ĐÁP án CHUYÊN đề bài tập thi thpt môn sinh

18 152 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:38

1: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trộilà trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quátrình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạngvới cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu đượcF2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây về F2 đúng?(I) Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.(II) Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.(III) Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm ... Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết... 3Aa) * Aa - Xác xuất cặp vợ chồng sinh gái, không bị bệnh là: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP - 1/2 * (1 – (3/16 * 1/2)) = 29/64 Xác xuất cặp vợ chồng sinh gái có kiểu gen Aa là: 1/2 *... 12 : : Fa thu tỉ lệ 1:2:1 TH2: Nếu gen nằm NST: SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP + Nếu gen liên kết hồn tồn Fa thu tỉ lệ 1:1 + Nếu gen xảy hoán vị với f = 50% Fa thu tỉ lệ 1:1:1:1 Vậy có trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án CHUYÊN đề bài tập thi thpt môn sinh, ĐÁP án CHUYÊN đề bài tập thi thpt môn sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay