (4): đúng, cặp vợ chồng (5) (6) có kiểu gen XAbXaB (f=20%) XAbY, đứa trai khơng bị bệnh M N nhận alen XAB từ mẹ - Kết luận (5): sai, người nhận XAB từ mẹ - Kết luận (6): sai, xác xuất sinh thứ hai gái không bị bệnh N M cặp vợ chồng (5) (6) là: XAbXaB + XABXaB = 0.4*0.5 + 0.1*0.5 = 0.25 = 25% Vậy có ba kết luận đúng: (1), (3), (4) Câu 17: Qua trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiếm sắc thể số tạo tối đa 128 loai giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M có 14 nhiễm sắc thể đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? (1) Cây B có nhiếm sắc thể 2n = 14 (2) Tế bào M kìsau trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có nhiễm sắc thể lệch bội (2n + 1) (4) Cây A thể ba A B C D Hướng dẫn: A Xét B, giảm phân bình thường, xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể số tạo tối da 128 loại giao tử: 2n+1 = 128 => n = => 2n = 12 Vậy (1) sai Xét A: đúng, vìnếu kìsau giảm phân I thìcác nhiễm sắc thể phân li cực tế bào nhiễm sắc thể kép, kìsau ngun phân thìphải có số lượng nhiễm sắc thể lớn 14 Vậy (2) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể (n + 1) Vậy (3) sai Cây A thể ba, có nhiễm sắc thể 2n + =13 Kết thúc giảm phân I, tế bào A tạo loại tế bào con, loại chứa nhiễm sắc thể kép, loại lại chứa nhiếm sắc thể kép Loại tế bào chứa nhiễm sắc thể kép thực kì sau giảm phân II tạo 14 nhiễm sắc thể đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Vậy (4) Câu 18: Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập nhiễm sắc thể thường, gen quy định enzim khác tham gia vào q trình chuyển hóa chất thể theo sơ đồ sau: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 12 Alen A Enzim A Alen B Enzim B Chất A Chất B P (sản phẩm) Các alen đột biến lặn a b không tạo enzim A B tương ứng, alen A B alen trội hồn tồn Khi chất A khơng chuyển hóa thành chất B thể bị bệnh H Khi chất B khơng chuyển hóa thành sản phẩm P thể bị bệnh G Khi chất A chuyển hóa hồn tồn thành sản phẩm P thể khơng bị hai bệnh Một người đàn ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, cặp vợ chồng có tối đa khả sau đây? (1) Bị đồng thời hai bệnh G H (2) Chỉ bị bệnh H (3) Chỉ bị bệnh G (4) Không bị đồng thời hai bệnh G H A B C D Hướng dẫn: B Theo giả thiết, ta quy ước gen sau: A-B-: không bị bệnh trên; A-bb: người bị bệnh G; aaB-: người bị bệnh H; aabb: người bị bệnh H Một người đàn ông bệnh H kết hôn với phụ bệnh G Biết khơng xảy đột biến Theo líthuyết, cặp vợ chồng phép lai sau: P: aaBB * AAbb => 100% A-B-: không bị hai bệnh P: aaBb * Aabb => ½ AaBb; ½ Aabb (50% không bị đồng thời hai bệnh, 505 bị bệnh G) P: aabb * Aabb => 100% Aabb (chỉ bị bệnh G) P: aaBB * Aabb => ½ AaBb; ½ aaBb (50% khơng bị đồng thời hai bệnh G H; 50% bị bệnh H) P: aaBb * Aabb => ¼ AaBb; ¼ Aabb; ¼ aaBb; ¼ aabb (25% không bị đồng thời hai bệnh; 25% bị bệnh G; 50% bị bệnh H) P: aabb * Aabb => ½ Aabb; ½ aabb (50% bị bệnh G; 50% bị bệnh H) Vậy cob cặp vợ chồng có tối đa khả sau: (2) bị bệnh H; (3) bị bệnh G; (4) không bị đồng thời hai bệnh G H Câu 19: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0.3AABb : 0.2AaBb : 0.5Aabb Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo líthuyết, dự đốn sau cấu trúc di truyền quần thể F1, có dự đốn đúng? (1) Có tối đa 10 loại kiểu gen (2) Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13.75% (3) Số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng chiếm tỉ lệ 54.5% (4) Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32.3% A B C D Hướng dẫn: B P: 0.3AABb : 0.2AaBb : 0.5Aabb Tự thụ: 0.3(AABb * AABb) : 0.2(AaBb * AaBb) : 0.5 (Aabb * Aabb) F1: 0.3( ¼ AABB : 2/4 AABb : ¼ Aabb) : 0.2( 1/16AABB : 1/16Aabb : 1/16aaBB : 1/16aabb : 2/16AaBB : 2/16AABb : 2/16Aabb : 2/16aaBb : 4/16AaBb) : 0.5(1/4 Aabb : 2/4Aabb : ¼ aabb) Ở hệ F1 có tối đa kiểu gen (1) sai Ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai tính trạng (aabb) chiếm 0.2*1/16 + 0.5*1/4 = SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 13 0.1375 = 13.75%, (2) Ở F1, số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng (Aabb, Aabb, aaBB, aaBb) chiếm tỉ lệ: 0.3*1/4 + 0.2*(1/16 + 1/16 + 2/16 + 2/16) + 0.5*(1/4 + 2/4) = 0.525 = 52.2% (3) sai Ở hệ F1, số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội (Aabb, aaBB, AaBb) chiếm tỉ lệ: 0.3*1/4 + 0.2*(1/16 + 1/16 + 4/16) + 0.5*1/4 = 27.5% (4) sai Câu 20: Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thuộc loài hệ xuất phát (P), số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80% Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo líthuyết, dự đốn sau quần thể này, có dự đốn đúng? (1) Ở F5 có tỉ lệ hoa trắng tăng 38.75% so với tỉ lệ hoa trắng (P) (2) Tần số alen A a không đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F5 ln nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (P) (4) Hiệu số hai loại kiểu gen đồng hợp tử hệ không đổi A B C D Hướng dẫn: D Theo giả thiết, cấu trúc di truyền hệ (P): xAA + 0.8Aa + yaa (x + y = 0.2) Cấu trúc di truyền F5: ( ) ( ) ( ) = (x + 0.3875)AA : 0.025Aa : (y + 0.3875)aa F5: tỉ lệ hoa trắng tăng 38.75% so với tỉ lệ hoa trắng (P): (1) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ nhỏ (P): (3) Quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa => (2) Cấu trúc di truyền quần thể hệ n là: ( ) ( ) ( ) Hiệu số hai loại kiểu gen đồng hợp tử = |( ) ( )| = | | (const) Vậy (4) Câu 21: Ở lồi thú, màu lơng quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen: alen C b quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám alen Cw quy định lông trắng Trong alen Cb trội hồn tồn so với alen Cy, Cg Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw Tiến hành phép lai để tạo đời Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác ln tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình (3) Phép lai cá thể lông đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lông vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lông đen cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : (5) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có loại kiểu gen A B C D Hướng dẫn: Quy ước gen: Cb lông đen > Cy lông vàng > Cg lơng xám > Cw lơng trắng Kiểu hình lơng đen có kiểu gen: Cb Cb, Cb Cy, CbCg, CbCw SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP A 14 Kiểu hình lơng vàng có kiểu gen: Cy Cy, Cy Cg, Cy Cw Kiểu hình lơng xám có kiểu gen: Cg Cg, Cg Cw Kiểu hình lơng trắng có kiểu gen: Cw Cw Xét kết luận: (1) Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa kiểu gen, có tối đa loại kiểu hình đem lai hai cá thể có kiểu hình nên có alen giống nhau: Trường hợp 1: cá thể đem lai có loại alen giống đời có loại kiểu gen loại kiểu hình Trường hợp 2: cá thể đem lai có loại alen giống đời có tối đa loại kiểu gen, kiểu gen thìcó kiểu gen chứa alen quy định kiểu hình bố mẹ nên có kiểu hình kiểu gen khơng chứa alen quy định kiểu hình bố mẹ nên có kiểu hình khác, nên có tối đa loại kiểu hình Kết luận (1) sai (2) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác tạo đời có nhiều số loại kiểu gen số loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình Vídụ: Phép lai CbCg * CyCw (khác kiểu hình) có nhiều loại kiểu gen kiểu hình phép lai CbCg * CbCg (cùng kiểu hình) Nhưng phép lai CbCb * CyCy (khác kiểu hình) lại có loại kiểu gen kiểu hình phép lai CbCg * CbCg (cùng kiểu hình) Kết luận (2) sai (3) Phép lai cá thể lông đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lơng vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình Ví dụ: lơng đen với lông vàng CbCg * CyCg; CbCg * CyCw; CbCw * CyCg; CbCw * CyCw; lông vàng với lông xám CyCw * CgCw Kết luận (3) (4) Có phép lai (khơng tính phép lai thuận ngịch) hai cá thể lơng đen cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : Vídụ: CbCy * CbCg CbCy * CbCw Kết luận (4) (5) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có loại kiểu gen Vídụ: CbCb * CyCy; CbCb * CgCg; CyCy * CgCg; CgCg * CwCw Kết luận (5) sai Vậy có kết luận (3) (4) Câu 22: Một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lơng gen gồm alen quy định, tính trạng lơng màu nâu gen lặn a quy định, lông màu trắng gen trội A quy định, quần thể trạng thái cân di truyền Trong đó, kiểu hình lơng nâu tìm thấy đực 40% 16% Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? (1) Tần số alen A a 0.4 0.6 (2) Tỉ lệ lơng trắng có kiểu gen dị hợp tử quần thể 0.48 (3) Tỉ lệ đực có kiểu hình lơng nâu quần thể 0.3 (4) Quần thể động vật có kiểu gen kiểu hình khác màu lơng A B C D Hướng dẫn: B - Kiểu hình lơng nâu có tỉ lệ khác đực Vậy gen quy định tính trạng nằm NST giới tính vùng khơng tương đồng - Ta có: Xa = XaY = 0.4 => XA = 0.6 => (1) sai - Cấu trúc di truyền quần thể: 0.18XAXA : 0.24XAXa : 0.08XaXa : 0.2XaY : 0.3XAY - Tỉ lệ lông trắng dị hợp tử có quần thể 0.24; tỉ lệ đực lơng nâu có quần thể 0.2 => (2), (3) sai - Quần thể có kiểu gen kiểu hình khác màu lông gồm trắng, nâu, đực trắng, đực nâu => (4) Câu 23: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 15 Khi lai ngô dị hợp tử cặp gen với đồng hợp tử lặn cặp gen F1 thu được: A-B-D-: 113 cây; aabbD-: 64 cây; aabbdd: 105 A-B-dd: 70 cây; A-bbD-: 17 cây; aaB-dd: 21 Cho kết luận kết phép lai trên, có kết luận đúng? (1) Các cặp gen di truyền theo quy luật liên kết hồn tồn (2) Kiểu hình thu giao tử liên kết chiếm tỉ lệ 59.5% (3) Trật tự xếp gen A – B – D (4) Khoảng cách A D 34.4cM A B C D Hướng dẫn: A - P dị hợp cặp gen lai phân tích, cho phân lớp kiểu hình khơng => di truyền liên kết khơng hồn tồn Vậy (1) sai - Thế hệ F2 thu tổng số cây: 113 + 64 + 105 + 70 + 17 + 21 = 390 = 100% - Kiểu hình thu giao tử liên kết (A-B-D- aabbdd) chiếm tỉ lệ: (113 + 105)/390 = 0.559 Vậy (2) sai - Các kiểu hình lại xảy trao đổi chéo có khoảng cách hai đầu mút là: 100% - 55.9% = 44.1% - Nếu trật tự xếp A-B-D- thìcho giao tử từ kiểu gen là: ABD, abd giao tử liên kết Abd, aBD giao tử chéo A/B không xảy Abd, abD giao tử chéo B/D AbD, aBd giao tử chéo điểm (không phù hợp) Vậy (3) sai Vậy trật tự xếp gen phải B – A – D D – A – B - Khoảng cách B – A là: (17 + 21)/390 * 100% = 9.7% - Khoảng cách A D là: (70 + 64)/390 100% = 34.4%; (4) (Khoảng cách B D là: 9.7% + 34.4% = 44.1% B -A -D 9.7% 34.4% Câu 24: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B trội khơng hồn tồn so với alen b (trong BB: hoa đỏ; Bb: hoa hồng; bb: hoa trắng), alen D trội khơng hồn tồn so với alen d (trong DD: tròn; Dd: bầu dục; dd: dài) Mỗi gen nằm cặp NST phân li độc lập Biết không phát sinh đột biến Dựa vào kiện trên, cho biết kết luận đây, có kết luận đúng? (1) Số kiểu gen tối đa tạo từ cặp gen loài thực vật 27 kiểu gen (2) Để hệ sau xuất kiểu hình với tỉ lệ (1 : 1) thìcó 112 phép lai phù hợp (3) Để hệ sau đồng tính ba tính trạng, kiểu gen P số 52 phép lai (4) Số kiểu hình tối đa tạo từ cặp gen loài thực vật 18 kiểu hình A B C D Hướng dẫn: D - Có cặp gen, cặp gen có hai alen phân li độc lâp, số kiểu gen tối đa tạo , (1) - Xét cặp A, a trội lặn hoàn toàn nên cho tối đa loại kiểu hình khác Cặp Bb trội khơng hồn tồn nên cho tối đa loại kiểu hình khác Cặp Dd trội khơng hồn tồn nên cho tối đa loại kiểu hình khác Số kiểu hình tối đa: 2*3*3 = 18, (4) SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 16 Tỉ lệ kiểu hình (1:1) phân tích sau: (1:1) = (1:1)(1)(1) = (1)(1:1)(1) = (1)(1)(1:1) + Trường hợp 1: (1:1)(1)(1), tính trạng chiều cao phân li theo tỉ lệ (1:1) Tỉ lệ phân li cặp Aa (1:1) Màu hoa đồng tính Hình dạng đồng tính P: Aa * aa BB * BB DD*DD bb* bb dd*dd BB*bb DD*dd Kết hợp ba tính trạng ta có số phép lai phù hợp: + + = 16 + Trường hợp 2: (1)(1:1)(1), tính trạng màu hoa phân tính theo tỉ lệ (1:1) Kích thước đồng tính Màu hoa phân li theo tỉ lệ (1:1) Hình dạng đồng tính P: AA*AA BB * Bb DD*DD aa*aa Bb* bb dd*dd AA*aa DD*dd AA*Aa Kết hợp ba tính trạng ta có số phép lai phù hợp: 12 +12 + 24 = 48 + Trường hợp 3: (1)(1)(1:1), tính trạng hình dạng phân li theo tỉ lệ (1:1) Kích thước đồng tính Màu hoa đồng tính Hình dạng phân li (1:1) P: AA*AA BB * BB DD*Dd aa*aa bb* bb Dd*dd AA*aa BB*bb AA*Aa Kết hợp ca rba tính trạng, ta có số phép lai phù hợp: 12 +12 + 24 = 48 Vậy tổng số phép lai phù hợp với kết toán: 16 + 48 + 48 = 112 (2) - để hệ sau đồng tính ba tính trạng tức kiểu hình đời sau phân li theo tỉ lệ (1)(1)(1) Kích thước đồng tính Màu hoa đồng tính Hình dạng đồng tính P: AA*AA BB * BB DD*DD aa*aa bb* bb DD*dd AA*aa BB*bb dd*dd AA*Aa Kết hợp ba tính trạng kiểu gen P số phép lai: (4*4) + (6+6+12+12) = 52, (3) Vậy kết luận Câu 25: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định Bệnh mù màu gen lặn nằm NST X (khơng có alen tương ứng Y) quy định Một người đàn ơng bình thường (có ơng ngoại ruột bị bạch tạng) kết hôn với người phụ nữ bình thường (có bà ngoại bị hai bệnh có ruột bị bạch tạng) Biết khơng gia đình có biểu bệnh không xảy đột biến người gia đình Dựa vào thơng tin trên, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Xác xuất để cặp vợ chồng sinh người mắc hai bệnh nêu 11.25% (2) Tất gái cặp vợ chồng sinh không bị mù màu (3) Xác xuất để cặp vợ chồng sinh người bị hai bệnh 19.25% (4) Xác xuất để cặp vợ chồng sinh đứa thứ hai trai không mắc hai bệnh 34.125% (5) Ơ ng bà nội người đàn ơng mang gen quy định bệnh bạch tạng A B C D - SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 17 Hướng dẫn: Từ đề ta vẽ phả hệ sau: D 15 11 10 12 14 13 16 Bạch tạng Bị hai bệnh Quy ước gen: A: bình thường; a: bạch tạng; B: bình thường; b: bạch tạng (trên X) Xét riêng bệnh ta có: - Bệnh bạch tạng: + Bên chồng (15) có ơng ngoại ruột bị bạch tạng; ruột bị bạch tạng (aa) => kiểu gen ông bà nội người chồng Aa, tức (1) (2) có kiểu gen Aa sơ đồ lai (1) (2): Aa*Aa => 1AA:2Aa:1aa => kiểu gen (10) (1AA:2Aa) hay (1/3AA : 2/3Aa) hay (2/3A : 1/3a) Ô ng ngoại người chồng bị bạch tạng (aa) => kiểu gen (11) Aa hay (1/2A : 1/2a) sơ đồ lai (10)*(11): (2/3A : 1/3a).(1/2A : 1/2a) => 2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa => kiểu gen người chồng (15) (2AA : 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa) (7/10A : 3/10a) + bên vợ (16) có bà ngoại bị ca hai bệnh cô ruột bị bạch tạng bà ngoại (8) bị bạch tạng (aa) => kiểu gen (14) Aa hay (1/2A : 1/2a) Cô ruột (12) bị bạch tang (aa) => kiểu gen ông bà nội người vợ Aa tức (5) (6): Aa sơ đồ lai (5) (6): Aa*Aa => 1AA : 2Aa : 1aa => kiểu gen (13) (1AA:2Aa) hay (2/3A : 1/3a) sơ đồ lai (13) (14): (2/3A : 1/3a).(1/2A : 1/2a) => 2/6AA : 3/6Aa :1/6aa => kiểu gen (16) (2AA:3Aa) hay (7/10A : 3/10a) So đồ lai 15 16: (7/10A : 3/10a)(7/10A :3/10a) = (91/100A- : 9/100aa) - Bệnh mù màu: + chồng (15) bình thường: XBY hay (1/2XB : 1/2Y) + Bên vợ có bà ngoại (8) bị mù màu nên có kiểu gen XbXb => kiểu gen (14) XBXb (13) bình thường nên có kiểu gen XBY sơ đồ lai (13) (14) XBY * XBXb => kiểu gen (16) 1/2XBXB : 1/2 XBXb hay (3/4XB : 1/4Xb) sơ đồ lai (15) (16): (1/2XB : 1/2Y) (3/4XB : 1/4Xb) => 3/8XBXB : 1/8XBXb: 3/8 XBY : 1/8XbY xét kết luận: (1) Sai, vìsinh trai mắc hai bệnh (aaXbY) = (9/100)(1/8) = 9/800 = 1.125% (2) Đúng, bệnh mù màu nằm NST X gen lặn mà bố (15) binhf thường, nên tất gái sinh bình thường bệnh (3) Đúng, xác xuất sinh bị hai bệnh (A-bb + aaB-) (91/100 * 1/8)+(9/100*7/8) = 19.25% (4) Đúng Xác xuất sịnh thứ hai không mắc hai bệnh trai (A-XBY) = (91/100)(3/8) = 273/800 = 34.125% (5) Đúng, ruột bị bạch tạng (aa) => kiểu gen ông bà nội người chồng Aa SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 18 ... Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết... 3Aa) * Aa - Xác xuất cặp vợ chồng sinh gái, không bị bệnh là: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP - 1/2 * (1 – (3/16 * 1/2)) = 29/64 Xác xuất cặp vợ chồng sinh gái có kiểu gen Aa là: 1/2 *... 12 : : Fa thu tỉ lệ 1:2:1 TH2: Nếu gen nằm NST: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP + Nếu gen liên kết hồn tồn Fa thu tỉ lệ 1:1 + Nếu gen xảy hoán vị với f = 50% Fa thu tỉ lệ 1:1:1:1 Vậy có trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án CHUYÊN đề bài tập thi thpt môn sinh, ĐÁP án CHUYÊN đề bài tập thi thpt môn sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay